Vård på distans

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag uppmärksammar Dagens Nyheter Västerbottens läns landstings arbete med vård på distans. Kul eftersom Västerbotten är bäst i landet på detta. Exemplet som lyfts fram är från Slussfors i Storumans kommun där patienter kan komma till ortens lokala mataffär där det genom ett angränsande vårdrum går att göra självmätning av sitt blodförtunnande läkemedel. Testet skickas sedan digital vidare för analys.  Att kunna göra detta i Slussfors istället för att åka till närmaste vårdcentral eller sjukhus sparar både tid och pengar för såväl den enskilde patienten och för sjukvården.

 

Precis som det lyfts fram i artikeln är detta inte bara något som kan utvidgas utan även passar bra på städer där man betydligt lättare kan få och söka vård än vad som är fallet idag. Denna utveckling är något som är här för att stanna och något som jag politiskt stödjer helhjärtat.

 

Ung och orutinerad?

Av , , 4 kommentarer 9

Förra veckan skrev Lennart Holmlund, Umeås socialdemokratiska kommunalråd, på sin blogg om sin kritik mot Moderaterna i landstinget och mig som person. Inte direkt något nytt utan liknande åsikter har han fört fram vid ett flertal tillfällen. I vilket fall om han tycker att jag är ung och orutinerad så får det stå för honom. Ronald Reagan kritiserades för att vara gammal och oerfaren på sin tid.

När det gäller det så kallade resursfördelningssystem inom tre områden som Holmlund hänvisar till så kan jag upplysa honom att sjukvårdsdirektionerna för de länets tre sjukvårdsområdena är avskaffade sedan början av 2000-talet. Sedan länge jobbar de flesta av länets sjukvårdskliniker som länskliniker.  Det betyder att länets sjukvård jobbar ihop som en helhet där även finansieringen sker gemensamt i länet för all sjukvård. Nu ställs inte olika länsdelar mot varandra när det gäller sjukvårdens finansiering utan organisationen jobbar tillsammans. En mycket bra utveckling som tyvärr Holmlund verkar vilja återgå till hur det var förr.

Förutom länsdelssjukvården tillkommer NUS som en regional resurs i Västerbotten och hela Norrland för specialiserad sjukvård vilket gör det väldigt komplicerat och irrelevant att räkna som Holmlund gör. Den synen som Holmlund har på ekonomifördelning i landstinget är sedan länge förlegad.

För bara några tre veckor sedan utvecklade jag ett resonemang här på bloggen kring att det inte är tillgången utan konsumtionen av sjukvård som är det mest centrala att analysera kostnadsfördelningen av sjukvården. En artikel som Holmlund borde läsa för en fortsatt sjukvårdsdebatt.

När det gäller folkomröstningen och dess kostnader har jag vid ett flertal bloggar fört fram argumenten att det handlar om en demokratisk rättighet. Det bästa hade varit om Holmlunds partikamrater i landstinget släppt på prestigen istället hade det inte behövts någon folkomröstning.

Avslutningsvis vill jag hälsa dig Lennart varmt välkommen till landstingspolitiken nästa mandatperiod! Hade varit trevligt då nu ska gå i pension och lämna över till någon yngre.

Alliansen ökar trycket på frågan om mellanvård för äldre

Av , , 3 kommentarer 3

Som jag tidigare har bloggat om vill vi från Alliansen i landstinget inrätta en ny mellanvårdsform för patienter som är kvarliggande på sjukhusen i Umeå och Skellefteå. Detta underlättar för såväl landstinget som kommunen. I mitten av juni förslog våra alliansvänner i kommunerna Umeå och Skellefteå i sina kommunfullmäktige att jobba de ska jobba med förslaget. Det är kul att politiken hänger ihop och vikten av samarbete och samverkan lyfts fram. Det är trots allt socialdemokraterna som styr såväl landstinget som i stort sett alla kommuner i länet utan att lyckas. Västerbotten är det län som är sämst i landet på att ordna tillvaron för de kvarliggande patienterna på sjukhusen.

 

Här nedan är det pressmeddelande som gick ut:

 

Pressmeddelande 2013-06-13

Alliansen ökar trycket på frågan om mellanvård för äldre

Idag har företrädare för Alliansen i Umeå och Skellefteå lämnat i en motion i respektive kommun för att sätta högre tryck på frågan om mellanvårdsform för medicinskt färdigbehandlade äldre. De möter med detta initiativ upp den motion som Alliansen i landstinget har lagt i samma ärende.

