Är det god vård att ligga på sjukhus i onödan?

Av , , 1 kommentar 2

I morgon kommer jag att arrangera ett seminarie mest just den rubriken. Bakgrunden är att i takt med den medicinska utvecklingen har vårdtiderna kunnat förkortas. Detta ställer samtidigt krav på att kommunerna snabbare än idag ska kunna ta över ansvaret för den enskildes vård och omsorg efter utskrivning från slutenvården. I dag upptas mängder av sjukhussängar av utskrivningsklara patienter som därmed ligger på sjukhus i onödan och därmed också genererar onödiga kostnader för samhället.

 

Seminariet är tänkt att spegla den nationella diskussion som finns kring utskrivningsklara patienter kopplat till betalningsansvarslagsutredningen som håller på att utredas. Västerbotten blir ett exempel på hur den diskussionen ser ut mellan landsting och kommun vilket med största sannolikhet är väldigt representativ för andra. Diskussionen kommer att spegla den komplexitet som finns inom detta område och försöka vara framåtsyftande i hur det går att ta denna fråga vidare så att det inte minst blir så bra som möjligt för den enskilde människan.

 

Jag hoppas att seminariet kunna problematisera kring den komplexa fråga och ge konkreta förslag på lösningar.

På plats i Almedalen

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag och fram till på fredag kommer jag att finnas nere på Gotland och politikerveckan i Almedalen. I år är det rekord med antalet seminarier och inom vård och omsorg är där störst ökning har skett. Totalt är det runt 400 seminarier som kommer att arrangeras inom detta tema på endast en veckan. Så min vecka kommer verkligen att vara fullt upp med olika intressanta seminarier, mötet, partiledartal och mingel. Veckan ger även möjlighet att nätverka och knyta nya kontakter med intressanta människor som jobbar med bland annat hälso- och sjukvårdsfrågor. Det ska bli riktigt spännande och intressant att åka ner. I år kommer jag även att arrangera ett seminarie, mer information om det kommer i morgondagens blogg.

Så tycker partierna om sjukvården

Av , , 1 kommentar 4

I dagens VK finns det med en sammanställning över vad de respektive partierna tycker kring några av de stora frågorna som landstingsvalet kommer att handla om. Hela artikeln kan du läsa här. Mina svar finns här nedan:

 

Hur ska landstinget i framtiden kunna rekrytera den personal de behöver?

Framförallt genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens samt tillskapa karriärvägar och vidareutbildning ska löna sig.

 

Hur vill du förbättra arbetsmiljön, främst på NUS?

Minska överbeläggningarna, större inflytande till medarbetarna genom närmare beslutsfattande och ökad delaktighet samt utveckla ledarskapet.

 

Vilka åtgärder behövs för att korta vårdköerna och uppfylla vårdgarantin?

Fler vårdplatser för köbearbetning och därigenom minska vårdköer samt få vårdkedjorna att bättre att hänga ihop mellan kliniker i sjukhuset samt mot primärvård och länets kommuner.

 

Hur vill du utveckla hälso- och sjukvården i inlandet?

Utvecklingen av glesbygdsmedicin på alla sjukstugor. Utökad samverkan mellan Lycksele lasarettet och sjukstugorna.

 

Vill du återställa akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele till samma nivå som de var innan projekt Balans?

Ja, det är något som Moderaterna och Alliansen drivit sedan hösten 2011.

 

Vilken syn har du på privata vinstintressen inom sjukvården?

Jag är övertygad om att entreprenörer inte väljer att starta verksamhet för att göra vinst utan för att bidra till en ökad valfrihet och mångfald, något som jag tycker är positivt.

 

Hur vill du att det fria vårdvalet utvecklas?

Smalare med möjlighet att växa gleshet och ”litenhet” måste ersättas bättre. Det är viktigt att själv kunna få välja vilken hälsocentral du vill gå till.

 

Tycker du att landstingsskatten ska höjas för att få mer resurser till vården?

