Mycket viktigt att värna meddelarfrihet i Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 7

I SVT 21/1 uppmärksammas kritik från Vårdförbundet mot ledningen på en sjukhuset avdelningar för att brutit mot det grundlagsskyddande meddelarfrihet.

I Norran och Folkbladet har vi nyligen fått läsa om hur en medarbetare i regionen blivit kallad ”fröken visselblåsare”. Helt oacceptabelt.

Region Västerbottens revisorer har alldeles nyligen genomfört en enkätundersökning i organisationen om medarbetarnas syn och upplevelser av meddelarfrihet och tystnadskultur. Revisionen konstaterar i sin rapport att omkring fyra av tio medarbetare känner inte till vad begreppet innebär. Undersökningen visar också att nästan hälften av medarbetarna upplever att det finns, eller till viss del finns, en tystnadskultur på deras arbetsplatser. Vidare i rapporten lyfts det fram att 3 av 10 medarbetare inom sjukvården inte upplever att de öppet kan diskutera kvalitetsbrister på sin arbetsplats.

Det är helt uppenbart att det är alldeles för få medarbetare inom sjukvården som inte lyfter upp missförhållanden som finns på arbetsplatsen. Ett annat exempel på detta är länsmedias  granskning #tystnaden. Båda rapporterna visar med all önskvärd tydlighet att allt för många formellt och informellt kände sig begränsad att nyttja sin meddelarfrihet.

Socialdemokratins ovilja att komma till rätta med problemet är slående och beklagligt.

Socialdemokraterna i regionen har vid två tillfällen vägrat införa en modell för visselblåsare. Senast vid regionfullmäktige i februari utifrån ett förslag från Moderaterna. Den här hållningen är tämligen unik i Sverige. Umeå, Skellefteå och väldigt många andra kommuner och regioner i Sverige har redan infört ett visselblåsarsystem. Även väldigt många företag, universitet och andra offentliga institutioner har redan infört detta.

Vad väntar socialdemokratin och den rödgröna majoriteten på? Förhoppningsvis inte fler skrämmande fall innan de väljer att agera.

Avslutningsvis så är jag helt öppen med att ett visselblåsarsystem införs inom egen regi även om jag anser att det vore att föredra om en extern part sköter det hela. Huvudsaken är att det införs.

Vidta åtgärder för att motverka tysthetskulturen

Av , , Bli först att kommentera 4

Region Västerbottens revisorer har genomfört en enkätundersökning i organisationen om medarbetarnas syn och upplevelser av meddelarfrihet och tystnadskultur. Revisionen konstaterar i sin rapport att omkring fyra av tio medarbetare känner inte till vad begreppet innebär. Undersökningen visar också att nästan hälften av medarbetarna upplever att det finns, eller till viss del finns, en tystnadskultur på deras arbetsplatser. Vidare i rapporten lyfts det fram att 3 av 10 medarbetare inom sjukvården inte upplever att de öppet kan diskutera kvalitetsbrister på sin arbetsplats.

Det är helt uppenbart att det är alldeles för få medarbetare inom sjukvården som inte lyfter upp missförhållanden som finns på arbetsplatsen. Ett annat exempel på detta är länsmedias  granskning #tystnaden i höstas. Båda rapporterna visar med all önskvärd tydlighet att allt för många formellt och informellt kände sig begränsad att nyttja sin meddelarfrihet.

För Region Västerbotten skulle ett visselblåsarsystem innebära ökad trygghet för medarbetarnas och kunna bidra till att utveckla regionen till att ständigt utveckla sig till det bättre genom att lösa de problem som finns.

Extremistiska organisationer ska inte få ta del av utbetalningar av skattemedel

Av , , 1 kommentar 3

Sverigedemokraternas gruppledare Petter Nilsson fortsätter sin irrfärd kring hanteringen av utbetalning av bidrag till den extremistiska organisationen Ibn Rushd. För att vara övertydlig så har Moderaterna inte bytt uppfattning. Som jag redogjordes i mitt förra blogginlägg så har vi i hanteringen av Överenskommelse om folkbildning 2020-2022 tydligt tagit avstånd från att några utbetalningar ska ske till organisationer som inte verkar för demokrati samt att deras arbete ska främja arbetet mot rasism. Det innefattar alltså alla organisationer, inte bara Ibn Rushd.

För att förtydliga så är det inte Regionala utvecklingsnämnden som gör utbetalningar utan Folkbildning Västerbotten. De gör de enligt det regelverk som RUN antar och det var där som jag tidigare redogjorde för hur Moderaterna förhöll sig. Petter är antingen okunnig om hur fördelningen går till eller kan det vara så att det ligger i SD:s natur att förvränga hur regionens politiska beslut fattas. Båda är lika illa och tyder på en politik omognad.

