Tack för förtroendet!

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår blev jag omvald som gruppledare för den moderata regionfullmäktigegruppen för nästa mandatperiod. Det känns förstås väldigt hedrande och spännande. Ska bli riktigt kul och utmanande att jobba med sjukvårdsfrågor och regional utveckling under nästa mandatperiod.

 

Vi skickade ut följande pressmeddelande under gårdagen:

Pressmeddelande 180928: Sandström omvald till gruppledare för Moderaterna i landstinget

 

I dag beslutade Moderaternas nyvalda landstingsfullmäktigegrupp för mandatperioden 2019–2022 att välja om nuvarande gruppledare Nicklas Sandström. Gruppen beslutade även att välja Åsa Ågren Wikström som vice gruppledare.

         Sandström säger att han känner sig hedrad av det fortsatta förtroendet. Partiet framhåller att de gjorde ett mycket bra valresultat i länet då de ökade tvärtemot den negativa rikstrenden. Alliansen ökade dessutom så att så här nära att få tillstånd ett maktskifte har vi sällan varit menar Sandström.

 

 

 

Därför ska du rösta på moderaterna i landstingsvalet

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag är det val. Din röst är otroligt viktig och helt avgörande. Moderaterna söker din röst för att kunna få ett nytt politiskt ledarskap i Sverige, Västerbotten och alla de kommuner som vi inte styr i. Vi moderater går till val med en samlad politik för att göra Sverige till ett bättre land.

När det gäller sjukvården i länet behövs en rad olika politiska åtgärder. Västerbotten har till stora delar en väl fungerande hälso- och sjukvård som till viss del är världsledande. Det finns flera stora utmaningar med kraftigt växande vårdköer, stress bland medarbetare, byråkrati, vårdplatsbrist och en primärvård som inte räcker till. Det måste åtgärdas.

Moderaterna har en politik för en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet som finns i hela länet med tre akutsjukhus utan vårdköer. Vi vill ta tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens. För oss ska patienten alltid vara i centrum och få en vård utan köer.

Vi tar kampen för vården. Vi vill att du ska känna dig trygg om du blir sjuk. När du blir akut sjuk ska du veta att en ambulans kommer i tid. Du ska veta att du får bästa möjliga sjukvård av högsta kvalité när du behöver den och utan att hamna i en vårdkö. Vi moderater har inte alla lösningar på sjukvårdens problem men vi har en genuin vilja att diskutera och ta till oss goda förslag om hur vården ska bli bättre och komma fler till del.

Moderaterna söker tillsammans med partierna i Alliansen förtroendet att ta över styret av hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Våra prioriterade valfrågor:

1. Vårdköerna ska bort!

Vårdköerna har fördubblats de senaste fyra åren. Vi vill införa en ny och sammanhållen kömiljard för att korta köerna. Du ska få vård när du behöver det utan väntetider.

2. Åtgärda vårdplatsbristen – fler vårdplatser

Det behövs fler vårdplatser med rätt utbildad personal på länets sjukhus för att kunna ge en bra vård utan köer.

3. Mer patientarbete mindre byråkrati

Mindre byråkrati ger mer vård. Fler beslut ska fattas av proffsen i sjukvården och färre av politiker. Sjukvårdens medarbetare ska få jobba med rätt saker.

4. Valfriheten ska öka

Vi vill ge mer valfrihet och inflytande till patienter och vårdens medarbetare. Självbestämmande måste öka och det nära ledarskapet stärkas.

5. Förstärkt primärvård med patientansvariga läkare

Gruppen mest sjuka äldre skickas runt i vården idag till stort lidande och höga kostnader. Vi vill ge alla en vård med fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam.

 

Nu tar vi tag i Sjukvården i Västerbotten!

 

Återupprätta samhällskontraktet

Av , , Bli först att kommentera 1

I morgon är det val. Efter fyra år av rödgrönt styre kan Sverige välja en ny väg.

Sverige har under de senaste fyra åren dragit nytta av en stark internationell högkonjunktur. Räntorna har varit rekordlåga och exportindustrin har dessutom haft draghjälp av en svag krona. Trots det växer BNP per capita långsammare än i andra EU-länder och klyftan mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden har förblivit stor.

Konjunkturinstitutet konstaterar dessutom att det strukturella sparandet i de svenska offentliga finanserna i praktiken är noll. Det vore inte ansvarsfullt att måla ut svenska statsfinanser som svaga, men vi står sämre rustade än vad vi borde göra.

