Kategori: Moderaterna

Få ordning på Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 9

Nu får vi ordning på Sverige!

Förra veckan kampanjade Moderaterna i Umeå för fullt på temat Nu får vi ordning på Sverige! Fokus i kampanjen är den otrygghet som vuxit sig allt starkare i landet och så även i Umeå. Det måste vi åtgärda. Dessutom behöver vi komma tillrätta med arbetslösheten och sätta en halv miljon människor i jobb – en halv miljon som då kan bidra med skatt och skapa välfärd istället för att gå på bidrag.

Läs mer om våra förslag här.

Bli först att kommentera

Besvikelse efter beslut om att inte återstarta Astamottagningen

Av , , Bli först att kommentera 5

Under tisdagens regionfullmäktige debatterades Moderaternas motion som Elmer Eriksson skrivit om att återstarta Asta. Tyvärr kan jag konstatera att den inte vann fullmäktiges gehör. Vi kan konstatera att för den grupp, sexuellt våldsutsatta kvinnor, har förändringen av verksamheten upplevts innebära en försämring. Det är bara att beklaga detta. SVT Västerbotten rapporterar om detta, länk här.

 

Motionen som Elmer skrivit finns här:

Återstarta ASTA-mottagningen

Var tredje vecka dödas en kvinna av sin partner, det handlar om liv och död för kvinnor som utsätts för sexuellt övervåld. Vid dessa brott måste samhället ta sitt ansvar och flytta mannen från hemmet så att misshandeln inte kan fortsätta. Personer som utsätts för sexuellt våld måste få tillgång till specialiserad vård ifrån samhället när misshandeln upptäcks.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i sin kartläggning Vård vid sexuellt våld 2020 om erfarenheter av sexuellt våld uppmärksammats är upp till medarbetare i vården att från fall till fall bedöma patientens vårdbehov och planera för det fortsatta omhändertagandet. Generellt saknas idag rutiner kring var dessa patienter ska omhändertas. Således kan patienten hänvisas för stöd till allt ifrån en somatisk kliniks kurator, till psykosocial uppföljning och behandling i primärvården eller behandling inom specialistpsykiatrin. I en av landets regioner har specialistpsykiatrin en mottagning som särskilt vänder sig till patienter i behov av behandling och stöd för tidigare sexuellt våld och erbjuder olika former av behandling kopplade till våldserfarenheten.

ASTA-mottagningen är ett specialiserat omhändertagande inom psykiatrin för personer som utsatts för sexuellt våld. Mottagningen startades för 20 år sedan med 150-170 patienter per år, varav nybesök cirka 100 patienter. För de flesta patienter tar behandlingen ett år. Efter avslutad behandling på ASTA-mottagningen upplever 90 procent av patienterna en förbättring. Många, uppemot 80 procent, mår så pass mycket bättre att de kan lämna specialistpsykiatrin.

Därför vill vi att nedrustningen av en mycket viktig verksamhet som ASTA är upphör, så att de mest utsatta patienterna får en behandling som bevisligen har gett effekt, för att uppnå ett normalt liv. Tidigare har verksamheten haft 4,5 tjänster och haft ett teambaserat arbetssätt som organisatoriskt varit en egen del av psykiatrin. Det har varit framgångsrikt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionfullmäktige beslutar:

Att                       Asta-mottagningen återstartar enligt motionens intentioner.

Elmer Eriksson (M)

Ledamot i regionfullmäktige

Bli först att kommentera

Politisk enighet kring behovet av fler kliniska karriärvägar

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår behandlade regionfullmäktige Moderaternas motion om behovet av att tillskapa fler kliniska karriärvägar för de yrkesgrupper som jobbar patientnära. (motionen finns här nedanför). Utgångspunkten till förslaget är de olika analyser som har skett av hur vårdnära grupper väljer att fördela sin arbetstid. Det finns helt klart utrymme för att fördela om arbetsuppgifter från och till olika yrkesgrupper. Detta kan sedan vara en viktig del i arbetet med att skapa kliniska karriärvägar.

