Etikett: äldre

Ambulerande husläkare

Av , , Bli först att kommentera 2

Förra veckan i landstingsfullmäktige behandlade mina partikollegor Liv Granbom och Andreas Löwenhööks motion om ambulerande husläkare. De ville att läkare ska kunna kallas in för att behandla akut sjuka äldre i hemmet eller i särskild boende. Landstingsfullmäktige beslutade, genom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (44 röster), att avslå motionen. Alliansen röstade för ett bifall (27 röster).

 
Trots goda erfarenheter från andra delar av landet samt att det skulle kunna ge högre kvalitet för de äldre valde den styrande majoriteten av avfärda förslaget.
 
 
Motionen i sin helhet:
 
Ambulerande husläkare
 
Landstinget i Uppsala län påbörjade år 2000 en försöksverksamhet med ambulerande husläkare. Det är en läkarresurs som på initiativ av distriktssköterskan kan kallas in för att behandla akut sjuka äldre i hemmet eller i särskilt boende.
 
Försöksverksamhen utvärderades efter en sexårsperiod, 2006, med mycket positivt resultat. Utvärderingen visade att den mänskliga vinsten för de äldre var betydande. Hjälp i hemmet, färre ambulanstransporter, färre besök på akuten, ökad trygghet samt ökad nöjdhet över omsorgen i stort är värden som lyfts fram.
 
Sett ur ett ekonomiskt perspektiv så sparade landstinget i Uppsala drygt 40 miljoner kronor under försöksperioden. Detta i form av minskade kostnader för ambulanstransporter, inläggningar och diagnostisering. Därtill sjönk belastningen på ambulanssjukvården och akuten.
 
Mot anledning av de goda resultaten av försöket inordnades funktionen med ambulerande husläkare i ordinarie verksamhet 2006.
 
En utredning kring akuta transporter i Västerbottens läns landsting, från 2010-12-01, visar att ambulansverksamheten i länet är underdimensionerad i förhållande till behovet. Sedan dess har omstruktureringar gjorts som ytterligare har försvagat ambulansverksamhetens kapacitet, i till exempel Åsele. Behovet av kompletterande och avlastande insatser till ordinarie ambulansverksamhet har med detta ökat.
 
Vår mening är att ett system med ambulerande husläkare i Umeå och Skellefteå, som effektiviserar ambulans- och akutsjukvården på dessa två orter, kan resultera i att resurser på lång sikt frigöras för att upprätthålla en fullgod ambulansverksamhet i hela länet.
 
Mot bakgrund av de mycket positiva resultaten från Uppsala och behovet av avlastande insatser till ordinarie ambulansverksamhet i länet så vore det rimligt att påbörja ett försök med ambulerande husläkare i Västerbotten.
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
 
Att                uppdra till landstingsstyrelsen att inrätta en försöksverksamhet med ambulerande husläkare i Västerbotten.
 
 
 
Liv Granbom                      Andreas Löwenhöök
Moderaterna Moderaterna
 

Inrätta mellanvårdsavdelningar i Umeå och Skellefteå

Av , , Bli först att kommentera 1

 

 
Pressmeddelande 130326: Alliansen i Västerbotten – Inrätta mellanvårdsavdelningar i Umeå och Skellefteå
 
Allians för Västerbotten har idag lämnat in en gemensam motion om att i samverkan mellan Umeå och Skellefteå inrätta mellanvårdsavdelningar. Detta är ett konkret exempel på hur det går att lösa situationen för kvarliggande patienter på sjukhusen som inte kan komma tillbaka till sitt vanliga boende eller till ett särskilt boende säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.
 
Förutom att det blir bättre för den enskilda, oftast äldre, är det betydligt mer samhällsekonomiskt att vårda patienten på en mellanvårdsavdelning än i en vanlig sjukhussäng menar alliansen i sin motion.
 
