Den mest kryssade i regionvalet

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag vill rikta ett stort tack till alla de 1557 personer som valt att kryssa mig i regionvalet! Det gör mig därmed den mest kryssade kandidaten av alla i de olika regionvalkretsarna. Det känns förstås hedrande det är också ett bevis på ett personligt förtroende som förpliktigar att leva upp till under kommande mandatperiod.

 

Topp sex antal personvalskryss i sin valkrets i regionvalet:

 

  1. Nicklas Sandström (M), 1557
  2. Peter Olofsson (S), 1291
  3. Malin Malm (S), 1265
  4. Andreas Löwenhöök (M), 978
  5. Petter Nilsson (SD), 960
  6. Betty-Ann Nilsson (KD), 781

 

Källa: Valmyndigheten

Bästa valresultatet på 84 år!

Av , , 2 kommentarer 2

Jag kan konstatera att Moderaterna i Regionen gör sitt bästa valresultat på 84 år med 16,8 procent vilket är en ökning med 3,1 procentenheter. Det medför att Moderaterna är det parti som gör den enskilt största ökningen i regionvalet.

Det är resultatet av en mycket bra valrörelse där vi pratat om konkreta sakfrågor och prioriteringar om hur vi kan lösa vårdkrisen i länet vilket uppenbarligen gett ett bra gehör från väljarna. Däremot kan jag konstatera att de borgerliga partierna inte lyckats att sammantaget vinna över väljare från det socialistiska blocket som fortsatt har en majoritetsställning.

Ett nytt alliansstyre krävs i regionen för att få ett slut på vårdkrisen

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi konstaterar att regionen är i ett desperat behov av en ny ansvarsfull ledning där patienten sätts främst. Under de senaste fyra åren har vården på område efter område kraftigt försämrats och förvärrats. Om detta fortsätter riskerar vi snart en permanent stängning av BB i Lycksele. Situationen har av många som jobbar på länets hälsocentraler liknats vid en kollaps. Det saknas personal från många olika yrkesgrupper, exempelvis saknas det drygt 100 distriktsläkare på hälsocentralerna, varannan stol är tom. Länets sjukhus är i en djup och svår situation med vårdplats- och kompetensbrist som gör att patienter bollas runt mellan olika vårdavdelningar. Det medför, precis som länets socialchefer slår larm om, att patienter skickas tillbaka till kommunerna utan att ha fått tillräckligt med vård.  Denna vårdplatsbrist orsakar stort lidande och höga kostnader för personal samt slår hårt på regionens ekonomi. Problemen är så omfattade att om inte de åtgärdats kan NUS på sikt börja tappa sin status som universitetssjukhus. är bara några av de stora och svåra problem som regionen står inför.

Faktum är att vårdkrisen i länet är så allvarlig att det kommer ta flera år att vända utvecklingen. Men att tro att mer av samma förda rödgröna politik skulle vara svaret är naivt och skulle bara fördjupa krisen än mer. Vi vill erbjuda alla länsbor ett nytt ledarskap för vården som kan ta regionens hälso- och sjukvård i en ny kurs, bort från kris och kollaps. Allt kommer inte kunna vara åtgärdat fram till nästa val 2026 om vi får förtroendet men situationen ska ha blivit kraftigt förbättrad. Det är vårt löfte.

Vår viktigaste förändring är en ny hållbar personalpolitik. Helt avgörande för att vi får vård är att det finns utbildad vårdpersonal som jobbar nära och för patienterna. Personalens kompetens tillsammans med en bra arbetsmiljö är avgörande för att uppnå god vård av hög kvalité. Vi vill prioritera att vårdpersonalen erbjuds nya och fler vårdnära karriärvägar, en rättvis löneutveckling som premierar erfarenhet och kompetens. Pensionerad personal som orkar och kan ska ses som en resurs. Det måste till en större flexibilitet för att kunna jobba i vården. Det ska vara ett attraktivt val att arbeta inom sjukvården. Regionen måste erbjuda en god arbetsmiljö för de medarbetare vi har och för att kunna rekrytera nya medarbetare.

