Gott nytt år!

Av , , Bli först att kommentera 2

 
Jag vill på detta enkla vis önska alla mina bloggläsare ett riktigt gott nytt år!
 
Själv är jag i Vemdalen i Jämtland och firar in det nya året. Kan bara kort konstatera att jag lägger ett av mina mest händelserika år någonsin bakom mig. Det har varit enormt intensivt men samtidigt väldigt kul och lärorikt. Jag ser fram emot nästa år som kommer att fortsätta i samma höga tempo med nya möjligheter och utmaningar.
 
 

Stort grattis Yngve!

Av , , 2 kommentarer 5

Jag kan bara gratulera Yngve till utnämningen Årets Västerbottningen! Han har på ett förtjänstfullt sätt visat hur han står upp och värnar de äldre. Inte minst i år Yngve visat hur han står upp och försvarar de äldres rätt till god sjukvård inte minst i tider då Socialdemokraterna och Miljöpartiet riktar sina besparingar främst mot de svårt sjuka äldre. Han är väl värd utmärkelsen!

Sämst i landet på barn- och ungdomspsykiatrin

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag skriver VK om situationen inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i länet. Västerbotten är det enda landstinget i Sverige som inte får ta del av regeringens prestationsbaserade ersättning för att minska vårdköerna. Detta beroende på de extremt långa väntetiderna. På hemsidan www.vantetider.se går det att se att Västerbottens läns landsting har över 13 veckors kötid för att få ett första besök till skillnad från de flesta andra landsting som har högst 4 veckor. Det är extremt allvarsamt, särskilt för en grupp unga som har behov av snabba insatser och åtgärder.

 
Tyvärr är det här inget nytt problem utan har funnits under lång tid. Från Socialdemokraterna har de, trots ivrigt påtalande från Alliansen, inte vidtagits nog kraftfulla åtgärder. Från Moderaternas sida hoppas vi nu att de uteblivna statsbidragen ska bli en väckarklocka för S och MP att på allvar börja åtgärda problemen med bristande tillgänglighet för de unga som har störst behov av hjälp och stöd.

Satsning på de mest sjuka äldre

Av , , 4 kommentarer 5

Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att avsätta 1,1 miljarder kronor ur statskassan för att satsa på utvecklingen av vården, omsorgen och de mest sjuka äldre för år 2012. Pengarna är mestadels prestationsbaserade. Satsningen på de mest sjuka äldre påbörjades redan 2010 där både regeringen, kommunerna och landstingen bidrar i samarbetet.

Under hela mandatperioden 2010-2014 satsas hela 4,3 miljarder kronor på vården och de mest sjuka äldre .
 
Det finns särskilt 2 områden som prioriteras 2012:
 
·        god läkemedelsbehandling för äldre
·        en sammanhållen vård och omsorg
 
Överenskommelsen ger en ytterligare motivation att förbättra situationen för de mest sjuka äldre och vården samtidigt som man ska kunna erbjuda individuell vård som är anpassad efter de äldres behov.

Pressmeddelande: Välkommen kovändning av S och MP i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 7

Pressmeddelande 2011-12-22:

Välkommen kovändning av S och MP i landstinget

Igår kom beskedet att ambulansen i Malå blir kvar. Detta besked välkomnas av Moderaterna i landstinget som tillsammans med de övriga Allianspartierna arbetar för att ambulanserna i inlandet ska få vara kvar. Samtidigt som Moderaterna gläds åt beskedet så är de fortsatt kritiska mot hur den politiska ledningen i landstinget hanterar nedskärningarna i vården.

– Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu gör en kovändning kring ambulansen i Malå är ett tydligt bevis på att de fattat omfattande nedskärningsbeslut som grundar sig på dåliga underlag, utan analyser och konsekvensbeskrivningar. De skjuter från höften, säger oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström (M) i en kommentar.

Just nu arbetar 18 arbetsgrupper, bestående av olika personalgrupper, med att förverkliga Socialdemokraternas och Miljöpartiets besparingspaket. De ska bland annat se över om besparingarna får oönskade konsekvenser.

– Vår förhoppning är att vi ska få se fler kovändningar från Socialdemokraternas och Miljöpartiets sida, nu när man går igenom vilka konsekvenser deras besparingar kommer att få runt om i länet, säger oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström (M) i en kommentar.

Moderaterna och Allianspartierna har presenterat ett eget förslag på besparingar i landstinget. Dessa besparingar inriktar sig främst på administration, projekt och sådant som inte är sjukvård. Med Alliansens förslag lämnas ambulanssjukvården i länet orörd, vilket skulle innebär att alla hotade ambulanser, i Åsele, Malå och Robertsfors, blir kvar.

