M vill satsa på sjukvården genom att spara på administration och ineffektiv organisation

Av , , Bli först att kommentera 5

Regionen har en allt växande byråkrati och dras med en uppbyggnad av organisationen som är ineffektiv. Därför föreslår vi ett paket på 200 miljoner i besparingar och strukturåtgärder som kan läggas på bättre sjukvård i länet.

Paketet på 200 miljoner:
✅ Riva landstingshuset och sälja marken för bostadsbyggande.
✅ Uppmuntra ökat distansarbete även efter pandemin.
✅ Extern genomlysning för besparingspotential av allt som inte är direkt sjukvård (en åtgärd Norrbotten sparat 400 miljoner på)
✅ Omställning till en mer resurseffektiv nära vård.

Verksamhetsbesök på Svenskt ambulansflyg

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår har jag gjort ett verksamhetsbesök, utifrån rollen som styrelseledamot, på Svenskt Ambulansflyg som jag även kombinerade att vara försökspatient. Verksamheten är under uppstart och driftstart är den 1 november. De patienter kommer att vara i behov av prehospital vård och intensivvård med flyg kommer att få den av mycket hög och god kvalite är jag bara än mer säker på efter mitt besök!

Tysthetskultur i Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår redovisades Region Västerbottens medarbetarundersökning. Vissa delar i den går det att glädjas åt kring att många medarbetare känner stolthet och upplever att sitt arbete gör skillnad. Sen finns det områden att ta på största allvar och sådant som behöver åtgärdas. Ett av dem är tysthetskulturen som finns i regionen. Gamla landstinget och nuvarande regionen har länge haft en inneboende tysthetskultur. Detta framkom inte minst av regionens egna revisionskontors granskning i samma fråga under förra året. Att var femte medarbetare i Regionen upplever, utifrån svaren i medarbetarundersökningen, att de ”inte känner sig trygga i att uttrycka sig kritiskt om missförhållanden på sin arbetsplats utan att utsättas för repressalier” är tyvärr ingen överraskning och djupt alarmerande. De flesta av dessa medarbetare uppger att de tänker sig att om kritiska synpunkter framkommer så skulle de utsättas av repressalier från sin chef vilket är mycket problematiskt.

Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan en god arbetsmiljö och en hög patientsäkerhet. Om inte annat är en sund kultur på arbetsplatsen en mycket god förutsättning för en god arbetsmiljö för regionens medarbetare. Därför är det av största vikt att åtgärder sätts in för att motverka regionens tysthetskultur.

Glädjande nog så fick vi borgerliga partier gehör från den rödgröna majoriteten att de också ser problem som behöver åtgärdas.

 

Folkbladet och VK skriver om det idag.

 

Sjukvårdens kärna måste värnas

Av , , Bli först att kommentera 3

Sjukvårdens kärna måste värnas

Inför nästa år vill den styrande socialdemokratiska majoriteten i Region Västerbotten fortsätta att prioritera stora centrala projekt och minska antalet vårdanställda som jobbar patientnära. Det ställer vi inte upp på. Vi anser att sjukvårdens kärna måste prioriteras på bekostnad av överdimensionerad central överbyggnad, växande kostnader för hyrpersonal och ineffektivitet i vårdsystemet. De som drabbas hårdast av den rödgröna misskötseln av regionen är länets patienter och vårdmedarbetarna. Patienter som behöver vänta flera månader och ibland år för att få sin behandling samt vårdens medarbetare som jobbar patientnära och sliter tungt i en dålig arbetsmiljö. Denna utveckling måste vändas och vi vill ta oss ann det.

Vår målsättning är en köfri vård. Därför vill vi avsätta 200 miljoner kronor för att kunna åtgärda länets långa vårdköer. Pengarna ska användas för att inom egen regi och i samverkan med personal och fackförbund hitta tillfälliga samt långsiktiga lösningar som möjliggör att kapa köer, även upphandla vård inom landet samt inom Norden. För vårdens medarbetare krävs en ökad lönepott, bättre arbetsmiljö och fler karriärvägar. Vi satsar därför 22 miljoner kronor ytterligare för att stärka personalens utveckling. För att kunna behålla nuvarande personal samt möjliggöra rekrytering av framtida medarbetare krävs en god och rättvis löneutveckling. Vi vill se en generell höjning av ob-tilläggen samt satsa 38 miljoner kronor ytterligare till lönepotten.