Under de senaste åren har det i Västerbotten förekommit situation där äldre patienter varit tvungna att ligga kvar på sjukhus trots att de ansets färdigbehandlade i vården. Ofta har det berott på att kommunerna inte hunnit göra anpassningar, i hemmet eller på det särskilda boendet, som möjliggör att de äldre kan lämna sjukhuset. För lite tillgång till rehabilitering har angetts som en annan faktor.

Alliansen menar att motionerna om en mellanvårdsfrom adresserar problemet med medicinskt färdigbehandlade äldre som tvingas ligga kvar på sjukhus.

– Vi anser att en mellanvårdsform skulle ge en nödvändig avlastning och minska risken att äldre patienter kommer i kläm mellan kommun och landsting. Dessutom skulle de äldre patienterna få bättre vård och rehabilitering, med läkarresurser på plats, än vad kommunen kan erbjuda.

– Vi skulle med detta förslag spara mycket mänskligt lidande, men även ekonomiska resurser. Under 2012 tvingades våra kommuner betala drygt 20 miljoner kronor (Umeå: 9,6 mkr och Skellefteå: 10,5 mkr) i straffavgifter till landstinget. Pengar som kan användas på ett bättre sätt, till exempel genom en mellanvårdsform med ett tydligt rehabiliteringsuppdrag.

I motionerna föreslår Alliansen att Umeå respektive Skellefteå kommun ska sätta igång förhandlingar med landstinget med målet att en mellanvårdsavdelning för utskrivningsklara äldre ska etableras i samverkan mellan kommun och landsting.

Underlätta för patienter att söka vård

Av , , 2 kommentarer 4

Igår skrev jag tillsammans med den moderata Europaparlamentariker Christofer Fjellner på VK-debatt om att det måste bli lättare för patienter att söka vård på andra ställen än sitt eget landsting. Läs hela artikeln här nedan.

 

Underlätta för patienter att söka vård

För två år sedan röstade Europaparlamentet igenom det nya patientrörlighetsdirektivet, som ger den som är sjuk rätt att söka vård i hela EU. Direktivet överförs nu till svensk lagstiftning och från och med den 1 oktober i år kommer patienter ha rätt till samma vård i andra EU-länder utan att behöva betala för vården själva.

Patientrörlighetsdirektivet är ett av de viktigaste principiella beslut som EU fattat de senaste åren. Vi har fri rörlighet för varor och tjänster inom EU och den fria rörligheten måste gälla även för den som är sjuk. De flesta kommer antagligen att föredra att få vård på orten de bor men för vissa patienter kan möjligheten att söka vård i hela EU vara direkt livsavgörande.

Många landsting kommer dock att fortsätta begränsa patienternas möjlighet att söka vård i andra delar av Sverige. Det finns en risk att det blir lättare för patienter från Västerbotten att söka vård i Spanien än i Stockholm. Vårdval Europa men inte Vårdval Sverige – det skulle vara olyckligt. Vi kommer därför att fortsätta arbeta för att den som är sjuk ska ha samma rätt att söka vård i hela Sverige som den kommer att ha i resten av Europa.

Beslutet att ge den som är sjuk rätt att söka vård i hela EU motarbetades från start av Socialdemokraterna. Margot Wallström bromsade förslaget under sin tid som kommissionär och i Europaparlamentet krävde Socialdemokraterna att Sverige ensidigt skulle få införa begränsningar av möjligheten att söka vård i andra EU-länder, genom så kallat förhandsbesked. Det hade inneburit att den som är sjuk skulle vara tvungen att fråga om lov innan den söker vård utanför landstinget, och landstinget skulle behöva godkänna behandlingen.

Vi förutsätter att regeringen och riksdagen, när direktivet nu ska överföras till svensk lagstiftning, vidtar ytterligare åtgärder för att underlätta den fria rörligheten och valfriheten för patienter. Dessutom förutsätter vi att Socialdemokraterna i Västerbotten inte kommer att försöka hindra patienter från att söka vård i andra EU-länder på samma sätt som de idag begränsar patienternas möjlighet att söka vård utanför Västerbotten. När patienter i Västerbotten nu får möjlighet att söka vård i hela Europa förutsätter vi att Socialdemokraterna omprövar sitt tidigare motstånd mot att den som är sjuk söker vård i andra delar av Sverige. Det är det enda rimliga.

Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Foto: VLL

Vi vill ta ansvar för sjukvården

Av , , 7 kommentarer 3

Idag skriver jag på Folkbladets debattsida om behovet av ansvarstagande för patienter och ekonomi för sjukvården i länet. Jag berör även hur felaktigt beslutet var att dra in på akutsjukvård i länet har varit. Läs hela artikeln här nedan.