– Malåborna har på ett förtjänstfullt sätt protesterat mot förslaget om att lägga ner ambulansen och beskrivit vilken otrygghet detta skulle medföra. Det är glädjande att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tagit till sig av detta och att de nu gör en kovändning i ambulansfrågan, säger Andreas Löwenhöök (M) vice ordförande i Nämnden för folkhälsa och primärvård.

– Vi ser ett behov av att ha kvar alla ambulanserna i länet. Det är redan idag en brist på ambulanser, så jag kan inte förstå hur man ens kan föreslå besparingar på den absolut första linjens sjukvård, säger Andreas Löwenhöök (M) vice ordförande i Nämnden för folkhälsa och primärvård.

Fortsatt satsning på patientsäkerhet

Av , , Bli först att kommentera 1

Kraven att säkra patientsäkerheten ökar på landstingen. Allt fler blir äldre och sjukare och många landsting blir därmed överbelagda. Vilket i sin tur kan leda till ett patientsäkerhetsproblem.
 
Regeringen och SKL har kommit överens om att avsätta 525 miljoner kronor för fortsatt arbete med patientsäkerheten. För år 2012 kan landstingen få 100 miljoner kronor. Alla medel är prestationsbaserade och fördelas till de landsting som har nått alla villkor och mål. Därav mätt och rapporterat in eventuella överbeläggningar på slutenvårdsavdelningar. Även gjort mätningar som visar hur väl vårdpersonalen följer klädreglerna, hygienrutinerna, utskrivningen av minskat antibiotikapreparat och IT-stöd som främjar patientsäkerheten.
 
Nytt för år 2012 är att ytterligare 25 miljoner kan fördelas till de landsting som fått goda omdömen och siffror på den enkäten som patienter i primärvården erhåller. Västerbotten är en av de landsting som har ett stort förbättringsarbete framför sig då vi ligger sämre till en andra. Därför blir denna satsning en viktig morot att komma längre.
 

Äldreåret 2012

Av , , 1 kommentar 0

Sedan år 1983 har Europeiska Unionen haft temaår med syfte att uppmärksamma viktiga ämnen i samhället. År 2012 kommer att koncentrera sig på de äldre och deras livssituationer samt hur samhället bäst främjar aktivt åldrande. Aktivt åldrande innebär att kvinnors och mäns möjligheter till fysisk och psykisk hälsa att kunna vara en del av samhället. Allt fler blir äldre idag och desto större blir den utmaningen.

Västerbotten är faktiskt bäst i landet på det förebyggande folkhälsoarbetet som startades upp redan 26 år sedan med Norsjöprojektet. Sedan dess har arbetet utvecklats vidare och en rad olika forskningsprojekt har tagit sin utgångspunkt från den data som samlats in genom Norsjöprojektet. Min förhoppning är att Västerbotten kan lyftas från under EU:s temaår om äldre 2012.
 

Alternativ till S och MP:s nedmonteringspolitik för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4

 

 
I går så behandlade landstingsstyrelsen även verksamhetsplanen för nästa år. Från Alliansen har vi sedan tidigare presenterat en alternativ landstingsplan i och med det skulle vår verksamhetsplan få en annan utformning till form och innehåll. Den största nyheten i denna verksamhetsplan är att de delar som berör det sparpaket som sedan tidigare är presenterat vidareutvecklades en aning. Från Alliansen valde vi att lyfta fram att vi ser andra lösningar och väljer andra vägar för att spara i sjukvården.
 
Här nedan är de yrkande och det yttrande vi valde att lägga. Tyvärr så röstades våra yrkanden ner av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
 
 
Yrkande
 
Landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2012
 
Alliansen yrkar på följande justeringar:
 
Att
  1. Akutplatserna i Sorsele, Dorotea och Malå ska finnas kvar.
  2. Den planerade överföring av 15 000 läkarbesök halveras vilket innebär att alliansen föreslår att endast 7500 läkarbesök överförs till primärvården.
  3. Utöka samarbetet i form av samverkan mellan sjukstugorna.
  4. Utöka samarbetet i form av samverkan mellan sjukstugorna och kommunerna. Detta är en förutsättning för att sjukstugornas verksamhet ska vara kostnadseffektiv.
  5. Entreprenadupphandla samtliga ambulansverksamheter i länet.
  6. I första hand sker besparingar på det som inte har med sjukvård att göra, till exempel administration och centrala anslag.
  7. Landstinget antar som nytt målvärde och strategi att vid 2014 vara det patientsäkraste landstinget i landet.