Det har inte undgått någon den BB-kris länet befinner sig i. På grund av långvarig socialdemokratisk misskötsel finns det tyvärr en mycket stor risk att BB i Lycksele måste stängas igen. Denna nedmontering av länets förlossningsvård måste vändas och därför vill Alliansen göra satsningar för att behålla personal med rätt kompetens i hela länet. Det krävs höjda löner och att utbildning, kompetens och skicklighet premieras. Även en ökad grundbemanning på sikt för att framöver undvika ohållbara lösningar under sommarens semestermånader. Ett annat krisområde är ambulansvården i länet. Antal akuta larm har ökat kraftigt i kombination med att en växande befolkning inte har matchats med fler ambulanser. Vi avsätter därför 10 miljoner mer till ambulanssjukvården i länet. Ett ytterligare område som inte prioriterats tillräckligt är barn- och ungdomspsykiatrin. Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10–17 år fördubblats under de senaste tio åren. För att stärka vårdens förutsättningar att hantera problemet vill vi avsätta 4 miljoner till ungdomsmottagningen samt 4,4 till BUP där ett vårdval behöver införas.

Maktinnehavet med 40 år av rött styre har lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar. Det krävs ett nytt ledarskap med ny kraft i Region Västerbotten!

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Den här artikeln är publicerad i Folkbladet samt i Norran.

Västerbotten behöver mer pengar till sjukvården och mindre till administration!

Av , , 1 kommentar 0

Västerbotten behöver mer pengar till sjukvården och mindre till administration!

👉 Mellan 2010 och 2017 ökade antalet administratörer i Region Västerbotten med 15 procent. Bland barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ökade samma siffra 3,5. Är det rimligt att våra begränsade resurser används till administration i stället för kärnverksamheten sjukvård?

✅ Moderaternas svar är ett tydligt nej. De resurser som kan sparas på en minskad administration borde i stället styras om till kärnverksamheten och läggas på den direkta sjukvården varav huvuddelen på primärvården.

 

Om detta skriver min partikollega Ulf Whallöf om i VK, länk här.

Vi vill rädda Skellefteås sjukvård från Socialdemokraternas vanstyre

Av , , 2 kommentarer 8

Vi vill rädda Skellefteås sjukvård från Socialdemokraternas vanstyre

Socialdemokraterna i Region Västerbotten håller på att styra sjukvården i Skellefteå mot ett haveri. Situationen är mycket ansträngd på flera nivåer. Hälsocentralerna har under lång tid brottats med stora rekryteringsproblem, hög arbetsbelastning och brist på fasta läkare. Den senaste omorganisering, ”DUGA”, har inte förbättrat läget. Personal inom primärvården säger att sjukvården i den norra länsdelen håller på att ”kollapsa”. Från Skellefteå lasarett talas det om en ”katastrofalt tuff” situation. Vårdpersonal, som sjuksköterskor, tvingas ”tumma på patientsäkerheten”. Fackliga företrädare berättar om medarbetare som säger upp sig för att de inte orkar eller har gått in i väggen. Följden av detta är att vårdplatser inte kan upprätthållas. Beskrivningarna bekräftas av Skellefteås närsjukvårdschef. Även förlossningsvården har det kaotiskt. Framför allt i Lycksele, där BB stängdes tre veckor i sommar, med också i Skellefteå. I Skellefteå har bemanningen inom förlossningsvården varit nere på ett minimum länge och nu förväntas personalen avlasta Lycksele.Därtill står nu Kvinnokliniken i Skellefteå helt utan slutenvårdsplatser. Det innebär att kvinnor med akut behov av slutenvård, som svårt sjuka cancerpatienter, tvingas åka till andra sjukhus. Det berör också patienter med planerad behandling. Detta får även konsekvenser för förslossningsvåren och lasarettets funktionssätt som akutsjukhus.