Ja, om det är sista utvägen att klara av finansieringen men innan dess vill Moderaterna att vårdens resurser används så effektivt som möjligt.

 

Mina tre hjärtefrågor är: att vårdköer och överbeläggningar på länets sjukhus ska försvinna, stärka kvaliteten och tillgängligheten i hälso- och sjukvården samt en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet

 

Lyxfällan med (S)-sjukvådspolitik

Av , , 5 kommentarer 10

Lyxfällan med (S)-sjukvådspolitik

På Folkbladets ledarplats skriver Linda Westerlind (7/6) om att Landstinget är ingen himla realityshow. När TV3 verkar vara en källa för inspiration för ledarsidan på Folkbladet så tänkte jag tipsa om Lyxfällan som även den visas på denna kommersiella tv-kanal. Där får personer som hamnat i ekonomisk nöd tips och coachning för att få sin ekonomi i balans. Tips och coachning är precis något som Moderaterna och Alliansen gett med sitt budgetförslag.

Tipsen och coachningen som Moderaterna och Alliansen kommer med förslag på är hur sjukvården i länet ska bli mer rättvis, jämlik och trygg samt för att nå en ekonomi i balans. För idag är sjukvården inte rättvis när fler människor i dag behöver vänta på att få sjukvård än för fyra år sedan. Jämfört med för fyra år sedan är vårdköerna nu 20 procent längre.

Tyvärr klarar inte det S-styrda landstinget att få ut ersättning från kömiljarden en enda månad för operation/åtgärd under hela 2013 och under 2014. Situationen för Barn- och ungdomspsykiatrin är densamma där ungdomar med psykisk ohälsa måste vänta längst i landet på att få hjälp. Facit av fyra år till av s-styre är nu att Västerbotten är sämst i landet på att ha längsta vårdköer.

För att komma tillrätta med de långa vårdköerna föreslås i Alliansens budgetförslag att mer resurser tillförs för att jobba bort de långa vårdköerna. En del av dessa vårdplatser som återförs har sedan tidigare plockats bort under socialdemokraternas prestigeprojekt Projekt balans. I Projekt balans nedmonterades även delar av inlandssjukvården och dessutom avvecklades ambulanser. Sjukvården är idag inte jämlik i länet med den politik som bedrivs. Tryggheten ökar inte heller när ambulanser plockas bort.

I budgetförslaget som helt korrekt hänvisas till tillförs primärvården 40 miljoner, 20 miljoner mer än S-majoriteten. Att stärka upp primärvården är helt avgörande för att kunna klara av att få ekonomi i balans även på lång sikt, det handlar om att nyttja sjukvårdens resurser så effektivt som möjligt. Detta är helt avgörande för nå en ekonomi i balans. Vid första delårsrapporten gör sjukvården ett underskott med 40 miljoner och årsprognosen pekar på ett underskott på runt 120 miljoner

För få rätsida på ekonomin behövs en tydlig strategi som går ut på att vårdkonsumtion ska ske på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Det innebär att förskjuta exempelvis slutenvård mellan kliniker och poliklinisk vård till primär- och glesbygdsvård, ersätta läkarbesök med sjukvårdande behandling, utveckla glesbygdsmedicinsk vård, differentiera vårdinrättningar, utveckla nya vårdformer och vårdroller samt öka egenvården. sluta med undvikbara åtgärder i form av slutenvård, operationer, utredningar och läkemedelsbehandlingar. Effektivisera vårdens arbetsformer genom att bättre stödja medarbetarna, systematiskt se över arbetsprocesser, införa produktionsplanering och ett stimulerande utvecklingsarbete. Minskade kostnader sjukresor samt minska vårdskador, kvalitetsbrister, ökad patientsäkerhet och ökad vårdkvalité. Till det presenteras en rad förslag på att spara på sådant som inte är direkt sjukvård som till exempel administration, lokaler och tillfälliga projekt.