Sjukvården i Sverige står inför stora framtida utmaningar. De allt växande behoven och ökade förväntningar som finns på sjukvården måste prioriteras på rätt sätt. Här finns en enorm utmaning att lyckas fortsätta gasa men samtidigt även bromsa för att fortsätta hushålla skattebetalarnas pengar. Det krävs politiskt mod att våga välja det som är viktigt men även prioritera bort det som är mindre viktigt. I och med att utbudet ökar av sjukvård krävs det att vara ansvarsfull med den sjukvård som ska erbjudas. Ytterst handlar det om att prioritera samhällets resurser på bästa möjliga sätt.

Till exempel nya dyrare mediciner kan vara tio gånger dyrare än de som redan finns men de gamla fungerar lika bra finns det inget skäl att välja den nya framför det gamla. Det handlar även om hur många vårddygn en patient behöver vistas på sjukhus innan det är dags för att komma tillbaka till hemmet eller till sitt äldreboende.

Västerbotten har i jämförande statistik 27,5 procent fler vårddagar per 1000 innevånare än resten av landet. Motsvarande siffra i jämförelse med Östergötland är 62 procent fler vårddagar. Västerbotten har även betydligt fler vårdtillfällen per 100 000 innevånare än riket och Östergötland. Medelvårdtiderna är även betydligt längre i Västerbotten än i andra delar av landet. Geografi eller ålder är till stora delar justerade för men det är inte heller hela förklaringen då våra regiongrannar ligger betydligt bättre till.

Dessa skillnader kan inte heller förklaras enbart av skillnad i vårdbehov utan är troligen också en effekt av skillnader i hur vården fungerar och hur vården är organiserad med tre sjukhus. Skillnaden regionalt är även påtagligt inom Västerbotten då vårdkonsumtionen i Umeåregionen är betydligt högre än resten av länet. Det gäller särskilt i åldersgrupperna 65 år och äldre som är den grupp som är mest resurskrävande.

Det är lätt att tro att många vårddagar och vårdtillfällen skulle betyda att medborgarna skulle få bättre vård än resten av landet men så är det inte. I kvalitetsstatistiken placerar sig Västerbotten i mitten. Därför är dessa högre kostnader för sjukvård inte ett mått på att länsborna skulle få betydligt bättre vård för de extra pengar som detta kostar. Totalt motsvarar dessa skillnader i jämförelse med andra landsting cirka 235 mkr mer än riksgenomsnittet och 630 mkr mer än Östergötland som är ett jämförbart landsting. Oerhört mycket pengar i sammanhanget som andra lansting kan använda till att förbättra sjukvården om de användes mer resurseffektivt.

Utifrån denna analys har de styrande socialdemokratierna valt att skära ner på akutvård som ambulanser i Åsele och längst kusten samt akutvårdsplatser i hela inlandet. Detta trots att det inte är tillgången till akutvård som är Västerbottens kostnadsproblem utan hur hela vårdkedjan hänger ihop. Spareffekten på att skära ner på akutvården i länet handlar endast om några enstaka miljoner i ett samanhang på 8,5 miljarder. Att minska på tillgången till akutvård kan snarare ge en sammantaget högre totalkostnad för att inte kunna ge propplösande behandling tillräckligt snabbt till en strokepatient.

Genom att prioritera att ge vård på rätt vårdnivå och jobba förebyggande kan sjukvårdens resurser användas mer resurseffektivt. Mycket av dagens sjukvård skulle kunna ske på en lägre omhändertagandenivå och till en lägre kostnad. Den handlar framför allt att stärka upp primärvården där allra flest patienter söker vård. Genom att sätta patienten i centrum genom hela sin vårdresa går det att få en sammanhållen vårdkedja där hälsocentraler, sjukhus och kommuner hjälper patienten igenom.

Det krävs ett bättre och tydligare samarbete och samverkan mellan kommunerna och landstinget för att säkerhetsställa god vård och kostnadseffektiv sjukvård och omsorg för våra länsbor. Som nu sker med de avtal som tecknas mellan landstinget och några av inlandskommunerna vältras istället kostnaderna över till kommunerna.

Det krävs noga analyser och rätt beslut för att få vården att fungera bättre i Västerbotten. Om patienten sätts i centrum genom sin vårdresa går det att använda skattebetalarnas pengar mer resurseffektivt för att klara av möta de stora kostnadsutmaningarna som nu sker med ökad demografi, kompetensförsörjning och kunna erbjuda den senaste sjukvården. Sjukvården i länet kan bli bättre, mer tillgänglig och mer rättvis där hela länet har tillgång till akutsjukvård. För att kunna nå dit krävs det ett nytt politiskt ledarskap.