En mellanvårdsform skulle ge en nödvändig avlastning och minska risken att äldre patienter kommer i kläm mellan kommun och landsting. Dessutom skulle de äldre patienterna få bättre vård och rehabilitering, med läkarresurser på plats, än vad kommunen kan erbjuda. Man skulle också kunna komma igång med medicinering och kosthållning. På så sätt får patienterna en mer ändamålsenlig vård och ett bättre omhändertagande. Samtidigt minskar risken för återbesök i akutvården och patientsäkerheten förbättras. En annan vinst är att sjukhussängarna frigörs vilket gör att operationer inte behöver ställas in på grund av platsbrist argumenterar Alliansen.
 
 
Hela motionen i sin helhet:
 
 
Motion
 
Inrätta mellanvårdsavdelning i samverkan mellan landstinget och Skellefteå respektive Umeå kommun
 
Äldre sjuka ska inte drabbas av brister i hur vården och omsorgen är organiserad. Men de senaste åren har vi tyvärr sett brister i vård- och omsorgskedjan som fått till följd att många äldre patienter har varit tvungen att ligga kvar på sjukhuset. Ett problem är att ge rätt vård för äldre patienter under olika skeden. En patient kan vara färdigbehandlad i slutenvården eller inom psykiatrin på sjukhuset, men är ändå inte tillräckligt frisk för att flytta hem. Ofta beror det på att man måste invänta anpassningar i hemmet eller på det särskilda boendet.
 
Detta för med sig kostnader, både i form av mänskligt lidande och för samhället. Till exempel måste kommunerna betala en straffavgift till landstinget om en medicinskt färdigbehandlad patient måste ligga kvar på sjukhus mer än fem dygn. Ett genomsnittligt vårddygn på ett sjukhus kostar 7384 kr medan på ett kommunalt äldreboende 1512 kr. Kvarliggande patienter medför 40-50 miljoner kronor i extra onödiga kostnader för skattebetalarna i länet.
 
Vi ser bekymrat på att situationen med kvarliggande patienter har förvärrats de senaste åren. Mellan åren 2011 till 2012 ökade antalet vårddygn så pass mycket att kommunernas straffavgifter till landstinget ökade med nästan 30 procent. År 2012 var det totalt 7290 vårddygn som kommunerna var tvungen att ersätta landstinget för. Situationen med kvarliggande äldre var värst i Skellefteå, som fick betala en straffavgift på 10,5 miljoner. Umeå fick betala 9,6 miljoner. För den enskilde, oftast äldre, blir det ett onödigt lidande att behöva stanna kvar på ett sjukhus istället för att få omvårdnad på ett särskilt boende.
 
Mot bakgrund av detta anser vi att situationen måste lösas. Vårt förslag till lösning av problemet är att inrätta en mellanvårdsavdelning i samverkan mellan landsting och kommunerna där problemet är störst, det vill säga Skellefteå och Umeå. Vi föreslår att mellanvådsavdelningen placeras i anslutning till orternas respektive sjukhus och att kommunerna är ansvariga huvudmän.
 
En mellanvårdsform skulle ge en nödvändig avlastning och minska risken att äldre patienter kommer i kläm mellan kommun och landsting. Dessutom skulle de äldre patienterna få bättre vård och rehabilitering, med läkarresurser på plats, än vad kommunen kan erbjuda. Man skulle också kunna komma igång med medicinering och kosthållning. På så sätt får patienterna en mer ändamålsenlig vård och ett bättre omhändertagande. Samtidigt minskar risken för återbesök i akutvården och patientsäkerheten förbättras.
 
Just nu pågår ett arbete inom regeringen att se över reglerverket. Enligt den diskussion som förs föreslås nya regler som medför att kommunerna blir ekonomiskt ansvariga för utskrivningsklara patienter från psykiatrin redan efter 15 dagar. Det är en halvering av det antal fria dagar som gäller i dag. Även betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter i somatisk och geriatrisk vård ses över. Enligt de diskussioner som förs kan tidsfristen komma att kortas till tre dagar i stället för dagens fem. Något som torde höja intresset hos kommunerna att hitta framgångsrika samverkanslösningar.
 
