Rekordlånga operationsköer

Av , , Bli först att kommentera 4

I en artikel från Dagens Medicin konstaterar att operationsköerna växer. I augusti i år var den nationella måluppfyllelsen av vårdgarantin 65 procent. Det är den lägsta siffran sen den nationella statistiken började föras 2011.

Vårdgarantin innebär att alla patienter ska få operation eller annan åtgärd inom specialistvården inom 90 dagar efter beslut. Men i oktober hade 27 procent av de drygt 123 000 patienterna i kön väntat längre än tre månader, vilket är dubbelt så hög andel som 2012, enligt siffror från Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Under oktober månad låg Västerbotten fortsatt riktigt illa till gällande vårdgaranti för operation, en måluppfyllelse på endast 58 % av vårdgarantin eller med andra ord hade 2177 personer väntat längre än 90 dagar på operation i Västerbotten. Det visar också på ett glapp mellan vad de styrande Socialdemokraterna lovar och vad som är verklighet. Om förtroendet för sjukvården ska bestå kommer det förväntas kortare vårdköer.

Bli först att kommentera

Ett glädjande besked: Stornorrland skjuts på framtiden!

Av , , 1 kommentar 2

Regeringen skjuter planerna på en storregion i Norrland på is. Det meddelade Ardalan Shekarabi (S) under eftermiddagen. Sjukvården står inför stora utmaningar och nu gäller det att blicka framåt. Jag säger följande om beskedet från regeringen:

1. Det är ett otroligt glädjande besked när detta projekt av politiker för politiker läggs på is i Norrland. Att regeringen till slut insåg att man inte kunde driva igenom frågan utan folklig förankring är bra.

2. Landstingen måste nu blicka framåt. Sjukvården står inför stora utmaningar och det är hög tid att ta itu med de stora ekonomiska problemen och personalens situation.

1 kommentar

Underskott i S-styrda landstinget är oacceptabelt

Av , , Bli först att kommentera 4

Majoriteten i Västerbottens läns landsting, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör nu i delårsrapporten ytterligare försök att hejda kostnadsutvecklingen. Många av de förslag som presenteras har prövats förr och inte gett önskvärt resultat.

Precis som delårsrapporten lyfter fram har de åtgärdsplaner på sammanlagt 160 miljoner som togs fram i våras inte gett önskad effekt. Effekten av de åtgärder som presenteras är endast 35 procent. Avvikelsen är som störst inom personalområdet där ett minskat behov av hyrpersonal inte visat någon effekt, utan tvärtom har kostnaderna ökat.

Från Alliansen kan vi konstatera att vårdköerna är oacceptabelt höga. När det gäller indikatorerna för tillgänglighet konstateras i delårsrapporten att målen för att patienter ska få vård inom rimlig tid inte kommer att uppnås. Västerbotten fortsätter att toppa listorna över längst vårdköer i landet.

Här finns ett av majoritetens stora tillkortakommanden med löftet till befolkningen att ge vård i tid.  Sammantaget när det gäller ekonomin indikerar prognosen för detta år på ett underskott på 42 miljoner kronor vilket är 50 miljoner kronor sämre än utfallet 2015 och 142 miljoner kronor sämre än budget.

Den ökade sjukfrånvaron oroar också. Särskilt den ökade sjukfrånvaron bland de yngre medarbetarna. Det föreligger stora utmaningar för landstinget som arbetsgivare att förbättra situationen.

Från de fyra allianspartierna har vi presenterat strategier för att möta upp de stora utmaningar som sjukvården står inför. Dessa handlar om hur Västerbottens läns landsting ska bli Sveriges bästa arbetsgivare, få tillstånd en mer resurseffektiv sjukvård, förbättra styrning och ledning samt få vårdkedjor som hänger ihop där patienten är medskapande och har inflytande över sin vård.

Vi vet att 10 procent av befolkningen konsumerar tre fjärdedelar av sjukvården. Fem procent konsumerar ungefär 50 procent av vårdens resurser. Den gruppen består tills stora delar av multisjuka äldre. En grupp som har stora behov av vård och omsorg och tyvärr många gånger ”faller mellan stolarna” i vår gemensamma välfärdsmodell. Framför allt är det mellan kommun och landsting som problemet är som störst.

Här finns en av de största möjligheterna att effektivisera och förbättra för att få en lägre kostnad samtidigt som vi kan skapa bättre vård och omsorg för den kroniskt sjuka patienten.

Den äldre multisjukas behov måste få vara i centrum och inte dagens juridiska och organisatoriska mellanrum där ingen tar det fulla ansvaret. Här räcker inte det arbete som nu sker. Här måste det ske krafttag.

