Vården ska vara en attraktiv arbetsgivare

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är tydligt att bristen på framför allt sjuksköterskor påverkar den vård som kan ges till patienterna. Vårdplatser måste stängas eftersom man inte har personal som kan bemanna dem. Framför allt drabbar detta verksamheter som drivs dygnet runt, alla årets dagar. Detta tillsammans med en allt för hög grad av inhyrd personal riskerar att bidra till en patientosäker vård. Därför är det extra viktigt är att hälso- och sjukvården fortsätter att utveckla och använda verktyg och metoder för att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid.

 

Kompetens, trivsel och goda framtidsmöjligheter för medarbetarna är förutsättningar för vårdens och omsorgens höga kvalitet. Varje dag gör tusentals medarbetare ett fantastiskt och viktigt arbete. Alltför många beslut fattas högt upp i organisationen, medan personalens goda idéer inte alltid tas tillvara. Det vill vi ändra på.

 

Medarbetarnas kompetens är förutsättningen för vårdens och omsorgens kvalitet idag och i framtiden. Personalen inom vården måste erbjudas nya och fler karriärvägar, ha en bra och rättvis löneutveckling samt få den uppmärksamhet de förtjänar för sina dagliga och viktiga insatser. Vi vill med utgångspunkt i personalens situation göra flera förändringar som stärker deras kompetensutveckling och karriärvägar och därigenom skapa högre kvalitet. Det ska vara ett attraktivt och naturligt val att arbeta inom sjukvården.

 

Vi vill se över arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och stärka personalens inflytande. Beslut ska fattas så nära de berör som möjligt. Vi är övertygade om att det går att organisera arbetet på ett mer optimalt sätt än idag. Läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna kan utökas om till exempel vårdbiträden, medicinska sekreterare och undersköterskor tar över vissa arbetsuppgifter. Alla yrkesgrupper i vården ska kunna jobba på toppen av sin kompetens.

 

Det behövs en ständig översyn av rutiner regelverk för vårddokumentation i syfte att effektivisera, förenkla och minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

 

Kompetensutveckling ska löna sig. Specialistutbildade sjuksköterskor och annan specialistutbildad personal behöver en bättre löneutveckling. Genom en mångfald av arbetsgivare skapas också en bättre arbetsmiljö som tar hänsyn till personalens olika behov och önskemål. Bristen på sjuksköterskor vill vi möta genom att utöka antalet utbildningsplatser och bättre introduktion och stöd som ny på arbetsplatsen.

 

Från Moderaterna vill vi se en tydlig strategi att Västerbottens läns landsting ska vara Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare.

Vården ska vara säker

Av , , 2 kommentarer 1

Den moderna sjukvården erbjuder behandlingar som är omfattande. De kan bota svåra sjukdomar men kan även innebära risk för komplikationer och biverkningar. Därför vill vi införa en nollvision mot skador i vården. Den patient som trots allt skadas av en skada eller komplikation som skulle ha varit undvikbara vill vi att det ska erbjudas ett rättssäkert och tryggt sätt att få upprättelse och kompensation.

 

Sjukvården behöver ständigt prioritera utveckling av medarbetarnas kompetenser och arbeta systematiskt med vardagliga förbättringar. Vi tror på införandet av lätt tillgängliga medicinska beslutsstöd som hjälper vården att fastställa diagnoser och besluta om behandlingar. Genom kvalitetssäkrade och dokumenterade processer blir det möjligt att följa upp och stärka vårdens kvalitet.

Besluten inom vården måste flyttas närmare personalen

Av , , Bli först att kommentera 4

Vården kommer alltid vara i behov av att det finns tillräckligt med resurser, och därför är det viktigt att dessa används så effektivt som möjligt. Vi ser att det ofta förekommer dubbelarbete på grund av att det interna samarbetet inte fungerar tillräckligt väl. Föråldrade och otympliga IT-system är ett allvarligt problem som tar tid ifrån vårdpersonalens möte med patienterna. Vårdens IT-system måste bli bättre och onödigt dubbelarbete måste försvinna.

 

Många medarbetare är stressade och frustrerade över att de inte hinner utföra arbetet med den kvalitet de egentligen önskar. Det blir en neråtgående spiral som måste brytas. Vi tror inte att stora beslut på central nivå löser problemet, istället behöver inflytandet flyttas närmare personalen och patienten.

 

Vi vill att medarbetarna ska få mer att säga till om. Det öppnar upp för nya idéer och smarta lösningar på komplexa problem. Förändringsarbete måste byggas underifrån vilket skapar delaktighet och möjlighet att hitta bättre lösningar på det dagliga förbättringsarbetet

Att söka vård ska vara enkelt

Av , , 2 kommentarer 1

Många tycker att det är krångligt och komplicerat att söka vård. Det händer ofta att man får olika besked i en fråga eller att som patient bli hänvisad till någon annan. Vi vill få en bättre vägledning vårdens labyrinter. Det gäller särskilt för gruppen multisjuka och personer med stora vårdbehov. Vi vill att distriktsläkare ska kunna ha möjlighet att i samråd med sjukhusläkare på berörd avdelning kunna göra en direktinläggning. Om båda specialistläkarna bedömer att en direktinläggning är att föredra så då behöver den enskilde inte passera förbi akuten utan kan direkt gå till rätt vårdavdelning.  

 

Vi välkomnar nya tekniklösningar som gör vården bättre och stärker patientinflytandet. Vi anser att det ska räcka med ett enda telefonnummer – 1177 – för att komma i kontakt med vården. Den erbjuder rådgivning, vägleder patienten till rätt ställe och kan dygnet runt boka in besök på vårdcentraler och sjukhus. Vi vill att det ska vara möjligt att i större omfattning läsa sina journaler, följa sina remisser och kommunicera med vården på Internet för dem som så önskar det.

 

En viktig satsning som regionen nu gör är FVIS (framtida vårdinformationssystem) som möjliggör fler och bättre digitala lösningar för vården.

Arbetslinjen är den viktigaste garantin för den gemensamt skattefinansierade sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 1

Sjukvården har samhällets viktigaste funktion. Välfärden kan bara finansieras genom fler jobb och arbetade timmar. Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb. Då får vi fler skattekronor till fler ambulanser, mer personal och nya läkemedel. Det är med allas vår arbetskraft vi skapar välstånd och bättre sjukvård. En offensiv satsning på sjukvården förutsätter fler människor i arbete. En bra sjukvård och omsorg utgör grunden i ett fungerande välfärdssamhälle.