För precis som i TV3 Lyxfällan får coacherna gå in och ta över för att få rätsida på ekonomin. Från Alliansen vill vi inte efter valet i höst stå för de goda råden och tipsen utan faktiskt ta över ansvaret och styret. Efter valet i höst går det att få ett annat styre som står upp för en rättvis, trygg och jämlik sjukvård i hela länet.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Publicerad i Folkbladet 20 juni.

Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare

Av , , Bli först att kommentera 0

Stor konkurrens om blivande medarbetare måste mötas med aktiva åtgärder. Landstinget måste vara en attraktiv arbetsgivare för de redan anställda, för seniorer samt för kommande generationer. Med framtida behov av medarbetare måste Västerbottens läns landsting vara det självklara valet. Genom inrättande av en ungdomspanel som referensgrupp kan landstinget kartlägga och fånga upp ungdomars förväntningar på framtidens arbetsliv. Det är viktigt att Västerbottens läns landsting marknadsför sjukvården såväl nationellt som internationellt på alla vårdutbildningar och vid andra tillfällen där landstinget kan möta framtida medarbetare. Landstinget måste aktivt söka upp elever och studenter och presentera sig som en intressant arbetsgivare på alla vårdutbildningar. Det ingår givetvis i att vara en intressant arbetsgivare att ha ett professionellt innehåll och bemötande av studenter under praktisk utbildning i landstingets verksamheter. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla områden.

 

Vidareutbildning och kompetensutveckling ska löna sig, landstinget ska ha konkurrenskraftiga löner. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. För kommande åren måste resurserna öka för att stimulera vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Landstinget är en stor aktör med kvinnodominerande yrken. Inom offentlig sektor är det tyvärr mycket vanligt med ofrivilligt deltidsarbete.

 

Andelen heltidsanställda inom landstinget ökar successivt och det är viktigt att utvecklingen fortsätter mot en högre tjänstgöringsgrad. Det ska vara en självklarhet att alla ska kunna få jobba heltid om de så vill det. Alla ska ha rätt att kunna försörja sig på sin lön. Heltidsarbete ska vara en rättighet och deltidsarbete en möjlighet. Det ska vara möjligt att kombinera familj och fritid och där är flexibla arbetstidsmodeller lösningen. Med en stark känsla av sammanhang och delaktighet skapas en hälsofrämjande arbetsplats och landstinget ska driva en personalpolitik som gör att landstingets medarbetare får ihop sitt livspussel. För att vara en attraktiv arbetsgivare för dagens anställda och kommande generationer måste en god arbetsmiljö erbjudas där personal ges tid för att utföra en god och säker vård samt får möjlighet till kompetensutveckling.

 

En god tandvård i hela Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 0

Tandhälsan för vuxna i Västerbotten är god. Precis som i andra landsting finns det problem med tandhälsan för grupper som är socialt utsatta, en grupp som måste få större fokus i tandvården. Även bland barn och unga håller tandhälsan att försämras. Tandhälsan hos våra barn och ungdomar måste garanteras. Därför är det viktigt att tandvården fortsätter med sitt förebyggande arbete och tobaksprevention. Det behövs också ett brett arbete med att uppmärksamma unga på deras kostvanor och få dem att förbättra dessa som är en starkt bidragande orsak till kariesangrepp.

 

Det är viktigt att sjukvården och tandvården arbetar tillsammans för att främja goda kostvanor. Information når fram bättre när den upprepas av flera personer. Utvecklingen bland unga med en allt högre konsumtion av socker måste stävjas. Folktandvården ska fokusera på att främja en god tandhälsa. Det är viktigt att en god tandhälsa även säkerställs för våra äldre i länet.

 

Inom folktandvården ska ett utvecklingsarbete med att bolagisera verksamheten påbörjas vilket har gjorts inom andra landsting med gott resultat. Närhet och god tillgänglighet är framgångsfaktorer i en bolagiseringsprocess. Tandvården verkar på en konkurrensutsatt marknad och måste därför vara konkurrensneutral gentemot privata utförare.

