Bara om vi får ordning på invandringen kan integrationen lyckas

Av , , Bli först att kommentera 7

Varannan vuxen som invandrat till Sverige är beroende av bidrag för sin försörjning. Ska integrationen lyckas bättre och fler barn se sina föräldrar gå till jobbet så behöver invandringen kraftigt minska.

Bli först att kommentera

Oviss framtid för Lycksele BB

Av , , Bli först att kommentera 3

VK skriver idag om situationen på förlossningen på BB i Lycksele. Frågan har varit minst i fokus senaste månaderna, med all rätt. Det är djupt problematiskt att en akut verksamhet har sommarstängt. Situationen blir ju inte desto mindre allvarlig när det inte finns någon långsiktig lösning och än mindre någon politisk vilja eller ambition från det styrande och ansvariga s-partiet att sjösätta en handlingsplan som faktiskt kan lösa problemet på kort och lång sikt. Att det varit skört i förlossningsvården i länet kan ju inte komma som någon blixt från klar himmel. Barnmorskor och facken har påtalat detta under en längre tid. Därför blir socialdemokratins handlingsförlamning så beklämmande. Länet behöver tre BB utifrån vår geografi, från Moderaterna sida är detta något vi värnar och vill hitta de lösningar som går för att möjliggöra det.

Bli först att kommentera

Valsedeln fastställd – grunden lagt för ett maktskifte i regionen!

Av , , Bli först att kommentera 7
Enormt hedrad och ödmjuk att en enig nomineringsstämma beslutade att jag ska vara etta på den södra regionvalsedeln! 😊
Valsedeln innehåller ett riktigt bra lag som tillsammans kan lägga grunden till ett maktskifte i Regionen. Valsedeln består av 61 namn vilket är åtta fler än vid förra valet. 💙Ⓜ️
Det är mycket som är bra i sjukvården i Västerbotten när man väl får den. Däremot behöver vi få ordning på regionens långa vårdköer, personalpolitik och urusla ekonomi. Länet är i ett stort behov av ett borgerligt maktskifte som prioriterar att förbättra ekonomin, bättre och kostnadseffektivare hälso- och sjukvård med en god personalpolitik och en köfri vård. Efter nästa val står jag beredd att axla ansvaret att leda regionen. 👊
Bli först att kommentera

Debatt: Regionen behöver en förstärkt cancervård

Av , , Bli först att kommentera 4

Regionen behöver en förstärkt cancervård

Var tionde minut får en person i Sverige det omvälvande beskedet att de har cancer. Mer än en halv miljon svenskar är just nu drabbade av cancer. Det är den dödsorsak som är näst vanligast i Sverige. Prognoser visar på en utveckling i Sverige där antalet människor som lever med en cancerdiagnos kommer att ha fördubblats inom 25 år. Antalet människor som lever med kronisk cancer ökar därmed stadigt och det hänger samman med förbättrade medicinska möjligheter att hjälpa fler patienter att överleva svåra cancersjukdomar.

Coronapandemin har på många sätt påverkat vården. Trots att många operationer som kunnat vänta skjutits framåt i tiden har trots allt cancervården varit prioriterad. Det som däremot är mycket oroväckande att antalet personer som upptäcks och diagnostiseras med cancer har minskat under pandemin. Antalet rapporterade tumörer har minskat med cirka 10 procent under föregående år. Störst nedgång har varit i den norra sjukvårdsregionen. För Västerbottens del handlar det om ungefär en mindre cancerpatient per dag under hela året. Det är en oroväckande cancervårdskuld som kommer att behöva åtgärdas.

