Kategori: folkomröstning

Vansinnigt förslag att slå sönder regionsjukvården

Av , , Bli först att kommentera 5

Läser på Vk att regeringen nu har i ett förhandlingsbud föreslagit att Jämtland lämnas utanför ett nytt stornorrland. Ett helt vansinnigt förslag om det skulle visa sig stämma. Det kan innebära att framtiden för Norrlands universitetssjukhus hotas och tillhörande läkarutbildning om Jämtland börjar skicka sina patienter söderut. Sedan är det mycket märkligt när motståndet är om inte större i Norrbotten till detta förslag.

Det finns ett väl fungerande samverkan för sjukvården i Norra Sverige. Att slå sönder det med en administrativa omorganisation där man tror att det kan ge teoretiska stordriftsfördelar känns befängt.  På vilket sätt skulle detta göra sjukvården bättre och mer tillgänglig för den vanliga medborgaren med att rita om en karta? Stoppa planerna på ett Stornorrland. Det är dags att arbetet istället riktas till bland annat att hur personalens kompetens bättre nyttjas till att utföra rätt arbetsuppgifter, bättre fungerande vårdflöden där inte patienten faller mellan stolarna samt en organisation där personalen blir sedd och där de trivs och känner att de kan utvecklas och göra karriär.

Nu går startskottet för namninsamlingen om Rädda Västerbotten – Nej till Stornorrland

Av , , 2 kommentarer 3

Nu går startskottet för namninsamlingen om Rädda Västerbotten – Nej till Stornorrland

 
Idag är startskottet för den partipolitiskt obundna namninsamlingen Rädda Västerbotten – Nej till Stornorrland. Namninsamlingen ska leda fram till en folkomröstning om planerna på att Västerbotten ska slås ihop Jämtland, Västernorrland och Norrbotten. Bakom initiativet ”Folkinitiativet Rösta om Stornorrland”, står en rad olika privatpersoner som visat sitt stöd samt Moderaterna och Liberalerna.

 

Folkinitiativet Rösta om Stornorrland, som genomfört motsvarande namninsamling i Jämtland Härjedalen, är med och stöder Rädda Västerbotten. En av initiativtagarna där, Mattias Warg, säger i en kommentar uppmanar västerbottningarna att kräva en folkomröstning.

 

Redan idag står det klart att det blir folkomröstningar i Jämtland och Norrbotten. I Västernorrland finns ett liknande initiativ. Det som krävs är att den som delar kravet på en folkomröstning går in på www.raddavasterbotten.nu och laddar hem blanketten, fyller i den samt skickar in den till initiativets postbox säger Björn Kjellsson.

 

Just nu pågår av de största förändringarna i modern tid i hur samhället ska organiseras.  I planerna är det bland annat tänkt att fyra län ska bli ett. Det betyder att andra läns politiker kommer att kunna påverka hur sjukvården i länet kommer att organiseras och till exempel hur många akutsjukhus och BB:n som ska finnas i Västerbotten, säger jag i en kommentar. 

 

Denna förändring genomförs utan att medborgarna fått säga sitt om planerna. Regeringen verkar, hur stort motståndet än verkar vara, vilja genomdriva denna förändring innan nästa val, utan att väljarna har fått säga sitt. En färsk opinionsundersökning visar att endast två av tio är för planerna menar länsprofilen Gun Rehnman.

Fakta
  • Initiativet är partipolitiskt obundet
  • Initiativets hemsida är: www.raddavasterbotten.nu 
  • 208 590 röstberättigade i valet 2014 innebär att 21 000 namnunderskrifter krävs.
  • Insamlingen pågår i 6 månader i från start.
  • Förslag på frågeställning vilket bygger på den som accepterades av region Jämtland Härjedalen
  • Frågeställningen lyder
Jag vill snarast ha en folkomröstning som tar ställning till frågan: Vill du att Västerbotten ska slås ihop med landstinget i Västernorrland, Jämtland Härjedalen och Norrbotten? Svarsalternativet ska vara ja eller nej.

Låt medborgarna få rösta om Stornorrland

Av , , Bli först att kommentera 4

Just nu pågår av de största förändringarna i modern tid i hur samhället ska organiseras.  I planerna är det bland annat tänkt att fyra län ska bli ett. Det betyder att andra läns politiker kommer att kunna påverka hur sjukvården i länet kommer att organiseras och till exempel hur många akutsjukhus och BB:n som ska finnas i Västerbotten.

 

Denna förändring genomförs utan att medborgarna fått säga sitt om planerna. Socialdemokraterna verkar, hur stort motståndet än verkar vara, vilja genomdriva denna förändring innan nästa val, utan att väljarna har fått säga sitt. En färsk opinionsundersökning visar att en mycket stor majoritet är emot planerna. Moderaterna i Västerbotten säger som bekant nej till förslaget om storregion.

