Borgerlig regionträff för inspiration och kunskapspåbyggnad

Av , , Bli först att kommentera 1

I måndags genomförde de fyra borgerliga partierna den årligt återkommande RUT:an dagen där vi samlar de fyra partiernas fullmäktigegrupper för en dag med inspiration och kunskapspåbyggnad. Tyvärr blev även årets träff digital men det är ju som det är men nästa år hoppas vi att den blir fysiskt. På årets dag gästades bland av två sjuksköterskor som berättade om hur det var att jobba med covid-19 patienter därutöver fick vi presentationer om alltifrån infrastrukturfrågor, ekonomiska läget för regionen, BUP, god och nära vård utifrån Norrlands universitetssjukhus till länssjukvård. Sammanfattningsvis har regionen många möjligheter men det finns riktigt många problem och utmaningar framöver.

Bli först att kommentera

SKR: Sämst ekonomiskt resultat i landet för Region Västerbotten

Av , , 4 kommentarer 3

Pandemin har inneburit stora tillskott från staten och många regioner gör rekordöverskott som kan användas för mer sjukvård framöver. Men inte Västerbotten. Detta visar SKR senaste ekonomirapport på.

EN EKONOMI PÅVÄG MOT DIKET
❌ Sämst ekonomiskt resultat av landets samtliga regioner.
❌ Miljarder i lån för reinvesteringar och investeringar på grund av underskott i verksamheten.
❌ Strukturella underskottet motsvara 220-280 mkr, det är pengar som verksamheten kostar mer än vad det finns resurser för.

✅ Region Västerbotten behöver ett nytt styre som tar ansvar för ekonomin och kortar vårdköerna!

4 kommentarer

De fyra borgerliga partierna vill nå ett maktskifte i regionen

Av , , Bli först att kommentera 3

Pressmeddelande 210510: De fyra borgerliga partierna vill nå ett maktskifte i regionen

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna säger idag att det behövs ett nytt styre för Region Västerbotten. De är helt överens om behovet av förändring av hur sjukvården och den regionala utvecklingen sköts och därför måste socialdemokratins 40-åriga maktinnehav brytas. Detta arbete vill vi göra gemensamt mellan de fyra borgerliga partierna.

– Vi kan konstatera att regionen är i ett desperat behov av en ny ansvarsfull ledning som sätter patienten först. Vi har mycket att vara stolta över när det gäller vården i länet men det är mycket som kan bli betydligt bättre. Exempel på sådana områden är regionens personalpolitik, åratal av långa vårdköer samt en oansvarig hantering av regionens ekonomi.

Regionen har under årtionden haft stora ekonomiska problem, bedömningen är att det nu saknas runt 250 miljoner kronor årligen. De fyra borgerliga partierna har under flera år kritiserat den styrande socialdemokratin för bristen på förmåga att på allvar ta tag i de stora ekonomiska utmaningarna

För att nå ett maktskifte krävs det att varje parti växer med 1–2 procentenheter var. För att nå dit krävs det ett gediget och målmedvetet arbete för att vinna fler väljare dels  gemensamt, dels som enskilda partier. Som en del av det arbetet kommer varje parti att lägga fram var sitt budgetförslag till kommande regionfullmäktige med sikte på att få ökat genomslag för borgerlig politik. Fram till valet kommer det att komma fler utspel dels som gemensamt alternativ, dels som enskilda partier, allt för att nå fram till ett maktskifte avslutar Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) samt Hans-Inge Smetana (KD).

 

 

Bli först att kommentera

Bättre vård med fast läkare

Av , , Bli först att kommentera 5

Att få träffa samma läkare vid besök på sin hälsocentral är något som patienter värderar väldigt högt. Sverige har medicinska resultat i världsklass, men vi brister i kontinuitet, trygghet och tillgänglighet till läkare. Särskilt problematiskt är det i primärvården. När patienter behöver berätta samma sjukdomshistoria för flera personer behövs längre tid i vårdmötet. Detta är en patientsäkerhetsrisk och ger sämre kvalitet. Det riskerar att leda till frustration för patienten och en onödigt tung arbetsbörda för den enskilde läkaren. Samtidigt är det ett ineffektivt utnyttjande av våra gemensamma skattepengar.

Att patient och läkare känner varandra är en fördel för alla, men särskilt för dem som behöver vården mest. Vi är övertygade om att detta skapar ökad trygghet, bättre tillgänglighet och högre kvalitet.

 

 Artikeln är publicerad i Västerbottningen (6/5)

Bli först att kommentera

När du betalar en av världens högsta skatter ska du inte behöva köa för cancervård

Av , , 3 kommentarer 9

Cancervården i Västerbotten är generellt väldigt välfungerande när du väl får vård. Problemet är de långa väntetiderna. Västerbotten klarar inte av en enda diagnos inom ramen för det uppsatta målet för SVF (standardiserade vårdförlopp).

Förslag för en bättre cancervård och kortare köer:

✅ En särskild vårdgaranti ska i lag införas för cancerpatienter.

✅ Vi anser att de standardiserade vårdförloppen behöver utvecklas – Rehabilitering och återbesök ska ingå.

✅ Den nationella cancerstrategin behöver uppdateras i syfte att stärka den långsiktiga medicinska vården gällande cancersjukdomar och prioritera att korta köerna och ledtiderna. Pengar ska även knytas till hur väl det prioriteras.

✅ Inför vårdcoacher som ska motverka ojämlik cancervård och stötta patientgrupper som identifierats har omotiverade skillnader i vården.

3 kommentarer

S, V och MP självbild om ekonomin i regionen är direkt skadlig

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag skulle vilja ägna lite extra fokus på regionens ekonomiska situation. Det har länge odlats en självbild hos den styrande socialdemokratin att regionens ekonomi i grunden är välskött. Det är en önskedröm och bygger på villfarelser. I sin allvarligaste form är det självbedrägeri som riskerar att göra att man inte tar nuvarande svåra situationen på allvar och fortsätter att skjuta problem på framtida generationer.

Om vi jämför Regionen med andra framkommer en inte allt så smickrande bild. Visst regionen gjorde ett plusresultat med 98 mkr. Men då har regionen fått 626 miljoner mer i generella statsbidrag sedan 2019. Utöver det har regionen under föregående år fått utökade riktade statsbidrag samt merkostnad för pandemin på totalt 473 miljoner. Det har så gott som bokstavligen regnat statliga pengar över regionen, trots det så klarar man knappt att ha nästan över vattenytan. När vi jämför Region Västerbotten med landets 20 andra regioner så presterar vi sämst resultat i landet.

Om vi fortsätter att jämföra så har Västerbotten den tredje högsta strukturjusterade skattesatsen. Den femte högsta strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad sett per kr/inv. Vilket till stor del bygger på att vi har landets fjärde högsta kostnad per producerad DRG-poäng.

Ser vi på investeringssidan så har vi landets högsta investeringstakt under en femårsperiod. För att finansiera det har vi landets näst sämsta självfinansieringsgrad. Det har då bidragit till att vi den näst högsta bruttolåneskulden av alla regioner. Trots det är sju av 15 miljarder fortsatt ofinansierade. Sammantaget har vi landets femte sämsta soliditet exklusive ansvarsförbindelsen. Bottenplacering behålls även om vi räknar med ansvarsförbindelsen.

Ser vi på de finansiella nettotillgångar som andel av skatter och generella statsbidrag har vi landets sjunde sämsta tillgångssida.

Det här är inte på något sätt något nytt utan den här utvecklingen har varit under väldigt lång tid. Om vi jämför resultatet på sista raden under en tioårsperiod så presterar vi sjunde sämst. Omräknat till kr per innevånare presenterar vi sjätte sämst. Sammanfattningsvis måste bli ett slut att skjuta svåra problem framför sig och våga prata klartext om att regionen måste på allvar ta tag i de problem som finns. Önskedrömmen om att allt är bra måste få ett slut.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

M-seger efter gårdagens partiledardebatt som även berörde sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 5

Det var glädjande att se att Ulf Kristersson vann gårdagens partiledardebatt givet de undersökningar och analyser som gjordes. Debatten visade även prov på skiljelinjerna i svensk politik. Vi har en regering som inte vill prata om Sveriges uppenbara problem, än mindre om några konkreta lösningar. De tittar ner i sitt januariavtal i stället för att titta upp och ut över Sverige för att se vad som egentligen händer. Så kan det inte få fortsätta. Sverige måste få en regering som kan få något gjort.

I en av duellerna fick Ulf debattera sjukvården med statsministern. Ulf lyfte fram behovet av ett nationellt ledarskap som kan möta de stora viktiga frågorna. Han nämnde bland annat hur köerna har fördubblats under den här regeringens tid (så även före pandemin). Utöver det lyfte han även fram frågan om barncancer och de långa köerna till BUP. Statsministern var tämligen svarslös och hänvisade bara till olika utredningar.

Bli först att kommentera