Kategori: Moderaterna

När du betalar en av världens högsta skatter ska du inte behöva köa för cancervård

Av , , Bli först att kommentera 8

Cancervården i Västerbotten är generellt väldigt välfungerande när du väl får vård. Problemet är de långa väntetiderna. Västerbotten klarar inte av en enda diagnos inom ramen för det uppsatta målet för SVF (standardiserade vårdförlopp).

Förslag för en bättre cancervård och kortare köer:

✅ En särskild vårdgaranti ska i lag införas för cancerpatienter.

✅ Vi anser att de standardiserade vårdförloppen behöver utvecklas – Rehabilitering och återbesök ska ingå.

✅ Den nationella cancerstrategin behöver uppdateras i syfte att stärka den långsiktiga medicinska vården gällande cancersjukdomar och prioritera att korta köerna och ledtiderna. Pengar ska även knytas till hur väl det prioriteras.

✅ Inför vårdcoacher som ska motverka ojämlik cancervård och stötta patientgrupper som identifierats har omotiverade skillnader i vården.

Bli först att kommentera

S, V och MP självbild om ekonomin i regionen är direkt skadlig

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag skulle vilja ägna lite extra fokus på regionens ekonomiska situation. Det har länge odlats en självbild hos den styrande socialdemokratin att regionens ekonomi i grunden är välskött. Det är en önskedröm och bygger på villfarelser. I sin allvarligaste form är det självbedrägeri som riskerar att göra att man inte tar nuvarande svåra situationen på allvar och fortsätter att skjuta problem på framtida generationer.

Om vi jämför Regionen med andra framkommer en inte allt så smickrande bild. Visst regionen gjorde ett plusresultat med 98 mkr. Men då har regionen fått 626 miljoner mer i generella statsbidrag sedan 2019. Utöver det har regionen under föregående år fått utökade riktade statsbidrag samt merkostnad för pandemin på totalt 473 miljoner. Det har så gott som bokstavligen regnat statliga pengar över regionen, trots det så klarar man knappt att ha nästan över vattenytan. När vi jämför Region Västerbotten med landets 20 andra regioner så presterar vi sämst resultat i landet.

Om vi fortsätter att jämföra så har Västerbotten den tredje högsta strukturjusterade skattesatsen. Den femte högsta strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad sett per kr/inv. Vilket till stor del bygger på att vi har landets fjärde högsta kostnad per producerad DRG-poäng.

Ser vi på investeringssidan så har vi landets högsta investeringstakt under en femårsperiod. För att finansiera det har vi landets näst sämsta självfinansieringsgrad. Det har då bidragit till att vi den näst högsta bruttolåneskulden av alla regioner. Trots det är sju av 15 miljarder fortsatt ofinansierade. Sammantaget har vi landets femte sämsta soliditet exklusive ansvarsförbindelsen. Bottenplacering behålls även om vi räknar med ansvarsförbindelsen.

Ser vi på de finansiella nettotillgångar som andel av skatter och generella statsbidrag har vi landets sjunde sämsta tillgångssida.

Det här är inte på något sätt något nytt utan den här utvecklingen har varit under väldigt lång tid. Om vi jämför resultatet på sista raden under en tioårsperiod så presterar vi sjunde sämst. Omräknat till kr per innevånare presenterar vi sjätte sämst. Sammanfattningsvis måste bli ett slut att skjuta svåra problem framför sig och våga prata klartext om att regionen måste på allvar ta tag i de problem som finns. Önskedrömmen om att allt är bra måste få ett slut.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

M-seger efter gårdagens partiledardebatt som även berörde sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 5

Det var glädjande att se att Ulf Kristersson vann gårdagens partiledardebatt givet de undersökningar och analyser som gjordes. Debatten visade även prov på skiljelinjerna i svensk politik. Vi har en regering som inte vill prata om Sveriges uppenbara problem, än mindre om några konkreta lösningar. De tittar ner i sitt januariavtal i stället för att titta upp och ut över Sverige för att se vad som egentligen händer. Så kan det inte få fortsätta. Sverige måste få en regering som kan få något gjort.

I en av duellerna fick Ulf debattera sjukvården med statsministern. Ulf lyfte fram behovet av ett nationellt ledarskap som kan möta de stora viktiga frågorna. Han nämnde bland annat hur köerna har fördubblats under den här regeringens tid (så även före pandemin). Utöver det lyfte han även fram frågan om barncancer och de långa köerna till BUP. Statsministern var tämligen svarslös och hänvisade bara till olika utredningar.

Bli först att kommentera

Ansök om att Västerbotten ska bli en försöksregion för gårdsförsäljning

Av , , Bli först att kommentera 2

I en motion som behanlades under gårdagens regionfullmäktige ville vi Moderater att gårdsförsäljning ska starta på försök i Västerbotten. Tyvärr ville endast M och några av ledamöter i C att en försöksverksamhet ska bli verklighet. Resterande röstade nej.

  • Västerbotten har en rad av framgångsrika producenter och mikrobryggerier runt om i länet. Företag som skapar jobb, sätter Västerbotten på dryckeskartan och skapar ett ökat intresse för närproducerad dryck. Deras möjlighet att utvecklas skulle stärkas av möjligheten att sälja direkt till kunden där drycken produceras.
  • Region Skåne och Region Västmanland har redan beslutat att man ska ansöka om ett tillstånd hos regeringen om att starta gårdsförsäljning på försök. Västerbotten borde göra detsamma!
  • En statlig utredning från 2010 (SOU 2010:98) har visat att gårdsförsäljning inte skulle medföra några negativa konsekvenser för folkhälsan, men har en möjlighet att stärka näringsliv, skapa jobb och öka turismen.
  • Riksdagen har en majoritet röstat för att införa gårdsförsäljning och regeringen har med stödpartierna C och L har i sin uppgörelse att gårdsförsäljning ska utredas, vilket gör att den är en bra tidpunkt att ansöka om att bli en försöksregion.

 

Bli först att kommentera

Regionens utmaningar måste tas på större allvar

Av , , Bli först att kommentera 3

Under förmiddagen debatterade regionfullmäktige årsredovisningen för år 2020. I debatten gjorde jag följande inlägg:

Årsredovisning för år 2020

Ordförande

Ledamöter

Åhörare

Föregående år har på så många sätt varit helt unikt. Jag är fullt medveten om att applåder eller digitala tack inte på något sätt står i proportion till de insatser regionens personal gör varje dag och så även under föregående år. Men för vad det är värt, ett innerligt stort tack!

Herr ordförande

De direkta och indirekta konsekvenserna av pandemin kommer vi att få leva med under en lång tid framöver med. Alla de problem som regionen hade innan pandemi har likt ett snötäcke på hösten gömt undan många av de problem som fanns. När så vårens solstrålar breder ut sig och tar fram det som varit gömt så kommer problemen fram igen. Vårdköerna har inte kunnat arbetas bort så vårdskulden har vuxit, arbetsmiljö har inte kunnat förbättrats och förutsättningarna för många av länets företag kunde ha varit ännu bättre. En annan konsekvens är att omställningen till en ekonomi i balans har kraftigt försvårats.

Regionen resultat på sista raden är 98 miljoner kronor. Det är bara Gotland som hade ett sämre redovisat resultat av samtliga regioner. Vid jämförelse av resultatet efter finansiella poster och i procent av skatter och statsbidrag är resultatet det sämsta av alla regioner.  Även om resultatet jämförs som kr/innevånare är det fortsatt sämst i landet.

Att staten kraftigt överkompenserat regionsektorn för 2020 gör inte att regionens ekonomi på sikt blivit bättre. När tillfälliga bidrag och andra pandemirelaterade faktorer rensats bort, uppskattas det strukturella underskottet motsvara 220 till 280 miljoner kronor.

Herr ordförande

Ibland pratas det om att det strukturella underskottet varit ännu högre men då är det viktigt att komma ihåg att det är för att intäktssidan förbättras med högre statsbidrag och genom en ny modell för kostnadsutjämning. Det är alltså inte på grund av effekter av en politisk vilja att komma till rätta med utgiftssidan. Att politiskt ta åt sig äran för det är på gränsen till bedrägligt. I sin allvarligaste form är det självbedrägeri som riskerar att göra att man inte tar nuvarande svåra situationen på allvar och fortsätter att skjuta problem på framtida generationer.

Effekterna av omställningsplanen, som alla partier i fullmäktige stod bakom, har gett svagt resultat och det som går att mäta handlar till stora delar om indirekta konsekvenser av pandemin. 2020 lämnar kvar 90 mkr som behöver jobbas in i år tillsammans med de 175 mkr som tidigare var planerat för i år. Totalt 265 mkr ska omställningsplanen spara i år. Det behöver ske ett omtag i arbetet med hur förverkligandet ska gå till med omställningsplanen. Verksamheten behöver få en styrsignal om att majoriteten faktiskt menar allvar med planen. Om inte så kan det läggas i byrålådan.

Från Moderaterna och alliansens sida vill vi understryka och hålla med om det som framhålls i årsrapporten att. Citat. ”En betydande risk i regionens ekonomi är den egna förmågan att genomföra effektiviseringsarbetet. Det bottnar i förmågan att leda och styra verksamheten.” Precis så är det.

Herr ordförande

Nu när vi blickar tillbaka på 2020 är det inte bara mörker. Vi ser den kraft som finns att lösa gemensamma problem när vi arbetar tillsammans i och utanför vår organisation för att bekämpa pandemin. Ett framgångsrikt arbete som resulterat i mycket låga dödstal i jämförelse med andra. Möjligheterna i att jobba mer digitalt och hur medarbetare växer med ett tillitsbaserat ledarskap. Ett annat ljus är att den forskningsmiljö som finns i länet har bidragit till ett nobelpris.

Men det stora ljuset i mörkret är hur snabbt vår gemensamma omvärld med forskare och experter kunde forska fram ett nytt vaccin, samt påbörja en global vaccinering. Detta snabbare än vad regeringen kunde få på plats en ny pandemilag. Det första visar på handlingskraft och målmedveten. Det andra visar på effekter av svagt, otydligt och frånvarande ledarskap. Precis det som genomsyrar det politiska ledarskapet i Region Västerbotten.

Sammanfattningsvis visar det här året om något på hur angeläget det är med en  ny politisk ledning i Region Västerbotten.

Bifall till upprättat förslag till årsredovisning samt alliansens särskilda yttrande

Bli först att kommentera

Efter M-krav så räddades pollenmätningarna i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 5

Under dagens regionfullmäktige meddelade Regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) att Region Västerbotten har löst pollenmätningar till sommaren. Detta efter att Moderaterna krävt en lösning. Elmer Eriksson från Moderaterna som drivit frågan är mycket nöjd med beskedet. Det här är en väldigt viktig information för alla pollenallergiker som har bekymmer, inte minst under covid-19 pandemin säger Eriksson.

Tyvärr är det här inte första gången den socialdemokratiskt ledda regionen försöker lägga ned pollenmätningarna. 2012 försökte man med det, men protester från bland annat från Moderaterna räddade mätningarna då.

Bli först att kommentera

Extra ersättning till vårdens pandemihjältar

Av , , Bli först att kommentera 2

Även om situationen har förbättrats när det gäller belastningen på vården på grund av covid-19 så är det fortfarande riktigt tuff. Inte minst då det varit ansträngt så länge. M, C, L och KD var ensam om att vilja tillföra en särskild extra engångsersättning. Totalt handlar det om 18 miljoner till de grupper inom hälso- och sjukvården som varit hårdast belastade under pandemin. Totalt handlar det alltså om 36 miljoner extra till vårdens fantastiska hjältar som slitit och sliter hårt under pandemin. Det är en viktig signal till all fantastisk personal som just nu sliter hårt ute i vården.

Bli först att kommentera

Motkrav för full tillgång till välfärden

Av , , Bli först att kommentera 7

Från Moderaterna anser vi att det är rimligt att du som ny i Sverige ska man först jobba och betala skatt innan man får full tillgång till välfärden. Den svenska välfärdsmodellen bygger på att alla som kan jobba gör det. Alla som kommer till Sverige ska steg för steg ska kvalificera sig till bidrag och välfärdsförmåner genom jobb. Utgångspunkten är att ersättningen de första fem åren ska vara lägre än för de som bott här länge. Rätten till försörjningsstöd, etableringstillägg och andra kompletterande bidrag tas bort. Nyanlända ska under perioden istället få etableringsersättning från staten. Moderaterna vill även ha ett bidragstak för personer som lever på försörjningsstöd.

Vi ser idag, inte minst i Västerbotten, att det finns stora utmaningar att finansiera vår gemensamma välfärd därför är en modell med kvalificering en fullt rimlig väg framåt.

 

Bli först att kommentera

Sju förlorade år med Stefan Löfven

Av , , Bli först att kommentera 10

I torsdags presenterade regeringen sin vårproposition och vårändringsbudget. Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politisk talesperson, konstaterade på en pressträff samma dag att det har varit sju förlorade år med Stefan Löfven. Moderaterna erbjuder en politik för att vända utvecklingen, genom att pressa tillbaka arbetslösheten, bekämpa kriminaliteten och förbättra integrationen.

Arbetslösheten har ökat mest i hela EU sedan Stefan Löfven blev statsminister. I stället för lägst arbetslöshet i EU har det blivit nästan högst. Aldrig förr har så många varit långtidsarbetslösa. Det drabbar både den som inte har ett jobb att gå till och skattebetalarna som får betala för det. Arbetslösheten kommer att tränga undan välfärden.

Under Löfvens tid som statsminister har otryggheten ökat på alla håll i landet och kriminaliteten har blivit grövre. Barn utsätts får rån och våldet ökar samtidigt som vi har brist på poliser i hela Sverige. Nästan varannan ung kvinna känner sig otrygg om kvällen i det egna kvarteret.

Varannan invandrare är inte självförsörjande. Det är kostsamt och skapar stora problem. Många barn växer upp i familjer där föräldrarna aldrig går till jobbet och det förstärker utanförskapet.

Trots att utvecklingen går åt fel håll verkar finansminister Magdalena Andersson nöjd. I vårbudgeten fortsätter regeringen med samma dåliga politik och presenterar inga lösningar på Sveriges stora problem. Moderaterna konstaterar att:

Krisstöden behöver nå ut – regeringen presenterar ingen strategi för det.

  • Mer av EU:s sämsta jobbpolitik: Regeringen fortsätter att satsa på extratjänster, där utvärderingar visar att mindre än fem procent får jobb – kostnaden per jobb är 8 miljoner kronor. Satsningar på SFI är inte kopplade till kravställande – det behövs en utbildningsplikt och språkkrav som fungerar.
  • Tryggheten fortsatt lågprioriterad: Regeringen satsar noll kronor till polisen – Nämnden för hemslöjd får däremot ökade anslag. Den särskilda lönesatsningen på polisen tar slut i år och regeringen aviserar ingen förlängning.
  • Mer av ineffektiva klimatåtgärder: Regeringen drar ner på internationella klimatinvesteringar, där utsläppsminskningarna per krona är störst. Regeringen sänker ambitionen för elektrifiering av transporter och laddinfrastruktur – är det mot bakgrund av elbristen?
  • Moderaterna har politik för att vända utvecklingen: Pressa tillbaka arbetslösheten genom bidragstak och sänkt skatt på arbete. Bekämpa kriminaliteten genom bl.a. fler poliser, bättre möjligheter att avlyssna gängen och dubbla straff för gängkriminella. Och förbättra integrationen – med skärpta krav på att lära sig svenska och bättre drivkrafter till arbete.
Bli först att kommentera

Dags för ett maktskifte – Moderaternas vårkampanj

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår deltog jag på materialutdelning som en del av Moderaternas vårkampanj. I förrgår var vi på Ersmark och igår på Grisbacka/Grubbe. På kampanjen deltog förutom trevliga partikollegor även familjens hund Nova som fick följa med. Vi kommer att fortsätta under ett antal kvällar under denna månad med utdelning, som komplement till allt arbete som i pandemitider bedrivs via sociala medier.

Socialdemokraterna har gjort sitt. Sex år med Stefan Löfven har gett högre kriminalitet och högre arbetslöshet. Vi moderater ser att Sverige är på fel väg. Vi vet också att vi kan vända utvecklingen. Då måste vi prata klarspråk om problemen och vilka lösningar som finns.

Gå in på sidan www.maktskifte.nu och gör din röst hörd.

Det är dags för en ny start för Sverige!

Bli först att kommentera