M kräver att regionbildningen stoppas för att inte hota NUS

Av , , 3 kommentarer 7

Efter gårdagens nationella förhandlingar mellan regeringen och alliansen kom besked att det nu står klart att Jämtland och Halland inte kommer att ingå i någon ny regionbildning. För de länen användes argumentet om den stora lokala opinionen emot. Situationen är densamma i Norrbotten där det står klart att även där ska det hållas en folkomröstning.

Jag menar att förberedelserna med bildandet av ett Storrnorrland ska avbrytas. Om Jämtland ställs utanför kommer befintlig struktur för norrländsk regionsjukvård att slås sönder. Det innebär att patienter från Jämtland kan komma att skickas söderut och inte till Norrlands universitetssjukhus (NUS). Redan idag är patientunderlaget för litet för att täcka vissa läkarspecialiteter likt neurokirurgi. Om det underlaget blir mindre hotas NUS framtid och läkarutbildningen. Att gå vidare med två eller tre län utan någon som helst analys för dess konsekvenser är ogenomtänkt och oseriöst menar jag. Vi moderater kräver nu att planerna på en regionbildning i Norrland stoppas.

S-styret orsakar underskott i sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 3

Majoriteten i Västerbottens läns landsting, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör nu i delårsrapporten ytterligare försök att hejda kostnadsutvecklingen. Många av de förslag som presenteras har prövats förr och inte gett önskvärt resultat. Delårsrapporten visar att de åtgärdsplaner på sammanlagt 160 miljoner som togs fram i våras inte gett önskad effekt. Avvikelsen är som störst inom personalområdet där ett minskat behov av hyrpersonal inte visat någon effekt, utan tvärtom har kostnaderna ökat. (Bilaga 1)

Sammantaget när det gäller ekonomi indikerar årsprognosen ett underskott på 42 miljoner kronor vilket är 50 miljoner kronor sämre än utfallet 2015 och 142 miljoner kronor sämre än budget.

Prognosen för verksamhetens nettokostnader pekar på en avvikelse med 220 miljoner kronor jämfört med budgeten eller 203 miljoner kronor jämfört med föregående år. Av avvikelsen avser Hälso-och sjukvårdsnämnden 150 miljoner kronor, Landstingsstyrelsen 67 miljoner kronor och Nämnden för funktionshinder och habilitering 3 miljoner kronor.

Följande säger samtliga ledande alliansföreträdare i ett gemensamt uttalande om den oroväckande utvecklingen i landstinget:

– Det kan konstateras att vårdköerna i Västerbotten är längst i Sverige, sjukfrånvaron ökar och att budget fortsätter att gå med underskott är oacceptabelt. Vi vill nu se åtgärder som på riktigt kan vända underskottet. Vi tror inte att åtgärderna som tidigare har presenterats är tillräckliga. Situationen kräver mer genomgripande reformer. Från de fyra allianspartierna har vi presenterat strategier och förslag för att möta upp de stora utmaningar som sjukvården står inför.

Allians för Västerbotten

 

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

 

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

 

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

 

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

Låt medborgarna få rösta om Stornorrland

Av , , Bli först att kommentera 4

Just nu pågår av de största förändringarna i modern tid i hur samhället ska organiseras.  I planerna är det bland annat tänkt att fyra län ska bli ett. Det betyder att andra läns politiker kommer att kunna påverka hur sjukvården i länet kommer att organiseras och till exempel hur många akutsjukhus och BB:n som ska finnas i Västerbotten.

 

Denna förändring genomförs utan att medborgarna fått säga sitt om planerna. Socialdemokraterna verkar, hur stort motståndet än verkar vara, vilja genomdriva denna förändring innan nästa val, utan att väljarna har fått säga sitt. En färsk opinionsundersökning visar att en mycket stor majoritet är emot planerna. Moderaterna i Västerbotten säger som bekant nej till förslaget om storregion.

 

På andra håll har företagare, tankesmedjor, politiska partier, handelskammaren eller engagerade privatpersoner tagit stafettpinnen att mobilisera för att åstadkomma en folkomröstning om dessa planer. Moderaterna bjuder nu in alla dessa krafter till ett uppstarts möte nu på torsdag i Lycksele klockan 18.00 på Medborgarhuset. Alla som vill delta kan höra av sig till oss för att åstadkomma ett opolitiskt folkinitiativ för en folkomröstning. Det är dags att medborgarna får rösta om ett tilltänkt Stornorrland!

Vad säger de andra partierna om att låta medborgarna få säga sitt om Stornorrland?

