Digitalt språng i regionen under pandemin

Av , , Bli först att kommentera 3

Vad trevligt och inspirerande det är att komma ut på verksamhetsbesök igen. Under gårdagen har jag besökt eHälsan där vi resonerat om kommande digitaliseringsstrategi, de tjänster som finns idag och är på gång samt arbetet med automatisering samt nyttorealisering av det som förs in i hälso- och sjukvården. Att pandemin gett ett digitalt språng på digitaliseringen gavs det många exempel på, till exempel på hur många fler möten och vårdbesök som nu görs digitalt istället för genom fysiska träffar.

Det var ett mycket givande och lärorikt studiebesök!

Alliansen prioriterar vårdpersonalen

Av , , Bli först att kommentera 1

Pressmeddelande 210929: Alliansen satsar på personalen

En av regionens största utmaningar är att vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö som behåller och lockar till sig de medarbetare som krävs för att säkerställa sjukvård av hög kvalitet i hela regionen. Därför vill Alliansen satsa på karriärvägar för vårdnära arbetsgrupper samt en ökning av lönepotten.

Redan idag råder det en bristsituation inom flera yrkesgrupper. En situation som tyvärr inte kommer att förbättras kommande år utifrån de demografiska förändringarna med allt färre i arbetsför ålder. Det krävs därför ett batteri av åtgärder och en förändrad personalpolitik. Regionen måste uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för nyutbildade och för seniorer. Personal- och lönepolitiken måste vara långsiktigt, uthållig och prioriteras.

– Vi vill tillskapa fler karriärvägar för personal inom sjukvården. Möjligheten till karriärvägar ska finnas för alla yrkesgrupper. Vi satsar därför 22 miljoner kronor ytterligare för att stärka personalens utveckling och möjlighet till karriär. För att kunna behålla nuvarande personal samt möjliggöra rekrytering av framtida medarbetare krävs en god och rättvis löneutveckling. Vi vill se en generell höjning av ob-tilläggen samt satsa 38 miljoner kronor ytterligare till lönepotten vilket är 10 miljoner mer än vad de rödgröna tillför. Det ska vara attraktivt att arbeta inom hälso- och sjukvården i Västerbotten, säger Alliansgruppledarna.

Detta är en del av de förslag som vi fyra borgerliga partier har i vårt samlade förslag till verksamhetsplanerna för Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden till nästa år.

Regeringen satsar mer på ledighet än på jobb – det är ansvarslöst!

Av , , Bli först att kommentera 3

Regeringen satsar över 10 miljarder kronor till de som inte jobbar. Mer skattepengar satsas på ledighetsveckan än på reformer för fler jobb. Bidragslinjen byggs ut och arbetslinjen slaktas. Moderaterna vill göra tvärtom genom:

✅ Bidragstak – så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att stapla bidrag
✅ Språkkrav – den som invandrat hit ska lära sig svenska och försörja sig själv
✅ Sänkt skatt på framför allt låga inkomster – så att det lönar sig bättre att jobba
✅ Sänkta kostnader för företag som anställer långtidsarbetslösa

Det är bara genom fler arbetade timmar som vi har råd att finansiera bland annat mer och bättre hälso- och sjukvård i Västerbotten.

Få ordning på Sverige!

Av , , 5 kommentarer 9

Nu får vi ordning på Sverige!

Förra veckan kampanjade Moderaterna i Umeå för fullt på temat Nu får vi ordning på Sverige! Fokus i kampanjen är den otrygghet som vuxit sig allt starkare i landet och så även i Umeå. Det måste vi åtgärda. Dessutom behöver vi komma tillrätta med arbetslösheten och sätta en halv miljon människor i jobb – en halv miljon som då kan bidra med skatt och skapa välfärd istället för att gå på bidrag.

Läs mer om våra förslag här.

Alliansen vill använda 200 mkr för att korta länets långa vårdköer

Av , , Bli först att kommentera 4

Pressmeddelande 210924: Alliansen vill använda 200 mkr för att korta länets långa vårdköer

Redan innan pandemin hade Region Västerbotten långa vårdköer. Pandemin har dessvärre försämrat situationen. Nu när vaccinerna möjliggör att öppna upp samhället och återstarta landet och verksamheten är det av högsta prioritet att leverera på regionens kärnuppdrag – ge sjuka patienter vård menar Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD).

Totalt vill de fyra gruppledarna avsätta 200 miljoner kronor fördelat på i år och nästa år. Dessa medel kan bli ännu mer utifrån hur mycket extra pengar som regeringen tillför regionerna för nästa år med krav om att korta köer.

Dessa medel vill de ska användas för att inom egen regi i samverkan med personal och fackförbund hitta tillfälliga samt långsiktiga lösningar som möjliggör att kapa köer. Utöver det upphandla vård inom landet samt inom Norden. Ett liknande initiativ har tagits av Region Norrbotten. Detta tror de fyra borgerliga partierna skulle kunna skapa väsentligt bättre förutsättningar att kapa en av landets längsta långa vårdköer.

Allianspartierna är mycket kritiska till hur den rödgröna regionmajoriteten väljer att hantera frågan. I år och för nästa år behåller de pengarna i majoritetens eget centralt toppstyrda projekt från regionhuset. För nästa år så avsätter de totalt 89 miljoner kronor varav nästan allt ligger centrala projektmedel. Det är en lösning som allianspartierna kritiserar utifrån att det inte går att kapa köer från regionhuset utan pengarna måste gå till sjukvården. Dessutom är de pengar som majoriteten avsätter alldeles för lite enligt allianspartierna som väljer att gå fram mer kraftfullt med en satsning på minst 200 miljoner kronor.

För mer information

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition ​​​​​

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

Besvikelse efter beslut om att inte återstarta Astamottagningen

Av , , Bli först att kommentera 5

Under tisdagens regionfullmäktige debatterades Moderaternas motion som Elmer Eriksson skrivit om att återstarta Asta. Tyvärr kan jag konstatera att den inte vann fullmäktiges gehör. Vi kan konstatera att för den grupp, sexuellt våldsutsatta kvinnor, har förändringen av verksamheten upplevts innebära en försämring. Det är bara att beklaga detta. SVT Västerbotten rapporterar om detta, länk här.

 

Motionen som Elmer skrivit finns här:

Återstarta ASTA-mottagningen

Var tredje vecka dödas en kvinna av sin partner, det handlar om liv och död för kvinnor som utsätts för sexuellt övervåld. Vid dessa brott måste samhället ta sitt ansvar och flytta mannen från hemmet så att misshandeln inte kan fortsätta. Personer som utsätts för sexuellt våld måste få tillgång till specialiserad vård ifrån samhället när misshandeln upptäcks.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i sin kartläggning Vård vid sexuellt våld 2020 om erfarenheter av sexuellt våld uppmärksammats är upp till medarbetare i vården att från fall till fall bedöma patientens vårdbehov och planera för det fortsatta omhändertagandet. Generellt saknas idag rutiner kring var dessa patienter ska omhändertas. Således kan patienten hänvisas för stöd till allt ifrån en somatisk kliniks kurator, till psykosocial uppföljning och behandling i primärvården eller behandling inom specialistpsykiatrin. I en av landets regioner har specialistpsykiatrin en mottagning som särskilt vänder sig till patienter i behov av behandling och stöd för tidigare sexuellt våld och erbjuder olika former av behandling kopplade till våldserfarenheten.

ASTA-mottagningen är ett specialiserat omhändertagande inom psykiatrin för personer som utsatts för sexuellt våld. Mottagningen startades för 20 år sedan med 150-170 patienter per år, varav nybesök cirka 100 patienter. För de flesta patienter tar behandlingen ett år. Efter avslutad behandling på ASTA-mottagningen upplever 90 procent av patienterna en förbättring. Många, uppemot 80 procent, mår så pass mycket bättre att de kan lämna specialistpsykiatrin.

Därför vill vi att nedrustningen av en mycket viktig verksamhet som ASTA är upphör, så att de mest utsatta patienterna får en behandling som bevisligen har gett effekt, för att uppnå ett normalt liv. Tidigare har verksamheten haft 4,5 tjänster och haft ett teambaserat arbetssätt som organisatoriskt varit en egen del av psykiatrin. Det har varit framgångsrikt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionfullmäktige beslutar:

Att                       Asta-mottagningen återstartar enligt motionens intentioner.

Elmer Eriksson (M)

Ledamot i regionfullmäktige

Politisk enighet kring behovet av fler kliniska karriärvägar

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår behandlade regionfullmäktige Moderaternas motion om behovet av att tillskapa fler kliniska karriärvägar för de yrkesgrupper som jobbar patientnära. (motionen finns här nedanför). Utgångspunkten till förslaget är de olika analyser som har skett av hur vårdnära grupper väljer att fördela sin arbetstid. Det finns helt klart utrymme för att fördela om arbetsuppgifter från och till olika yrkesgrupper. Detta kan sedan vara en viktig del i arbetet med att skapa kliniska karriärvägar.

Idag finns det ett stort problem att sättet att göra karriär i vården är att lämna det vårdnära jobbet och i stället jobba mer med pappersarbete och andra arbetsuppgifter i till exempel olika projekt. Det hade varit så mycket bättre om kompetensen istället kom till användning för patientarbete istället.

Rent logiskt men även alla vittnesmål gör gällande att en person som jobbat 20-30 år har väsentligt bredare kompetens och kan utföra helt andra arbetsuppgifter än en som just har börjat att jobba. Trots det så finns inte någon strukturerad process för hur det går att åstadkomma en karriärväg som möjliggör att en som är ny eller för den delen den som har jobbat några år kan jobba sig framåt att ta sig an arbetsuppgifter med större ansvar och därmed även få en tillhörande löneutveckling.

Sammantaget mycket glädjande att ett enigt regionfullmäktige valde att bifalla motionen. Nu får vi hoppas på verkstad i frågan.

 

Motion

Umeå 23 januari 2020

Karriärvägar för fler yrkesgrupper

I utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) beskrivs att det finns ett flertal tidmätningar avseende hur främst läkare fördelar sin arbetstid. En komplicerande faktor är att tidigare studier är genomförda på olika kliniker/mottagningar, med olika medicinska specialiteter, i olika landsting och med lite varierande definitioner. Men studierna uppvisar ändå likartade slutsatser. Ungefär en tredjedel av tiden ägnas åt direkt patientkontakt i någon form, en tredjedel ägnas åt indirekt patientarbete (journalföring, remisser, intyg, etc.) och en sista tredjedel åt övrigt (möten på och utanför arbetsplatsen, utbildning, förrådsbeställning, hantering av utrustning och lokaler, e-posthantering, icke patientrelaterade resor, handledning, schemaläggning och övrig administration). Det finns inget facit på vad som är en rimlig fördelning mellan dessa kategorier av arbetsuppgifter.

Flera av professionerna inom hälso- och sjukvården har genom olika enkäter tillfrågats i vilken utsträckning de utför arbete som skulle kunna övertas av någon annan. Myndigheten för vård och omsorgsanalys har genom enkätundersökningar till sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter frågat bl.a. i vilken utsträckning respektive grupp har arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper bör utföra så att kompetensen tas till vara bättre. Svaren visar på en upplevd tydlig potential att omfördela arbetsuppgifter.

Socialstyrelsen publicerade år 2004 en handbok med syfte att vägleda i frågor om delegation och fördelning av arbetsuppgifter till vårdgivare. Trots att myndigheten sedan länge påvisat att omfördelning av arbetsuppgifter möter få hinder, lever uppfattningen om att rättsliga hinder vidare och starka kulturer står i vägen för en förändring.

Vidare i utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) beskrivs myter som lever kvar i vården. Myter som lever kvar om vem som får göra vad. Det finns flera uppgifter som sjuksköterskor gör i dag som kan omfördelas till t.ex. undersköterskor, exempelvis såromläggningar, medicinhantering, provtagningar, sätta och spola kateter, sondmatning och vissa administrativa uppgifter.

Skillnaden mellan undersköterskors medicinska ansvar inom kommunal hälso- och sjukvård och landstingets är påfallande stora. På grund av skillnader i föreskrifterna mellan öppen och sluten vård i Socialstyrelsen föreskrifter hindras många gånger att vidaredelegering kan äga rum. Enligt utredning Effektiv vård (SOU 2016:2) är förändringar av dessa föreskrifter på gång.

Trots den vedertagna uppfattningen om att det finns stor potential i omfördelning av arbetsuppgifter är frågan varför det inte sker i en större omfattning än i dag. Kulturen på arbetsplatsen dikterar ofta en bestämd uppfattning om vilka personalkategorier som får göra vad. Vården har starka professioner och ansvaret för förändring faller i stor utsträckning på första och andra linjens chefer.

Därför är stödet från högre chefer och den politiska viljan viktig för att kunna avlägsna myterna och stärka stödet för omfördelning av arbetsuppgifter.

Region Västerbottens har, de senaste åren, haft ett stort fokus på att tillskapa kompetensstegar för sjuksköterskor. Vilket är mycket bra. Detta arbete behöver breddas till att omfatta fler vårdnära yrkesgrupper. Det finns några få goda exempel som till exempel specialistpsykolog. Sammantaget skulle det alltså behövas fler karriärvägar för fler vårdnära yrken.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionfullmäktige beslutar:

 

Att                       Region Västerbotten tillskapar fler karriärvägar för fler vårdnära yrkesgrupper.

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Oviss framtid för Lycksele BB

Av , , Bli först att kommentera 3

VK skriver idag om situationen på förlossningen på BB i Lycksele. Frågan har varit minst i fokus senaste månaderna, med all rätt. Det är djupt problematiskt att en akut verksamhet har sommarstängt. Situationen blir ju inte desto mindre allvarlig när det inte finns någon långsiktig lösning och än mindre någon politisk vilja eller ambition från det styrande och ansvariga s-partiet att sjösätta en handlingsplan som faktiskt kan lösa problemet på kort och lång sikt. Att det varit skört i förlossningsvården i länet kan ju inte komma som någon blixt från klar himmel. Barnmorskor och facken har påtalat detta under en längre tid. Därför blir socialdemokratins handlingsförlamning så beklämmande. Länet behöver tre BB utifrån vår geografi, från Moderaterna sida är detta något vi värnar och vill hitta de lösningar som går för att möjliggöra det.