 

Yttrande över verksamhetsplan
 
Övergripande
Allians för Västerbotten har i samband med landstingsfullmäktige i juni 2011 lagt en alternativ landstings – och budgetplan för år 2012-2015. Verksamhetsplanen utgår från landstingsplanen som ett förlängt styrdokument. Landstinget har ett stort behov av kostnadsreduceringar för att få en ekonomi i balans.
 
I Alliansens förslag på kostnadsreduceringar som bär namnet “ Tid för ansvar” finns tydliga prioriteringar i landstingets verksamhet där sjukvården är prioriterad framför annat. Därför är inte neddragningar av akutvårdplatser eller indragningar av ambulanser nödvändiga.
 
Alliansen vill ha kvar ambulanserna i Åsele, Robertsfors, Malå och Skellefteå och halvera majoritetens neddragning av vårdplatserna inom medicin, kirurgi och regionsjukvård. Barn, multisjuka äldre och psykiskt sjuka är grupper i samhället som ibland har svårt att göra sin röst hörd. Därför är det viktigt att de värnas på bästa möjliga sätt och inte blir offer för majoritetens nedskärningar.
 
Alliansen har sedan tidigare lyft behovet av fler AT- och ST-platser för att på sikt kunna klara av läkarförsörjningen. Detsamma gäller att fler vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor. I Alliansens förslag till landstingsplan fanns ytterligare medel avsatta till detta ändamål.
 
Allians för Västerbotten tar utgångspunkt i att främst göra besparingar på allt som inte har med sjukvård att göra. Det betyder att minska ned på administration, kultur och lokaler med mera. I Alliansens förslag till landstingsplan finns tydliga ekonomiska åtaganden som inte kräver nedskärningar i sjukvården.
 
Särskilda synpunkter på verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen följer tydligt majoritetens presenterade landstingsplan i sin struktur och innehåll. Alliansen hade ett eget förslag till landstingsplan och skulle därför valt att lägga en verksamhetsplan som följde den strukturen med andra prioriteringar. Därför är det svårt att göra mindre justeringar.
 
Det tydligaste förbättringsområdet i verksamhetsplanen är att den saknar mätbarhet då det inte finns några mätbara indikatorer till det relativt generellt hållna målvärdena för 2012. Detta får till konsekvens att det inte går att veta om målvärdena är uppnådda vid årets utgång.
 
Övriga delar som borde lyftas fram är den ambitionshöjning som finns kring en ökad samverkan med Umeå universitet, inte minst då ALF-medlen skall omförhandlas. Några ambitionsnivåer kring forskning hade medfört att dokumentet varit mer heltäckande. Ett förtydligande kring prioriteringsprocessen för investeringarna hade gjort att det varit mer begripligt varför vissa investeringar lyfts fram framför andra.
 
Avslutning
Alliansen väljer att göra vissa säryrkanden för att lyfta fram de största skillnaderna mellan Alliansen och majoritetens förslag till verksamhetsplan. Men i grunden hade Alliansen valt att lägga fram en annan verksamhetsplan utifrån de prioriteringar och inriktningar som beskrivs i Alliansens förslag till landstingsplan och budget för år 2012-2015.
 
Västerbottens läns landsting behöver en ny besättning bakom rodret. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till.
 
 
 
 
 
Nicklas Sandström (M) Oppositionslandstingsråd                              Marianne Normark (FP) Gruppledare   
 
 
 
                                                                
Olle Edblom (C) Gruppledare                                                              Jonny Kärrkäinen (KD)Ledamot
 
 
 
 
Liv Granbom (M) Ledamot                                                                  Margareta Carlbäck (FP) Ledamot
 

 

Landstinget bryter med Sports medicine

Av , , 5 kommentarer 8

Under dagens sammanträde blev det klart att Västerbottens läns landsting inte längre kommer att upphandla tjänster från Sport medicine Umeå. Beslutet riskerar att Umeå kommer att tappa en stark profil inom sportrelaterade skador från Umeå. Alliansen skickade tidigare ut följande pressmeddelande:

Pressmeddelande: Risk att spetskompetens går förlorad

I landstingsstyrelsen togs idag beslut om vilka vårdgivare som vunnit upphandlingen när det gäller utredning och behandling av patienter med idrotts- och motionsskador i Västerbottens läns landsting. Beslutet innebär att Sports Medicine Umeå inte får fortsatt förtroende från landstinget att utföra utredningar och behandlingar av sport- och motionsrelaterade skador.

