Längsta vårdköerna på flera år nu kräver M svar

Av , , 2 kommentarer 3

Sedan valet 2014 har vårdköerna börjat öka kraftigt igen. Inte minst efter avskaffandet av kömiljarden har fokus försvunnit på de långa vårdköerna. I ett internationellt perspektiv är Sverige nu i botten bland OECD-länderna och konkurrerar med länder som Grekland om sämst tillgänglighet i sjukvården.

I ett länsperspektiv har Västerbotten sedan länge dragits med dålig tillgänglighet. Västerbotten noterar under mars månad landets näst sämsta tillgänglighet.

  • Vi har en stor konsumtion av slutenvård och en primärvård som får en allt mindre andel av budgeten. Trots att erfarenheter visar att en stark primärvård gör trycket på slutenvården och därmed köerna kortare.
  • Med landets längsta vårdköer är det dags att S vaknar. När S styrt landstinget i årtionden är dem svaret skyldig att förklara varför hur vi hamnat och vad man tänker sig göra åt situationen.

Vi kräver svar från den S-ledda majoriteten. Hela interpellationen går att läsa nedan:

Allt längre vårdköer – vad gör den politiska majoriteten? 

Sedan valet 2014 har vårdköerna börjat öka kraftigt igen. Inte minst efter avskaffandet av kömiljarden har fokus försvunnit på de långa vårdköerna. I ett internationellt perspektiv är Sverige nu i botten bland OECD-länderna och konkurrerar med länder som Grekland om sämst tillgänglighet i sjukvården.

I ett länsperspektiv har Västerbotten sedan längre dragits med dålig tillgänglighet. Västerbotten noterar under mars månad landets näst sämsta tillgänglighet. Antalet som väntar på en operation/åtgärd når en toppnotering sedan 2013 under mars månad 2017. (Källa väntetider.se).

Vi har en stor konsumtion av slutenvård och en primärvård som får en allt mindre andel av budgeten. Trots att erfarenheter visar att en stark primärvård gör trycket på slutenvården och därmed köerna kortare.

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande fråga till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S)

– Varför har Västerbotten längst vårdköer i landet år efter år?

– Vad avser majoriteten vidta för åtgärder för att komma till bukt med en landets längsta vårdköer?

 

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: vantetider.se

 

Debatt om hur år 2016 blev för sjukvården

Av , , 1 kommentar 0

Under dagens sammanträde med landstingsfullmäktige debatterades årsredovisningen för år 2016. Här nedan är de anförande som jag höll vid mitt första inlägg.

 

Årsredovisningsanförande

Fru ordförande
Ledamöter
Och Åhörare

 

Vi vänder nu blad för år 2016. Jag hade tänkt ägna några minuter till ett par reflektioner kring hälso- och sjukvården och dess utveckling.

 

Vi har aldrig förr haft så mycket resurser till sjukvården men trots det har nog aldrig känslan varit så stark som nu att pengarna inte räcker till för allt det som skulle behövas och vilja göras ute i verksamheten. I debatten hörs starka signaler om vårdplatsbrist, personalbrist och allmän kris i vården. De signalerna måste vi ta på största allvar.

 

Bara jämfört med 2006 har sjukvården i Västerbotten nästan 2 miljarder mer skattepengar att använda sig av. Detta i form av högre skatteintäkter tack vare fler människor som arbetar, höjt skatteuttag samt mer statsbidrag. Trots det gör hälso- och sjukvårdsnämnden återigen ett underskott på 227 miljoner kronor.
Resultatet på sista raden blev överskott trots att verksamheten går med stora underskott. Detta förklaras helt av att det har sålts av värdepapper med stora reavinster. Utan det hade resultatet varit ett stort underskott.

 

Det finns således stora strukturella utmaningar i sjukvården att möta där sjukvården använder sig av mer resurser än vad det finns avsatt.

 

 

 

 

Vi ser en alarmerande ökning av vårdköerna. Vårdköerna i länet har krafigt vuxit de senaste åren. Jämfört med februari 2014 då 11 931 stod i vårdkö står nu i februari 2017 16 993 människor i vårdkö i Västerbotten. En ökning med 70 procent. Det placerar Västerbotten i ett nationellt perspektiv på en bottenplacering. När du är sjuk i Västerbotten ska du få vård – inte en kölapp.