Under de senaste fyra åren har ansvarig S-ledning börjat toppstyra vården än mer. Chefer med direkt ansvar för vårdpersonal saknar mandat och befogenheter att kunna göra sitt jobb. Tilliten mellan högsta ledning och de som jobbar nära golvet är ytterst begränsad. Det måste förändras. Detaljstyrningen av hälso- och sjukvården måste ersättas av en styrning som har sin utgångspunkt i tillit. Vi vill att våra tre sjukhus lokala styrning stärks för att värna det lokala och nära ledarskapet. Mandat och befogenheter måste flyttas från högsta regionledning till ansvariga första linjens chefer. Onödig dokumentering och uppföljning behöver tas bort och kärnuppdraget vård- och omsorg värnas. Vi vill minska den administrativa överbyggnaden av regionen som vuxit kraftigt de senaste åren samt införa ett stopp för att övervältra administrativt arbete till vårdpersonal.

Region Västerbotten har länge haft långa vårdköer och pandemin har inte förbättrat den situationen. Väntan i ett flertal månader kan nu uppgå till flera år. Arbetet med att minska vårdköerna har varit lågt prioriterat av nuvarande rödgröna majoritet. Vården måste bli köfri. Vårdens medarbetare har ofta välfungerande lösningar på hur köer snabbare kan hanteras. Det krävs även ekonomiska incitament för de verksamheter som måste korta sina köer. Därför behöver vårdsamverkan kring operationskapaciteten i Norrland förstärkas. Regionen har en av landets längsta vårdköer till BUP och så har det sett ut i årtionden. Konsekvenserna för de drabbade familjerna är mycket allvarliga, därför behöver vi ta tag i situationen nu. Vi vill korta köerna till BUP samt stärka ungdomshälsan. Mer tid för patientbesök behöver prioriteras i stället för byråkrati.

Primärvården ska utvecklas till det som betecknas som närsjukvård och ha en hög tillgänglighet fysiskt om det behövs och digitalt när det går för att undvika att patienter söker sig till akuten i onödan. Det är dags att återinföra systemet med fast läkarkontakt och ett maxantal listade patienter per läkare. Till en början bör varje distriktsläkare ha hand om max 1 500 innevånare men målet ska vara att uppnå Socialstyrelsens rekommendation om en distriktsläkare per 1 100 innevånare. Det bidrar till trygghet för patienten, högre kvalitet på insatser och en bättre arbetsmiljö. Fler privata aktörer bidrar till att utveckla och förbättra vården i vårt län.

Alliansen vill att alla blivande föräldrar ska känna sig trygga med att vården finns tillgänglig på länets tre sjukhus när det är dags att föda sitt barn. Därför måste arbetsmiljö och löner förbättras för de förlösande barnmorskorna. Vi måste helt enkelt bli attraktiv för de som flytt förlossningsvården så att de vill komma tillbaka. En av de åtgärderna är ett arbetssätt som gör att vi kan få en barnmorska per aktivt födande kvinna med stort fokus på hur vi kan minska förlossningsskadorna.

Den 11 september kan du bestämma hur regionen ska styras och utvecklas kommande fyra år. Vi fyra borgerliga partier söker gemensamt förtroendet att ta över styret av regionen för att leda oss på en ny kurs bort från kriser och kollapser.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Rösta för ett maktskifte i regionen som gör att vården blir bättre

Av , , Bli först att kommentera 4

Västerbotten har varit socialdemokratiskt styrt i över 40 år och problemen med ekonomi, en allt större och svällande byråkrati och administration, dålig personalpolitik och långa vårdköer har bara förvärrats. Vi Moderater tänker vända den utvecklingen.