På frågan om M kommer att stödja SD motion är ju en fråga som vi får återkomma till i den fortsatta politiska hanteringen.

Självklart ska bidrag stoppas till Ibd Rushd även i regionen

Av , , 3 kommentarer 4

Jag noterar att Sverigedemokraternas gruppledare försöker göra en poäng av att de som ensamt parti vill stoppa bidrag till Ibn Rushd. Varm välkommen att ansluta dig till den linjen. Till skillnad från SD har vi under en längre tid helt velat stoppa utbetalning av föreningsbidrag. Den 5 december 2019 i Regionala utvecklingsnämnden drev våra ledamöter följande linje när frågan om Överenskommelse om folkbildning 2020-2022 skulle hanteras: ” Att studieförbund och folkhögskolor arbetar för att stärka demokratin och motverka diskriminering är ett av statens huvudkrav för att ekonomiskt stöd ska beviljas till dessa verksamheter. Detta borde också vara självklart för Region Västerbotten. Eftersom staten kräver att studieförbund och folkhögskolor ska redovisa sina insatser för att stärka demokratin och motverka diskriminering skulle ett regionalt krav kring detta inte innebära något större merarbete för studieförbunden och folkhögskolorna. Principiellt är det för oss helt centralt att den regionala politiska nivån ställer krav på redovisning av vilka regionala insatser som studieförbunden och folkhögskolorna gör för att stärka demokratin och motverka diskriminering.

Mot den bakgrunden reserverar vi oss mot beslutet att inte tillföra kravet, med innebörden att studieförbunden respektive folkhögskolorna ska redovisa sina regionala insatser för att stärka demokratin och motverka diskriminering, i listan på vad dessa verksamheter ska redovisa i sina verksamhetsberättelser till regionen.”

Det är ett kriterium som i praktiken skulle förhindra regionen att betala ut bidrag till Ibn Rushd mot bakgrund av de extremistiska åsikter som sprids inom studieförbundet.

Se länk: https://www.expressen.se/debatt/ska-miljoner-fortsatta-ga-till-fusk-judehat-och-islamism/?fbclid=IwAR23mf9EZciGsXbUbGjvax_Vs2fwf2s6w5hxGDH6C3tUzJHFPN5WZmthkmY

Det vore hedersamt om Petter Nilsson (SD) höll sig till fakta innan han går ut i debatten. I vilket fall så är han varmt välkommen till att ansluta sig till den linjen Moderaterna drivit en längre tid.

Vår välfärd byggs av människors arbete

Av , , Bli först att kommentera 0

I en replik (Folkbladet 7/9) kritiseras moderaternas krav på att utarbeta en plan för att komma till rätta med vårdskulden i länet. En skuld som innebär att 6191 länsbor väntar på att få sin operation/åtgärd. Signaturen ”observer” menar på att lösningen på detta är att höja en av världens högsta skatter på arbete ytterligare. Det är fel väg att gå. Jag menar på att vi behöver sänka skatten för dem som arbetar, särskilt för dem med låga inkomster. Bara genom att fler människor arbetar har vi råd med skola, vård och omsorg.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Av , , Bli först att kommentera 0

Förra veckan gjorde jag ett verksamhetsbesök på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för att diskutera angelägna frågor med ledningen samt få lära mig mer om deras arbete med suicidnära patienter.  BUP beskriver ett ökat inflöde av remisser med frågeställningar om ADHD och autism. Cirka 50% av de patienterna får en diagnos och i den övriga gruppen kan det handla om andra orsaker till att situationen ser ut som den gör. De ser att många gånger är det övergången mellan olika stadier i grundskolan som problemen accentueras. Sedan 2015 har de arbetat målmedvetet med att förändra arbetssätten för att minska vårdköerna och få ett stopp på att de unga uppleves bollas mellan första linjens psykiatri i primärvården och dem. Även om de beskriver att förbättringar har skett så är de inte i mål än. Glädjande var under våren så har de faktiskt kunnat ökat sina besök.

Av de patienter som söker akut görs en bedömning av risken för självmord. Här sker ett aktiv arbete med att snabb sätta in rätt behandling. Jag fick även en introduktion till arbetet med DBT som är en färdighetsträning för att få vardagen att fungera bättre. De har sett att de ungdomar som får DBT har inläggningarna minskat. En mycket oroad och alarmerande utveckling som de beskrev var att andelen unga tjejer i länet som säljer sex har ökat. Många gånger kopplat till en miljö med droger.