Påbörja arbetet för en köfri vård

Redan innan pandemin hade Region Västerbotten problem med långa vårdköer. Under 2019 återinfördes den nationella kömiljarden vilket medförde att det gick att se en minskning av vårdköerna. Men när vården ställde om för att hantera pandemin växte sig köerna ännu längre och det finns en påtaglig vårdskuld att jobba bort. Värst är det för de med besvär som har bedömts kan vänta.

För att lösa problemen med dålig tillgänglighet behöver en rad reformer genomföras för att lösa de i huvudsak organisatoriska systemfel som dagligen drabbar patienter i form av långa köer och personalen i form av en dålig och stressig arbetsmiljö. Lösningarna finns i stor utsträckning på varje sjukhus, inom varje verksamhet eller på den enskilda vårdavdelningen. Detaljstyrningen av hälso- och sjukvården måste därför ersättas av tillitsstyrning, där ansvar, makt och befogenheter att nå såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål decentraliseras till chefer och deras medarbetare. Vårdens medarbetare har många gånger välfungerande lösningar på hur köer snabbare skulle kunna arbetas bort.

Utöver organisatoriska åtgärder för att förbättra vårdflöden och öka produktiviteten krävs även ekonomiska incitament för de verksamheter som måste korta sina köer. Inom ramen för överenskommelsen Uppskjuten vård går det att rikta dessa medel till en lokal kömiljard. De verksamheter som efter uppföljning kan visa på att de kortat köerna får ta del av den prestationsbaserade ersättningen.

En viktig del för att klara en god tillgänglighet till vården är en stark och välfungerande primärvård. Tillgängligheten i primärvården visar på stora variationer, det i sig är ett problem för att uppfylla målet om en jämlik vård. De alternativa/privata hälsocentralerna visar på betydligt bättre resultat. En förstärkt primärvård där första linjens vård ges resurser är nödvändigt för att ta hand om grupper som äldre, kroniker och det ökade antalet patienter med psykiatriska problem. Tidiga diagnoser och behandlingar i primärvården kommer att ge ett minskat tryck på sjukhusvården och därmed kortare köer.

En gemensam faktor för de regioner som har högst andel av de som får vänta längre än vårdgarantins gräns beror på avsaknad av rätt utbildad vårdpersonal. Bristen innebär att det inte finns några möjligheter att hålla vårdplatser öppna och operationer ställs in för att det saknas vårdplatser för eftervård. Visionen ska vara en vård utan vårdköer. Det innebär att man som patient ska ha fått vård inom vårdgarantins gräns gällande första besök i primärvård, första besök i specialistvård och tid för operation eller påbörjad behandling.

Moderaternas förslag på åtgärder:

1. Målet är att vårdköerna ska vara halverade innan utgången av 2023, och vid mitten av 2024 ska vården vara köfri.

2. Inför en lokal kömiljard som stimulerar verksamheten att korta köer.

3. Utarbeta en strategisk plan hur köerna aktivt och målmedvetet kan jobbas bort när pandemin är över.

4. Inrätta ett oberoende patientkontor dit länets patienter kan vända sig för hjälp med att söka vård i ett annat län, om de har väntat längre än vårdgarantins 3 månader.

5. Involvera personalen för att säkerställa att alla goda förslag på hur köer kan kortas fångas upp.

6. Förstärk samverkan i Norrlandslänen för att nyttja ledig operationskapacitet.

7. Ökat tempo och ambitionsnivå i arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning i vården (faktabaserad styrning).

8. Nyttja länets privata vårdgivare för att jobba bort köerna.

9. Utred förutsättningarna för att införa vårdval inom olika delar av specialistsjukvården i syfte att öka tillgängligheten för patienterna. Vårdvalet behöver då vara tydligt avgränsat till ett standardiserbart vårdförlopp. I vårdvalet ingår även övriga krav såsom utbildningsansvar.

10. Utred ett införande av vårdval inom hörselsjukvården (audionomer).

11. Utred ett införande av vårdval för logopedi.

12. Effektivisera vårdkedjorna, med kapad byråkrati som frigör mer tid för vård.

13. Generell satsning på primärvården. Det stärker primärvårdens arbete med god tillgänglighet. Särskilt för patientgrupperna äldre, kroniker och de med psykiatriska sjukdomar.

14. Organisera primärvården med fast läkarkontakt och vårdteam.

15. Tillvarata den ökade digitaliseringens möjligheter för att frigöra resurser för dem som kan klara sig med egenvård eller digital konsultation.

2 kommentarer

 1. Peter

  Men om det inte finns pengar till detta så måste det väl till en skattehöjning?
  Om inte skatten höjs eller att det skjuts till mera pengar från staten typ Corona stöd och kanske då i form av en Corona miljard?
  Så är risken också stor att många äldre som är i behov av vård avstår att söka vård därför att dom inte har råd ifall avgifterna skulle öka!
  Att bara förlita sig på tekniken är inte bra då dom flesta behöver få träffa en levande person.

  • Nicklas Sandström (inläggsförfattare)

   De pengar som vi använder till att korta köer skapar vi genom att spara på ej vårdnära delar av regionens verksamhet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.