Kategori: landstinget

Vi vill rädda Skellefteås sjukvård från Socialdemokraternas vanstyre

Av , , 2 kommentarer 8

Vi vill rädda Skellefteås sjukvård från Socialdemokraternas vanstyre

Socialdemokraterna i Region Västerbotten håller på att styra sjukvården i Skellefteå mot ett haveri. Situationen är mycket ansträngd på flera nivåer. Hälsocentralerna har under lång tid brottats med stora rekryteringsproblem, hög arbetsbelastning och brist på fasta läkare. Den senaste omorganisering, ”DUGA”, har inte förbättrat läget. Personal inom primärvården säger att sjukvården i den norra länsdelen håller på att ”kollapsa”. Från Skellefteå lasarett talas det om en ”katastrofalt tuff” situation. Vårdpersonal, som sjuksköterskor, tvingas ”tumma på patientsäkerheten”. Fackliga företrädare berättar om medarbetare som säger upp sig för att de inte orkar eller har gått in i väggen. Följden av detta är att vårdplatser inte kan upprätthållas. Beskrivningarna bekräftas av Skellefteås närsjukvårdschef. Även förlossningsvården har det kaotiskt. Framför allt i Lycksele, där BB stängdes tre veckor i sommar, med också i Skellefteå. I Skellefteå har bemanningen inom förlossningsvården varit nere på ett minimum länge och nu förväntas personalen avlasta Lycksele.Därtill står nu Kvinnokliniken i Skellefteå helt utan slutenvårdsplatser. Det innebär att kvinnor med akut behov av slutenvård, som svårt sjuka cancerpatienter, tvingas åka till andra sjukhus. Det berör också patienter med planerad behandling. Detta får även konsekvenser för förslossningsvåren och lasarettets funktionssätt som akutsjukhus.

Sammantaget är situationen mycket oroande. När Skellefteåregionen dessutom står inför en förväntad befolkningsökning behöver sjukvården snarare expandera. Det behövs både ett välfungerande sjukhus och en tillgänglig nära vård på hälsocentralerna.Moderaterna vill rädda Skellefteås sjukvård från Socialdemokraternas vanstyre. Vi vill satsa pengar på personal och vårdplatser för kortare vårdköer, investera i nya lokaler på lasarettet, förstärka arbetsmiljöarbetet och uppvärdera nyckelkompetenser, bland annat genom lönesatsningar. Vi vill även öka den lokala styrningen av lasarettet, exempelvis med en platschef.Inom den nära vården vill vi se till att hälsocentralernas resurser stämmer överens med uppdraget, vi vill se en ny hälsocentral på lasarettsområdet och bejaka framväxten av privata alternativ.Ett växande Skellefteå behöver en trygg och tillgänglig sjukvård som möter invånarnas behov. Det kräver en ny politiska ledning i Region Västerbotten. Moderaterna är beredda att axla ansvaret. Vi vill bygga en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård i Skellefteå och hela Västerbotten.

Andreas Löwenhöök (M)
Ledamot i regionfullmäktige

Elin Segerstedt Söderberg (M)
Ledamot i regionfullmäktige

 

Artikeln publicerad i Norran, länk här.

Sjukvårdens ekonomi är i fritt fall – utvecklingen måste vändas

Av , , Bli först att kommentera 3

I dagarna kom Moderaternas förslag till budgetmotion vilket föreslår mer pengar till sjukvården än regeringen med stödpartier. Det är en viktig signal om att vi prioriterar välfärdens framför friår och bidrag. Dessa resurser hade varit välbehövliga för Västerbottens del. Regionens ekonomi är i fortsatt fritt fall. Just nu pekar prognosen på ett underskott på över en halv miljard. Vårdköerna är dessutom bland de längsta i landet. Det är en ohållbar situation och utvecklingen måste vändas. Effekterna av ett långvarigt Socialdemokratiskt styre i Västerbotten och i riket börjar bli allt mer kännbart.

Kärnuppdraget måste värnas och det som inte är sjukvård som till exempel onödig administration och byråkrati behöver minskas ned. Tyvärr kommer det även nu innebära att personalstyrkan behöver minskas. Några andra förslag är behovet av förbättrade och mer sammanhållna vårdkedjor så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vården inom regionen och mot kommunerna behöver bli sömlös. Vi vill också stärka primärvården och införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam.