Både i Norge och Danmark har man utvecklat en mellanvårdsform mellan sluten- och öppenvård, distriktspsykiatricentra där en person som blir hastigt försämrad snabbt kan få vård utan att han eller hon behöver skrivas in på sjukhus.
 
Samverkan behövs för att inte de olika vårdgivarna ska dubbelarbeta eller försöka vältra över kostnader på den andra, med följden att patienterna hamnar i kläm. Alla inblandade måste arbeta med patientens bästa i centrum och med fokus på att ge bästa möjliga vård och stöd. Därför måste samverkan fungera, så att alla får en likvärdig vård, oavsett om man bor i länet.
 
Med anledning till detta yrkar vi att fullmäktige beslutar:
 
Att                 uppdra till landstingsstyrelsen att uppta förhandlingar med Skellefteå och Umeå kommun för att i samverkan etablera en mellanvårdsavdelning för utskrivningsklara i respektive kommun.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Andreas Löwenhöök (M)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå    
 
Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare
 
Carin Hasslow (FP)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Daniel Öhgren (C)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå    
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 
Lena Sandberg (KD)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå
 

 

Äldre i fokus på landstingsfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

I går var det landstingsfullmäktige där långt ifrån alla viktiga ärenden hann diskuteras men av dem som kom upp för debatt var frågan om vården för de äldre den som blev den tyngsta. Från Moderaterna och Alliansen hade vi ställt frågan till sossarna om varför de nedmonterar den geriatriska vården för de mest sjuka äldre medan resten av landet rustar upp. Från sossehåll hävdade man att det inte var antalet vårdplatser som var det viktigaste utan innehållet i vården. Förvisso sant men då situationen är den att det råder överbeläggningar på geriatriken samt att då inte den avdelningen kan ta emot patienter så skapar det flaskhalsar för andra vårdavdelningar. Exempelvis kan ortopedvårdavdelningen ha flera patienter som borde vårdas på geriatriken men blir kvar där. Något som i sin tur gör att ortopeden får svårt att klara sin ordinarie verksamhet.  På så sätt har antalet vårdplatser betydelse, så länge inte flödet av patienter fungerar som det ska på sjukhusen är det svårt att så kraftigt reducera vårdplatser. Från moderaterna och Alliansen tillför vi mer resurser till 5 % fler vårdplatser för att klara av att de flaskhalsar som uppstår och råda bot på överbeläggningarna som är av de vårdplatser som finns idag.

Vården för de mest sjuka äldre

Av , , 2 kommentarer 6

I dag är det gruppdag för alla fullmäktigegrupper inför morgondagens landstingsfullmäktige. Under dagen diskuteras ärenden inför morgondagen. En av många frågor som kommer att debatteras är Alliansens interpellation om varför sossarna nedmonterar geriatriken i länet då resten av Sverige försöker att rusta upp.
 
Det senaste året har den geriatriska slutenvården kraftigt reducerats i antalet vårdplatser. Även det ansvar geriatriker hade för vissa särskilda boenden har försvunnit. Att ha särskilt kunskap om äldres sjukdomar och sjukdomstillstånd är viktigt i en sjukvård där allt fler blir äldre i vårt samhälle. Därför ter sig den prioritering socialdemokraterna i länet valt att gjort som rätt märkligt. Det ska bli intressant att höra vad de har haft för grund för hur de prioriterat.    

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Minskad användning av olämpliga läkemedel

Av , , 2 kommentarer 3

Regeringen satsar i år 325 miljoner kronor för att minska onödig läkemedelsanvändning bland äldre. En viktig satsning som gör att då onödiga eller olämpliga läkemedel tas bort kan förhoppningsvis livskvalitén öka hos de äldre. För Västerbottens del krävs att olämpliga läkemedel tas bort för minst 480 äldre. Sen finns det ett antal olämpliga läkemedelskombinationer som behövs se över.

