Trots skattehöjningen fortsätter sjukvården med underskott

Av , , 2 kommentarer 20

Landstingets årsredovisningen för år 2013 visade att Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) gjorde ett underskott på 53 miljoner. Inom HSN gjorde verksamhetsområdena medicinsk vård, kirurgisk vård och regionvård ett samlat underskott på 176 miljoner. Primärvården gjorde ett underskott på 17 miljoner.

 

När månadsrapport för februari är klar så visar den på ett fortsatt underskott för sjukhusvården detta trotts att majoriteten höjde skatten med 240 miljoner. Det visar med all tydlighet att Socialdemokratin inte har koll på landstinget ekonomi. Bara genom att långsiktigt ta ansvar för ekonomin går det att ansvara för finansieringen för sjukvården i framtiden.

Bröstcancerscreening

Av , , 1 kommentar 4

Igår träffade jag nyligen disputerade Barbro som skrivit en avhandling med titeln: Breast cancer screening with mammography of women 40-49 years in Sweden. Essensen av hela avhandlingen är att den talar för att man ska fortsätta att bjuda in åldersgruppen 40-49 åringar till bröstcancerscreening. Alla länder gör inte det medan Sverige har valt att göra det vilket då studien bekräftar är något som samhället borde fortsätta att göra. Det är alltid lika kul och intressant att få lära sig mer om det senaste i forskningsvärlden. Hela hennes avhandling finns att läsa här.

6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för 8 timmar?

Av , , 6 kommentarer 7

Pressmeddelande 140327: Vill Socialdemokraterna i landstinget införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för 8 timmar?

Allianspartierna i landstinget vill nu ha besked från de styrande socialdemokraterna om de kommer att följa sina partikamrater i Umeå kommun kring att gå vidare med förslaget om förkortad arbetstid men med bibehållen lön. Förslaget skulle som presenterats har varit att personalen ska kunna jobba sex timmar men få lön för åtta.

 

Om Socialdemokraterna nu vill gå vidare med förslaget blir den uppskattade kostnaden ungefär 1,1 miljarder. Det förutsätter även att personalen kan utföra samma arbete på sex timmar som på åtta. Att rekrytera ytterligare personal för att täcka upp detta kommer att bli ett måste vilket i sin tur medför ytterligare kostnadshöjningar.

 

Socialdemokraterna verkar helt ha tappat greppet om ekonomiskt ansvarstagande när de går fram med sådana här förslag säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar. Alliansgruppledarna menar att arbete och fler skattekronor till sjukvården hänger ihop, om nu Socialdemokraterna har glömt denna koppling.

 

Allians för Västerbotten

 

Interpellation

2014-03-27

 

Vill Socialdemokraterna införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för 8 timmar?

 

Socialdemokraterna i Umeå har nu bestämt sig för att pröva sin vision om en 6 timmars arbetsdag med full lön på några av Umeå kommuns arbetsplatser om de skulle vinna valet i höst.

 

Med en sådan reform, följer ett ekonomiskt ansvarstagande, något som Socialdemokraterna varken har en tydlig finansiering eller tidpunkt för. Alliansen står för arbetslinjen. Arbete och välfärd hänger ihop, om nu Socialdemokraterna har glömt denna koppling.

 

Allianserpartierna vill skapa förutsättningar för att fler jobb ska kunna växa fram i länet. Den demografiska utvecklingen tvingar fram att fler måste jobba längre för att Sverige ska kunna behålla dagens välfärd. Lösningen är verkligen inte att dela på de befintliga jobben.

 

Fokus måste istället ligga på att skapa fler jobb för att människor ska ha ett arbete att gå till. Alla behövs ute i arbetslivet för att generera skattekronor till skola, vård och omsorg.

 

Om Socialdemokraterna nu vill gå vidare med förslaget så är det uppskattade kostnaden ungefär 1,1 miljarder. Det förutsätter att personalen kan utföra samma arbete fast på 6 timmar och inte 8 timmar. Att rekrytera ytterligare personal för att täcka upp detta kommer att bli ett måste vilket i sin tur medför ytterligare kostnadshöjningar.