(S)-nej till Alliansförslag om hur sjukvården kan bli mer rättvis, trygg och jämlik i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 2

I går på landstingsfullmäktige debatterades och togs beslut om budget för 2015-2017. Från Alliansen hade vi andra förslag och idéer om vad vi vill med sjukvården. Se tidigare bloggar från veckan. Jag argumenterade tillsammans med mina allianskollegor om våra förslag till hur vi vill göra sjukvården i länet mer rättvis, trygg och jämlik. Här nedan är mitt budgetanförande:

Budgetanförande 18 juni 2014
Fru ordförande
Ledamöter
Och Åhörare
Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård – detta tack vare all den personal som varje månad, dag och timme gör allt för att ge god hälso- och sjukvård till länets medborgare.
Trots detta är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli mer trygg, rättvis och mer jämlik.
Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för en god sjukvård. Sjukvården har i år 1 136 miljoner kronor mer nu än 2006. I grunden handlar det om att Alliansen värnat arbetslinjen och det medfört att 250 000 fler människor har ett jobb att gå till. Tack vare Alliansens ansvarsfulla ekonomisk politik har välfärden aldrig haft så mycket resurser som idag.

Fru ordförande

När fler människor jobbar blir det ökade skatteintäkter. Det ger fler skattekronor till sjukvården i länet.

För att veta vart vi är på väg så är det viktigt att veta vart vi kommer ifrån. Vi har haft fyra turbulenta år med prestigeprojektet projekt balans med vårdplatsneddragningar på alla sjukhus. Neddragningar av akutvårdsplatser. Borttagande av ambulans i Malå och Åsele och minskade ambulansresurser i Robertfors. massiva protester i Skellefteå med Skellefteåuppropet med 35 000 namnunderskrifter emot den rådande politik som förs av majoriteten. Fjolårets folkomröstning om sjukvården i länet där 90 procent av dem som röstade gjorde det emot den politik som den rödgröna majoriteten står för.
Det går att ställa sig frågan hur mycket bättre sjukvården hade kunnat vara om det inte varit för de politiska felsteg som den sittande majoriteten gjort de senaste fyra åren.
Fru ordförande
Vad har vi för utmaningar framåt? Jag ser främst tre stora frågor som tydliga politiska besked måste ges, det är frågorna om: Personal, tillgänglighet och ekonomin.
Här finns de absolut största skillnaderna nu och inför valet i höst. Dels i prioriteringar men framförallt i det politiska ledarskapets vilja att åstadkomma ständiga förbättringar. Hur sjukvården ständigt kan bli bättre. Hur vi kan åstadkomma att patienten alltid är i centrum.
I det budgetförslag som Alliansen presenterar bygger vi det på den skattehöjning som majoriteten drev fram i höstas. De resurser som nu har tillförts är något som sjukvården har kunnat förhålla sig till. Vi bedömer inte att det finns något utrymme för någon skattesänkning inte heller behovet av någon skattehöjning i dagsläget. Detta är ställningstaganden som vi prövar inför varje nytt budgetår.

Alliansens förslag innebär kostnadsreduceringar på det som inte är direkt sjukvård. Vi måste få sjukvården att bättre att hänga ihop. Hur vårdkedjor ska fungera bättre, fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är de viktigaste delarna för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt utvecklas. Totalt satsar Alliansen 40 miljoner, 20 miljoner mer än majoriteten på primärvården.

Tyvärr klarar inte det S-styrda landstinget att få ut ersättning från kömiljarden en enda månad för operation/åtgärd under hela 2013 och under 2014.

Facit av fyra år till av s-styre är nu att Västerbotten är bäst i landet på att ha längst vårdköer. Vårdköerna är nu 20 procent längre än vid början av mandatperioden.

För att komma tillrätta med de långa vårdköerna föreslås i Alliansens budgetförslag att mer resurser tillförs för att jobba bort de långa vårdköerna. Totalt handlar det om en satsning på 30 miljoner.

De fyra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele kommer att återställas med Alliansens budgetförslag.