Idag finns det ett stort problem att sättet att göra karriär i vården är att lämna det vårdnära jobbet och i stället jobba mer med pappersarbete och andra arbetsuppgifter i till exempel olika projekt. Det hade varit så mycket bättre om kompetensen istället kom till användning för patientarbete istället.

Rent logiskt men även alla vittnesmål gör gällande att en person som jobbat 20-30 år har väsentligt bredare kompetens och kan utföra helt andra arbetsuppgifter än en som just har börjat att jobba. Trots det så finns inte någon strukturerad process för hur det går att åstadkomma en karriärväg som möjliggör att en som är ny eller för den delen den som har jobbat några år kan jobba sig framåt att ta sig an arbetsuppgifter med större ansvar och därmed även få en tillhörande löneutveckling.

Sammantaget mycket glädjande att ett enigt regionfullmäktige valde att bifalla motionen. Nu får vi hoppas på verkstad i frågan.

 

Motion

Umeå 23 januari 2020

Karriärvägar för fler yrkesgrupper

I utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) beskrivs att det finns ett flertal tidmätningar avseende hur främst läkare fördelar sin arbetstid. En komplicerande faktor är att tidigare studier är genomförda på olika kliniker/mottagningar, med olika medicinska specialiteter, i olika landsting och med lite varierande definitioner. Men studierna uppvisar ändå likartade slutsatser. Ungefär en tredjedel av tiden ägnas åt direkt patientkontakt i någon form, en tredjedel ägnas åt indirekt patientarbete (journalföring, remisser, intyg, etc.) och en sista tredjedel åt övrigt (möten på och utanför arbetsplatsen, utbildning, förrådsbeställning, hantering av utrustning och lokaler, e-posthantering, icke patientrelaterade resor, handledning, schemaläggning och övrig administration). Det finns inget facit på vad som är en rimlig fördelning mellan dessa kategorier av arbetsuppgifter.

Flera av professionerna inom hälso- och sjukvården har genom olika enkäter tillfrågats i vilken utsträckning de utför arbete som skulle kunna övertas av någon annan. Myndigheten för vård och omsorgsanalys har genom enkätundersökningar till sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter frågat bl.a. i vilken utsträckning respektive grupp har arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper bör utföra så att kompetensen tas till vara bättre. Svaren visar på en upplevd tydlig potential att omfördela arbetsuppgifter.

Socialstyrelsen publicerade år 2004 en handbok med syfte att vägleda i frågor om delegation och fördelning av arbetsuppgifter till vårdgivare. Trots att myndigheten sedan länge påvisat att omfördelning av arbetsuppgifter möter få hinder, lever uppfattningen om att rättsliga hinder vidare och starka kulturer står i vägen för en förändring.

Vidare i utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) beskrivs myter som lever kvar i vården. Myter som lever kvar om vem som får göra vad. Det finns flera uppgifter som sjuksköterskor gör i dag som kan omfördelas till t.ex. undersköterskor, exempelvis såromläggningar, medicinhantering, provtagningar, sätta och spola kateter, sondmatning och vissa administrativa uppgifter.

Skillnaden mellan undersköterskors medicinska ansvar inom kommunal hälso- och sjukvård och landstingets är påfallande stora. På grund av skillnader i föreskrifterna mellan öppen och sluten vård i Socialstyrelsen föreskrifter hindras många gånger att vidaredelegering kan äga rum. Enligt utredning Effektiv vård (SOU 2016:2) är förändringar av dessa föreskrifter på gång.

Trots den vedertagna uppfattningen om att det finns stor potential i omfördelning av arbetsuppgifter är frågan varför det inte sker i en större omfattning än i dag. Kulturen på arbetsplatsen dikterar ofta en bestämd uppfattning om vilka personalkategorier som får göra vad. Vården har starka professioner och ansvaret för förändring faller i stor utsträckning på första och andra linjens chefer.

Därför är stödet från högre chefer och den politiska viljan viktig för att kunna avlägsna myterna och stärka stödet för omfördelning av arbetsuppgifter.

Region Västerbottens har, de senaste åren, haft ett stort fokus på att tillskapa kompetensstegar för sjuksköterskor. Vilket är mycket bra. Detta arbete behöver breddas till att omfatta fler vårdnära yrkesgrupper. Det finns några få goda exempel som till exempel specialistpsykolog. Sammantaget skulle det alltså behövas fler karriärvägar för fler vårdnära yrken.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionfullmäktige beslutar:

 

Att                       Region Västerbotten tillskapar fler karriärvägar för fler vårdnära yrkesgrupper.

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Bli först att kommentera

Så här fördelar regering dina skattepengar i nya statsbudgeten

Av , , 4 kommentarer 4

Sverige har flest dödsskjutningar i EU. Men regeringen väljer att satsa sju gånger så mycket på ledighetsvecka som på Polisen. Helt uppebart en mycket tydlig felprioritering.

4 kommentarer

Bara om vi får ordning på invandringen kan integrationen lyckas

Av , , Bli först att kommentera 16

Varannan vuxen som invandrat till Sverige är beroende av bidrag för sin försörjning. Ska integrationen lyckas bättre och fler barn se sina föräldrar gå till jobbet så behöver invandringen kraftigt minska.

Bli först att kommentera

Debatt: Regionen behöver en förstärkt cancervård

Av , , Bli först att kommentera 4

Regionen behöver en förstärkt cancervård

Var tionde minut får en person i Sverige det omvälvande beskedet att de har cancer. Mer än en halv miljon svenskar är just nu drabbade av cancer. Det är den dödsorsak som är näst vanligast i Sverige. Prognoser visar på en utveckling i Sverige där antalet människor som lever med en cancerdiagnos kommer att ha fördubblats inom 25 år. Antalet människor som lever med kronisk cancer ökar därmed stadigt och det hänger samman med förbättrade medicinska möjligheter att hjälpa fler patienter att överleva svåra cancersjukdomar.

Coronapandemin har på många sätt påverkat vården. Trots att många operationer som kunnat vänta skjutits framåt i tiden har trots allt cancervården varit prioriterad. Det som däremot är mycket oroväckande att antalet personer som upptäcks och diagnostiseras med cancer har minskat under pandemin. Antalet rapporterade tumörer har minskat med cirka 10 procent under föregående år. Störst nedgång har varit i den norra sjukvårdsregionen. För Västerbottens del handlar det om ungefär en mindre cancerpatient per dag under hela året. Det är en oroväckande cancervårdskuld som kommer att behöva åtgärdas.

Cancervården i Västerbotten är generellt välfungerande när du väl får vård. Problemet är de långa väntetiderna. Region Västerbotten endast en av 31 diagnoser inom ramen för det uppsatta målet inom ramen för standardiserade vårdförlopp (SVF). Under 2021 klarades endast 46 procent av de ställda diagnoserna inom ledtiden, vilket är sämre än rikssnittet. Från Moderaterna ser vi att de standardiserade vårdförloppen behöver utvecklas. Rehabilitering och återbesök ska ingå i förloppet. Moderaterna nationellt vill se en samlad nationell barncancerstrategi som utgör en central del av en uppdaterad nationell cancerstrategi. Barncancerstrategin ska bland annat innehålla fördubblade satsningar på barncancervården och säkerställa att alla barncancerpatienter och deras nära anhöriga ska erbjudas en rehabiliteringsplan och psykosocialt stöd. Vidare behöver den nationella cancerstrategin uppdateras i syfte att stärka den långsiktiga medicinska vården gällande cancersjukdomar och prioritera att korta köerna och ledtiderna. Ett annat område som behöver uppdateras är den snabba utveckling som sker inom ny diagnostik med hjälp av artificiell intelligens och biomarkörer samt vad gäller ökade möjligheter till individuell cancerbehandling med precisionsmedicin så som immunterapier samt cell- och genterapier.

Moderaterna vill nationellt att det införs en vårdgaranti för cancerpatienter och det arbetet behöver påbörjas regionalt. Den lagstadgade vårdgarantins nuvarande 90-dagars tidsgräns för första besök respektive behandling inom specialistvården räcker inte till. Vårdgarantin ska därför knytas till standardiserade vårdförlopp som tagits fram och kontinuerligt utvecklas inom cancervården. Till vårdgarantin ska specifika resurser knytas inom ramen för en kömiljard. Om cancervård inte kan ges inom uppsatta tidsgränser ska patienten ha rätt att vända sig till en annan vårdgivare och bli ersatt för de merkostnader detta innebär. Detta som ett tydligt redskap för att alla som drabbas av cancer ska få rätt vård i rätt tid.

Det finns mer att göra när det gäller det förebyggande arbetet och hur vården blir mer jämlik. I en rapport från Vårdanalys (2019:8) påvisas att i de stora diagnosgrupperna lunga, tjocktarm, ändtarm, bröst och finns omotiverade skillnader i vård och behandling utifrån socioekonomiska och demografiska faktorer.  Därför vill vi se vårdcoacher för dessa grupper inom cancervården som finansieras inom ramen för de nationella stimulansmedlen. 1500 cancerfall per år i Sverige är direkt kopplade till matvanor. Sverige är sämst i Norden när det gäller kosten. Hälsosamma matvanor minskar risken för cancer och även för andra vanliga sjukdomar och tillstånd såsom hjärt- och kärlsjukdom, diabetes samt övervikt och fetma. Förutom minskad risk för tjock- och ändtarmscancer bidrar goda matvanor till att hålla en hälsosam vikt och skyddar därmed i förlängningen mot andra fetmarelaterade cancerformer. Ett viktigt förebyggande arbete är de olika screeningprogram som kommit på plats genom åren. Tyvärr ligger Västerbotten efter Stockholm när det gäller screening för tjocktarmscancer, glädjande nog ska det vara på plats även här. Ett annat sätt att sänka tröskeln är att införa självtest för HPV likt Region Skåne redan gjort. Socialstyrelsen menar att användningen av HPV självtest kan förväntas bidra till att fler personer screenas och att detta kan leda till att fortsätta minska sjuklighet och minskad dödlighet i livmoderhalscancer. Region Västerbotten skulle även omgående erbjuda en ”catch-up” vaccination till kvinnor mellan 21-26 år som inte blivit erbjudna HPV-vaccin under sin skolgång. Det skulle på sikt minska antalet dödsfall i cancer.

Moderaterna prioriterar en förstärkt cancervård såväl nationellt som regionalt. Vi ser att mer behöver göras för att minska antalet dödsfall och lidande.

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Artikeln är publicerad på VK-debatt, länk finns här.

Bli först att kommentera

Region Västerbotten vill upphandla sjukvård från Finland för att minska vårdskulden – efter krav från Moderaterna

Av , , Bli först att kommentera 3

Pressmeddelande 210908: Region Västerbotten vill upphandla sjukvård från Finland för att minska vårdskulden – efter krav från Moderaterna

Regionstyrelsen i Västerbotten beslutade igår efter förslag från Moderaterna om att påbörja en upphandling av planerad vård från Vasa i finska Österbotten.

–       Det är mycket glädjande, menar det moderata regionrådet i opposition Nicklas Sandström, som framhåller att dels kan vårdköerna som vuxit på grund av pandemin snabbare arbetas bort, dels så stärker det samarbetet över Kvarken.

Region Västerbotten har sedan tidigare ett intentionsavtal med Vasa Sjukvårdsdistrikt om ett fördjupat samarbete över Kvarken. Ett resultat av det samarbete är att regionen tagit emot ett antal ”rädda-hjärnan patienter” (trombektomier) från Vasa samt utvecklat svensk AT i Finland. Nu har dessutom en helt ny färja börjat trafikera kvarken vilket underlättar bland annat ett fördjupat vårdsamarbete.

Läs även denna artikel från Folkbladet, länk här

Bli först att kommentera

En bättre fungerande primärvård är möjlig

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har regionstyrelsen tagit beslut om hur primärvårdens förutsättningar inför nästa år ska se ut. Från M, C, L och KD hade vi en kraftigt avvikande syn på hur vi vill förändra och utveckla primärvården. Från den s-ledda majoriteten vill man bara fortsätta förvalta hur det ser ut idag. Tyvärr. En väl fungerande primärvård ger såväl sammantaget bättre vård för patienten som att det i slutändan blir billigare för skattebetalarna. Här nedanför återfinns de förslag vi hade på hur vi från alliansen vill förbättra primärvården.

 

Yrkande

Regionstyrelsen 7 september

 

Ärende: Beställning av Hälsoval för år 2022

 

Motiv

Alliansen har sedan införandet av hälsoval haft en annan linje vad gäller dess utformande. Vår uppfattning är att Hälsoval Västerbotten är en bra modell, men det är nödvändigt att förändra inriktning för att tillgodose en ökad tillgänglighet. Detta för att medborgarna snabbt ska kunna komma i kontakt med sjukvården och då via sin hälsocentral. Vi är av den övertygelsen att en väl utbyggd och fungerande primärvård ger lägre sjukvårdskostnader, högre produktivitet, mer rättvis fördelad sjukvård och en friskare befolkning.

Vi måste genomföra en omställning från en sjukhustung vårdmodell till vård som flyttas närmare medborgarna. En god, nära och trygg vård kräver kontinuitet. Idag slussas patienter ofta mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att ha någon som tar ett samlat ansvar för vården. Patienten får upprepa sin sjukdomshistoria om och om igen. Även för hälsocentralen och läkaren leder detta till ineffektivitet och ökad arbetsbörda. I slutändan kan såväl patientsäkerhet som vårdkvalitet påverkas. En fast läkarkontakt på sin hälsocentral ger trygghet och tillit. Patienten slipper onödigt lidande, och vårdens resurser utnyttjas mer effektivt.

Västerbotten har kommit relativt långt i arbetet med omställning till den nära vården. För att komma längre krävs en primärvårdsreform. En viktig del i det är regionernas ansvar att möjliggöra en övergång till en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. Därför föreslår Alliansen att en särskild ersättning för de vårdcentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare med tillhörande vårdteam. Det är samma modell som Västra Götalandsregionen redan har infört.

Syftet är att göra det mer attraktivt att arbeta på en ordinarie tjänst vid någon av hälsocentralerna i regionen. Genom att vi skapar ekonomiska förutsättningar för hälsocentralerna att rekrytera fler fasta läkare, blir primärvården mer attraktiv att jobba inom vilket kan bidra till att minska bristen på allmänläkare. Till det har vi även haft förslag under en lång tid om riktade satsningar på primärvården, Nära vård och exempelvis i våras vid hantering av tilläggsbudget för 2021 föreslog vi en förstärkning av läkarmedverkan på de kommunala särskilda boendena.

I dagsläget är de ekonomiska ersättningarna till hälsocentralerna uppbyggda på en fast ersättning som utgör ca 87 procent och en rörlig ersättning som motsvarar ca 13 procent av den totala ersättningen. Alliansen anser att fokus måste vara att stimulera en ökad tillgänglighet,  därav föreslår vi att den rörliga ersättningen höjs till 30 procent och den fasta blir 70 procent. I den fasta ersättningen föreslås en ökad nivå av glesbygdsersättning/litenhetsersättning.

För övrigt anser vi att första linjens barn- och ungdomspsykiatri är bristfällig och underfinansierad utifrån det uppdrag som styrelsen gav primärvården år 2014. Det saknas såväl psykologer som kuratorer för att klara den växande psykiska ohälsan på många hälsocentraler.

Åtagandet inom ramen för hälsovalet

Region Västerbotten har ett av landets bredaste åtaganden för hälsovalet. Det i sig utgör ett hinder för att nya aktörer kan etablera sig. Vi skulle vilja se ett mindre brett uppdrag där fysioterapi inte ingår i basuppdraget. Däremot behöver varje hälsocentral inom hälsovalet ha en färdig lösning, genom upphandling, för hur patienten ska kunna tillgodoses sin vård. Vi är även beredd att pröva om även MVC och medicinsk fotvård kan vara sådant som återfinns utanför basuppdraget. Likt vad figur 1 visar fungerar detta väl i andra regioner.

Tilläggsyrkanden:

Att                       Ersättningsnivån justeras för att stimulera en ökad tillgänglighet. Detta genom att den rörliga ersättningen justeras till 30 procent och den fasta till 70 procent.

Att                       En särskild ersättning för de hälsocentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare med tillhörande vårdteam.

Att                       Inom ramen för att varje särskilt boende ska ha en hälsocentralstillhörighet skall hälsocentralen erbjuda regelbundna tider för rondning samt eftersträva hög kontinuitet hos den ansvariga fasta läkaren.

Att                       Fysioterapi är ett uppdrag som hälsocentraler kan välja att upphandla och inte något som ingår i basuppdraget. Om hälsocentralen önskar så kan de självklart erbjuda det inom ramen för sin egen verksamhet.

Att                       Filialverksamhet uppmuntras för att tillgodose ökad tillgänglighet.

Att                       Att vid nyetablering skall passivt listade listas om till den nyetablerade hälsocentralens upptagningsområde inom tre månader.

Att                       En ersättning för strukturerade digitala samtal införs. Detta för att ytterligare stärka tillgängligheten och avlasta hälsocentralernas telefontider.

Att                       En särskild ersättning för de vårdcentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare med tillhörande vårdteam. Den särskilda ersättningen motsvarar cirka 3 procent högre grundersättning.

Att                       Likt andra regioner införa digitala arbetsverktyg för att underlätta för verksamhetens kvalitetsarbete. (Medrev)

Att                       Se över modellen för ”otrohetsavgift” mellan hälsocentraler vid samarbete och klusterbildning (otrohetsavgift = om en listad patient besöker annan HC får listad enhet ett avdrag).

Att                       Förändra uppdraget för PrimÄr utifrån den utvärdering av mobilt primärvårdsteam som nu pågår.

Att                       Se över regelverken för att möjliggöra fler digitala vårdbesök när det är medicinskt möjligt.

Att                       En del av basuppdraget är att hälsocentraler ska sträva efter att tillhandhålla öppettider även på kvällar.

Att                       Primärvårdsjouren på Ålidhem avvecklas.

Att                       Vid semesterperioder kan Hälsocentralen välja att begränsa utbudet på mottagningen men tillgång till specialistläkare i allmänmedicin måste finnas. Hälsocentralen kan i undantagsfall få möjlighet, efter godkännande av Regionstyrelsen, att helt stänga hälsocentralen i max 4 veckor under perioden juni-augusti. Hälsocentralen ska inkomma med ansökan om stängning i god tid så att Regionstyrelsen har möjlighet att bereda ärendet och fatta beslut enligt ordinarie process för ärendeberedning. Ansökan ska fyllas i enligt särskild mall och inkomma till beställarenheten senast 31 mars. Vid stängning har hälsocentralen ansvar för att de egna listade patienterna har tillgång till vård genom samordning med annan hälsocentral. En Hälsocentral som beviljats en stängning ska även inkomma med en åtgärdsplan för hur detta ska kunna undvikas i framtiden.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

Maria Lundqvist-Brömster (L)

Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Bli först att kommentera

Vaccinpass – så att fullvaccinerade får sin frihet tillbaka

Av , , Bli först att kommentera 5

Sverige ska ha god beredskap för att hantera en eventuell ny våg av smitta. Men staten ska inte behålla inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter längre än nödvändigt, och för fler människor än vad som krävs. Istället bör fler vaccinera sig och de som redan är vaccinerade ska kunna återgå till ett normalt liv och ett mer öppet samhälle. Moderaterna kommer i riksdagen kräva att regeringen gör tre viktiga förändringar i arbetet mot pandemin:

✅ Förläng pandemilagen – men bara med två månader i taget, istället för fyra som regeringen föreslår.

✅ Vaccinera hela befolkningen – satsa på att nå fler i utsatta områden och utrikes födda, som idag vaccinerar sig i mindre utsträckning. Och erbjud barn mellan 12 och 15 år vaccin.

✅ Inför nationella vaccinpass så att dubbelvaccinerade så långt som möjligt kan återfå sin frihet och återgå till ett normalt liv, fram tills att alla restriktioner avvecklats. Verksamheter som har drabbats hårt av restriktionerna – som resor, kultur, krogar och idrott – ska kunna öppna upp för alla vaccinerade

Bli först att kommentera

M vill stärka vårdsamarbetet ytterligare med Österbotten genom att upphandla sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande 210827: M vill stärka vårdsamarbetet ytterligare med Österbotten genom att upphandla sjukvård

Moderaterna i Region Västerbotten vill stärka samarbetet över kvarken ytterligare genom ett förstärkt vårdsamarbete. Sedan tidigare finns intentionsavtal med Vasa Sjukvårdsdistrikt om ett fördjupat samarbete över Kvarken. Ett resultat av det samarbete är att regionen tagit emot ett antal ”rädda-hjärnan patienter” (trombektomier) från Vasa samt utvecklat svensk AT i Finland. Nu har en ny färja börjat trafikera kvarken vilket underlättar ett ännu fördjupat vårdsamarbete.

Region Västerbotten har långa vårdköer, som förvärrats av pandemin, som behöver opereras bort.

– För att hitta fler möjligheter att korta köerna behöver regionen söka vårdgivare utanför länets gränser. Region Norrbotten ska till exempel upphandla vårdtjänster för 500 miljoner kronor i Norden och Europa. Moderaterna vill därför att Region Västerbotten undersöker möjligheten att upphandla planerad vård av Vasa sjukvårdsdistrikt inom områden där Västerbotten har långa vårdköer samt där Österbotten har kapacitet att ta emot patienter, säger Nicklas Sandström regionråd i opposition (M).

Det skulle bli ett vinna-vinna får båda parter samt att det dessutom bidrar det till att stärka samarbetet mellan våra två regioner menar Moderaterna.

Mer finns att läsa på den här artikeln i VK, länk finns här. Hela förslaget finns här nedanför:

Initiativärende

Regionstyrelsen 7 september samt hälso- och sjukvårdsnämnden 9 september

Stärkt samarbete med Österbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt

Stärk vårdsamarbetet med Vasa ytterligare

Redan 2015-04-07 tecknade landstingsstyrelsen ett intentionsavtal med Vasa Sjukvårdsdistrikt om ett fördjupat samarbete över kvarken. Ett resultat av det samarbete är att regionen tagit emot ett antal ”rädda-hjärnan patienter” (trombektomier) från Vasa samt utvecklat svensk AT i Finland. Nu har en ny färja börjat trafikera kvarken vilket underlättar ett ännu djupare vårdsamarbete.

Pandemin har inneburit att vårdköerna vuxit ytterligare. Det krävs en rad olika åtgärder för att komma till rätta med köerna. En av de åtgärderna kan vara att fördjupa samarbetet med Vasa Sjukvårdsdistrikt. Moderaterna vill att Region Västerbotten undersöker möjligheten att köpa planerad (elektiv) vård av Vasa inom områden där Västerbotten har långa vårdköer samt där de har kapacitet att ta emot patienter. Det skulle bli ett vinna-vinna får båda parter. Dessutom bidrar det till att stärka samarbetet mellan våra två regioner.

För patienten skapas då möjligheten att i stället för att vänta ytterligare på sitt ingrepp en möjlighet att få vård i Vasa. För andra patienter kan alternativet vara att få vård i en annan region söderut eller åka över kvarken. Genom att Vasa sjukvårdsdistrikt erbjuder vård på svenska kommer inte heller språket att vara ett hinder.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionstyrelsen beslutar:

Att         Påbörja en översyn av det tidigare intentionsavtalet med Vasa för att undersöka vilka områden som samarbetet kan stärkas ytterligare.

Att     Undersökta möjligheten att upphandla planerad vård av Vasa sjukvårdsdistrikt.

Nicklas Sandström (M)

Vice ordförande i regionstyrelsen

Elmer Eriksson (M)

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Åsa Ågren Wikström

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen

Bli först att kommentera