Av , , Bli först att kommentera 3
Moderaterna har tagit initiativ till att medborgarna ska kunna få tycka till om planerna på ett Stornorrland. Helt oaktat vad man tycker om sakfrågan borde de politiska partierna kunna låta väljarna få tycka till i en folkomröstning. Den möjligheten finns om landstingsfullmäktige tar beslut om det. Jag har ställt frågan till de politiska gruppledarna i landstinget om hur de ställer sig till att genomföra en folkomröstning om planerna på en storregion.
I Jämtland/Härjedalen ska det genomföras en folkomrösting och snart finns det underlag för folkomröstning i de andra grannlänen. Varför inte genomföra en folkomröstning samtidigt i hela Norrland om denna viktiga principfråga?

Ta ställning – donera dina organ

Av , , Bli först att kommentera 1

Den 10 till 16 oktober äger Donationsveckan rum. Donationsveckan är en återkommande vecka för att uppmuntra och uppmärksamma att fler kan ta ställning för att rädda liv – genom att vid sin död donera organ. Antalet donatorer i Sverige idag räcker inte för att fylla behovet till alla som väntar på transplantation. Det finns just nu över 700 personer som väntar på ett eller flera organ.

En väntan som är enormt påfrestande för den enskilde. Dessutom kostar det samhället väldigt stora pengar, till exempel är vårdkostnaden för en njurpatient cirka 1 miljon kronor per år.

Förutom organ kan man även donera vävnader. Varje år ger hornhinnetransplantationer omkring 600 personer synen tillbaka och för personer med allvarliga hjärtfel är behovet av hjärtklaffar väldigt stort.

Jag har tagit ställning och valt att donera mina organ den dag jag avlider. Om det är möjligt den dagen att donera just mina organ går det aldrig att veta, men om jag kan göra det kan jag på så sätt rädda och förbättra livet på flera andra människor.

Ta ställning du med.

För mer information kring organdonationer, blodgivning och vävnadsdonationer klicka in på någon av följande länkar:
www.livsviktigt.se

www.1177.se/organdonation

www.ivfkliniken.se/umea/donation

www.geblod.nu

Ska avtalet med Sports medicine sägas upp?

Av , , Bli först att kommentera 1

Regeringen har som förslag att alla verksamheter som avknoppats från universitetssjukvård ska återinföras till sjukhusen. Bred kritik har först fram emot förslaget. Bland annat Marie-Louise Forsberg Fransson regionstyrelsens ordförande i Örebro (S) säger att ”Vården är det viktigaste och inte byggnaden den bedrivs i” och att förslaget slår fel och tvingar landsting att bedriva sjukvård på universitetssjukhusen som inte behöver drivas där.

I Västerbotten har vi en mycket välfungerande verksamhet som avknoppats sedan 2007 och det är idrottsmedicin. Med regerings förslag om förbud skulle det innebär att enheten ska återinföras i tidigare driftsform.

Jag menar att förslaget kommer i praktiken cementerar hur landstingen får eller inte får organisera universitetssjukhusen. Det innebär att det lokala självbestämmandet urholkas av lagstiftning.

Jag har även skrivit en interpellation till den styrande majoriteten i landstinget om hur man ställer sig till förslaget och om man menar att Sports medicine ska återinföras i tidigare driftform?

 

Läs interpellationen i sin helhet:

 

Ska avtalet med Sports medicine sägas upp?

”Landstinget får inte till någon annan överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus eller vid en hälso- och sjukvårdsenhet som vid något tillfälle efter den 1 juli 2007 organisatoriskt har tillhört ett universitetssjukhus”.

Förslaget kommer i praktiken cementerar hur landstingen får eller inte får organisera universitetssjukhusen. Det innebär att det lokala självbestämmandet urholkas av lagstiftning.

Dagens medicin rapporter även att regeringens förslag på lagstiftning får hård intern S-kritik. Marie-Louise Forsberg Fransson regionstyrelsens ordförande i Örebro (S) säger att ”Vården är det viktigaste och inte byggnaden den bedrivs i” och att förslaget slår fel och tvingar landsting att bedriva sjukvård på universitetssjukhusen som inte behöver drivas där.

I Västerbotten har vi en mycket välfungerande verksamhet som avknoppats sedan 2007 och det är idrottsmedicin. Med regerings förslag om förbud skulle det innebär att enheten ska återinföras i tidigare driftsform.

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

1. Vad anser du om kvalitén på de tjänster som Sports medicin erbjuder?

2. Instämmer du i Marie-Louise Forsberg Fransson kritik mot förslaget på ny lagstiftning?

3. Anser du att Sports medicine ska återinföras i tidigare driftform?

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd