Stoppa bollandet av de mest sjuka äldre och stärkt medicinsk kompetens på länets särskilda boenden

För de allra flesta flyter en vårdprocess på mycket bra. De gånger som den inte gör det är det oftast i gruppen mest sjuka äldre och patienter med kroniska sjukdomar och mångbesökare. Den sjuka patienten riskerar att reduceras till olika diagnoser beroende på vilken specialist man för tillfället möter. Dessa patientgrupper har ofta flera vårdgivare, många öppen- och slutenvårdstillfällen samt ett behov av kommunala omsorgsinsatser, vilket förutsätter en god samverkan mellan vårdens olika organisatoriska delar. Som patient har man sällan en fast vårdkontakt genom hela vårdprocessen. Ovanstående figur illustrerar detta väl när det gäller gruppen mest sjuka äldre.

Figuren på bilden visar hur vården blir fragmentiserad vilket resulterar i dålig kvalité till en hög kostnad. Vården måste vara sammanhållen och sömlös för gruppen mest sjuka äldre, patienter med kroniska sjukdomar och mångbesökare. Vi vill verka för ett bättre samarbete i vårdkedjan, i synnerhet mellan regionens vårdgivare och kommunerna, så individen kan känna ökad trygghet och tillit. En utveckling av arbetssätt flyttar vården närmare patienten såsom mobila insatser där vården erbjuds i patientens hemmiljö. Det finns även stora vinster både för den enskilda och vården i stort om preventiva insatser för personer med riskfaktorer prioriteras i högre utsträckning jämfört med vad som är fallet idag.

Den demografiska förändringen blir alltmer påtaglig vilket kommer att ställa högre krav på sjukvården i framtiden. För att undvika felbehandlingar, onödiga akutinläggningar och långa sjukhusvistelser, måste därför kunskapen om åldrandets sjukdomar öka inom primärvården. Den geriatriska kompetens som finns vid geriatriken på NUS behöver spridas ännu mer.

Bättre fungerande vårdkedjor

Fler och bättre sammanhållna vårdkedjor måste skapas så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vården inom regionen och mot kommunerna måste bli sömlös. Vi vill också stärka primärvården och införa en fast läkarkontakt. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser. För att möjliggöra det måste primärvårdens andel av budget öka. Hälso- och sjukvården måste bättre kunna möta patienters olika behov. De patienter som vården ska möter kan, förenklat, delas in i fyra olika grupper:

 1. Patienter som har behov av enstaka insatser för att bli friska.
 2. Patienter som har behov av sammansatta insatser i en avgränsad vårdprocess.
 3. Kroniker som har behov av löpande och kontinuerliga insatser under lång tid.
 4. Multisjuka som har flera, sammansatta och komplexa behov.

Om vårdflöden och vårdkedjor håller ihop skulle bättre vård kunna ges, resurser sparas och onödigt lidande minimeras. Gruppen multisjuka och andra personer med stora vårdbehov, utgör endast ca 5 % av patienterna, men svarar för ca 50 % av sjukvårdens kostnader. Här måste vård- och omsorg bli bättre på samverkan och att arbeta i team, då kan vårdkvalitén öka till lägre kostnader för samhället.

Förslag från Moderaterna på åtgärder:

 1. Kroniker och mest sjuka äldre med ett stort vårdbehov ska få en fast vårdkontakt eller vårdkoordinator.
 2. Ett större fokus på personcentrerat arbetssätt på alla vårdnivåer krävs för att öka den sammanhållna vården för patienten.
 3. Det krävs ett proaktivt arbetssätt på länets hälsocentraler där arbetet innebär dels att identifiera individer som är 75 år eller äldre med risk för stora vårdbehov dels att utveckla ett arbetssätt för att förebygga ohälsa och onödig akut sjukhusvård för patientgruppen. Detta arbete behöver genomföras i nära samverkan med länets kommuner.
 4. En utveckling av arbetssätt som flyttar vården närmare patienten såsom mobila insatser där vården erbjuds i patientens hemmiljö.
 5. Inrätta tydliga stödstrukturer till vårdverksamheter på olika nivåer för att utveckla vårdprocesser, vårdflöden och nya arbetssätt för att stödja en vård på lägsta effektiva vårdnivå.
 6. Prioriterat och målmedvetet arbete med fler och bättre sammanhållna vårdkedjor.
 7. Stärkt läkarnärvaro inom äldrevården genom en riktad satsning.
 8. Uppdras utreda kvällsöppna hälsocentraler samt stänga primärvårdsakuten i Umeå.
 9. Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kommuner och primärvården genomlysa äldres väg genom vård och omsorg för att skapa en mer sammanhållen vård utifrån patientens bästa.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.