 

 

Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande fråga till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

 

Kommer du likt dina partikamrater i Umeå kommun att gå vidare med att införa förslaget om att jobba 6 timmar men bibehållen lön för 8?

 

Vilka verksamheter kommer i så fall, om olyckan är framme och att ni vinner valet i höst, att få börja med detta?

 

Hur avser du att finansiera detta förslag på ungefär 1,1 miljarder?

 

 

Allians för Västerbotten

 

 

Nicklas Sandström (M)                Marianne Normark (FP)

Oppositionslandstingsråd             Gruppledare

 

 

Olle Edblom (C)                      Birgitta Nordvall (KD)

Gruppledare                          Gruppledare

 

 

 

 

Underskott i sjukvården under år 2013

Av , , Bli först att kommentera 3

Under dagens landstingsstyrelse behandlades bland annat årsredovisningen för år 2013. Vad som framkommer är delvis positiva delar men även svåra utmaningar inför framtiden. En av de händelser som särskilt ska lyftas fram är personalens goda insatser under året som resulterade i utmärkelsens Sveriges bästa universitetssjukhus men även goda placeringar av lasaretten i Lycksele och Skellefteå.

 

När det gäller ekonomin fortsätter underskotten i sjukvården. I tabellen som visas på bilden så är resultatet för landstinget vid borträknandet av AFA och RIPS en 16 plats av 20 i jämförelse med andra landsting. I övrigt är de stora utmaningarna att förbättra tillgängligheten till sjukhusvård och primärvård.

 

Läs hela yttrandet här nedan:

 

 

Ärende 24 Årsredovisning 2013

 

 

Årsredovisningen speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2013 i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten vill framhålla den insats som personalen gjorde under 2013 som resulterade i utmärkelsen Sveriges bästa universitetssjukhus och även de goda placeringar som Skellefteå och Lycksele fick i samma ranking. Personalens insatser under året är mycket goda utifrån de förutsättningar som funnits vilket leder fram till de medicinska resultat som vi som länsbor kan vara mycket stolta över.

 

Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag och ett eget förslag på kostnadsreduceringar och satsningar. Allians för Västerbotten var och är övertygad om att resurser kan överföras från administration, centrala anslag, projekt och annan verksamhet i landstinget till den direkta sjukvården.

 

Under 2013 kom den största och politiskt dominerade frågan att bli folkomröstningen om sjukvården i länet.  Av de 31,1 procent som deltog i folkomröstningen röstade nästan 90 procent på Ja-alternativet. Ett alternativ som innebar att väljarna ansåg att hela länet skulle ha trygg, rättvis och jämlik sjukvård med återställande av fyra akutvårdsplatser i Dorotea och ambulans i Åsele. Ett alternativ som Alliansen företrädde. Ja-röstandet fördelades lika över hela länet vilket förtydligade signalen att hela länet stod upp för Ja-linjen. Utifrån detta hade det minsta varit att återställa ambulansen i Åsele och vårdplatserna i Dorotea. Från Alliansen förespråkades en bredare åtgärdspaket för hela länet.

 

Enligt årsredovisningen fortsätter landstinget verksamheter att gå med underskott. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) gjorde ett underskott på 53 miljoner. Inom HSN gjorde verksamhetsområdena medicinsk vård, kirurgisk vård och regionvård ett samlat underskott på 176 miljoner. Primärvården gjorde ett underskott på 17 miljoner.

 

När engångsposter som AFA och RIPS är exkluderat så blir det samlade resultatet ett 0-resultat. Det placerar Västerbottens läns landsting i jämförelse med andra landsting på plats 16 av 20. Landstinget är bland de sämsta i landet i uppfyllande av kömiljarden. Landstinget fick inte ersättning en enda månad när det gäller behandling och åtgärd.