Framför allt har en högkonjunktur som hade kunnat nyttjas för strukturreformer för stärkt tillväxt och en bättre fungerande arbetsmarknad förslösats. Den stora frågan i svensk ekonomisk politik är inte om det kommer en lågkonjunktur, utan när den kommer och hur hårt den kommer att slå.

Historiskt vet vi att Sverige sällan har mjuka landningar när ekonomin vänder nedåt. Tvärtom har vi ofta drabbats hårdare än andra länder. Beredskapen för det är sämre än vad den borde vara. Ekonomin och arbetsmarknaden har inte reformerats, tvärtom har strukturella svagheter snarast förvärrats.

Det som framför allt riskerar att ske i nästa lågkonjunktur är att människor som i dag inte är del av arbetsmarknaden får ännu längre till ett jobb. Det kommer sätta press på de offentliga finanserna, men det kommer också att ytterligare försvåra för integrationen.

Misslyckas vi med integrationen kommer vi misslyckas med så mycket annat. Då riskerar tiotusentals människor fortsatt utanförskap. Arbetslöshet och socialbidragsberoende kommer att gå i arv från en generation till en annan. Konsekvenserna av sociala problem kommer tränga ut framtidsinvesteringar. Sverige kommer att bli fattigare.

Det är i denna miljö och med dessa framtidsutsikter som vi moderater tillsammans med de andra allianspartierna förberett oss för ett regeringsskifte. Vi är redo. Och i grunden handlar uppdraget om att återupprätta det svenska samhällskontraktet.

Under de senaste fyra åren har skatterna höjts med 60 miljarder kronor. Samtidigt har vårdköerna fördubblats. Polistätheten är den lägsta på tio år. Mer än var sjätte elev lämnar nionde klass utan tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet.

Gängvåldet skakar våra förorter – med 43 döda i 320 skjutningar förra året. Stöldligor plågar hela landsändar. Skolmisslyckandet bygger upp ett framtida utanförskap som kommer skapa nya sociala problem. Trefaldigade köer till barn- och ungdomspsykiatrin skjuter på diagnoser och åtgärder som hanterar framtida konsekvenser för barn och deras familjer.

Det kommer att behövas mer pengar i svensk välfärd. Det utrymme som växer fram i svensk ekonomi kommer till betydande del behöva gå till att stärka kommunerna.

Men fortsätter vi på samma sätt som hittills kommer det inte att räcka. Om höjda skatter var lösningen på Sveriges problem, så hade vi inte haft några problem. Politiken måste nu visa sig förmögen att prioritera och använda skattebetalarnas pengar på rätt saker och på rätt sätt.

Under mandatperioden har regeringen satsat dubbelt så mycket på att höja byggsubventionerna som att stärka polisen. Det går inte. Vi måste välja. Statens grundläggande uppgifter måste komma först.

Samhällskontraktet ska återupprättas. Det behövs en politik som prioriterar kärnstaten, det vill säga försvar och polis, vård, skola och omsorg. Annat får komma senare.

I förlängningen handlar det om politikens legitimitet. Medborgarna måste lita på att deras höga skatter finansierar ett samhälle som fungerar.

Valet 2018 är ett vägval. Jag förstår att det finns många som är besvikna med samhällsutvecklingen. Jag förstår också att det finns de som känner att de vill proteströsta mot en mandatperiod som inte har varit bra. Vi har haft en regering som aldrig borde ha tillträtt och en opposition som inte drev sin politik ända in i kaklet. Men det är en sak att sända signaler. En annan att ta ansvar för förändring.

Jimmie Åkesson har under den här valrörelsen gett olika och motsägande besked om hur han kommer att agera efter valet. Ibland ska Stefan Löfven avsättas, ibland öppnar Sverigedemokraterna upp för att låta Socialdemokraterna fortsätta att regera.

En röst på Moderaterna är en röst för regeringsskifte. Vi kommer att göra allt vi kan för att avsätta en regering som gjort sitt. Jag kommer också göra allt jag kan för att få till stånd en moderatledd regering som kan inleda arbetet med att återupprätta det svenska samhällskontraktet. Nu är det upp till väljarna – antingen en röst för maktskifte, eller en signal för missnöje.

25 miljarder mer till sjukvården med (M)

Av , , Bli först att kommentera 1

I Moderaternas vårdagenda föreslår vi reformer för att korta vårdköerna och höja vårdens kvalitet. Totalt omfattar reformerna 24,8 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

Sverige ska ha en trygg och tillgänglig vård. Den svenska hälso- och sjukvården håller ofta hög medicinsk kvalitet och har medarbetare som gör fantastiska insatser, dygnet runt. Men det finns också problem att ta tag i. Ett av de mest akuta problemen är att vårdköerna har fördubblats sedan Stefan Löfvens regering tillträdde. Inom cancervården får bara hälften av patienterna vård i tid.

– Köerna måste kortas. Därför avsätter vi nu en halv miljard kronor om året för att korta cancerpatienternas väntetider, inom ramen för kömiljarderna. Vi vill också uppdatera den nationella cancerstrategin. Totalt handlar det alltså om drygt en miljard kronor årligen till cancervården, sa Ulf Kristersson.

Andra viktiga delar av Moderaternas vårdagenda är att bygga ut den nära vården genom en nationell primärvårdsreform och att ge de patienter som vill möjlighet till en fast vårdkontakt. Vårdkedjan mellan mödra-, förlossning- och eftervården ska stärkas. För att förbättra patientsäkerheten behövs ökad koncentration av den högspecialiserade vården. Därutöver krävs effektivisering av vården genom ny teknik och digitalisering, samt bättre villkor för vårdens medarbetare.

– Moderaterna vill lösa de problem som finns i vården, på både kort och lång sikt. Man ska kunna lita på att hälso- och sjukvården finns där när man väl behöver den, avslutade Kristersson.

Ulf Kristersson presenterade även en särskild satsning för att barn som drabbas av cancer och deras familjer ska få bättre stöd, såväl under som efter behandling. Det handlar till exempel om stöd från psykolog eller kurator. Totalt ska 60 miljoner kronor årligen fördelas till Sveriges sex barncancercentrum.

Moderaternas vårdagenda:

 • Återinför förstärkta och utvecklade kömiljarder för att snabbt korta vårdköerna
 • Ny nationell cancerstrategi för att utveckla vården
 • Nationell primärvårdsreform med fast vårdkontakt
 • Trygg mödra-, förlossnings- och eftervård
 • Ökad koncentration av den högspecialiserade vården

Ny regering för bättre BUP!

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag upplever många föräldrar orimliga väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin. Det är oacceptabelt. En moderatledd regering kommer att öronmärka en halv miljard kronor årligen för att korta väntetiderna till BUP och primärvården för barn och unga som lider av psykisk ohälsa.

Vi tycker att det är den allvarligaste formen av problem vi har just nu bland unga.

 

RÖSTA PÅ MODERATERNA FÖR SATSNINGAR PÅ BUP!

Köerna till cancervården ska bort!

Av , , Bli först att kommentera 1

Det svider allra mest i hjärtat när unga drabbas av cancer. Därför satsar vi moderater på att kapa köerna till viktiga operationer, och riktar särskilt stöd till Barncancercentrums viktiga arbete. Tillsammans med våra storsatsningar på BUP och skolan är detta några av våra viktigaste välfärdsprioriteringar:

 • Satsa en miljard för att kapa köerna till cancervården.
 • Två miljarder om året för att korta köerna till besök, operation och återbesök i specialistvården.
 • Bättre stöd vid barncancer, genom att satsa 60 miljoner kr om året för att säkra tillgången till psykologer och kuratorer på de sex barncancercentrum som finns idag.
 • En miljard om året för att trygga mödra-, förlossnings- och eftervården.
 • 150 fler utbildningsplatser för barnmorskor varje år.
 • En miljard om året för att bygga ut den nära vården.
 • 500 miljoner om året till BUP och första linjens psykiatri för att korta köerna för barn och unga med psykisk ohälsa.
 • Bättre tillgång till skolsköterskor och kuratorer.
 • 400 miljoner om året för att fler ska kunna utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön
 • 200 miljoner om året för effektivisering genom att nyttja ny teknik och digitalisering.
 • Utbilda fler specialistsjuksköterskor och patologer och stärka vårdkedjan genom att bl.a. förbättra eftervården för cancerpatienter.
 • Välfärden ska få kosta pengar. Men det kräver att man kan prioritera, fatta tuffa beslut och att fler arbetar.

Det behövs en strategi för att bli Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är tydligt att bristen på framför allt sjuksköterskor påverkar den vård som kan ges till patienterna. Vårdplatser måste stängas eftersom man inte har personal som kan bemanna dem. Framför allt drabbar detta verksamheter som drivs dygnet runt, alla årets dagar. Detta tillsammans med en allt för hög grad av inhyrd personal riskerar att bidra till en patientosäker vård. Därför är det extra viktigt är att hälso- och sjukvården fortsätter att utveckla och använda verktyg och metoder för att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid.

Kompetens, trivsel och goda framtidsmöjligheter för medarbetarna är förutsättningar för vårdens och omsorgens höga kvalitet. Varje dag gör tusentals medarbetare ett fantastiskt och viktigt arbete. Alltför många beslut fattas högt upp i organisationen, medan personalens goda idéer inte alltid tas tillvara. Det vill vi ändra på.

Medarbetarnas kompetens är förutsättningen för vårdens och omsorgens kvalitet idag och i framtiden. Personalen inom vården måste erbjudas nya och fler karriärvägar, ha en bra och rättvis löneutveckling samt få den uppmärksamhet de förtjänar för sina dagliga och viktiga insatser. Vi vill med utgångspunkt i personalens situation göra flera förändringar som stärker deras kompetensutveckling och karriärvägar och därigenom skapa högre kvalitet. Det ska vara ett attraktivt och naturligt val att arbeta inom sjukvården.

Vi vill se över arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och stärka personalens inflytande. Beslut ska fattas så nära de berör som möjligt. Vi är övertygade om att det går att organisera arbetet på ett mer optimalt sätt än idag. Läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna kan utökas om till exempel vårdbiträden, medicinska sekreterare och undersköterskor tar över vissa arbetsuppgifter. Alla yrkesgrupper i vården ska kunna jobba på toppen av sin kompetens.

Det behövs en ständig översyn av rutiner regelverk för vårddokumentation i syfte att effektivisera, förenkla och minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Kompetensutveckling ska löna sig. Specialistutbildade sjuksköterskor och annan specialistutbildad personal behöver en bättre löneutveckling. Genom en mångfald av arbetsgivare skapas också en bättre arbetsmiljö som tar hänsyn till personalens olika behov och önskemål. Bristen på sjuksköterskor vill vi möta genom att utöka antalet utbildningsplatser och bättre introduktion och stöd som ny på arbetsplatsen.

Från Moderaterna vill vi se en tydlig strategi att Västerbottens läns landsting ska vara Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare.

 

 

När du är sjuk behöver du vård – inte en kölapp!

Av , , 2 kommentarer 1

Västerbotten har till stora delar en väl fungerande hälso- och sjukvård som till viss del är världsledande. Det finns flera stora utmaningar med kraftigt växande vårdköer, stress bland medarbetare, byråkrati, vårdplatsbrist och en primärvård som inte räcker till. Det måste åtgärdas.

Moderaterna har en politik för en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet som finns i hela länet med tre akutsjukhus utan vårdköer. Vi vill ta tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens. För oss ska patienten alltid vara i centrum och få en vård utan köer.

Vi tar kampen för vården. Vi vill att du ska känna dig trygg om du blir sjuk. När du blir akut sjuk ska du veta att en ambulans kommer i tid. Du ska veta att du får bästa möjliga sjukvård av högsta kvalité när du behöver den och utan att hamna i en vårdkö. Vi moderater har inte alla lösningar på sjukvårdens problem men vi har en genuin vilja att diskutera och ta till oss goda förslag om hur vården ska bli bättre och komma fler till del.

Moderaterna söker tillsammans med partierna i Alliansen förtroendet att ta över styret av hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Våra prioriterade valfrågor:

 

1. Vårdköerna ska bort!

Vårdköerna har fördubblats de senaste fyra åren. Vi vill införa en ny och sammanhållen kömiljard för att korta köerna. Du ska få vård när du behöver det utan väntetider.

 

2. Åtgärda vårdplatsbristen – fler vårdplatser

Det behövs fler vårdplatser med rätt utbildad personal på länets sjukhus för att kunna ge en bra vård utan köer.

 

3. Mer patientarbete mindre byråkrati

Mindre byråkrati ger mer vård. Fler beslut ska fattas av proffsen i sjukvården och färre av politiker. Sjukvårdens medarbetare ska få jobba med rätt saker.

 

4. Valfriheten ska öka

Vi vill ge mer valfrihet och inflytande till patienter och vårdens medarbetare. Självbestämmande måste öka och det nära ledarskapet stärkas.

 

5. Förstärkt primärvård med patientansvariga läkare

Gruppen mest sjuka äldre skickas runt i vården idag till stort lidande och höga kostnader. Vi vill ge alla en vård med fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam.

 

 

Kommer Moderaterna att kunna genomföra alla förslag som ni går på val på?

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är vår ambition men det bygger även på att det blir en moderatledd regering då en del av satsningarna bygger på nationella satsningar. Vi vill även styra tillsammans med våra vänner i alliansen därför blir det även en förhandling med dem om vilka förslag som ska prioriteras först. Vi måste även ta i beaktande att en del av förslagen blir först möjligt när ekonomin tillåter. Landstinget har en ekonomisk tuff situation och därför är det av största vikt att få till ett nytt styre som har politiska förslag och ledarskap att vända utvecklingen.