– Utifrån den upphandling som nu har gjorts är det anmärkningsvärt att kvalitetsindikatorerna har kunnat bedömas helt likvärdiga för samtliga anbudsgivare, säger Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD). – Med beslutet finns risk för att Umeå förlorar bredden av spetskompetens inom detta område, säger de fyra gruppledarna.

Alliansen ser dock mycket positivt på att landstinget vill upphandla utredning och behandling av patienter med idrotts- och motionsskador.

För mer information ring:

Nicklas Sandström (M)
Tfn 070-254 45 15

Marianne Normark (FP)
Tfn 070-243 57 04

Olle Edblom (C)
Tfn 070-564 44 65

Birgitta Nordvall (KD)
Tfn 070-278 58 10

S och MPs sparförslag drabbar de mest svaga

Av , , 2 kommentarer 3


 

I dag skriver jag tillsammans med mina Allianskollegor på VK debatt om S och MP:s sparpaket som drabbar de mest svaga i vårt län.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets sparförslag i landstinget kommer att drabba de mest utsatta och sköra i vården. Nedläggning av akutvårdsplatser, indragning av ambulanser, neddragningar inom geriatrik och psykiatri kommer nämligen huvudsakligen att drabba de äldre och de som redan idag har svårt att få vård. Genom sparförslaget får de som bor i inlandet en sämre tillgänglighet till vården än övriga länsbor.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar inte ansvar för de mest sjuka äldre och för en rättvis och likvärdig vård för alla, något som Alliansen förespråkar. Den tidigare Socialdemokratiska väljaren känner nog inte igen sig i denna nedmonteringspolitik som nu genomförs inom landstinget.

De som redan idag har det tufft i inlandet ska nu få det ännu tuffare då de blir av med ambulansen i Malå och Åsele och akutvårdsplatser i Sorsele och Dorotea. De psykiskt sjuka ska få tränga ihop sig ännu mer i redan överbelagda lokaler. De svårt sjuka äldre får sämre stöd då geriatriken tvingas lägga ned vårdplatser och inte längre får sköta om de som bor i särskilda boenden i Umeå. Människor som redan har det skört ska få det skörare.

Sparförslagen har inte diskuterats och analyserats på ett politiskt tillfredställande sätt. Inga konsekvensanalyser har gjorts inför beslut. Många politiskt valda i styrelsen och i hälso- och sjukvårdsnämnden har inte fått något underlag värt namnet inför beslut. Tar vi beslut i landstinget kring ett så stort sparpaket som detta på 150 miljoner kronor för 2012  borde de förtroendevalda ha fått ett bättre beslutsunderlag.

Vid senaste landstingsfullmäktige begärde Allians för Västerbotten svar på vilka konsekvenserna av majoritetens sparförslag kommer att bli för sjukvården. Tyvärr var svaren otydliga, inte minst angående vad som ska ersätta ambulanserna som försvinner i inlandet. Förslag till ersättning för ambulanserna är akutbilar med en akutsköterska från hälsocentralen. Förslaget saknar både grund och ansvar. På de flesta håll i inlandet saknas personal för att ta hand om de sjuka.

Enligt Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska akutvårdsplatser läggas ned samtidigt som vårdplatser på sjukhusen dras in och sjukhusbesök överförs till primärvården. Det talar för ett större behov av akutvårdsplatser – inte mindre. Psykiatrin är enligt majoriteten för dyr och ska därför krympa trots ständiga överbeläggningar och långa väntetider. Det går inte ihop. Den geriatriska kompetensen på Umeås särskilda boenden är enligt S och MP inte rättvis och ska därför inte finnas kvar. I stället för denna negativa rättvisa borde krafterna läggas på att se till att hela länet får ta del av denna kompetens. Det anser i alla fall Allians för Västerbotten.

Det finns en stark ovilja från majoritetens sida att lyssna och ta till sig det Alliansen argumenterar för och ompröva delar av det tagna beslutet. Om inte Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet tar sig i kragen och omprövar beslutet kommer det att innebära förödande konsekvenser för de sjuka i Västerbotten. Detta gäller främst neddragningar av vårdplatser, ambulansen, geriatriken och akutvårdsplatser vid sjukstugorna. Otryggheten ökar för alla länsbor som är i behov av vård men framförallt för de mest utsatta sköra och äldre som har svårt att göra sin röst hörd.

Västerbottens läns landsting behöver en ny besättning bakom rodret. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare