Debatt: Regionen behöver en förstärkt cancervård

Regionen behöver en förstärkt cancervård

Var tionde minut får en person i Sverige det omvälvande beskedet att de har cancer. Mer än en halv miljon svenskar är just nu drabbade av cancer. Det är den dödsorsak som är näst vanligast i Sverige. Prognoser visar på en utveckling i Sverige där antalet människor som lever med en cancerdiagnos kommer att ha fördubblats inom 25 år. Antalet människor som lever med kronisk cancer ökar därmed stadigt och det hänger samman med förbättrade medicinska möjligheter att hjälpa fler patienter att överleva svåra cancersjukdomar.

Coronapandemin har på många sätt påverkat vården. Trots att många operationer som kunnat vänta skjutits framåt i tiden har trots allt cancervården varit prioriterad. Det som däremot är mycket oroväckande att antalet personer som upptäcks och diagnostiseras med cancer har minskat under pandemin. Antalet rapporterade tumörer har minskat med cirka 10 procent under föregående år. Störst nedgång har varit i den norra sjukvårdsregionen. För Västerbottens del handlar det om ungefär en mindre cancerpatient per dag under hela året. Det är en oroväckande cancervårdskuld som kommer att behöva åtgärdas.

Cancervården i Västerbotten är generellt välfungerande när du väl får vård. Problemet är de långa väntetiderna. Region Västerbotten endast en av 31 diagnoser inom ramen för det uppsatta målet inom ramen för standardiserade vårdförlopp (SVF). Under 2021 klarades endast 46 procent av de ställda diagnoserna inom ledtiden, vilket är sämre än rikssnittet. Från Moderaterna ser vi att de standardiserade vårdförloppen behöver utvecklas. Rehabilitering och återbesök ska ingå i förloppet. Moderaterna nationellt vill se en samlad nationell barncancerstrategi som utgör en central del av en uppdaterad nationell cancerstrategi. Barncancerstrategin ska bland annat innehålla fördubblade satsningar på barncancervården och säkerställa att alla barncancerpatienter och deras nära anhöriga ska erbjudas en rehabiliteringsplan och psykosocialt stöd. Vidare behöver den nationella cancerstrategin uppdateras i syfte att stärka den långsiktiga medicinska vården gällande cancersjukdomar och prioritera att korta köerna och ledtiderna. Ett annat område som behöver uppdateras är den snabba utveckling som sker inom ny diagnostik med hjälp av artificiell intelligens och biomarkörer samt vad gäller ökade möjligheter till individuell cancerbehandling med precisionsmedicin så som immunterapier samt cell- och genterapier.

Moderaterna vill nationellt att det införs en vårdgaranti för cancerpatienter och det arbetet behöver påbörjas regionalt. Den lagstadgade vårdgarantins nuvarande 90-dagars tidsgräns för första besök respektive behandling inom specialistvården räcker inte till. Vårdgarantin ska därför knytas till standardiserade vårdförlopp som tagits fram och kontinuerligt utvecklas inom cancervården. Till vårdgarantin ska specifika resurser knytas inom ramen för en kömiljard. Om cancervård inte kan ges inom uppsatta tidsgränser ska patienten ha rätt att vända sig till en annan vårdgivare och bli ersatt för de merkostnader detta innebär. Detta som ett tydligt redskap för att alla som drabbas av cancer ska få rätt vård i rätt tid.

Det finns mer att göra när det gäller det förebyggande arbetet och hur vården blir mer jämlik. I en rapport från Vårdanalys (2019:8) påvisas att i de stora diagnosgrupperna lunga, tjocktarm, ändtarm, bröst och finns omotiverade skillnader i vård och behandling utifrån socioekonomiska och demografiska faktorer.  Därför vill vi se vårdcoacher för dessa grupper inom cancervården som finansieras inom ramen för de nationella stimulansmedlen. 1500 cancerfall per år i Sverige är direkt kopplade till matvanor. Sverige är sämst i Norden när det gäller kosten. Hälsosamma matvanor minskar risken för cancer och även för andra vanliga sjukdomar och tillstånd såsom hjärt- och kärlsjukdom, diabetes samt övervikt och fetma. Förutom minskad risk för tjock- och ändtarmscancer bidrar goda matvanor till att hålla en hälsosam vikt och skyddar därmed i förlängningen mot andra fetmarelaterade cancerformer. Ett viktigt förebyggande arbete är de olika screeningprogram som kommit på plats genom åren. Tyvärr ligger Västerbotten efter Stockholm när det gäller screening för tjocktarmscancer, glädjande nog ska det vara på plats även här. Ett annat sätt att sänka tröskeln är att införa självtest för HPV likt Region Skåne redan gjort. Socialstyrelsen menar att användningen av HPV självtest kan förväntas bidra till att fler personer screenas och att detta kan leda till att fortsätta minska sjuklighet och minskad dödlighet i livmoderhalscancer. Region Västerbotten skulle även omgående erbjuda en ”catch-up” vaccination till kvinnor mellan 21-26 år som inte blivit erbjudna HPV-vaccin under sin skolgång. Det skulle på sikt minska antalet dödsfall i cancer.

Moderaterna prioriterar en förstärkt cancervård såväl nationellt som regionalt. Vi ser att mer behöver göras för att minska antalet dödsfall och lidande.

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Artikeln är publicerad på VK-debatt, länk finns här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.