I den budget som Alliansen lägger tar vi gemensamt ansvar för att få en sjukvård som blir mer rättvis, trygg och jämlik. Mycket är bra men mycket kan också bli mycket bättre med ett nytt politiskt ledarskap. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att ta över styret av sjukvården. Vi vill att sjukvården ska vara rättvis, trygg och jämlik i hela länet.

Bifall till Alliansens förslag till budget samt särskilda yrkanden

Löfven(S) vårdlöften inte trovärdiga

Av , , Bli först att kommentera 5

Socialdemokraterna skrev på DN-debatt igår om att de vill satsa mer på svensk sjukvård genom att korta köer för cancerpatienter. Samtidigt kan cancerpatienter i S-styrda Dalarna vänta nästan 8 månader för behandling. Det är oacceptabelt att behöva vänta länge på cancervård. Därför satsar Alliansen två miljarder på fyra år för att korta väntetiderna inom cancervården.

Det enskilt viktigaste instrumentet för att öka resurserna till svensk sjukvård är att fler människor har ett arbete att gå till. Arbetslinjen är en förutsättning för att fortsatt kunna höja kvaliteten inom vård, skola och omsorg. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet går istället till val på att nedmontera arbetslinjen och återgå till utbyggda bidragssystem och höjda skatter på arbete. Så tar man varken ansvar för jobben eller välfärden.

Stefan Löfven ger med ena handen och beskattar landstingen och regionerna med den andra. Höjda arbetsgivaravgifter och andra jobbförstörande reformer leder till långsiktigt mindre pengar till sjukvården. Så de pengar som utlovas till sjukvården är inte alls de två miljarder.

Under gårdagens landstingsfullmäktige ställde jag följande fråga till landstingsstyrelsens ordförande i Västerbotten Peter Olofsson (S) just om deras ihåliga vårdlöften:

Enkel fråga:

Inte trovärdiga vårdlöften

Jag läser nu på morgonen på DN-debatt att du utlovar att korta ned väntetiderna för behandling för cancer till 4 veckor. Mycket lovvärt. Finansieringen för detta är Magdalenapengarna på 2 miljarder som du i annat interpellationssvar ska använda till att rädda inlandssjukvården. Totalt för Västerbotten handlar det om cirka 53 miljoner, eller strax runt en halv procent av landstingets totala budgetomslutning.

Nationellt så har du tillsammans med dina kamrater i Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett löftesgap på runt 40 miljarder eller lika mycket som finansieringen för som till exempel föräldraförsäkringen, försvaret eller högre utbildning. Totalt saknas två av tre kronor i era utställda vallöften.

I vilket fall tycker du att det är rimligt att med dessa låtsaspengar, på knappa 53 miljoner, att lyckas att minska behandlingen av cancer till fyra veckor när vårdköerna redan idag i Västerbotten är längst i landet om så varför har du inte idag redan minskat på vårdköerna under de fyra år som du styrt landstinget i Västerbotten?

S, MP och V säger nej till skarpa förslag för att minska vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin

Av , , Bli först att kommentera 5

Vid dagens sammanträde debatterades en motion från Alliansen om att införa ett vårdval inom barn- ungdomspsykiatrin. Från Alliansen ser vi detta som ett skarpt förslag för att minska ned vårdköerna som är längst i landet i Västerbotten. Tyvärr säger den politiska vänstermajoriteten nej till. Detta trots att de försökt under 10 års tid utan att lyckats med att komma till rätta med situationen.

Nedan mitt anförande:

Anförande vårdval BUP

Från Moderaterna och Alliansen tar vi alltid utgångspunkt från varje enskild medborgare och hur hälso- och sjukvården och de förslag vi har är utifrån hur vi kan göra sjukvården bättre för den som har behovet.

Behovet av stöd för psykisk ohälsa är något som blir större och större. Varför är en bra fråga att ställa sig. Vi kan säkert bli bättre med att jobba förebyggande och vidta åtgärder i tidigt skede för att motverka detta. Att det är ett växande problem är något som vi måste ta allvarligt på.

Ser vi till Barn- och ungdomsspykiatrin har detta varit ett problemområde i Västerbotten under en mycket, mycket lång tid. Från majoriteten har olika åtgärder prövats men ingenting händer. Under lång tid har tillgängligheten varit sämst i landet. Från Alliansen vill vi nu ge ett konkret poltiska och praktiska verktyg att pröva att lösa tillgången till stöd och hjälp. Vi vill införa ett vårdval som innebär att du som ung med eller utan familj själv väljer vart du ska gå för att få stöd och hjälp.

Med detta öppnar vi upp för fler att kunna erbjuda våra unga stöd och hjälp. Med ett större utbud är vi helt överygade om att tillgängligheten ökar och våra barn- och ungdomar med psyskisk ohälsa får den hjälp som man behöver.

Bifall till motionen.

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 2

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet
Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården i länet är delvis världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Som medborgare går det att känna sig trygg i att det finns tillgång till sjukvård i hela länet. Trots detta är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli mer trygg, rättvis och mer jämlik.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att säkra hög kvalitet och god tillgänglighet. Sjukvården har i år 1 136 miljoner kronor mer nu än 2006. I grunden handlar det om att Alliansen värnat arbetslinjen och det medfört att 250 000 fler människor har ett jobb att gå till. När fler människor jobbar blir det ökade skatteintäkter. Det ger fler skattekronor till sjukvården i länet.

Trots att förutsättningarna för Västerbotten blivit bättre med ett alliansstyrt Sverige så finns det mycket kvar att göra för att sjukvården ska bli bättre i det rödgrönt styrda Västerbotten.

Årsprognosen för sjukvården i år är ett underskott på 120 miljoner. Ett annat bevis är misslyckandet med besparingar inom ramen för prestigeprojektet Projekt balans. Konsekvenser som orsakat att landstinget var det första landstinget någonsin att genomföra en folkomröstning om länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. En folkomröstning där Ja-linjen som Alliansen förespråkade vann en jordskredsseger med 90 procent stöd.

Alliansens förslag innebär kostnadsreduceringar på det som inte är direkt sjukvård. För få rätsida på ekonomin behövs en tydlig strategi som går ut på att vårdkonsumtion ska ske på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Ett ständigt arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister. Det handlar om att förändring i hur sjukvården hänger ihop. Hur vårdkedjor ska fungera bättre, fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är de viktigaste delarna för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras. Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska. Totalt satsar Alliansen 40 miljoner, 20 miljoner mer än majoriteten på primärvården.

Tyvärr klarar inte det S-styrda landstinget att få ut ersättning från kömiljarden en enda månad för operation/åtgärd under hela 2013 och under 2014. Situationen för Barn- och ungdomspsykiatrin är densamma där ungdomar med psykisk ohälsa måste vänta längst i landet på att få hjälp. Facit av fyra år till av s-styre är nu att Västerbotten är sämst i landet på att ha längsta vårdköer.

För att komma tillrätta med de långa vårdköerna föreslås i Alliansens budgetförslag att mer resurser tillförs för att jobba bort de långa vårdköerna. Totalt handlar det om en satsning på 30 miljoner för att korta ned vårdköer och stärka upp psykiatrin. En del av dessa vårdplatser som återförs har sedan tidigare plockats bort under socialdemokraternas prestigeprojekt Projekt balans. De fyra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele kommer att återställas med Alliansens budgetförslag.

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik och dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år. En annan viktig framtidssatsning som Alliansen gör är 15 miljoner ytterligare för att tillskapa fler AT/ST-platser för läkarstudenter samt fler sjuksköterskor ska kunna få betald specialistutbildning.

I den budget som Alliansen lägger tar vi gemensamt ansvar för att få en sjukvård som blir mer rättvis, trygg och jämlik. Mycket är bra men mycket kan också bli mycket bättre med ett nytt politiskt ledarskap. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att ta över styret av sjukvården. Vi vill att sjukvården ska vara rättvis, trygg och jämlik i hela länet.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare