Något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten – på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret

Av , , 2 kommentarer 9

Pressmeddelande 150527: Något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten – på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret

För mer information kontakta:
Nicklas Sandström (M)
Marianne Normark (FP)
Ewa-May Karlsson (C)
Birgitta Nordvall (KD)

Under onsdagen presenterade allianspartierna i landstinget sitt alternativa förslag till landstingsplan och budget. För två veckor presenterade den rödgröna majoriteten sitt förslag som inte innehöll några överraskningar utan var en fortsättning på den politik som förts under lång tid och visat sig ge ökade köer och en skenade ekonomi. Något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten – på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret menar Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Ewa-May Karlsson (C) gruppledare, Marianne Normark (FP) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare.

För att möta upp de utmaningar sjukvården står inför vill de fyra allianspartierna få till bättre fungerande vårdkedjor, krafttag kring personalförsörjning och stärkt primärvård. Vården måste börja organiseras runt patientens behov och inte efter stuprör som innebär dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten.

Alliansen väljer att satsa 15 miljoner mer på primärvården än de rödgröna samt 8 miljoner ytterligare på AT/ST-platser och stöd till vidareutbildning för sjuksköterskor. 8 miljoner satsas på ytterligare vårdplatser för köbearbetning där extra ordinära behov uppstår som tex på geriatrik och ortopedi. Dessutom en satsning för psykiatrin och införande av vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Helt i linje med tidigare löften står alliansen fortfarande bakom att återställa akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele.

För att minska kostnaderna föreslår allianspartierna ett målmedvetet arbete med att få vårdkonsumtion på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Det innebär att förskjuta exempelvis slutenvård mellan kliniker och poliklinisk vård till primär- och glesbygdsvård, ersätta läkarbesök med sjukvårdande behandling, utveckla glesbygdsmedicinsk vård, differentiera vårdinrättningar, utveckla nya vårdformer och vårdroller samt öka egenvården. Därtill minska på ej vårdnära administration, ökad grad av konkurrensutsättning av till exempel städ, telefoni samt bättre och mer samordnade upphandlingar. Ytterligare också kostnadsbesparingar på Region Västerbotten samt att sänka kostnaderna för lokaler genom rivning och avyttring av överflödiga lokaler.

Idélös landstingsbudget från de rödgröna

Av , , Bli först att kommentera 3

Idélös budget från de rödgröna

Sandström (M) kommenterar landstingsmajoritetens förslag till landstingsplan och budget.

Majoriteten i Västerbottens läns landsting, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, går idag ut med sitt förslag till landstingsplan och budget.

Oppositionslandstingsrådet, Nicklas Sandström (M) kommenterar nu de föreslagna förslagen

– Jag kan konstatera att landstingsmajoriteten nu föreslår en landstingsplan med budget som är kliniskt fri från en ny medicinering för sjukvården med nya idéer och lösningar som kan bromsa och vända utvecklingen av sjukvården i Västerbotten. Den rödgröna majoritetens förslag är en endast en fortsättning av den politik som har förts under lång tid och visat sig inte fungera säger Nicklas Sandström (M).

– De åtgärder som majoriteten nu föreslår innehåller inga omtag eller nyheter utan de skenade kostnaderna, underfinansierad primärvård och de stora utmaningarna med att behålla och rekrytera ny personal kommer tyvärr att bestå.

– De mesta av de så kallade satsningar som sker är inga nya pengar utan kommer från tidigare nationella satsningar med bland annat kömiljarden vilket gör att inga nya resurser tillförs. Tyvärr verkar även majoriteten gå fram med förslaget om sex timmars arbetsdag som kommer att bli orättvist, dyrt och inte fungera. Sammantaget är detta en landstingsplan som inte möter de utmaningar sjukvården står inför säger Nicklas Sandström (M)

– Dock finns det två positiva delar i majoritetens plan. Det ena är ett ökad fokus på innovation och samverkan med andra utomstående som kan bidra till att utveckla vården. Det andra är förslaget på fler utbildningsplatser med AT/ST- platser för läkare samt betalda utbildningsplatser för sjuksköterskor vilket vi från alliansen efterlyst under en lång tid säger Nicklas Sandström (M).

– Alliansen ska nu analysera majoritetens förslag och återkommer inom de närmaste veckorna med sitt förslag till landstingsplan, avslutar Nicklas Sandström (M)

 

 

Panikåtgärder från de rödgröna

Av , , Bli först att kommentera 4

Pressmeddelande 2015-05-08:

 

Sandström (M) kommenterar landstingsmajoritetens förslag för att hejda kostnader

 

Majoriteten i Västerbottens läns landsting, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, går idag ut med förslag för att hejda kostnadsutvecklingen i landstinget. Oppositionslandstingsrådet, Nicklas Sandström (M) kommenterar nu de föreslagna åtgärderna.

 

– Jag kan konstatera att landstingsmajoriteten nu föreslår panikåtgärder för att komma till rätta med en kostnadsutveckling som är en direkt konsekvens av den ekonomiska politik som Socialdemokraterna har fört under lång tid, säger Nicklas Sandström (M).

 

Ifrågasätter om åtgärderna kommer att leda till önskad effekt.

 

– De åtgärder som majoriteten nu föreslår är inga nyheter och de ger uttryck för majoritetens avsaknad av konkreta idéer för vad man vill med sjukvården i Västerbotten. Jag ser heller inte att åtgärderna kommer att lösa den ekonomiska situation som landstinget nu befinner sig i. För det krävs det mer genomgripande reformer, säger Nicklas Sandström (M).

 

Ser positivt på översyn av primärvårdens situation.

 

– Det som är positivt på bland majoritetens förslag är att man nu ska pausa arbetet med att överföra vård från sjukhusvård till primärvård. Primärvårdens situation är så ansträngd att det krävs en ordentlig översyn av uppdraget och de ekonomiska förutsättningarna. Moderaterna har föreslagit att en primärvårdskommission ska inrättas för att göra en sådan översyn. Jag förväntar mig nu att majoriteten ger svar på hur de ser på den frågan, avslutar Nicklas Sandström (M).

(M) – inrätta en primärvårdskommission

Av , , 1 kommentar 4

Moderaterna vill ha svar om förslaget till en primärvårdskommission

Idag har Andreas Löwenhöök (M), vice ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård, lämnat in en interpellation till Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande, där han frågar hur landstingsrådet ställer sig till Moderaternas förslag om att inrätta en primärvårdskommission för att hantera den allvarliga situationen i länets primärvård.

Det var vid senaste landstingsfullmäktige, i april, som Andreas Löwenhöök (M) presenterade Moderaternas förslag om att inrätta en primärvårdskommission för att hantera den rådande situationen i länets primärvård, som partiet anser är allvarlig.

I interpellationen lyfter Andreas Löwenhöök (M) fram de problem som primärvården i Västerbotten brottas med:

”Tillgänglighetsbrister för patienterna, hög arbetsbelastning för personalen samt stora svårigheter att rekrytera läkare och sjuksköterskor, är några av de problembeskrivningar som primärvården brottas med.”

Moderaterna föreslår att primärvårdskommissionen ska bestå av några politiker, primärvårdschefen, några verksamma distriktsläkare och distriktssjuksköterskor. Syftet med kommissionen är att brett politiskt ta tag i den rådande situationen.

Moderaterna är ödmjuka inför att vi inte har alla politiska svar på hur primärvårdens problematik ska lösas, men vi konstaterar att primärvården är i ett så allvarligt läge att det nu krävs politisk samling kring frågan. Därför är förslaget kring en primärvårdskommission allvarligt menat och vi är beredda att ta ansvar och på ett konstruktivt sätt delta i kommissionens arbete för en bättre och mer tillgänglig primärvård i Västerbotten.

Nu vill Andreas Löwenhöök (M) ha svar på tre frågor, som han har ställt till Peter Olofsson (S):

– Anser du att det finns ett värde av att samlas och söka breda politiska lösningar på det allvarliga läge som Västerbottens primärvård befinner sig i?

– Hur ser du på Moderaternas förslag till en primärvårdskommission?

– Kommer du att ta initiativ till att inrätta en primärvårdskommission?