Från Moderaterna och Alliansen ser därför stora behov av att pröva nya lösningar för att få en ekonomi i balans. Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling.

Bli först att kommentera

Vansinnigt förslag att slå sönder regionsjukvården

Av , , Bli först att kommentera 5

Läser på Vk att regeringen nu har i ett förhandlingsbud föreslagit att Jämtland lämnas utanför ett nytt stornorrland. Ett helt vansinnigt förslag om det skulle visa sig stämma. Det kan innebära att framtiden för Norrlands universitetssjukhus hotas och tillhörande läkarutbildning om Jämtland börjar skicka sina patienter söderut. Sedan är det mycket märkligt när motståndet är om inte större i Norrbotten till detta förslag.

Det finns ett väl fungerande samverkan för sjukvården i Norra Sverige. Att slå sönder det med en administrativa omorganisation där man tror att det kan ge teoretiska stordriftsfördelar känns befängt.  På vilket sätt skulle detta göra sjukvården bättre och mer tillgänglig för den vanliga medborgaren med att rita om en karta? Stoppa planerna på ett Stornorrland. Det är dags att arbetet istället riktas till bland annat att hur personalens kompetens bättre nyttjas till att utföra rätt arbetsuppgifter, bättre fungerande vårdflöden där inte patienten faller mellan stolarna samt en organisation där personalen blir sedd och där de trivs och känner att de kan utvecklas och göra karriär.

Bli först att kommentera

Alliansen vill se en ny modell med utskrivningsavdelning

Av , , 1 kommentar 1

Våra äldre sjuka ska inte riskera att falla mellan stolarna på grund av hur vården och omsorgen är uppbyggd. Det är ett stort problem för de äldre, men även för sjukvårdens personal, när medicinskt färdigbehandlade patienter blir kvar på sjukhuset i onödan. Detta har blivit alltmer vanligt förekommande i synnerhet efter de senaste årens neddragningar av vårdplatser.

Med dagens situation finns stor risk för övervältring av kostnader på olika vårdgivare och sker med följden att patienterna hamnar i kläm. Inrättandet av en utskrivningsavdelning adresserar just det problemet och redan idag finns liknande lösningar bland annat på Akademiska sjukhuset i Uppsala som visat stor framgång.

I ett gemensamt uttalande säger vi i Alliansen följande. Genom att inrätta en utskrivningsavdelning skulle en medicinskt färdigbehandlad patient kunna vistas där i väntan på hemgång eller i avvaktan på en kommunal insats. Den tid som sjuksköterskor och läkare tidigare använde till att hitta vårdplatser skulle nu kunna nyttjas i betydligt högre grad till mer prioriterade arbetsuppgifter. Samverkan måste fungera bättre, så att alla får en likvärdig vård, oavsett var man bor i länet.

 

Motionen i sin helhet:

 

Inrätta en utskrivningsavdelning i samverkan mellan landsting och kommun.

Våra äldre sjuka ska inte riskera att falla mellan stolarna på grund av hur vården och omsorgen är uppbyggd. Det är ett stort problem för de äldre, men även för sjukvårdens personal, när medicinskt färdigbehandlade patienter blir kvar på sjukhuset i onödan. Detta har blivit alltmer vanligt förekommande i synnerhet efter de senaste årens neddragningar av vårdplatser.

Allt mer av vårdpersonalens tid går åt till att hitta lediga vårdplatser än till att träffa patienter. Många beskriver situationen som att de arbetar mer med logistiken runt patienten än med patienten.

Genom att inrätta en utskrivningsavdelning skulle en medicinskt färdigbehandlad patient kunna vistas där i väntan på hemgång eller i avvaktan på en kommunal insats. Den tid som sjuksköterskor och läkare tidigare använde till att hitta vårdplatser skulle nu kunna nyttjas i betydligt högre grad till mer prioriterade arbetsuppgifter.

Redan idag finns liknande lösningar bland annat på Akademiska sjukhuset i Uppsala som visat stor framgång.

Stora delar av Göran Stiernstedts första delutredning om utskrivningsklara (Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20) kommer snart bli verklighet. Regelverket kommer att ses över och mer fokus hamnar på att hitta lokala samverkansformer mellan sjukhusvården, primärvården och kommunerna. Därför finns det många skäl för kommunerna att vara delaktiga i lösning med en utskrivningsavdelning.

Såväl i Norge som i Danmark har de utvecklat en mellanvårdsform mellan sluten- och öppenvård.

Samverkan mellan de olika vårdgivarna är nödvändig för att inte dubbelarbete eller risk för att övervältring av kostnader på den andra sker med följden att patienterna hamnar i kläm. Alla inblandade måste arbeta med patientens bästa ska vara centralt och med fokus på att ge bästa möjliga vård och stöd. Därför måste samverkan fungera, så att alla får en likvärdig vård, oavsett var man bor i länet.

Med hänvisningar till ovanstående yrkar undertecknade:

att                  utskrivningsavdelning för medicinskt färdigbehandlade etableras vid läns sjukhus i samverkan med länets kommuner.

1 kommentar

Nu går startskottet för namninsamlingen om Rädda Västerbotten – Nej till Stornorrland

Av , , 2 kommentarer 3

Nu går startskottet för namninsamlingen om Rädda Västerbotten – Nej till Stornorrland

 
Idag är startskottet för den partipolitiskt obundna namninsamlingen Rädda Västerbotten – Nej till Stornorrland. Namninsamlingen ska leda fram till en folkomröstning om planerna på att Västerbotten ska slås ihop Jämtland, Västernorrland och Norrbotten. Bakom initiativet ”Folkinitiativet Rösta om Stornorrland”, står en rad olika privatpersoner som visat sitt stöd samt Moderaterna och Liberalerna.

 

Folkinitiativet Rösta om Stornorrland, som genomfört motsvarande namninsamling i Jämtland Härjedalen, är med och stöder Rädda Västerbotten. En av initiativtagarna där, Mattias Warg, säger i en kommentar uppmanar västerbottningarna att kräva en folkomröstning.

 

Redan idag står det klart att det blir folkomröstningar i Jämtland och Norrbotten. I Västernorrland finns ett liknande initiativ. Det som krävs är att den som delar kravet på en folkomröstning går in på www.raddavasterbotten.nu och laddar hem blanketten, fyller i den samt skickar in den till initiativets postbox säger Björn Kjellsson.

 

Just nu pågår av de största förändringarna i modern tid i hur samhället ska organiseras.  I planerna är det bland annat tänkt att fyra län ska bli ett. Det betyder att andra läns politiker kommer att kunna påverka hur sjukvården i länet kommer att organiseras och till exempel hur många akutsjukhus och BB:n som ska finnas i Västerbotten, säger jag i en kommentar. 

 

Denna förändring genomförs utan att medborgarna fått säga sitt om planerna. Regeringen verkar, hur stort motståndet än verkar vara, vilja genomdriva denna förändring innan nästa val, utan att väljarna har fått säga sitt. En färsk opinionsundersökning visar att endast två av tio är för planerna menar länsprofilen Gun Rehnman.

Fakta
  • Initiativet är partipolitiskt obundet
  • Initiativets hemsida är: www.raddavasterbotten.nu 
  • 208 590 röstberättigade i valet 2014 innebär att 21 000 namnunderskrifter krävs.
  • Insamlingen pågår i 6 månader i från start.
  • Förslag på frågeställning vilket bygger på den som accepterades av region Jämtland Härjedalen
  • Frågeställningen lyder
Jag vill snarast ha en folkomröstning som tar ställning till frågan: Vill du att Västerbotten ska slås ihop med landstinget i Västernorrland, Jämtland Härjedalen och Norrbotten? Svarsalternativet ska vara ja eller nej.
2 kommentarer
Etiketter:

Inget Jämtland – inget Storrnorrland

Av , , Bli först att kommentera 2

Efter de första nationella förhandlingarna mellan regeringen och alliansen var färdiga kom besked att Jämtland inte kommer att ingå i någon ny regionbildning.

Om nu regeringen anser att det ska bildas en större region är den enda lösningen den med de fyra nordligaste länen. Detta för att åstadkomma ett tillräckligt stort patientunderlag för att kunna bedriva högspecialiserad sjukvård och utbildning. Idag finns välfungerande strukturer för att hantera våra grannläns köp av vård från Norrlands universitetssjukhus. Om Jämtland skulle lämnas utanför en ny struktur skulle det kunna innebära att de börjar skicka sina patienter söderut och därmed riskeras Norrlands universitetssjukhus framtid och läkarutbildning.

En halvmesyr med två eller tre län riskerar att mycket kraftigt skada den högspecialiserade sjukvården i Norrland och skapa år av omorganisering av ledningsstrukturer. Om inte regeringen avser att gå fram med alla fyra län samtidigt i en ny storregion är det således mycket bättre att avstå planerna i huvudtaget.

Att gå vidare med två eller tre län utan någon som helst analys för dess konsekvenser är ogenomtänkt och oseriöst. Moderaterna kräver nu att planerna på en regionbildning i Norrland stoppas.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,