Centrala delar av vår politik för regionen vid ett maktskifte:

• Spara 200 miljoner kronor på administration, överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att prioritera vården.
• En stor personalsatsning på 70 miljoner som ska gå till en utökad lönepott, personalfond, karriärvägar samt förbättrad arbetsmiljö på vårdavdelningar med hög vårdtyngd.
• 100 miljoner till vårdavdelningarna för att korta de långa vårdköerna så att vården blir köfri.
• Avdelningarna och chefer ska ha mer makt och ansvar över beslut och ekonomi.
• Det ska löna sig bättre att utbilda och kompetensutveckla sig och alla yrkesgrupper ska ha fler karriärvägar samt bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal.
• Erbjuda ett introduktionsår för nyutbildade sjuksköterskor.
• Stopp för överföring av administrativa arbetsuppgifter till vårdpersonal.
• Säkra förlossningen vid alla tre sjukhus: Umeå, Skellefteå och Lycksele.
• Prioritera den psykiska ohälsan bland befolkningen, framför allt bland barn- och unga för att arbeta bort köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
• En tandvård så att du inte behöver vänta 5 år på att få träffa en tandläkare
• Satsningar på primärvården så att patienter får vård där och inte behöver komma till sjukhusens akutmottagningar i onödan.
• Återinföra systemet med patientansvarig läkare med fast läkarkontakt, med max 1 500 listade medborgare per läkare med tillhörande vårdteam med målet att uppnå Socialstyrelsens rekommendation en distriktsläkare per 1 100 listade medborgare.
• Bättre samverkan mellan region och kommunernas äldreomsorg för att förhindra onödiga inskrivningar av multisjuka äldre som kan bättre vårdas vid sitt särskilda boende om de får rätt medicinskt stöd från regionen.

Rösta på Moderaterna i regionvalet!

Den som invandrat till Sverige ska lära sig svenska och bli självförsörjande

Av , , Bli först att kommentera 6
Hälften av dem som invandrat till Sverige och som är i arbetsför ålder är inte självförsörjande. Och alldeles för få talar svenska trots många år i Sverige. Det är ett stort politiskt misslyckande. Moderaterna har presenterat 100 förslag för en bättre integration.
Bland förslagen:
✅ Inför mål för att invandringen ska bli bra för Sverige – mät graden av självförsörjning och kunskaper i svenska.
✅ Minskad invandring – en framgångsrik integration kräver en kraftigt minskad invandring.
✅ Anpassning till det svenska samhället – språkkrav både för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Det ska också krävas godkänt prov i samhällsorienteringen för medborgarskap.
✅ Bryt boendesegregationen – avskaffa eget boende (EBO) för asylsökande och genomför en nationell folkräkning för att komma till rätta med fusket.
✅ Byt ut bidragslinjen mot arbetslinjen – alla som kommer till Sverige ska steg för steg kvalificera sig till välfärdsförmåner genom jobb. Inför bidragstak så att det alltid lönar sig att ta ett jobb.
✅ Öka språkkunskaperna hos barn – inför språkscreening i svenska hos BVC och språkförskola för barn i utsatta områden. Alla elever ska erbjudas läxhjälp från årskurs fyra och lovskola från årskurs sex.

Det krävs hårdare straff mot de svenska gängen

Av , , Bli först att kommentera 2

Om tre dagar är det dags för en ny regering som ger Sverige en rivstart mot gängen. Rekord i dödsskjutningar och otrygghet måste få ett slut. Och det kan få ett slut.

Danmark har lyckats. Där har både antalet gängmedlemmar och antalet skjutningar minskat, samtidigt som fler av landets gängmedlemmar blir inlåsta. Nu är det dags för Sverige.

Moderaterna vill:
– Införa dubbla straff för gängkriminella
– Införa visitationszoner
– Tillåta människor att vittna anonymt
– Utvisa utländska gängkriminella
– Göra det straffbart att delta i ett kriminellt gäng
– Införa långtidsövervakning av grovt kriminella
– Ge polisen möjlighet till proaktiv avlyssning/dataavläsning av gängkriminella
– Ta gängens brottsvinster
– Ge fler myndigheter i uppdrag att aktivt bekämpa brott
– Införa lokala operativa enheter för att ta gängens pengar

Nu får vi ordning på brottsligheten. Med start på söndag.

En köfri och tillgänglig hälso- och sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 3

Västerbottningarna har under årtionden fått vänta väsentligt längre på att få vård än övriga landet. Coronapandemin har tyvärr försämrat läget ytterligare. Bakom varje siffra i statistiken finns en människa som väntar på sin vård, där i vissa fall hela livet är satt på vänt och med stort lidande för hela familjen. Så kan vi inte ha det. Vård ska erbjudas utifrån en medicinsk prioritering. En allvarlig cancersjukdom ska börja behandlas inom några dagar och en krånglande höft inom några veckor. Vården blir varken bättre eller billigare av att ha långa köer. Effekten blir den helt motsatta. Cancersjukdomen kanske till slut inte går att bota och höftingreppet blir mer komplicerat. Dessutom, förutom lidande hos den enskilde patienten, drabbas många av långa sjukskrivningar helt i onödan.

För att lösa problemen med dålig tillgänglighet och långa vårdköer behöver en rad reformer genomföras för att lösa de i huvudsak organisatoriska systemfelen som orsakar köerna. Lösningarna finns i stor utsträckning på varje sjukhus, inom varje verksamhet eller på den enskilda vårdavdelningen eller enskilda hälsocentralen. Detaljstyrningen av hälso- och sjukvården måste därför ersättas av tillitsstyrning, där ansvar, makt och befogenheter att nå såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål decentraliseras till chefer och deras medarbetare så långt ut i organisationen som möjligt. Vårdens medarbetare har många gånger välfungerande lösningar på hur köer snabbare skulle kunna arbetas bort.

Utöver organisatoriska åtgärder för att förbättra vårdflöden och öka produktiviteten krävs även ekonomiska stimulanser (lokal kömiljard) för de verksamheter som måste korta sina köer. Förutom det behöver vårdsamverkan kring operationskapacitet i Norrland förstärkas. Moderaterna är även, till skillnad från Socialdemokraterna, öppna och prestigelösa för att ta hjälp av privata aktörer för att korta köerna i vården.

En viktig del för att klara en god tillgänglighet till vården är en stark och välfungerande primärvård där regionens innevånare har sin egen fasta namngivna distriktsläkare som man inte delar med, i ett första steg, mer än högst 1 500 andra med målet att komma ned till Socialstyrelsens rekommendation om att inte dela din distriktsläkare med mer än 1 100 andra. Fördelarna med kontinuitet är ökad livskvalitet, ökad terapiföljsamhet, mindre överdiagnostik, färre besök på akutmottagning, bättre preventiv vård, färre sjukhusinläggningar, lägre samhällskostnader, ökad överlevnad och nöjdare patienter och nöjdare vårdpersonal. Köerna till länets hälsocentraler visar på stora variationer, det i sig är ett problem för att kunna uppfylla målet om en jämlik och köfri vård. En förstärkt primärvård där första linjens vård ges tillräckliga resurser är nödvändigt för att ta hand om grupper som äldre, de med kroniska sjukdomar och det ökade antalet patienter med psykiatriska problem, där också kontinuitet vad gäller vårdpersonal är av yttersta vikt. Tidiga diagnoser och behandlingar i primärvården kommer att ge ett påtagligt minskat tryck på sjukhusvården och därmed kortare köer.

Helt avgörande för att kunna få bort vårdköerna är att det finns rätt utbildad vårdpersonal. Bristen på vårdpersonal innebär att det inte finns några möjligheter att hålla vårdplatser öppna och att operationer ställs in för att det saknas vårdplatser för eftervård. Därför krävs en bättre personalpolitik för regionen. Vi vill uppnå en köfri vård genom satsningar på att korta vårdköer och satsningar på vårdpersonal. Vi vill minska onödig och dyr byråkrati. Detta gör att vi kan frigöra tid och pengar till vården så att köerna kan kortas.