 

På andra håll har företagare, tankesmedjor, politiska partier, handelskammaren eller engagerade privatpersoner tagit stafettpinnen att mobilisera för att åstadkomma en folkomröstning om dessa planer. Moderaterna bjuder nu in alla dessa krafter till ett uppstarts möte nu på torsdag i Lycksele klockan 18.00 på Medborgarhuset. Alla som vill delta kan höra av sig till oss för att åstadkomma ett opolitiskt folkinitiativ för en folkomröstning. Det är dags att medborgarna får rösta om ett tilltänkt Stornorrland!

Allvarligt läge för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 2

I lördags skrev jag tillsammans med mina kollegor i Alliansen om hur vi ser på de utmaningar vi ser att landstinget står inför med hög nettokostnadsutveckling, personalförsörjning och brist på politisk styrning. I artikeln presenterar vi en rad lösningar på detta.

 

Läs hela artikeln här eller här nedanför:

Allvarligt läge för sjukvården

 

Landstingets sjukvård förväntas gå med ett jätteunderskott under 2015 på ca 200 miljoner kronor. Den politiska rödgröna majoriteten står handfallna utan vare sig idéer eller förslag på hur de ska komma till rätta med problemen. Situationen är allvarligt och vi ser att under det långvariga Socialdemokratiska styret har vårdköerna blivit bland de absolut längsta i landet, vi har en skenande ekonomi och en personal som känner att de interäcker till och ökade sjukskrivningar.

 

Som läget är nu har landstinget en nettokostnadsutveckling på sju procent. Det innebär att landstingsskatten skulle behöva höjas med mer än 20 kronor fram till 2038. Sverige har redan idag världens högsta skatter och flera kommuner i länet toppar idag den listan. Det som bidrar till att situationen blir extra bekymmersam är att under de närmaste 20 åren kommer det att bli en en 20 procentig förändring av försörjningskvoten på grund av att befolkningen blir allt äldre. Allt färre ska försörja allt fler. En politik för att värna arbetslinjen och därmed skatteintäkter till välfärden har aldrig tidigare varit så betydelsefull.

 

Vi vet att den största potentialen till effektivisering finns i våra arbetssätt och i vår organisation. Därför är det ett politiskt ansvar för majoriteten att faktiskt förändra organisationen och visa på lösningar för nya arbetssätt.Alliansen har under lång tid pekat på många goda förslag för en förändring där vi använder våra skattepengar på ett kostnadseffektivt och patientsäkert sätt. Men majoriteten slår hela tiden dövörat till!

 

En kraftigt bidragande orsak till det allvarliga läget är den rödgröna majoritetens löfte om en skattehöjning på 50 öre nästa år. Detta innebär som vi ser det att viljan att se över arbetssätt, arbetsfördelning mellan

yrkesroller och borttagande av onödig administration så gott som försvinner. För att möta upp de utmaningar sjukvården står inför måste det till bättre fungerande vårdkedjor där sjukhusen och primärvården tar det gemensamma ansvaret att ge Västerbottningen den bästa tänkbara vården. Landstinget måste också ta ett krafttag kring personalförsörjningen för att kunna erbjuda en patientsäker vård nu och i framtiden.

 

Att tillföra mer pengar är inte lösningen på de utmaningar vi ser. Alliansen vill i stället minska kostnaderna genom ett målmedvetet och tydligt arbete med att få vårdkonsumtionen på rätt vårdnivå. genom att bedriva vård på den mest effektiva omhändertagandenivån. Rådgivning till egenvård via e-Hälsa och telefonkontakt, vardagssjukligheten och kroniska sjukdomar kan hälsocentralen för det mesta ta hand om och vi ska utveckla den glesbygdsmedicinska vården i hela inlandet. Mer vård kan ske i hemmet istället för besök på en hälsocentral eller sjukhus. Forskning visar att runt 20 procent av äldre patienter blir återintagna inom 30 dagar efter en sjukhusvistelse. Detta ger ett ökat lidande för den äldre men även ökade kostnader.

 

För att öka den specialiserade personalens tid med patienterna tycker Alliansen att den vårdnära servicen måste öka. Vi vill också se en ökad grad av konkurrensutsättning av till exempel städ, telefoni samt bättre upphandlingar så vi alltid gör den goda affären. Ytterligare kostnadsbesparingar på Region Västerbotten samt en sänkning av kostnaderna för lokaler genom rivning och avyttring av överflödiga lokaler finns också med i vårt budgetförslag.

 

Alliansen vill se en personcentrerad vård där vården organiseras runt patientens unika behov och inte efter stuprör som innebär dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten. Ett ständigt arbete måste pågå med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister. Ungefär nio procent av de inneliggande patienterna skadas under sin sjukhusvistelse. Alliansen kommer med nya politiska lösningar och ett politiskt mod att vilja, våga och göra annorlunda. Socialdemokraternas politiska prestige i fallet Dorotea sjukstuga kostade över tio miljoner kronor i en folkomröstning som i slutändan resulterade i att vårdplatserna på sjukstugan kommer tillbaka som det var innan Projekt balans. Tala om slöseri med skattebetalarnas pengar!

 

Alliansen tar gemensamt ansvar för en sjukvård som är rättvis, trygg och jämlik. Det som är trasigt i sjukvården måste behandlas och åtgärdas. Det kommer tyvärr inte att ske med den politik som bedrivs idag. En ny politik och ett nytt politiskt ledarskap behövs för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling och utmaningar. Tillsammans söker Alliansen mandatet att ta över ansvaret för sjukvården i länet.

 

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

 

Ewa-May Karlsson (C)

Landstingsgruppledare

 

Marianne Normark (FP)

Landstingsgruppledare

 

Birgitta Nordvall (KD)

Landstingsgruppledare

 

 

 

 

 

1000 dagar av ockupation

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag har sjukstugan i Dorotea varit ockuperad i 1000 dagar. Obegripligt länge och säkerligen någon form av rekord. Sett till vad man protesterar emot så har ockupanterna suttit 999 dagar för länge. Att vårdplatserna på sjukstugan ska återöppnas känns mer än rimligt. Doroteaborna ska kunna känna sig trygga i att de får god vård. Sen att det totalt sätt blir dyrare att patienterna skickas till medicinvårdavdelningen i Lycksele istället för att våras på plats talar ju om inte annat för att detta blev ett felaktigt beslut.

 

Denna fråga kom att diskuteras flitigt under hela denna mandatperiod med en folkomröstning och en av valets viktigaste frågor. Den kom att fälla avgörande i röstandet i inlandet men kom inte att påverka kustborna särskilt mycket. Nu får socialdemokraterna fortsätta att styra landstinget och huruvida de kommer att ompröva detta beslut återstår att se, att göra en pudel hade varit välkommet.

Tuff debatt om sjukvårdens framtid

Av , , Bli först att kommentera 5

I går arrangerade VK en stor landstingsdebatt om sjukvården. Se hela debatten genom att klicka här. Platsen för debatten var väl vald till Dorotea som många gånger stått i centrum för sjukvårdsdebatten i länet under den här mandatperioden med indragna akutvårdsplatser och folkomröstningen om sjukvården i länet. Att de ämnena togs upp för debatt var inte helt oväntat och där liksom i många andra frågor fanns stora skillnader mellan Alliansen och den politiska s-majoriteten.

 

Andra frågor som diskuterades var även de långa vårdköerna som under de senaste åren blivit 20 procent längre. Jag framhöll många gånger i debatten att det inte är värdigt att västerbottningar ska vänta betydligt längre på att få sjukvård än personer i andra län. Här föreslår vi moderater och Alliansen kraftiga satsningar på köbearbetning och ökad tillgänglighet. Men i grund och botten kommer det att krävas en ny politisk ledning som har nya idéer och en annan vilja med sjukvården i länet för att det ska bli skillnad.

 

 

 

 

Alla jobb behövs för en bättre sjukvård

Av , , 1 kommentar 3

 

Välfärden kan bara finansieras genom fler jobb. I dag har 300 000 fler människor ett arbete jämfört med 2006. För Västerbotten betyder det nästan 1000 miljoner mer i skatteintäkter till sjukvården. Sjukvården har samhällets viktigaste funktion. Vi är Sveriges enda arbetarparti och tar ansvar för de offentliga finanserna.

 

Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb. Då får vi fler skattekronor till fler ambulanser, mer personal och nya läkemedel. Det är med allas vår arbetskraft vi skapar välstånd och bättre sjukvård. En offensiv satsning på sjukvården förutsätter fler människor i arbete. En bra sjukvård och omsorg utgör mycket av grunden i ett fungerande välfärdssamhälle.

 

Med fler skattekronor kan vi finansiera de satsningar som vi vill genomföra. I detta valmanifest presenterar Nya Moderaterna i Västerbotten den politik som vi vill genomföra om vi får väljarnas förtroende att göra det. Moderaterna söker tillsammans med partierna i Alliansen förtroendet att ta över styret av hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Folkomröstning om rättvis, trygg och jämlik sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 2

Den 8 september 2013 hade länet en folkomröstning om en rättvis, trygg och jämlik sjukvård i hela länet. Folkomröstningen visade med en oerhörd tydligt att länets medborgare inte accepterar en akutsjukvård som inte kännetecknas av rättvisa och likvärdighet var man än bor i länet.

Västerbotten har under lång tid byggt upp en sjukstugemodell som innehåller ambulans, akutvårdsplatserna och hälsocentral. Modellen har av nationella och internationella vårdgivare setts som ett föredöme i glest befolkade områden. Nedlagda akutvårdsplatser i Dorotea och Sorsele ska därför återinrättas. Det ska i samverkan med berörda kommuner. Akutvårdsplatser ska finnas vid alla sjukstugor för att möjliggöra enklare inläggning och fungera som avlastningsplatser när särskilda utrednings- och behandlingsbehov uppstår.