Arbetsmiljön måste förbättras så regionen på allvar kan bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägarna är få för och behöver bli fler. Ledarskapet måste stärkas och fortbildning behöver vara en självklarhet i det livslånga lärandet. Vårdköerna är för långa och behöver kortas så att regionen får ta del av de nationella kömiljardspengarna. Vi föreslår även en ny ekonomisk styrmodell där fler av besluten ska fattas av de närmsta cheferna, mer självstyre för sjukhusen, fler vårdval, såväl som satsningar på primärvården som på sjukhusen samt på våra medarbetares arbetsmiljö.

Att det blivit så här är framför allt effekterna av ett långvarigt socialdemokratiskt styre som skjutit problemen framför sig. 

  

 

Budgetanförande ang regionens regionplan och budget

Av , , Bli först att kommentera 2

Budgetanförande

 

Herr ordförande

Ledamöter

Åhörare

 

”Jag har en lapp i min ficka”. En brasklapp. Som bekant kommer uttrycket brasklapp från svenske biskopen i Linköping, Hans Brask, som satt i riksdagen år 1517. Riksdagen beslutade då att straffa ärkebiskopen Gustav Trolle. Det berättades dock att Brask i hemlighet placerade en lapp under sitt sigill, där han protesterade mot beslutet med formuleringen: ”Till denna besegling är jag nödd och tvungen”. Tre år senare, vid rättegången som föregick Stockholms blodbad, sägs det att biskop Brask klarade sig undan blodbadet, genom att plocka fram sin lapp ur sigillet.

 

Om tre år är det val igen. Denna församlingen har på sitt bord utan tvekan det största sparpaket någonsin. Vi måste undvika att detta stålbad blir ett blodbad för sjukvården i Västerbotten. Även om denna liknelse inte ska ses som bokstavligen är det ändå en signal om hur allvarlig situationen är.

 

Att vi behöver en ny ledning är helt uppenbart. Över 40 år av socialdemokratiskt styre är idag särskilt påtagligt. Ekonomin är i fritt fall och vårdköerna är bland de längsta i landet. Ur ett nationellt perspektiv har regionen den högsta pensionsskulden per innevånare. Investeringsbehoven är stora, på grund av eftersatt underhåll.

 

Prognosen för det här året pekar på ett underskott på nästan 800 miljoner kronor. Under de senaste åren har avkastning och värdeökning på landstingets pensionsportfölj använts till att täcka underskotten.

Pengar som regionen nu behöver låna för att betala in till kommande pensioner och investeringar. I år har det gått så långt att regionen behöver låna pengar till reinvesteringar.

 

Vi ser nu att det blir allt färre som ska försörja allt fler. Allt fler som behöver allt mer vård. En vård som kan ge mer till allt fler. En ekonomi som räcker till allt färre.

 

Herr ordförande

 

Utvecklingen i regionen måste vändas. Det krävs att en rad olika förslag och åtgärder vilket vi Allianspartier presenterar i vårt förslag till regionplan. Några exempel är behovet av förbättrade och mer sammanhållna vårdkedjor så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vården inom regionen och mot kommunerna måste bli sömnlös. Vi vill också stärka primärvården och återinföra en fast läkarkontakt. En förstärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

Det krävs en god och nära vård med starka hälsocentraler. Öppettiderna på länets hälsocentraler behöver förlängas, inte minst för att avlasta akutmottagningarna. Arbetsmiljön måste förbättras så regionen på allvar kan bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägar måste tillskapas, ledarskapet stärkas och fortbildning måste vara en självklarhet i det livslånga lärandet.

Lösningarna finns i stor utsträckning inom varje verksamhet och enskild vårdavdelning. Vi föreslår även en ny ekonomisk styrmodell där fler av besluten ska fattas av de närmsta cheferna. Regionen behöver ge mer självstyre för sjukhusen med lokala platschefer.

Vi måste minska detaljstyrningen och bana väg för tillitsstyrning, där ansvar, makt och befogenheter att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga mål decentraliseras.

Vårdvalen behöver utvecklas, inte avvecklas.

Herr ordförande

 

Sjukvården i vårt län är mycket god när du väl får den. Bland de bästa i världen. Vi har en rik region med ett stort och brett kulturutbud. Företagare och företag som är världsledande. Men vår styrka får inte tas för givet. För att fortsatt vara ett av världens mest framgångsrika län krävs att fler utbildar sig, anstränger sig och driver företag. När digitalisering, robotisering, hårdare konkurrens från andra regioner och tuffare villkor för handel utmanar oss – då kan vi inte stå still och förlita oss på gamla framgångar. Det går inte att trona på fornstora dar.

 

Åren som följde biskop Brask brasklapp gick till svensk historia. Om vi inte vänder utvecklingen så lär väljarnas dom om tre år gå till historien. Det behövs ett nytt ledarskap som kan förmedla en hoppfullhet så att vi kan lyckas vända utvecklingen. För detta krävs en politisk vilja, engagemang och handlingskraft.

 

Från Moderaterna och Alliansen har vi en genuin vilja att komma tillrätta med de problem som måste lösas. Vårt fokus är att genom vår politik bidra till breda lösningar som är ekonomiskt hållbara på kort och lång sikt och som garanterar en trygg, rättvis och jämlik hälso- och sjukvård i hela länet.

 

 

Bifall till Alliansens förslag till regionplan och budget för år 2020

En budget som ger mer pengar till vården i länet

Av , , Bli först att kommentera 4

För någon vecka sedan röstade riksdagen ja till Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Med det har Sverige en statsbudget för 2019 som prioriterar välfärden och tryggheten, samtidigt som drivkrafterna för jobb stärks.

Det är bra för Sverige och Västerbotten i synnerhet. Efter åratal av en S-ledda koalitionen i Regionen är ekonomin körd i botten och vårdköerna rekordlånga. Med en M/KD-statsbudget får länets sjukvård ett mycket välbehövligt ekonomiskt tillskott på 45 miljoner kronor för år 2019. Men framför allt innehåller den en rad satsningar på välfärden så som en ny uppdaterad och fördubblad kömiljard för att korta vårdköerna, stärkt primärvård och en nationell cancerstrategi – för att ta några exempel.

Det finns alltså mycket kvar att göra, men nu får vi en statsbudget som återupprättar arbetslinjen, som värnar välfärden och som stärker drivkrafterna för att gå från bidrag till jobb.

 

Budgetanförande för kommande regionplan och budget

Av , , Bli först att kommentera 0

Budgetanförande 

 

Ordförande

Ledamöter och åhörare

 

Vi har en sjukvård som visar prov på fantastiska medicinska resultat och när man väl får vård är den av högsta kvalité. Vi kan vara stolta över vår hängivna och lojala personal. Utmärkelsen bästa universitetssjukhus kan vi alla vara stolta över.

 

Herr ordförande

 

Även en klart lysande stjärna bleknar vid gryningen.

 

Paus

 

Det som gör mig riktigt bekymrad är de genuina problem som finns. Västerbotten har bland de längsta vårdköerna i landet. Vi saknar en rad olika nyckelkompetenser på våra tre sjukhus. De lediga tjänsterna som distriktsläkarna och tandläkare är alarmerande höga. På många håll i länet håller vårdens samhällskontrakt att vittra sönder. Vår personal larmar på många håll över en mycket tuff arbetsmiljö där de vittnar om känslan av att inte räcka till. Därutöver har den tuffa ekonomiska situation som vi bar med oss från förra mandatperioden som fullkomligt exploderat de sista månaderna på det här året.

 

Paus

 

 

Ledamöter i regionfullmäktige: Ni kommer inte till något dukat bord.

 

Med den förda politiken såväl lokalt som nationellt har de ansvariga politiska majoriteten inte bara ätit upp vad som fanns på bordet. De har tömt skafferiet, ätit sig igenom förråden, låtit vårdköerna fördubblats, vårdplatserna minska, stressen bland medarbetarna ökat och allt utställt på kreditkort på kommande generationer.

 

Vi har haft en rödgrön regering som har höjt skatterna med 60 miljarder, höjt utgifterna med 100 miljarder och ändå försummat statens mest grundläggande uppgifter. Landstingskatten höjd med över 550 miljoner. De överskott i som uppstått på börsen de senaste åtta åren har fått täcka verksamhetens underskott som nu vid årets slut överstiger 1500 miljoner kronor.

 

De åtgärdspaket som det aviseras om i både majoritetens som i alliansens budget kommer att bli extremt tuffa. Vi måste ställa om vården till vad som garanterar en trygg vård utan köer såväl på kort som på lång sikt. Till den omställningen är det glädjande att i moderaternas nationella budget satsar vi mer på sjukvården än den avgående kommer det tyvärr inte räcka. Vi måste på allvar se över hela vår verksamhet.