 

Det paradoxala är att vi sannolikt haft lägre kostnader om vi hade haft mer av den personal som vi saknar, jobbat bort köerna och dimensionerat primärvården utifrån det verkliga uppdraget som de har.

 

Som det fungerar nu bollas patienter runt mellan vårdavdelningar för att det saknas rätt personal och operationstider. På sjukhussvenska pratar man om att satelliterna har blivit fler. På patientspråk så är det svårt att förstå varför man efter ett kirurgiskt ingrepp i magen ska vårdas på en hjärtvårdens vårdavdelning.

 

Tyvärr ser vi att allt för mycket resurser används för att administrera vårdköer som folk blir sjukare i. Om primärvården hade haft bättre förutsättningar att snabbt ta emot patienter och ansvara för hela vårdkedjan hade det avlastat den dyrare sjukhusvården. Sammantaget dyra och dåliga lösningar för skattebetalarna och den enskilda patienten.

 

*** Herr ordförande

 

Ni vet elefanten i rummet. Det där som ingen vågar prata om. Det alla vet att vi måste på ett seriöst sätt förhålla oss till och börja göra något åt. Alla ni har sätt kurvorna på de demografiska förändringar som nu sker de kommande åren. Det är inte bara det att det blir allt som går i pension utan även att de som är kvar och jobbar blir allt färre.

 

Om det nu bara stannande där så var det en sak. Till det har vi nu en situation där de allt fler äldre har förväntningar om allt mer avancerad vård allt högre upp i åldrarna. Helt rimliga förväntningar i en välfärdsstat och efter att betalt en av världens högsta skatter i många år.

 

Det vi vet här inne är vilka utmaningar detta innebär. De vågar vi inte prata om. Det vi även vet som få vågar prata om är att detta inte går att möta med höjda skatter. Vi har redan världens högsta skatter. Att bara höja skatterna är och kommer inte att vara vägen framåt.

 

Vi måste faktiskt på allvar ta tag i vad vi vet är sjukvårdens stora utmaningar med att ingen tar helhetsansvar för våra mest sjuka äldre som bollas runt i systemet, vårdkedjor där människor faller emellan de organisatoriska mellanrummen, en digitalisering som går allt för långsamt samt en arbetsfördelning bland personalen som gör att en stor del av arbetstiden inte används för det som man är utbildad för. Häri finns all den potential till lösningar som krävs för att på ett rimligt sätt möta de utmaningar som finns framför oss.

 

Denna årsredovisning likt de som kom åren innan påminner oss om att vi inte längre kan blunda inför de problem som står inför oss.

***

 

Det måste till nya politiska lösningar och ett politiskt mod att vilja, våga och göra annorlunda. I detta har den politiska majoriteten misslyckats.

 

Avslutningsvis: Bifall till upprättat förslag till årsredovisning med allianens särskilda yttrande.

Äldre far illa när ingen tar helhetsansvar

Av , , Bli först att kommentera 1

Svensk sjukvård fungerar generellt mycket bra och ger mycket goda resultat. Tyvärr finns det en grupp av multisjuka, ofta äldre, som har stora behov av vård och omsorg som faller mellan stolarna i välfärdssystemet. Denna grupp bollas runt i vårdapparaten utan att någon tar ett helhetsansvar. Det är framför allt mellan kommun och landsting som problemet är som störst. Vården för dem är i dag okoordinerad och splittrad. Mest bollande av äldre sker i gruppen 80 år eller äldre och framförallt kvinnor. Ett exempel är att i den gruppen av äldre som varit inskriven på ett sjukhus i Västerbotten kom över 50 procent tillbaka inom 30 dagar. 

I ett flertal internationella studier har konstaterat att antalet återinskrivningar kan minska om det sker en individuell planering som kombineras med geriatrisk bedömning, stöd och utbildning till patienter och anhöriga, samt följer upp patienten efter utskrivning. Detta har bekräftats av senare forskning, som även funnit att vårdtiden på sjukhus kan förkortas med hjälp av en individuell planering, till skillnad från rutinmässig utskrivning. En annan positiv effekt av ett sådant arbetssätt är att patienter blir nöjdare med vården.