 

Kostnader för köp av personaltjänster, främst så kallade stafettläkare har ökat vilket är alarmerande. Trenden med ett ökat köp av sjukskötersketjänster är även det mycket problematisk. När det gäller avvikelse från måluppfyllelse missar landstinget viktiga mål såsom tillgänglighet inom primärvård och slutenvård samt att minska andelen vårdskador. Tillgängligheten till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är fortsatt alarmerande dålig och bland de absolut sämsta i hela landet.

 

Öppna jämförelserna (2013) visar på att det finns en strukturell utmaning med de totala kostnaderna att möta. Västerbottens kostnader för sjukvård är 807 kr högre per innevånare jämfört med riket. Jämfört med Sörmland är motsvarande siffra 2442 kr per innevånare.

 

Årsredovisningen visar att för att vi ska få en trygg och skattefinansierad vård, behövs en politik med mer pengar till sjukvården. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården befinner sig i krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till.

 

Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal samt för att få en ekonomi i balans.

 

 

 

 

Nicklas Sandström (M) Oppositionslandstingsråd                              Marianne Normark (FP) Gruppledare

 

 

Olle Edblom (C) Gruppledare                                                              Birgitta Nordvall (KD) Ledamot

 

 

 

Liv Granbom (M) Ledamot                                                                  Margareta Carlbäck (FP) Ledamot

Världens bästa land att åldras i

Av , , 5 kommentarer 3

För fyra år sedan lovade Alliansen att förbättra de äldres situation, därför har regeringen satsat flera miljarder kronor på att göra äldreomsorgen bättre. Det har gett resultat. Enligt uppgifter från både EU och OECD är Sverige i dag världens bästa land att åldras i. Förutom Holland är Sverige det land som satsar mest pengar på äldre, och ingen annanstans än här finns det fler vårdanställda per invånare över 65 år. En nyligen publicerad rapport från SKL visade på att aldrig förr har det satsat så mycket på vår gemensamma välfärd som nu.

Men viktigast av allt är att brukarundersökningar visar att våra äldre faktiskt är nöjda. Nio av tio känner sig trygga med omsorgen de får.

Det betyder förstås inte att vi lutar oss tillbaka och är nöjda. Allt kan alltid bli bättre. Därför kommer Alliansen att fortsätta kämpa för att varje enskild äldre människa ska kunna känna sig trygg och få den vård och den omsorg hon eller han behöver. Det lovar vi.

 

Och vi håller vad vi lovar.

 

Efter 34 år är det dags att någon lyssnar

Av , , 3 kommentarer 7

1980-1982     Hilding Löfbom (S)
1982-1985     Hilding Löfbom (S)
1986-1988     Ove Löfgren (S)
1989-1991     Ove Löfgren (S)
1992-1994     Ove Löfgren
1995-1998     Ove Löfgren (S)/Jan Andersson (S)
1999-2002     Levi Bergström (S)
2003-2006     Levi Bergström (S)
2007-2010     Levi Bergström (S)
2011-2014     Peter Olofsson (S)
2015-2018     ?

 

Sedan 1980 har Socialdemokraterna styrt sjukvården i länet mer eller mindre ensamma. Trots det har de inte lyckats vända underskotten inom sjukvården som ständigt dras med underskott. Missnöjet inom organisationen och ute i länet med till exempel ockupation av sjukstuga, folkomröstning, Skellefteåupprop och bland de längst köerna till sjukvård i landet gör att man ställer sig frågan om det inte är dags för att pröva något nytt. Efter 34 år är det dags för förändring till ett lyssnande politiskt ledarskap som vill göra skillnad. I höstens val kommer Moderaterna tillsammans i Alliansen att söka stöd för ett nytt ledarskap för sjukvården.

Viktorsson toppar (M)-inlandsvalsedel

Av , , 4 kommentarer 6

PRESSMEDDELANDE 140320: Viktorsson toppar (M)-inlandsvalsedel

Den moderata landstingslistan för västra valkretsen spikades på tisdag i Lycksele. Toppar listan gör en ny kandidat, Catharina Viktorsson, Lycksele. Catharina arbetar som sjuksköterska inom Lycksele kommun sedan 2001. Tidigare har hon bland annat varit verksam på medicinska kliniken på Lycksele lasarett.