 
Det viktigaste handlar om att fler läkemedelslistor behöver revideras hos fler äldre och vid fler tillfällen. Det kan vara rätt att en äldre har 10 läkemedel eller fler bara de har satts i ett sammanhang där någon reviderat läkemedelslistan. För det finns inget självändamål att minska läkemedelsförbrukningen om det leder till att äldre får sämre livskvalité, exempelvis om smärtstillande tas bort.
 
Regeringen satsning sätter fokus på en viktig fråga hur äldre kan få en bättre vardag.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Varför en nedmontering av geriatriken i Västerbotten när resten av landet rustar upp?

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Runt om i landet pågår en satsning på att börja bygga upp och stärka upp den geriatriska (sjukvård för äldre/läran om ålderdomens sjukdomar) kompetensen inom sjukvården. I Västerbotten som har haft en välfungerande verksamhet med många vårdplatser sker däremot en kraftig nedmontering från den styrande sosse-majoriteten. Från Alliansen drev vi på att den här kraftiga försämringen drabbade de mest sjuka äldre alldeles för hårt. Moderaterna och Alliansen ser hur förändringen sker i samhället med allt fler äldre ställer högre krav på en välfungerande sjukvård för äldre. Därför ter sig den omvandling som sker nu inom sjukvården för äldre i Västerbotten som en konstig omställning sett till hur resten av landet satsar och hur demografin förändras med tiden. Utifrån detta ställer nu Allinasen i Västerbotten följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
 
 
Varför en nedmontering av geriatriken i Västerbotten när resten av landet rustar upp?
 
 
Geriatrik omfattar en bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid akuta och kroniska sjukdomar samt rehabilitering. I Västerbotten är det geriatriska sjukvårdsarbetet samlat under Geriatriskt centrum. Centrumet arbetar med att vara en del i det akuta och planerade flödet för patienter mellan akuten, övrig specialiserad sjukhusvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Insatserna omfattar diagnostik, behandling, omvårdnad samt rehabilitering i slutenvård och i öppenvård. Arbetssättet är huvudsakligen teambaserat och har patientens individuella behov i fokus.
 
Geriatrisk kunskap är extra viktig i all vård för äldre för att få en god sammanhållen sjukvård av hög kvalité
 
Det senaste året har den geriatriska slutenvården kraftigt reducerats i antalet vårdplatser. Även det ansvar geriatriker hade för vissa särskilda boenden har försvunnit. I resten av landet sker däremot en kraftig uppbyggnad av den geriatriska vården. Satsningen sker utifrån den förändrade demografin som gör att befolkningen lever allt längre.
 
  • Varför nedmonterar landstinget i Västerbotten sin geriatrik då stora delar av landet rustar upp?
  • Då befolkningen i Västerbotten blir allt äldre är det då rätt att minska den geriatriska vården?
  • Hur blir vården för de äldre bättre då geriatriken minskar?

 

En rättighet för den äldre att få bra vård

Av , , 4 kommentarer 7

I dagens VF skriver jag tillsammans med mina alliansvänner i landstinget om vikten av god vård för de svårt sjuka äldre. Här nedan är hela insändaren:

En rättighet för den äldre att få bra vård

Någon gång blir alla gamla och vill bli väl omvårdade utan större oro. De mest svaga äldre behöver en trygg och säker geriatrisk vård. Dagligen sker en ökning av de äldre som lider av höftledsproblem, demenssjukdomar och depressioner i Västerbotten. Än viktigare blir behovet av en väl fungerande geriatrisk vård. Det är viktigt att förstå, geriatriken ser till den sjukes hela situation och inte bara vid akuta problem.

Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet i Västerbottens läns landsting missgynnar de svaga äldre en bra och trygg vård genom sina sparåtgärder. För att få landstingets ekonomi i balans väljer S och Mp att inte prioritera den geriatriska vården och skapar otrygghet för de äldre genom att ta bort platser på geriatriken och minska arbetstillfällen. Allians för Västerbotten har i sitt alternativa förslag till besparingar valt att istället satsa på de äldre och behålla platserna på geriatriken. En väl utrustad geriatrisk vård minskar kostnaderna istället för att höja de, då färre besök behöver göras till vårdcentralerna.
 
Personal med geriatrisk kompetens är den personal som kan se och hjälpa den multisjuka äldre på bästa sätt, därför är det viktigt med en geriatrisk klinik med resurser som svarar mot en växande andel äldre i befolkningen.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 
 
 
 
 
4 kommentarer
Etiketter: , , ,

Vården ska värna de mest utsatta

Av , , Bli först att kommentera 3

I gårdagens VK samt i Norran skriver jag tillsammans med mina Alliansvänner om att vården ska värna de mest utsatta. Här nedan finns artikeln:

Vården ska värna de mest utsatta

Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har flera gånger vid tillsyn av den psykiatriska verksamheten vid Norrlands universitetssjukhus påpekat att överbeläggningar kan medföra risker för patientsäkerheten. Lokalerna inom psykiatrin har varit eftersatta i flera år och möjligheterna att förbättra patienternas vårdmiljö och personalens arbetsmiljö är i det närmaste obefintliga.

Den psykiatriska vården har nästan alltid överbeläggningar, ibland en hel vårdavdelning. För ett antal år sedan lade den S-ledda majoriteten ned slutenvårdsplatser i Lycksele vilket förvärrade överbeläggningarna i Skellefteå och Umeå. Socialdemokraternas och Miljöpartiets sparåtgärder med neddragning av vårdplatser inom psykiatrin är därför ett förslag som drabbar de mest svaga och utsatta inom vården.
 
För att nå en ekonomi i balans krävs en rad kraftfulla åtgärder men det finns tydliga skillnader mellan majoriteten och Alliansen när det gäller besparingen på antalet vårdplatser på sjukhusen. Alliansen hade ett alternativt förslag till sparåtgärder där besparingar i första hand skulle ske på sådant som inte är sjukvård och där barnen, de äldre och de psykiskt sjuka värnades.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Gör omtag i nedskärningar inom vården

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår MBL-förhandlades Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till nedskärningarna i sjukvården med läkarförbundet i Västerbotten. Att döma av nyhetsrapporteringen var det ett rätt stormigt möte. Precis som Moderaterna  tillsammans med Alliansen påtalat saknas relevanta konsekvensanalyser av förslagen. Störst är bristen av analys och konsekvens när det gäller vårdplatsneddragningarna inom vården för äldre och för de psykiskt sjuka men även borttagandet och minskningen av akutplatserna på sjukstugorna. 

Precis som Läkarförbundet vädjar om krävs mer och större folklig opinion emot dessa förslag för att lyckas stoppa dem. För innan det går att gå vidare krävs relevanta konsekvensanalyser! Jag vill verkligen uppmana alla som blir upprörda av förslagen att höra av sig till den politiskt ansvariga, socialdemokraternas landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson och vädja om att göra omtag. 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Satsning på de mest sjuka äldre

Av , , 4 kommentarer 5

Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att avsätta 1,1 miljarder kronor ur statskassan för att satsa på utvecklingen av vården, omsorgen och de mest sjuka äldre för år 2012. Pengarna är mestadels prestationsbaserade. Satsningen på de mest sjuka äldre påbörjades redan 2010 där både regeringen, kommunerna och landstingen bidrar i samarbetet.

Under hela mandatperioden 2010-2014 satsas hela 4,3 miljarder kronor på vården och de mest sjuka äldre .
 
Det finns särskilt 2 områden som prioriteras 2012:
 
·        god läkemedelsbehandling för äldre
·        en sammanhållen vård och omsorg
 
Överenskommelsen ger en ytterligare motivation att förbättra situationen för de mest sjuka äldre och vården samtidigt som man ska kunna erbjuda individuell vård som är anpassad efter de äldres behov.
4 kommentarer
Etiketter: ,