 

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Dags för ett visselblåsarsystem även i landstinget

Av , , 4 kommentarer 2

Flera kommuner runt om i landet däribland Umeå kommun och Enköpings kommun har redan inrättat ett så kallat visselblåsarsystem där tanken är att personal ska kunna larma om eventuella missförhållanden som exempelvis mobbing, hot, våld eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Modellen kan också fånga upp tjänstefel, mutbrott, brott mot tystnadsplikt och andra brott. Frågan är när Västerbottens läns landsting ska anamma samma system? Detta är en fråga som Moderaterna i landstinget driver och föreslagit att införa. I en organisation med över 10 000 medarbetare är det inte osannolikt att missförhållanden inträffar.

Syftet med själva visselblåsarsystemet är att i första hand hjälpa verksamheterna att upptäcka rådande missförhållanden på arbetsplatser. Tyvärr är det inte alltid som anställda kan gå till sin närmaste chef och berätta om olika situationer i rädslan för negativa konsekvenser.

Med dagens teknologiska utveckling är det genomförbart. Uppgifterna som medarbetarna lämnar förblir anonyma för media och allmänheten så länge ärandet innehåller uppgifter som ska anmälas enligt lex Sarah eller lex Maria.

För Västerbottens läns landsting skulle ett visselblåsarsystem innebära en ökad trygghet och säkerhet för de anställda samt ge de en röst och ett system där de kan anmäla eventuella missförhållanden på deras arbetsplatser.

Lägst antibiotikaförskrivning i landet

Av , , Bli först att kommentera 0

Vid senaste mättningen från Smittskyddsinstitutet visade det sig att Västerbotten är bäst i landet med att nå målsättningen om 250 recept/1000invånare. Under den aktuella mätperioden skrevs det ut 277 recept/1000 innevånare vilket är lägst i landet. Att detta är viktigt handlar om att ju mer antibiotika som skrivs ut desto lättare är det att vanliga lindriga infektioner utvecklar resistens vilket innebär att det längre fram inte går att bota allvarligare infektioner. En oerhört farlig utveckling om det inte går att bryta vilket nu Västerbotten verkar kunna göra. Förståelsen bland befolkning för detta i länet är större än resten av landet visar data från Vårdbarometern vilket är glädjande.

 

Sjuk av världens bästa sjukvård?

Av , , 2 kommentarer 3

Ett av de mer intressanta seminarier jag besökte var det som Dagens medicin arrangerade under rubriken Sjuk av världens bästa sjukvård. Vilket pris får vi betala för vårdrelaterade infektioner?  Bakgrunden är att var tionde patient som vårdas på svenska sjukhus drabbas av en vårdrelaterad infektion och över 1 500 patienter dör varje år i sviterna. Det gör det till vår fjärde vanligaste dödsorsak.

Vårdrelaterade infektioner kostar sjukvården miljarder kronor varje år i ökade vårdtider, brist på vårdplatser och behandling med dyra och potenta antibiotika. För att inte tala om det pris som patienterna får betala i form av mänskligt lidande.

Debatten handlade om varför svensk sjukvård inte får bukt med problemet med vårdrelaterade infektioner, trots stora satsningar på ökad patientsäkerhet med infektionskontroll och vårdhygien som prioriterade områden. Det framkom inte några direkta superlösningar men att debatten lyfts upp är ett viktigt första steg att komma med lösningar till ett väldigt svårt område inom svensk sjukvård.

Kaiser Permanente

Av , , Bli först att kommentera 3

I går var jag på bland annat ett mycket intressant frukostseminarium som Dagens samhälle och Telia bjöd in till. De hade lyckats få Bernard Tyson VD på Kaiser Permanente att komma och berätta om deras framgångssaga. Kaiser är USA:s tredje största vårdkedja. Företaget är lika stort som alla svenska landsting tillsammans. De har drygt 9 miljoner patienter och drivs non-profit. Kaiser Permanente är den mest prisade vårdkedjan i USA. Föreläsningen var mycket inspirerande om hur de lyckats så väl i USA och lyfts fram av president Obama som ett framgångsexempel som hans sjukvårdsreform ska bygga på.

Senare igår kväll lyckades jag få en kort pratstund med Bernard på Dagens samhälles mingel där vi han prata mer om hur man lyckats med att få ihop ett IT-system för hela vårdföretaget. I Sverige har vi till exempel fem olika journalsystem och ett hundratal andra system för andra delar av sjukvården. Sammantaget något som inte alls fungerar särskilt väl i Sverige. Här har vi mycket att lära oss mer av.

Idag är det Moderaternas dag här på politikerveckan så Moderaterna har ett antal intressanta seminarier om bland annat hur vi kan skapa fler jobb. Senare ikväll ska statsminister Fredrik Reinfeldt prata vilket kommer att bli väldigt intressant.