Sammantaget är situationen mycket oroande. När Skellefteåregionen dessutom står inför en förväntad befolkningsökning behöver sjukvården snarare expandera. Det behövs både ett välfungerande sjukhus och en tillgänglig nära vård på hälsocentralerna.Moderaterna vill rädda Skellefteås sjukvård från Socialdemokraternas vanstyre. Vi vill satsa pengar på personal och vårdplatser för kortare vårdköer, investera i nya lokaler på lasarettet, förstärka arbetsmiljöarbetet och uppvärdera nyckelkompetenser, bland annat genom lönesatsningar. Vi vill även öka den lokala styrningen av lasarettet, exempelvis med en platschef.Inom den nära vården vill vi se till att hälsocentralernas resurser stämmer överens med uppdraget, vi vill se en ny hälsocentral på lasarettsområdet och bejaka framväxten av privata alternativ.Ett växande Skellefteå behöver en trygg och tillgänglig sjukvård som möter invånarnas behov. Det kräver en ny politiska ledning i Region Västerbotten. Moderaterna är beredda att axla ansvaret. Vi vill bygga en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård i Skellefteå och hela Västerbotten.

Andreas Löwenhöök (M)
Ledamot i regionfullmäktige

Elin Segerstedt Söderberg (M)
Ledamot i regionfullmäktige

 

Artikeln publicerad i Norran, länk här.

Verksamhetsbesök på Primär

Av , , Bli först att kommentera 2

Förra veckan besökte jag den primärvårdsanknuta verksamheten Primär. Primär är en ambulerande sjukvårdsverksamhet i Umeå kopplat mot kommunalt korttidsboende samt patienter har behov av medicinsk insats i hemmet. Vårdnivån ska inte förväxlas med kommunal hemsjukvård utan detta är en vårdnivå ovanför som återfinns mer inom regionen. Det kan vara patienter som har ett vårdbehov kopplat till infektion, kirurgi, ortopedi eller att akutavdelningen känner ett behov av uppföljning efter de kunnat skicka hem en patient. Behovet av denna form av organisatoriska mellanvårdsnivå är växande och detta arbetssätt frigör behovet av vårdplatser på NUS. Sammantaget finns det skäl att se över hur den samlade resurserna används mellan NUS och Umeå given helhet och vad som faktiskt är bäst för patienten.

Lite kul var det att ett tidigare alliansförslag blivit verklighet under radarn. För några år sedan drev vi att det skulle tillskapas en mellanvårdsform i samverkan NUS och Umeå kommun för patienter som blivit utskrivna. Det visade sig ha blivit verklighet på ett kommunalt korttidsboende som Primär rondade genom sin verksamhet. Mycket Kul!

S håller på att styra sjukvården i Skellefteå mot ett haveri

Av , , Bli först att kommentera 4
🔺 Moderaterna oroas över de rapporter, om ett mycket ansträngt läge, som kommer från personal inom Skellefteås hälso- och sjukvård.

Hälsocentralerna har under lång tid brottats med stora rekryteringsproblem och hög arbetsbelastning. Det talas nu om ”kollaps”. Från lasarettet kommer även vittnesmål om en ”katastrofalt tuff situation” där personal inte hinner med och tvingas tumma på patientsäkerheten. ‼️
👉 Det är Socialdemokraternas politik som har lett fram till den situation som vi står inför i dag och vad de vill framöver är oklart.
🔹 Moderaterna vill se en trygg hälso- och sjukvård som kan möta invånarnas behov i hela Västerbotten, däribland i ett växande Skellefteå. Vi är angelägna om att situationen i Skellefteå ska förbättras och har en rad förslag för att åstadkomma detta.

Södra Österbotten

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår talade jag inför en delegation av kommunchefer och höga tjänstepersoner från Södra Österbotten i Finland. Jag berättade om Region Västerbotten och våra utmaningar och möjlighter. Efter samtalen kan jag konstatera att vi har i grunden samma problem att hantera med demografi, växande förväntningar och urbanisering inom ramen för begränsande ekonomiska ramar. Finns ett stort utrymme för fortsatt utbyte mellan våra två regioner.

En annan reflektion vad kul och trevligt att den här formen av utbyte kommit igång igen efter 1,5 år av pandemiuppehåll.