Vårdkrisen på NUS måste lösas – vi har förslagen

Av , , Bli först att kommentera 5

😡 Samtidigt som överläkare slår larm att situationen på NUS börjar bli farlig för att antalet vårdplatser blir allt färre, har administratörer och chefer ökat dubbelt så snabbt som läkare och omvårdnadspersonal under mandatperioden.

👉 Även socialchefer i kommunerna har slagit larm där bristen i sjukhusvården vältras över på kommunerna och de som blir lidande är patienterna.

NUS bedriver inom många områden landets bästa och mest avancerade behandlingar. Det är inte givet att det kommer vara så i framtiden om situationen fortsätter att försämras för vården.

Våra prioriterade satsningar för att vända utvecklingen i länet och på NUS:

• Spara 200 miljoner kronor på administration, överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att prioritera vården.
• En stor personalsatsning på 70 miljoner som ska gå till en utökad lönepott, personalfond, karriärvägar samt förbättrad arbetsmiljö på vårdavdelningar med hög vårdtyngd.
• 100 miljoner till vårdavdelningarna för att korta de långa vårdköerna.
• Avdelningarna och chefer ska ha mer makt och ansvar över beslut och ekonomi.
• Det ska löna sig bättre att utbilda och kompetensutveckla sig och alla yrkesgrupper ska ha fler karriärvägar.
• Bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal.
• Stopp för överföring av administrativa arbetsuppgifter till vårdpersonal.
• Överväg att alla vårdchefer jobbar en del av sin tid ute i verksamheten.
• Fler öppna vårdplatser samt för intermediärvård (mellanvårdsform) och en utskrivningsavdelning.
• Satsningar på primärvården så att patienter får vård där och inte behöver komma till sjukhusens akutmottagningar i onödan.
• Bättre samverkan mellan region och kommunernas äldreomsorg för att förhindra onödiga inskrivningar av multisjuka äldre som kan bättre vårdas vid sitt särskilda boende om de får rätt medicinskt stöd från regionen.

Bättre villkor och förutsättningar för vårdens medarbetare

Av , , Bli först att kommentera 2

Pandemin har varit mycket prövande för vårdens medarbetare som har slitit mycket hårt. Det behöver visas en väsentligt större uppskattning för deras insatser. Region Västerbotten måste bli en attraktiv arbetsgivare där många fler vill arbeta, studera och forska. Strukturerade och välfungerande karriärvägar behövs för att bidra till att verksamhetens mål uppnås och till medarbetarnas kompetensutveckling genom yrkeslivet. Utan medarbetare som trivs och jobbar kvar i vården kan vi inte korta köerna för patienterna. Det måste dels löna sig att arbeta när andra är lediga, därför vill vi höja Ob-tillägget. Men vi behöver också utveckla fler arbetstidsmodeller för ett hållbart arbetsliv med möjlighet till återhämtning. Regionens löner ska vara jämställda och konkurrenskraftiga, individuellt satta och påverkbara för en stark löneutveckling. En tydlig strategi behövs för att öka möjligheten för särskilt yrkesskickliga till en lönekarriär över tid. Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska inte finnas. Regionen måste även se till att göra arbetslivet hållbart så att fler orkar arbeta ett helt yrkesliv.

Ansvar och befogenheter ska följas åt och vara så decentraliserade som möjligt i regionens verksamheter. Beslut ska tas så patientnära som möjligt. Region Västerbotten ska ta tillvara medarbetarnas idéer, uppmuntra till ansvarstagande och skapa delaktighet. Delaktighet bidrar till förståelsen för utvecklingsprocesser och för vad som krävs av var och en för att uppnå uppsatta mål och arbeta för ständiga förbättringar. Delaktighet är nödvändigt för såväl medarbetarnas välbefinnande, som organisationens effektivitet. Ledarskapet på alla nivåer är helt avgörande för att kunna lyckas med utmaningarna på kort och lång sikt. Regionen måste åstadkomma ett kreativt, tillitsfullt, och nära ledarskap byggt på delaktighet. Mandat och befogenhet måste flyttas nedåt i organisationen. Varje avdelningschef och ledning måste ges de verktyg som behövs för att de ålagda uppgifterna ska kunna lösas. Ledarskapet på lasaretten i Skellefteå och Lycksele behöver stärkas med en platschef med ett tydligt mandat för respektive sjukhus.

Kompetensutveckling ska löna sig. Specialistutbildade sjuksköterskor och annan specialistutbildad personal behöver en bättre löneutveckling. Genom en mångfald av arbetsgivare, offentliga som privata, skapas också en bättre arbetsmiljö som tar hänsyn till personalens olika behov och önskemål. Bristen på sjuksköterskor behöver mötas genom att utöka antalet utbildningsplatser och införa ett introduktionsår för nyutbildade sjuksköterskor.

Bristen på distriktsläkare behöver mötas med flera ST-block i Allmänmedicin, ett avgränsat uppdrag, förbättrad och stimulerande arbetsmiljö där varje distriktsläkare har ansvar för högst 1 500 invånare med målet att uppnå Socialstyrelsens rekommendation 1/1100. Även satsningar på ytterligare yrkeskategorier inom sjukvården måste stärkas och personalen behöver utveckling i form av livslångt lärande. För att minska trycket på de legitimerade medarbetarna är det nödvändigt att arbeta med ”Rätt använd kompetens”. Särskilda insatser för rekrytering av tandläkare, läkare och sjuksköterskor bör göras med fler utbildningsplatser för nya läkare och tandläkare. Ett målmedvetet arbete med detta bidrar till att regionen kan bryta sitt beroende av hyrpersonal.

Utan ett bra ledarskap kan inte vården utvecklas. Vi vill öka stödet och utbildningen för ledare och chefer i vården. Från Moderaterna ser vi att vårdens medarbetare behöver prioriteras i mycket högre utsträckning än vad som görs idag. Vi vill se en hållbar arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling, bättre löneutveckling, fler karriärvägar samt att arbete patientnära måste löna sig bättre.

Dags för maktskifte i Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 6

Västerbotten har varit socialdemokratiskt styrt i över 40 år och problemen med ekonomi, en allt större och svällande byråkrati och administration, dålig personalpolitik och långa vårdköer har bara förvärrats. Vi Moderater tänker vända den utvecklingen.

Centrala delar av vår politik för regionen vid ett maktskifte:

• Spara 200 miljoner kronor på administration, överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att prioritera vården.
• En stor personalsatsning på 70 miljoner som ska gå till en utökad lönepott, personalfond, karriärvägar samt förbättrad arbetsmiljö på vårdavdelningar med hög vårdtyngd.
• 100 miljoner till vårdavdelningarna för att korta de långa vårdköerna så att vården blir köfri.
• Avdelningarna och chefer ska ha mer makt och ansvar över beslut och ekonomi.
• Det ska löna sig bättre att utbilda och kompetensutveckla sig och alla yrkesgrupper ska ha fler karriärvägar samt bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal.
• Erbjuda ett introduktionsår för nyutbildade sjuksköterskor.
• Stopp för överföring av administrativa arbetsuppgifter till vårdpersonal.
• Säkra förlossningen vid alla tre sjukhus: Umeå, Skellefteå och Lycksele.
• Prioritera den psykiska ohälsan bland befolkningen, framför allt bland barn- och unga för att arbeta bort köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
• En tandvård så att du inte behöver vänta 5 år på att få träffa en tandläkare
• Satsningar på primärvården så att patienter får vård där och inte behöver komma till sjukhusens akutmottagningar i onödan.
• Återinföra systemet med patientansvarig läkare med fast läkarkontakt, med max 1 500 listade medborgare per läkare med tillhörande vårdteam med målet att uppnå Socialstyrelsens rekommendation en distriktsläkare per 1 100 listade medborgare.
• Bättre samverkan mellan region och kommunernas äldreomsorg för att förhindra onödiga inskrivningar av multisjuka äldre som kan bättre vårdas vid sitt särskilda boende om de får rätt medicinskt stöd från regionen.

Rösta på Moderaterna i regionvalet!