 

Alliansen ger en rad svar på hur detta ska gå till. Framför allt i de fyra fokusområden som finns i budgeten på att minska vårdköerna, öka attraktiviteten som arbetsgivare, ett attraktivare län med fokus på regional utveckling samt en bättre styrning och ledning där mandat och befogenhet finns längre ned i organisationen.

 

 

 

Likheterna mellan övergångsregeringens budget och den nu omvalda politiska majoriteten är slående. Båda är kliniskt befriade från några nya partipolitiska förslag. Från Alliansen kan vi bara vädja om att de kommande fyra åren inte blir ett fortsatt övergångsstyre.

 

Herr ordförande

 

I den omställning som vi måste på allvar påbörja kan jag ärligt erkänna att varken alliansen eller moderaterna har alla svar på hur det kommer att se ut. Däremot är vi beredda att ta ansvar för hur vår sjukvård och regionala utveckling i länet ska fungera såväl nu som i framtiden.

 

paus

 

Jag tänker beröra tre väsentliga områden som vi på allvar måste kraftsamla kring.

 

Den första är omställning till nära vård. Om tio år kommer andelen av befolkningen som är 80 år eller äldre att ha ökat med 44 procent medan den arbetsföra befolkningen endast kommer att ha ökat med 6 procent. Siffrorna är än mer bekymmersamma för Västerbotten. Sveriges åldrande befolkning kommer att ha ett större behov av en god och kontinuerlig vård och omsorg. Principerna för den nära vården med primärvården som bas måste bli verklighet.

 

För att den första omställningen ska bli möjlig krävs det kraftsamling på mitt andra fokus som nämligen är digitaliseringen. Något som blivit allt tydligare de senaste åren är att det inte är tekniken som är problemet utan offentlig sektorns förmåga att sätta tekniken i rätt sammanhang, förändra arbetssätt och få bort lagstiftning som bromsar utvecklingen.

 

Vi har ibland en självbild att vi ligger i framkant. Tyvärr är så inte fallet. Det som vi tror är framtid finns redan på plats i andra länder. Redan idag nyttjas digitala doktorer som kan ställa diagnoser. Till exempel på sjukhuset Guangdong Second Provincial General Hospital använder de artificiell intelligens i den dagliga driften. AI-doktorn där kan ställa diagnos med samma säkerhet som en senior läkare. I Japan används robotar framgångsrikt i stor skala som komplement inom äldreomsorgen. På South Central Foundation i Alaska används digitala system för att kunna göra tidiga upptäckter. I Alaska finnas även välfungerande samhällsrum med fungerande läkemedelshantering.

 

Herr ordförande

 

Mitt tredje fokus är behovet av att överbrygga stuprören i vården. Med en allt åldrande befolkning kommer vi att ha allt fler sjuka äldre med komplexa behov. Detta är en grupp som allt för oftast bollas runt inom vården och mot kommunerna till onödigt lidande och stora kostnader. Vi måste på allvar få helheten för patienten att fungera bättre.

 

I debatten kring sjukvården måste vi skilja på det som är enkelt och det som är komplext. Samverkan och vården för de mest sjuka äldre är komplext. Det är även här vårdens kostnader återfinns. Ungefär 5-10 procent av patienterna motsvarar 90 procent av kostnaderna. När inte sjukvården i sig och i samverkan kommunerna fungerar som den ska skapas enormt slöseri med resurser och ger onödigt lidande. Om vi löser det bättre skapas även tid och resurser för det som är relativt enkelt i vården.

 

Herr ordförande

 

Avslutningsvis behöver vi lägga tid, kraft och engagemang på det som är det komplext och svårt.  I detta krävs en politisk vilja, engagemang och handlingskraft. Från Moderaterna och Alliansen har vi en genuin vilja att komma tillrätta med de problem som behöver lösas. Vårt fokus är att genom vår politik bidra till breda lösningar som är ekonomiskt hållbara på kort och lång sikt som garanterar en trygg, rättvis och jämlik hälso- och sjukvård i hela länet.

 

Bifall till Alliansens förslag till budget för år 2019 med tillhörande regionplan

 

Därför ska du rösta på moderaterna i landstingsvalet

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag är det val. Din röst är otroligt viktig och helt avgörande. Moderaterna söker din röst för att kunna få ett nytt politiskt ledarskap i Sverige, Västerbotten och alla de kommuner som vi inte styr i. Vi moderater går till val med en samlad politik för att göra Sverige till ett bättre land.

När det gäller sjukvården i länet behövs en rad olika politiska åtgärder. Västerbotten har till stora delar en väl fungerande hälso- och sjukvård som till viss del är världsledande. Det finns flera stora utmaningar med kraftigt växande vårdköer, stress bland medarbetare, byråkrati, vårdplatsbrist och en primärvård som inte räcker till. Det måste åtgärdas.

Moderaterna har en politik för en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet som finns i hela länet med tre akutsjukhus utan vårdköer. Vi vill ta tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens. För oss ska patienten alltid vara i centrum och få en vård utan köer.

Vi tar kampen för vården. Vi vill att du ska känna dig trygg om du blir sjuk. När du blir akut sjuk ska du veta att en ambulans kommer i tid. Du ska veta att du får bästa möjliga sjukvård av högsta kvalité när du behöver den och utan att hamna i en vårdkö. Vi moderater har inte alla lösningar på sjukvårdens problem men vi har en genuin vilja att diskutera och ta till oss goda förslag om hur vården ska bli bättre och komma fler till del.

Moderaterna söker tillsammans med partierna i Alliansen förtroendet att ta över styret av hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Våra prioriterade valfrågor:

1. Vårdköerna ska bort!

Vårdköerna har fördubblats de senaste fyra åren. Vi vill införa en ny och sammanhållen kömiljard för att korta köerna. Du ska få vård när du behöver det utan väntetider.

2. Åtgärda vårdplatsbristen – fler vårdplatser

Det behövs fler vårdplatser med rätt utbildad personal på länets sjukhus för att kunna ge en bra vård utan köer.

3. Mer patientarbete mindre byråkrati

Mindre byråkrati ger mer vård. Fler beslut ska fattas av proffsen i sjukvården och färre av politiker. Sjukvårdens medarbetare ska få jobba med rätt saker.

4. Valfriheten ska öka

Vi vill ge mer valfrihet och inflytande till patienter och vårdens medarbetare. Självbestämmande måste öka och det nära ledarskapet stärkas.

5. Förstärkt primärvård med patientansvariga läkare

Gruppen mest sjuka äldre skickas runt i vården idag till stort lidande och höga kostnader. Vi vill ge alla en vård med fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam.

 

Nu tar vi tag i Sjukvården i Västerbotten!

 

Ny regering för bättre BUP!

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag upplever många föräldrar orimliga väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin. Det är oacceptabelt. En moderatledd regering kommer att öronmärka en halv miljard kronor årligen för att korta väntetiderna till BUP och primärvården för barn och unga som lider av psykisk ohälsa.

Vi tycker att det är den allvarligaste formen av problem vi har just nu bland unga.

 

RÖSTA PÅ MODERATERNA FÖR SATSNINGAR PÅ BUP!

Valdagen närmar sig – (M) viktigaste frågor för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 3

Valdagen närmare sig om bara några dagar kan vi få ett nytt politiskt ledarskap för Sverige och sjukvården i Västerbotten. Du som väljare avgör. Vi moderater går till val med en samlad politik för att göra Sverige till ett bättre land. Sverige behöver en ny riktning och en ny regering efter valet den 9 september. Nu tar vi tag i Sverige!

När det gäller sjukvården i länet behövs en rad olika politiska åtgärder. Västerbotten har till stora delar en väl fungerande hälso- och sjukvård som till viss del är världsledande. Det finns flera stora utmaningar med kraftigt växande vårdköer, stress bland medarbetare, byråkrati, vårdplatsbrist och en primärvård som inte räcker till. Det måste åtgärdas.

Moderaterna har en politik för en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet som finns i hela länet med tre akutsjukhus utan vårdköer. Vi vill ta tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens. För oss ska patienten alltid vara i centrum och få en vård utan köer.

Vi tar kampen för vården. Vi vill att du ska känna dig trygg om du blir sjuk. När du blir akut sjuk ska du veta att en ambulans kommer i tid. Du ska veta att du får bästa möjliga sjukvård av högsta kvalité när du behöver den och utan att hamna i en vårdkö. Vi moderater har inte alla lösningar på sjukvårdens problem men vi har en genuin vilja att diskutera och ta till oss goda förslag om hur vården ska bli bättre och komma fler till del.

Moderaterna söker tillsammans med partierna i Alliansen förtroendet att ta över styret av hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Våra prioriterade valfrågor:

1. Vårdköerna ska bort!

Vårdköerna har fördubblats de senaste fyra åren. Vi vill införa en ny och sammanhållen kömiljard för att korta köerna. Du ska få vård när du behöver det utan väntetider.

2. Åtgärda vårdplatsbristen – fler vårdplatser

Det behövs fler vårdplatser med rätt utbildad personal på länets sjukhus för att kunna ge en bra vård utan köer.

3. Mer patientarbete mindre byråkrati

Mindre byråkrati ger mer vård. Fler beslut ska fattas av proffsen i sjukvården och färre av politiker. Sjukvårdens medarbetare ska få jobba med rätt saker.

4. Valfriheten ska öka

Vi vill ge mer valfrihet och inflytande till patienter och vårdens medarbetare. Självbestämmande måste öka och det nära ledarskapet stärkas.

5. Förstärkt primärvård med patientansvariga läkare

Gruppen mest sjuka äldre skickas runt i vården idag till stort lidande och höga kostnader. Vi vill ge alla en vård med fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam.

 

Nu tar vi tag i Sjukvården i Västerbotten!

 

Trygg och tillgänglig vård – 24,8 miljarder

Av , , Bli först att kommentera 3

Ulf Kristersson presenterade idag Moderaternas vårdagenda med prioriterade reformer för att korta vårdköerna och höja vårdens kvalitet. Totalt omfattar reformerna 24,8 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

Sverige ska ha en trygg och tillgänglig vård. Den svenska hälso- och sjukvården håller ofta hög medicinsk kvalitet och har medarbetare som gör fantastiska insatser, dygnet runt. Men det finns också problem att ta tag i. Ett av de mest akuta problemen är att vårdköerna har fördubblats sedan Stefan Löfvens regering tillträdde. Inom cancervården får bara hälften av patienterna vård i tid.

– Köerna måste kortas. Därför avsätter vi nu en halv miljard kronor om året för att korta cancerpatienternas väntetider, inom ramen för kömiljarderna. Vi vill också uppdatera den nationella cancerstrategin. Totalt handlar det alltså om drygt en miljard kronor årligen till cancervården, sa Ulf Kristersson.

Andra viktiga delar av Moderaternas vårdagenda är att bygga ut den nära vården genom en nationell primärvårdsreform och att ge de patienter som vill möjlighet till en fast vårdkontakt. Vårdkedjan mellan mödra-, förlossning- och eftervården ska stärkas. För att förbättra patientsäkerheten behövs ökad koncentration av den högspecialiserade vården. Därutöver krävs effektivisering av vården genom ny teknik och digitalisering, samt bättre villkor för vårdens medarbetare.

– Moderaterna vill lösa de problem som finns i vården, på både kort och lång sikt. Man ska kunna lita på att hälso- och sjukvården finns där när man väl behöver den, avslutade Kristersson.

Ulf Kristersson presenterade även en särskild satsning för att barn som drabbas av cancer och deras familjer ska få bättre stöd, såväl under som efter behandling. Det handlar till exempel om stöd från psykolog eller kurator. Totalt ska 60 miljoner kronor årligen fördelas till Sveriges sex barncancercentrum.

Moderaternas vårdagenda:

Återinför förstärkta och utvecklade kömiljarder för att snabbt korta vårdköerna

Ny nationell cancerstrategi för att utveckla vården

Nationell primärvårdsreform med fast vårdkontakt

Trygg mödra-, förlossnings- och eftervård

Ökad koncentration av den högspecialiserade vården

Hur ser Moderaterna på dagens landstingsskatt?

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi kan konstatera att skatten har höjts flera gånger såväl lokalt som nationellt trots det finns stora underskott och fördubblade vårdköer. För att vända utvecklingen behövs ett nytt politiskt ledarskap som på allvar åtgärdar de underliggande problemen som finns inom sjukvården. Det handlar om en vård som inte hänger ihop speciellt för de mest sjuka äldre. Vårdpersonal som inte får jobba med det man är utbildad till är ineffektivt och bidrar till dålig arbetsmiljö. En primärvård som inte har förutsättningar att vara första linjens vård samt mycket mer. Vi vill pröva att vända på varenda sten och prova alla lösningar innan vi är beredda att höja skatten. Vi bedömer att det inte finns något utrymme att sänka landstingskatten under kommande mandatperiod.