För att det omänskliga bollandet av våra äldre och multisjuka ska få ett slut måste det till politiska åtgärder och beslut. Från Moderaterna vill vi bidra och komma med de lösningar som krävs för att bollandet ska få ett stopp och samhället tar ett helhetsansvar får våra mest sjuka. 

Nicklas Sandström, (M)
Oppositionslandstingsråd
Västerbottens läns landsting

En vårbudget som blundar för utmaningarna i sjukvården

Av , , 3 kommentarer 2

Idag presenterade den rödgröna regeringen sin budget. Sverige befinner sig i brinnande högkonjunktur trots det aviseras kraftiga skattehöjningar. Skadligast för Norrland är nog flygskatten och höjda skatter för människor med bil.

Regeringen höjer också skatterna på jobb. Regeringen gör det alltså mindre lönsamt att arbeta mer och mindre lönsamt att gå från bidrag till jobb. Vänsterpartiet försöker som vanligt få det till att det är en liten klick rika människor som drabbas. Men verkligheten är en annan det är till exempel poliser, barnmorskor, specialistsjuksköterskor och elmontörer som drabbas av skattehöjningar och höjda marginalskatter. Med regeringens förslag om höjda marginalskatterna närmar vi oss återigen pomperipossa-nivåer.

Regeringens politik innebär stora skattehöjningar för hushåll. För en familj med 2 arbetande vuxna kan det handla om ca 24 000 kronor 2018. 

Gällande sjukvården lämnas mycket att önska. Mer pengar till förlossningsvården kan vara behövligt, men varför ska barnmorskorna betala det hela genom höjd skatt? Höjd skatt på arbete ger inte heller fler medarbetare i vården eller fler skattekronor till sjukvården. Vårdköerna som är de längsta på många år lämnas utan några politiska åtgärder.

Dock välkomnar jag satsningen på Barn- och ungdomspsykiatrin, ansvarig (S)-minister måste ha sett den extremt dåliga tillgängligheten i Västerbotten och förstått att det behövs åtgärder för att hjälpa sina lokala partikamrater. Även om satsningen är ytterst marginell så är det bra att det sker en satsning.

Läkarförbundet riktar också kritik mot regeringens budget där man menar att regeringen gör ett misstag när man inte satsar resurser till primärvården. 

En offensiv satsning på sjukvården i framtiden måste innebära fler människor i arbete och lägre trösklar in på arbetsmarknaden – och då måste det alltid löna sig att arbeta. Annars kommer vi aldrig att kunna möta den demografiska utmaningen sjukvården står inför.

Allt för långa kötider till vård

Av , , Bli först att kommentera 3

Thorbjörn Lindberg som är ordförande i två cancerföreningar skriver idag på VK-debatt om de allt för långa väntetiderna till att få en cancerbehandling. Han lyfter särskilt fram prostatacancer. Jag kan inte annat än hålla med honom. Väntetiderna till all vård i Västerbotten är allt för långa! Tyvärr ser vi att de senaste tre åren har kötiderna bara blivit länge och längre. Människor blir inte friskare av att vänta i långa köer. I Västerbotten ska du få vård när du är sjuk – inte en kölapp.

Utsatta patienter i kläm på grund av bristande samverkan

Av , , Bli först att kommentera 1

Utsatta patienter i kläm på grund av bristande samverkan.

Vi i Alliansen ser allvarligt på att revisionens granskningar återigen visar att utsatta patientgrupper hamnar i kläm p.g.a. att landstingets samverkan med länets kommuner fungerar dåligt. Tidigare granskningar har visat på brister på samverkan inom psykiatrin och nu gäller bristerna vården av multisjuka äldre och inom missbruksvården.

Behovet av förbättrad samverkan diskuterats ständigt, trots detta har det gjorts alldeles för lite konkret för att åtgärda bristerna. De samverkansforum som finns mellan landsting och kommuner har visat sig sakna nödvändig handlingskraft. Trots att de rödgröna styr i både landstinget och i majoriteten av länets kommuner klarar man inte av att sätta patientens bästa före den egna huvudmannens intressen. 

Priset för oförmågan till samverkan får betalas av utsatta patientgrupper som äldre multisjuka, personer med psykisk ohälsa och personer med missbruksproblem som inte får bästa möjliga vård och skattebetalarna som får betala för en ineffektiv vård och omsorg.

Vi i Alliansen anser att tiden för prat om samverkan är förbi och nu är det hög tid till konkreta åtgärder. Vi förväntar sig oss därför att nu föreslagna åtgärder leder till åtgärder som ger faktiska förbättringar för dessa patientgrupper. Det ligger nu på majoritetens bord, och vi kommer såklart följa upp om det sker förbättringar.

Ännu ett år med underskott i landstingets verksamheter

Av , , Bli först att kommentera 2

Årsredovisningen speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2016 i förhållande till fastställd budget och landstingsplan.

I Alliansen vill vi även detta år framhålla den insats som personalen gjorde under 2016. Personalens insatser under året är mycket goda utifrån de förutsättningar som funnits vilket leder fram till de medicinska resultat som vi som länsbor kan vara mycket stolta över. 

Enligt årsredovisningen fortsätter landstinget verksamheter att gå med underskott. Under den mandatperiod som har varit har inte Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) klarat budget en enda gång. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2016 en negativ avvikelse mot budget för verksamhetens nettokostnader med 227 miljoner kronor. Landstingsstyrelsen redovisar ett underskott mot budget med 33 miljoner kronor. Primärvårdens underskott i förhållande till budget är 77 miljoner kronor.

Det är fortsatt oroande att verksamheterna år efter år går med underskott. Det framgår tydligt att det som räddar det ekonomiska resultatet är finansnettot genom omplaceringar av aktieportföljen och ovanligt hög avkastning. Det måste vara så att verksamheten ska vara långsiktigt ekonomiskt hållbar och önskvärt vore att eventuellt finansnetto ska kunna placeras för investeringar och bättre tider, inte täcka upp verksamhetens underskott.

Precis som årsredovisningen framhåller har tillgängligheten blivit sämre än under föregående år. Ett genomsnitt på 79 procent av patienterna fick sitt besök hos läkare i primärvården inom sju dagar. För fyra år sedan var siffran 88 procent. Andel personer som väntar på första läkarbesök inom den specialiserade vården inom vårdgarantin uppfylls till endast 72 %. Andel personer som väntar på operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom vårdgarantin ligger ännu lägre på 66 %.

Tillgängligheten till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är fortsatt alarmerande dålig och bland de absolut sämsta i hela landet. Vårdgarantisnittet för en första bedömning av de hittills inrapporterande siffrorna ligger på 31 %. I januari hade endast 9 % av patienterna fått en första bedömning inom 30 dagar. Vårdgarantisnittet för påbörjad utredning/behandling av de hittills inrapporterade siffrorna ligger på 46 %. I augusti hade endast 13 % av patienterna påbörjat en utredning inom 30 dagar.

Kostnader för köp av personaltjänster, främst så kallade stafettläkare har ökat vilket är fortsatt alarmerande. Planen för landstinget var att under året minska kostnaden för inhyrd personal med 32 miljoner kronor. I stället steg kostnaden med 48 miljoner kronor till 205 miljoner kronor. När det gäller avvikelse från måluppfyllelse missar landstinget viktiga mål såsom tillgänglighet inom primärvård och slutenvård.

Vid slutet av 2016 var sjukfrånvaron inom landstingsstyrelsens ansvarsområde 6,3 procent. Det är en ökning jämfört med föregående år då frånvaron var 5,7 procent och det är främst sjukfrånvaro över lång tid som står för ökningen. Kvinnor har fortfarande en högre frånvaro än män.

Årsredovisningen visar att för att vi ska få en trygg och skattefinansierad vård, behövs en politik med mer pengar till sjukvården. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården befinner sig i krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till. Därför är vi även starkt emot försöket med arbetstidsförkortning, som både är dyrt och ineffektivt.

Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal samt för att få en ekonomi i balans.

Allians för Västerbotten