Gott nytt år!

Av , , 1 kommentar 3

Snart övergår 2016 till 2017 och vi lägger ett händelserikt år bakom oss. Landstinget har återigen inte klarat budgeten för sjukvården och vårdköerna är fortsatt bland de längsta i Sverige. En av de stora händelserna detta år är att de tilltänkta storregionerna föll. Ett förslag som inte skulle ha löst några av sjukvårdens utmaningar.

Utmaningarna kvarstår i mångt och mycket från förra året när jag vid ungefär samma tidpunkt reflekterade över vad jag trodde 2016 skulle innehålla. Sjukvården kommer att behöva reformer de närmsta åren och de S-ledda landstingen i norra Sverige verkar reformtrötta. Regionbildning skulle på något sätt lösa allt, frågan som vi aldrig fick svar på var hela tiden hur?

Från moderaternas sida kommer vi självklart att fortsätta driva på för reformer som stärker sjukvården, kortar vårdköerna och ger personalen bättre förutsättningar.

Nedan hittar ni några av de alla förslag vi under året drivit och presenterat genom motioner, interpellationer och vår budget. Med den listan hälsar jag alla som läser ett gott nytt år.

http://blogg.vk.se/nicklassandstrom/2016/11/10/alliansen-vill-se-en-ny-modell-med-utskrivningsavdelning/

http://blogg.vk.se/nicklassandstrom/2016/09/28/moderaterna-vill-se-examensbonus-for-sjukskoterskor/

http://blogg.vk.se/nicklassandstrom/2016/07/24/ett-valfungerande-it-system-och-ett-enda-it-system-over-hela-landet/

http://blogg.vk.se/nicklassandstrom/2016/06/16/m-vill-infora-karriarstjanster-for-underskoterskor-i-landstinget/

http://blogg.vk.se/nicklassandstrom/2016/08/01/en-lattare-resa-i-varden/

http://blogg.vk.se/nicklassandstrom/2016/03/22/utveckla-vardvalet-for-de-multisjuka-aldre-2/

http://blogg.vk.se/nicklassandstrom/2016/01/14/formagan-att-politiskt-styra-i-en-djungel-av-styrdokument/

http://blogg.vk.se/nicklassandstrom/2016/02/08/lat-andra-yrkesroller-ta-storre-ansvar-for-sjukvarden/

http://blogg.vk.se/nicklassandstrom/2015/12/02/vi-har-inte-rad-att-betala-hur-mycket-som-helst-for-vad-som-helst/

http://blogg.vk.se/nicklassandstrom/wp-admin/post.php?post=2421&action=edit

Återinför kömiljarden

Av , , Bli först att kommentera 2

Sedan regeringsskiftet har vårdköerna kraftigt ökat. Det hänger ihop med avskaffandet av kömiljarden som gav sjukvården starka incitament att korta ner de långa vårdköerna. Socialdemokraterna borde erkänna att avskaffandet av kömiljarden har varit ett fiasko. Vi vill återinföra en kömiljard som utvecklas till en samordnings- och tillgänglighetsmiljard.

Förutom att fortsatt främja tillgängligheten och korta köer ska den också öka landstingens förutsättningar och drivkrafter att skapa mer och sammanhållna vårdkedjor och öka vårdgivarnas helhetsansvar för patienten.

Befolkningen blir allt äldre

Av , , 1 kommentar 3

 

I Sverige har en kraftfull demografisk förändring påbörjats. Befolkningen i Sverige åldras allt snabbare och allt fler kommer att leva länge med kroniska sjukdomar. Det är dramatiska tal. Antalet personer äldre än 85 år kommer att öka med mer än 90 procent till 2035. Det betyder att allt färre ska försörja allt fler äldre. Därför är sjukvårdens viktigaste lösning att fler människor har ett jobb att gå till. Det är när fler människor arbetar och färre personer befinner sig i utanförskap som vi bygger Sverige starkt och skapar välfärd.

I och med den demografiska utvecklingen måste sjukvården börja anpassas till det kommande sjukdomspanoramat med allt fler kroniska sjukdomar. 80-85 procent av sjukvårdens kostnader kan knytas till vård av personer med kroniska sjukdomar. Svensk sjukvård är anpassad för ett akut och snabbt omhändertagande. Däremot faller många gånger personer med kroniska besvär mellan stolarna. Gruppen äldre sjuka är den som drabbas hårdast av bristerna i dagens stuprörsstruktur.

Jag har i den senaste bloggen tagit upp två dellösningar vi moderater har som förslag för gruppen multisjuka äldre. Samtidigt behövs en bättre personalpolitik för utan personalen går inget att genomföra.

Personalen behöver användas på bästa möjliga sätt. Sjukvårdens personal är idag numera färre till antal men har aldrig bestått av så många läkare och sjuksköterskor. Det betyder att landstinget använder den särklass dyraste personalen till sådant som annan personal skulle kunna utföra billigare och bättre. Undersköterskor, sjukgymnaster, medicinska sekreterare och sjuksköterskor skulle kunna ta ett betydligt större ansvar för fler arbetsuppgifter. Men även återinföra andra serviceyrken som kan avlasta personal med sjukvårdskompetens.

Vi vill också se examensbonus för sjuksköterskor och inför karriärtjänster för undersköterskor.

M-förslaget innebär att de studenter, på till exempel sjuksköterskeutbildningar eller lärarutbildningar, som tar examen i avsedd tid ska få en bonus. En grundutbildning på tre år ska ge 50.000 kronor och alla terminer därutöver ska generera ytterligare 10.000 kronor.

Förslaget om karriärstjänster bygger på att Alliansregeringen genomförde en lyckad satsning på karriärtjänster för lärare, där de skickligaste lärarna får ett lönepåslag om 5000 kronor i månaden för en förstelärartjänst och 10 000 kronor i månaden för en lektorstjänst. Det skickar en viktig signal till nuvarande och framtida anställda inom skolan för att visa på att hårt arbete och erfarenhet ska premieras.

En liknande modell för karriärtjänster för undersköterskor bör införas inom landstingets verksamheter. Att lyfta duktig personal i sjukvården skapar attraktivitet till yrket. Det finns oerhört kompetent personal som arbetar hårt med en dålig löneutveckling.

 

Primärvården måste stärkas

Av , , Bli först att kommentera 3

Den svenska vårdmodellen är oerhört sjukhustung och uppbyggd efter en stupsrörsstruktur måste förändras. Moderaterna vill därför påbörja en förändring till en sjukvård som bygger på patientens hela vårdresa. Det sker genom en välutvecklad primärvård och öppenvård. En ökad tillgänglighet av första linjens sjukvård kommer på sikt korta ner vårdtiderna på sjukhusen vilket får effekten att trycket på vårdplatser minskar.

Vi menar att man på riktigt måste satsa på primärvården inte bara med tomma ord. De rödgröna måste stå till svars att andelen av resurserna minskat med tolv procent. Vi menar allvar när vi säger att första linjens sjukvård måste utvecklas och öka tillgängligheten.  Därför är moderaternas enskilt största satsning i budgeten på primärvården.

Lösningar krävs för de mest sjuka äldre

Av , , Bli först att kommentera 0

Svensk sjukvård generellt mycket bra och ger mycket goda resultat. Tyvärr finns det en grupp av multisjuka äldre som har stora behov av vård och omsorg som ”faller mellan stolarna” i välfärdssystemet. Framför allt är det mellan kommun och landsting som problemet är som störst. Vården för dem är i dag okoordinerad och fragmenterad. Den här gruppen ingår i den lilla andel av befolkningen, cirka fem procent, som konsumerar mer än 50 procent av vårdens resurser. Här finns en av den största möjligheten att effektivisera och på så sätt skapa bättre vård och omsorg för den enskilde till lägre kostnader.

För den gruppen bygger lösningarna på individuella åtgärder mellan slutenvården, primärvård och kommunerna. Att tro att ett Storrnorrland med 44 kommuner och en mycket vidsträckt geografi skulle lösa detta är knappast troligt inte ens sannolikt.

Två förslag som en del av lösningen från oss moderater är ett utvecklat vårdval för multisjuka äldre och en mellanvårdsreform som vi kallar utskrivningsavdelning.

Förslaget om utvecklat vårdval för multisjuka äldre innebär att vårdvalet består – med den skillnaden att patienten nu också har möjlighet att välja ett helt multiprofessionellt team i stället för som tidigare enskilda professioner. Men vill man avstå sådan sammanhållen vård är det förstås också möjligt.

Genom att inrätta en utskrivningsavdelning skulle en medicinskt färdigbehandlad patient kunna vistas där i väntan på hemgång eller i avvaktan på en kommunal insats. Den tid som sjuksköterskor och läkare tidigare använde till att hitta vårdplatser skulle nu kunna nyttjas i betydligt högre grad till mer prioriterade arbetsuppgifter. Samverkan måste fungera bättre, så att alla får en likvärdig vård, oavsett var man bor i länet.

Redan idag finns liknande lösningar bland annat på Akademiska sjukhuset i Uppsala som visat stor framgång.

Nu behöver sjukvården ledarskap

Av , , Bli först att kommentera 4

Skriver i Dagens samhälle med sju moderata kollegor.

Hela artikel går att läsa nedan!

Sverige har en sjukvårdsminister som inte engagerar sig i hälso- och sjukvårdens framtidsutmaningar, utan istället ägnar sig åt kortsiktiga detaljer. Vi Moderater vet att en väl fungerande hälso- och sjukvård är avgörande för människors hälsa. Därför fokuserar vi på de verkliga problemen och på de utmaningar som hälso- och sjukvården möter.

Några exempel är:

• Det stora behovet av kompetens och medarbetare. Svensk sjukvård har redan idag problem med att kunna rekrytera rätt personer till rätt plats i vården. Vårdplatser måste stängas och patienter får lida för att medarbetare inte finns där. Stora förändringar behövs, i både utbildning och introduktion för att möta de vårdbehov som finns med rätt typ av kompetens.

• Vi Moderater ser stora möjligheter i att använda mer digitala hjälpmedel för att ge medarbetarna bättre verktyg, för att kunna flytta vården närmare patienterna och ge fler makt att själva styra sin egen vård. Men detta kräver både förändringar i hälso- och sjukvården och i lagstiftningen.

• Vi ser att tillgängligheten försämras inom delar av hälso- och sjukvården i Sverige. Under alliansregeringen gjordes stora insatser för att korta köer genom bland annat kömiljarden och satsningar på utveckling av arbetsmetoder. Idag ökar istället väntetiderna på många ställen, särskilt inom primärvården och akutsjukvården.

• Det finns stora utmaningar inom exempelvis cancervården. Under alliansregeringen gjordes stora satsningar på en cancerstrategi. Vi ser att den behöver utvecklas så att fler kan få en ännu bättre cancervård i Sverige. Vi föreslår en cancerstrategi 2.0.

• En allt mer åldrande befolkning ställer högre krav på samverkan mellan kommuner och landsting. Ytterligare insatser för att stärka samarbetet krävs. För detta krävs en effektiv vård som nyttjar alla resurser på bästa möjliga sätt.

• Allt fler sjukskrivs åter igen och ofta för psykiska problem. Hälso- och sjukvården måste stötta arbetet med att skapa ett hälsosammare Sverige, annars kan vi inte minska behovet av hälso- och sjukvård på sikt. Genom att tidigt stödja patienter kan man förhindra insjuknande och därmed minska lidande och kostnader.

Vi Moderater arbetar just nu runt om i hela landet – nationellt, regionalt och lokalt – med att utveckla förslag för att förbättra hälso- och sjukvården.

Vi välkomnar alla som vill vara med att engagera sig i vårt arbete och komma med idéer och förslag till hur hälso- och sjukvården kan bli bättre. Genom att ta oss an de möjligheter och problem som finns i framtiden vi vill göra en bra vård ännu bättre. Det är dags att vårdens utmaningar tas på allvar. Moderaterna kan och vill ta ansvar för sjukvårdens framtida utveckling.

Stornorrland var aldrig lösningen för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 0

Min debattartikel publicerades i lördagens VK:

Förespråkarna för ett Stornorrland gör nu gällande att det är upp till kritikerna att presentera lösningar för hur vi tar oss an de utmaningar som finns inom sjukvården. Något som vi mer än gärna gör. Till att börja med var aldrig Stornorrland någon lösning och kommer heller aldrig att vara det för sjukvården i allmänhet eller regionvården i synnerhet. Om det var så skulle de redan större regionerna ha bäst sjukvård, vilket inte är fallet. Det är istället de små välskötta landstingen som presterar bättre medicinska resultat och har bättre ekonomi. Rekryteringen har inte heller visat sig underlättas med en större regionbildning.

Därtill har regeringens egen expertmyndighet, myndigheten för vårdanalys, sågat förslaget om nya storregioner längs med fotknölarna. De menar att de problem som utredningen anger som grund för den föreslagna strukturförändringen är otillräckligt preciserade och relevanta problem saknas helt i analysen. Utredningen saknar också helt förklaringar hur den föreslagna strukturreformen på ett effektivt sätt åtgärdar de utmaningar som vården och omsorgen står inför.

En förändrad regionindelning skapar i sig inte mer resurser utan det är endast samma resurser som kan prioriteras på ett annat sätt. Finansieringen för regionsjukvården är med eller utan en storregion konstant även om kartan ritas om. Att socialdemokraterna i Norrland inte orkar med att reformera sjukvården beror inte på regionbildningen. Frågan om lösningar för sjukvårdens framtida utveckling kvarstår. För Moderaterna vill vi lyfta fram några svar på dessa viktiga frågor.

För det första fungerar svensk sjukvård generellt mycket bra och ger mycket goda resultat. Tyvärr finns det en grupp av multisjuka äldre som har stora behov av vård och omsorg som ”faller mellan stolarna” i välfärdssystemet. Framför allt är det mellan kommun och landsting som problemet är som störst. Vården för dem är i dag okoordinerad och fragmenterad. Den här gruppen ingår i den lilla andel av befolkningen, cirka fem procent, som konsumerar mer än 50 procent av vårdens resurser. Här finns en av den största möjligheten att effektivisera och på så sätt skapa bättre vård och omsorg för den enskilde till lägre kostnader.

För den gruppen bygger lösningarna på individuella åtgärder mellan slutenvården, primärvård och kommunerna. Att tro att ett Storrnorrland med 44 kommuner och en mycket vidsträckt geografi skulle lösa detta är knappast troligt inte ens sannolikt.

För det andra har en kraftfull demografisk förändring påbörjats. Befolkningen i Sverige åldras allt snabbare och allt fler kommer att leva länge med kroniska sjukdomar. Det är dramatiska tal. Antalet personer äldre än 85 år kommer att öka med mer än 90 procent till 2035. Det betyder att allt färre ska försörja allt fler äldre. Därför är sjukvårdens viktigaste lösning att fler människor har ett jobb att gå till. Det är när fler människor arbetar och färre personer befinner sig i utanförskap som vi bygger Sverige starkt och skapar välfärd.

I och med den demografiska utvecklingen måste sjukvården börja anpassas till det kommande sjukdomspanoramat med allt fler kroniska sjukdomar. 80-85 procent av sjukvårdens kostnader kan knytas till vård av personer med kroniska sjukdomar. Svensk sjukvård är anpassad för ett akut och snabbt omhändertagande. Däremot faller många gånger personer med kroniska besvär mellan stolarna. Gruppen äldre sjuka är den som drabbas hårdast av bristerna i dagens stuprörsstruktur.

För det tredje måste sjukvården utveckla det förebyggande arbetet kring de vanligaste kroniska sjukdomar. Hit hör exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdomar som astma och KOL, cancer, ledsjukdomar, smärta men även den allt mer växande psykiska ohälsan. Hos runt 90 procent av patienterna med kronisk sjukdom hade sjukdomsutvecklingen kunnat förebyggas med tidiga hälsofrämjande insatser.

För det fjärde måste den svenska vårdmodellen som är oerhört sjukhustung och uppbyggd efter en stupsrörsstruktur förändras. Moderaterna vill därför påbörja en förändring till en sjukvård som bygger på patientens hela vårdresa. Det sker genom en välutvecklad primärvård och öppenvård. En ökad tillgänglighet av första linjens sjukvård kommer på sikt korta ner vårdtiderna på sjukhusen vilket får effekten att trycket på vårdplatser minskar.

För det femte går det att konstatera att gränsen för vad som är tillräckligt bra/”good enough” sakta har glidit isär. Viljan hos den enskilda, oftast läkaren, att ständigt erbjuda lite mer och bättre följs inte upp med vad som är samhällsekonomiskt hållbart. Från alla håll ställs det nya krav och förväntningar på sjukvården som ska leverera mer och snabbare. Nya krav och förväntningar kommer från professionen, en allt mer påläst befolkning, statliga regler och riktlinjer och inte minst från oss politiker oavsett partifärg.

När detta utbud av förbättrad sjukvård möter en förändrad efterfråga uppstår ett finansieringsgap. Ska detta mötas upp med höjda skatter? I ett land där medborgarna redan idag betalar världens högsta skatter så kan det tyckas att lite till går bra. Ett resonemang som när det möter verkligheten medför att på bara några år så kommer skatterna att behöva höjas dramatiskt vilket leder till minskad tillväxt, försämrad konkurrenskraft och färre jobb vilket i sin tur innebär lägre skatteintäkter till sjukvården.

Framtiden för sjukvården efter beskedet att det inte blir något Storrnorrland kommer att gå att lösa. Det handlar framför allt om rätt politiska prioriteringar, ett nytt politiskt styre som vågar möta framtidens utmaningar med förändrad demografi, sjukvårdens utveckling och de allt tuffare kraven på att våga göra prioriteringar. För att kunna lyckas med det kommer det att krävas en ett ledarskap som bygger på en politisk värdering som sätter patientens behov i centrum framför kartritande.

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

Västerbottens läns landsting