Cancervården i Västerbotten är generellt välfungerande när du väl får vård. Problemet är de långa väntetiderna. Region Västerbotten endast en av 31 diagnoser inom ramen för det uppsatta målet inom ramen för standardiserade vårdförlopp (SVF). Under 2021 klarades endast 46 procent av de ställda diagnoserna inom ledtiden, vilket är sämre än rikssnittet. Från Moderaterna ser vi att de standardiserade vårdförloppen behöver utvecklas. Rehabilitering och återbesök ska ingå i förloppet. Moderaterna nationellt vill se en samlad nationell barncancerstrategi som utgör en central del av en uppdaterad nationell cancerstrategi. Barncancerstrategin ska bland annat innehålla fördubblade satsningar på barncancervården och säkerställa att alla barncancerpatienter och deras nära anhöriga ska erbjudas en rehabiliteringsplan och psykosocialt stöd. Vidare behöver den nationella cancerstrategin uppdateras i syfte att stärka den långsiktiga medicinska vården gällande cancersjukdomar och prioritera att korta köerna och ledtiderna. Ett annat område som behöver uppdateras är den snabba utveckling som sker inom ny diagnostik med hjälp av artificiell intelligens och biomarkörer samt vad gäller ökade möjligheter till individuell cancerbehandling med precisionsmedicin så som immunterapier samt cell- och genterapier.

Moderaterna vill nationellt att det införs en vårdgaranti för cancerpatienter och det arbetet behöver påbörjas regionalt. Den lagstadgade vårdgarantins nuvarande 90-dagars tidsgräns för första besök respektive behandling inom specialistvården räcker inte till. Vårdgarantin ska därför knytas till standardiserade vårdförlopp som tagits fram och kontinuerligt utvecklas inom cancervården. Till vårdgarantin ska specifika resurser knytas inom ramen för en kömiljard. Om cancervård inte kan ges inom uppsatta tidsgränser ska patienten ha rätt att vända sig till en annan vårdgivare och bli ersatt för de merkostnader detta innebär. Detta som ett tydligt redskap för att alla som drabbas av cancer ska få rätt vård i rätt tid.

Det finns mer att göra när det gäller det förebyggande arbetet och hur vården blir mer jämlik. I en rapport från Vårdanalys (2019:8) påvisas att i de stora diagnosgrupperna lunga, tjocktarm, ändtarm, bröst och finns omotiverade skillnader i vård och behandling utifrån socioekonomiska och demografiska faktorer.  Därför vill vi se vårdcoacher för dessa grupper inom cancervården som finansieras inom ramen för de nationella stimulansmedlen. 1500 cancerfall per år i Sverige är direkt kopplade till matvanor. Sverige är sämst i Norden när det gäller kosten. Hälsosamma matvanor minskar risken för cancer och även för andra vanliga sjukdomar och tillstånd såsom hjärt- och kärlsjukdom, diabetes samt övervikt och fetma. Förutom minskad risk för tjock- och ändtarmscancer bidrar goda matvanor till att hålla en hälsosam vikt och skyddar därmed i förlängningen mot andra fetmarelaterade cancerformer. Ett viktigt förebyggande arbete är de olika screeningprogram som kommit på plats genom åren. Tyvärr ligger Västerbotten efter Stockholm när det gäller screening för tjocktarmscancer, glädjande nog ska det vara på plats även här. Ett annat sätt att sänka tröskeln är att införa självtest för HPV likt Region Skåne redan gjort. Socialstyrelsen menar att användningen av HPV självtest kan förväntas bidra till att fler personer screenas och att detta kan leda till att fortsätta minska sjuklighet och minskad dödlighet i livmoderhalscancer. Region Västerbotten skulle även omgående erbjuda en ”catch-up” vaccination till kvinnor mellan 21-26 år som inte blivit erbjudna HPV-vaccin under sin skolgång. Det skulle på sikt minska antalet dödsfall i cancer.

Moderaterna prioriterar en förstärkt cancervård såväl nationellt som regionalt. Vi ser att mer behöver göras för att minska antalet dödsfall och lidande.

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Artikeln är publicerad på VK-debatt, länk finns här.

Bli först att kommentera

Banta administrationen och byråkratin – satsa mer på sjukvården i stället

Av , , 4 kommentarer 4

VI VILL SPARA 200 MILJONER PÅ ADMINISTRATION OCH INEFFEKTIV ORGANISATION FÖR ATT SATSA MER PÅ SJUKVÅRDEN

Regionen har en allt växande byråkrati och dras med en uppbyggnad av organisationen som är ineffektiv. Därför föreslår vi ett paket på 200 miljoner i besparingar och strukturåtgärder som kan läggas på bättre sjukvård i länet.

Paketet på 200 miljoner:

✅ Riva landstingshuset och sälja marken för bostadsbyggande.

✅ Uppmuntra ökat distansarbete även efter pandemin.

✅ Extern genomlysning för besparingspotential av allt som inte är direkt sjukvård (en åtgärd Norrbotten sparat 400 miljoner på)

✅ Omställning till en mer resurseffektiv Nära vård.

4 kommentarer

Region Västerbotten vill upphandla sjukvård från Finland för att minska vårdskulden – efter krav från Moderaterna

Av , , Bli först att kommentera 3

Pressmeddelande 210908: Region Västerbotten vill upphandla sjukvård från Finland för att minska vårdskulden – efter krav från Moderaterna

Regionstyrelsen i Västerbotten beslutade igår efter förslag från Moderaterna om att påbörja en upphandling av planerad vård från Vasa i finska Österbotten.

–       Det är mycket glädjande, menar det moderata regionrådet i opposition Nicklas Sandström, som framhåller att dels kan vårdköerna som vuxit på grund av pandemin snabbare arbetas bort, dels så stärker det samarbetet över Kvarken.

Region Västerbotten har sedan tidigare ett intentionsavtal med Vasa Sjukvårdsdistrikt om ett fördjupat samarbete över Kvarken. Ett resultat av det samarbete är att regionen tagit emot ett antal ”rädda-hjärnan patienter” (trombektomier) från Vasa samt utvecklat svensk AT i Finland. Nu har dessutom en helt ny färja börjat trafikera kvarken vilket underlättar bland annat ett fördjupat vårdsamarbete.

Läs även denna artikel från Folkbladet, länk här

Bli först att kommentera

En bättre fungerande primärvård är möjlig

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har regionstyrelsen tagit beslut om hur primärvårdens förutsättningar inför nästa år ska se ut. Från M, C, L och KD hade vi en kraftigt avvikande syn på hur vi vill förändra och utveckla primärvården. Från den s-ledda majoriteten vill man bara fortsätta förvalta hur det ser ut idag. Tyvärr. En väl fungerande primärvård ger såväl sammantaget bättre vård för patienten som att det i slutändan blir billigare för skattebetalarna. Här nedanför återfinns de förslag vi hade på hur vi från alliansen vill förbättra primärvården.

 

Yrkande

Regionstyrelsen 7 september

 

Ärende: Beställning av Hälsoval för år 2022

 

Motiv

Alliansen har sedan införandet av hälsoval haft en annan linje vad gäller dess utformande. Vår uppfattning är att Hälsoval Västerbotten är en bra modell, men det är nödvändigt att förändra inriktning för att tillgodose en ökad tillgänglighet. Detta för att medborgarna snabbt ska kunna komma i kontakt med sjukvården och då via sin hälsocentral. Vi är av den övertygelsen att en väl utbyggd och fungerande primärvård ger lägre sjukvårdskostnader, högre produktivitet, mer rättvis fördelad sjukvård och en friskare befolkning.

Vi måste genomföra en omställning från en sjukhustung vårdmodell till vård som flyttas närmare medborgarna. En god, nära och trygg vård kräver kontinuitet. Idag slussas patienter ofta mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att ha någon som tar ett samlat ansvar för vården. Patienten får upprepa sin sjukdomshistoria om och om igen. Även för hälsocentralen och läkaren leder detta till ineffektivitet och ökad arbetsbörda. I slutändan kan såväl patientsäkerhet som vårdkvalitet påverkas. En fast läkarkontakt på sin hälsocentral ger trygghet och tillit. Patienten slipper onödigt lidande, och vårdens resurser utnyttjas mer effektivt.

Västerbotten har kommit relativt långt i arbetet med omställning till den nära vården. För att komma längre krävs en primärvårdsreform. En viktig del i det är regionernas ansvar att möjliggöra en övergång till en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. Därför föreslår Alliansen att en särskild ersättning för de vårdcentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare med tillhörande vårdteam. Det är samma modell som Västra Götalandsregionen redan har infört.

Syftet är att göra det mer attraktivt att arbeta på en ordinarie tjänst vid någon av hälsocentralerna i regionen. Genom att vi skapar ekonomiska förutsättningar för hälsocentralerna att rekrytera fler fasta läkare, blir primärvården mer attraktiv att jobba inom vilket kan bidra till att minska bristen på allmänläkare. Till det har vi även haft förslag under en lång tid om riktade satsningar på primärvården, Nära vård och exempelvis i våras vid hantering av tilläggsbudget för 2021 föreslog vi en förstärkning av läkarmedverkan på de kommunala särskilda boendena.

I dagsläget är de ekonomiska ersättningarna till hälsocentralerna uppbyggda på en fast ersättning som utgör ca 87 procent och en rörlig ersättning som motsvarar ca 13 procent av den totala ersättningen. Alliansen anser att fokus måste vara att stimulera en ökad tillgänglighet,  därav föreslår vi att den rörliga ersättningen höjs till 30 procent och den fasta blir 70 procent. I den fasta ersättningen föreslås en ökad nivå av glesbygdsersättning/litenhetsersättning.

För övrigt anser vi att första linjens barn- och ungdomspsykiatri är bristfällig och underfinansierad utifrån det uppdrag som styrelsen gav primärvården år 2014. Det saknas såväl psykologer som kuratorer för att klara den växande psykiska ohälsan på många hälsocentraler.

Åtagandet inom ramen för hälsovalet

Region Västerbotten har ett av landets bredaste åtaganden för hälsovalet. Det i sig utgör ett hinder för att nya aktörer kan etablera sig. Vi skulle vilja se ett mindre brett uppdrag där fysioterapi inte ingår i basuppdraget. Däremot behöver varje hälsocentral inom hälsovalet ha en färdig lösning, genom upphandling, för hur patienten ska kunna tillgodoses sin vård. Vi är även beredd att pröva om även MVC och medicinsk fotvård kan vara sådant som återfinns utanför basuppdraget. Likt vad figur 1 visar fungerar detta väl i andra regioner.

Tilläggsyrkanden:

Att                       Ersättningsnivån justeras för att stimulera en ökad tillgänglighet. Detta genom att den rörliga ersättningen justeras till 30 procent och den fasta till 70 procent.

Att                       En särskild ersättning för de hälsocentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare med tillhörande vårdteam.

Att                       Inom ramen för att varje särskilt boende ska ha en hälsocentralstillhörighet skall hälsocentralen erbjuda regelbundna tider för rondning samt eftersträva hög kontinuitet hos den ansvariga fasta läkaren.

Att                       Fysioterapi är ett uppdrag som hälsocentraler kan välja att upphandla och inte något som ingår i basuppdraget. Om hälsocentralen önskar så kan de självklart erbjuda det inom ramen för sin egen verksamhet.

Att                       Filialverksamhet uppmuntras för att tillgodose ökad tillgänglighet.

Att                       Att vid nyetablering skall passivt listade listas om till den nyetablerade hälsocentralens upptagningsområde inom tre månader.

Att                       En ersättning för strukturerade digitala samtal införs. Detta för att ytterligare stärka tillgängligheten och avlasta hälsocentralernas telefontider.

Att                       En särskild ersättning för de vårdcentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare med tillhörande vårdteam. Den särskilda ersättningen motsvarar cirka 3 procent högre grundersättning.

Att                       Likt andra regioner införa digitala arbetsverktyg för att underlätta för verksamhetens kvalitetsarbete. (Medrev)

Att                       Se över modellen för ”otrohetsavgift” mellan hälsocentraler vid samarbete och klusterbildning (otrohetsavgift = om en listad patient besöker annan HC får listad enhet ett avdrag).

Att                       Förändra uppdraget för PrimÄr utifrån den utvärdering av mobilt primärvårdsteam som nu pågår.

Att                       Se över regelverken för att möjliggöra fler digitala vårdbesök när det är medicinskt möjligt.

Att                       En del av basuppdraget är att hälsocentraler ska sträva efter att tillhandhålla öppettider även på kvällar.

Att                       Primärvårdsjouren på Ålidhem avvecklas.

Att                       Vid semesterperioder kan Hälsocentralen välja att begränsa utbudet på mottagningen men tillgång till specialistläkare i allmänmedicin måste finnas. Hälsocentralen kan i undantagsfall få möjlighet, efter godkännande av Regionstyrelsen, att helt stänga hälsocentralen i max 4 veckor under perioden juni-augusti. Hälsocentralen ska inkomma med ansökan om stängning i god tid så att Regionstyrelsen har möjlighet att bereda ärendet och fatta beslut enligt ordinarie process för ärendeberedning. Ansökan ska fyllas i enligt särskild mall och inkomma till beställarenheten senast 31 mars. Vid stängning har hälsocentralen ansvar för att de egna listade patienterna har tillgång till vård genom samordning med annan hälsocentral. En Hälsocentral som beviljats en stängning ska även inkomma med en åtgärdsplan för hur detta ska kunna undvikas i framtiden.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

Maria Lundqvist-Brömster (L)

Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Bli först att kommentera

Vaccinpass – så att fullvaccinerade får sin frihet tillbaka

Av , , Bli först att kommentera 5

Sverige ska ha god beredskap för att hantera en eventuell ny våg av smitta. Men staten ska inte behålla inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter längre än nödvändigt, och för fler människor än vad som krävs. Istället bör fler vaccinera sig och de som redan är vaccinerade ska kunna återgå till ett normalt liv och ett mer öppet samhälle. Moderaterna kommer i riksdagen kräva att regeringen gör tre viktiga förändringar i arbetet mot pandemin:

✅ Förläng pandemilagen – men bara med två månader i taget, istället för fyra som regeringen föreslår.

✅ Vaccinera hela befolkningen – satsa på att nå fler i utsatta områden och utrikes födda, som idag vaccinerar sig i mindre utsträckning. Och erbjud barn mellan 12 och 15 år vaccin.

✅ Inför nationella vaccinpass så att dubbelvaccinerade så långt som möjligt kan återfå sin frihet och återgå till ett normalt liv, fram tills att alla restriktioner avvecklats. Verksamheter som har drabbats hårt av restriktionerna – som resor, kultur, krogar och idrott – ska kunna öppna upp för alla vaccinerade

Bli först att kommentera

Nya ambulansflygplan

Av , , 2 kommentarer 3
I torsdags var mottagandet av det första av sex nya ambulansflygplan. De nya ambulansflygen är utrustade för intensivvård på en nivå som vi tidigare aldrig sett inom ambulansflyg i hela Sverige. Svenskt Ambulansflyg har driftstart vid Umeå Airport i november 2021, vid Arlanda och Landvetter senast februari 2022. Med tre strategiskt placerade beredskapsbaser kan Svenskt Ambulansflyg erbjuda ständig beredskap för Sveriges samtliga 21 regioner vilket är en klar förbättring mot hur det fungerar idag och mer likt andra länder som till exempel Norge. Det är riktigt kul att kommit så långt i ett projekt som inte varit en enkel resa. Nu är jag övertygad om att det här blir riktigt bra, inte minst för Sveriges mest sjuka patienter som behöver transport eller för den delen organtransport eller Ecmo-team som behöver flyttas över nationen när vägtransport inte är ett alternativ.
2 kommentarer