Viktorsson säger i en kommentar att hon är mycket glad att fått förtroende att toppa inlandsvalsedeln. Ny tvåa är Jesper Björnehall som är läkare. Viktorsson och Björnehall säger tillsammans att de kommer att jobba för att vi får en rättvis och trygg inlandssjukvård i hela länet. Socialdemokraternas nedmontering av inlandssjukvården med neddragningar av akutvårdsplatser och ambulans är något vi vänder oss starkt emot.

Moderaterna har idag ett mandat i västra landstingsvalkretsen, ambition är att växa efter nästa val.

Landstingets västra valkrets

Catharina Viktorsson, 67, sjuksköterska, Lycksele
Jesper Björnehall, 25, läkare, Storuman
Veronica Håkansson, 42, ekonom, Storuman
Oscar Grön, 54, företagare, Dorotea
Mona Bertheim, 56, sjuksköterska, Lycksele
Göran Hahlin, 62, polisinspektör, Vilhelmina
Anette von Walden Nilsson,42, dagbarnvårdare, Vilhelmina
Elisabeth Wärnick, 69, pensionär, Storuman
Dick B Nyberg, 61, diakon, Lycksele
Karin Holmner, 50, tjänsteman, Storuman
Robin Ramstedt, 64, förman, Storuman
Monica Beije, 70, veterinärassistent, Storuman
Christer Bergfors, 62, företagare, Storuman
Ulf Widman, 54, föreståndare,Storuman
Olle Wärnick, 71, fd officer, Storuman

 

 

 

(S) tog inte chansen

Av , , Bli först att kommentera 10

I dag skriver Folkbladet att akutbilen som varit på reparationen kommer att gå tillbaka i tjänst. Det betyder att den ambulans som nu fått agera ersättningsfordon kommer att nyttjas till annat. Socialdemokraterna hade ett ypperligt bra tillfälle att byta ut akutbilen till en riktig ambulans. Tyvärr tog de inte den möjligheten.

Sedan tidigare har de istället uttryckt en politisk viljeinriktning att akutbilskonceptet är bra och fler orter borde ta del av detta. Jag är själv inte alls av den uppfattningen, jag är av den övertygelsen att sjukvården ska använda en riktig ambulans vid akuta utryckningar. Jag tar gärna den debatten mot Socialdemokratin i länet i de kommande valdebatterna.

Stor Lean-konferens i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag och i morgon kommer jag att delta på en stor nationell Lean-konferens i Umeå. Konferensen arrangeras av Lean Forum Healthcare och runt 650 deltagare är anmälda. Det känns riktigt kul att Västerbottens läns landsting kan stå som värd för denna konferens. De senaste åren har det arbetas på mycket bra med flödesprocesser och ständig förbättring inom sjukvården i Västerbotten. Det finns många positiva exempel från landstingets verksamhet där patienter och personal är de stora vinnarna. Det känns riktigt kul att få dela med sig av de goda exemplen till deltagare från andra landsting. Det ska bli minst sagt två intressanta och lärorika dagar.

Sverigedemokraterna har inget i sjukvården att göra

Av , , 36 kommentarer 18

Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra riksdagspartier. De har inte alla människors lika värde som en ideologisk grundbult. De gör skillnad på människor och vill skapa ett samhälle med ett vi och dom. De för in hatet i svensk politik och deras ide är att göda misstänkliggörandet och skapa misstro människor emellan.

Detta är en diametral skillnad för hela sjukvården vars bärande filosofi är alla människor lika värde och Hippokrates etiska utgångspunkt för sjukvården om att bota, lindra och alltid trösta. Just nu pågår ett omfattande och mycket vällovligt värdegrundsarbete för landstinget i Västerbotten som än mer befäster dessa principer. Jag kan inte på något sätt se hur ett parti som Sverigedemokraterna med deras ideologiska trosuppfattning har något i sjukvården att göra.