Omställningsplanen – ”Kents plan”

Av , , Bli först att kommentera 2

VK ledarskribent Petter Bergner skriver väl och initierat om de brister som finns i regionens omställningsplan (VK 25/11) utifrån den revisionsrapport som nyligen kom (Nr 3/2020 Omställning för en hållbar ekonomi) . Han påtalar det faktum som blir mycket tydligt i rapporten, att den här planen likt alla de andra planerna saknar förankring ute i verksamheten. Det är en alvarlig brist som gör det mycket svårt att lyckas med att genomföra de planerade aktiviteterna. I revisionsrapporten framgår även ” Av våra intervjuer framgår att regiondirektören genomförde avstämningen med politiker från den politiska majoriteten i regionen.” därför vilar planen extra tungt på den politiska majoriteten även om nu alla partier har ställt sig bakom planen (RF juni 19). Att det fanns en bred uppslutning runt planen handlar i grund och botten utifrån det mycket svåra ekonomiska läge som regionen befinner sig i.

Det väcktes redan vid framtagandet av planen tvivel från Moderaterna och alliansen om att kunna nå 100% effektgrad av omställningsplanen då alla historiska planer bara nått runt 50 procent. Likväl behövde planen sjösättas för att komma igång med omställningen. När regionplan och budget för 2021 skulle antas i juni 2020 tog Alliansen höjd för detta genom att budgetera ett resultat på sista raden på 201 mkr. Den rödgröna majoriteten budgeterade för 182 mkr och SD på 175 mkr. Detta utifrån att vi gjorde bedömningen att det krävs fler åtgärder i form av minska den administrativa överbyggnaden, minska centrala anslag, bättre samordning sjukresor, minskning av köp av konsulttjänster, slopad slutenvårdsrabatt, effekthemtagning av ny inköpsprocess och minskning av förhyrda lokaler. Så det finns alltså en djup medveten hos de fyra borgerliga partierna att omställningsplanen som så inte kommer att räcka till för att lösa regionens långsiktiga utmaningar.

(M): vaccinet mot covid-19 ska vara gratis

Av , , Bli först att kommentera 3

Pressmeddelande: Moderaterna i Västerbotten gick idag ut och krävde att regionen bör ta beslut snarast om att vaccinet mot covid-19 ska vara gratis.

– Regionen måste vara redo när vaccinen är klara att distribueras. Därför kräver M att ett beslut om att Detta oavsett om staten står för hela kostnaden eller inte av vaccinet, säger Nicklas Sandström (M) regionråd i opposition.

Moderaterna räknar dock med att staten tar kostnaden, precis som man tagit kostnaderna för testerna av covid-19.

– Nästa steg är att region Västerbotten bör ha en plan färdig inom kort för logistiken kring vaccinen för att inte stå oförberedd när vaccinet kommer. Moderaterna kommer vara pådrivande i det arbetet för Västerbotten, säger Sandström (M).

M kräver inköp av snabbtester till Västerbotten snarast, likt man gjort i Region Skåne

Av , , Bli först att kommentera 4

Region Skåne aviserar att man köpt in 200 000 snabbtester för covid-19 för att snabbt kunna kartlägga smittan. Även i Stockholm ska snabbtestning provas inom äldrevården. Syftet är att korta svarstiderna för upptäcka smitta tidigare.

Positiva svar på snabbtestet kommer tillsvidare att kompletteras med ytterligare ett test för nukleinsyrapåvisning, ett så kallat PCR-test.

Moderaterna kräver att även Västerbotten snarast får snabbtester på plats som ett viktig komplement till de vanliga testerna.

Detta skulle korta svarstiderna, utöka antal tester som kan genomföras och därmed kraftigt öka testkapaciteten. Det skulle även kunna innebära snabbare besked om smitta finns på exempelvis äldreboenden eller inom sjukvården, säger Nicklas Sandström (M) regionråd i opposition.