Etikett: Ambulerande husläkare

M-förslag om att pröva ambulerande husläkare

Av , , 2 kommentarer 5

Pressmeddelande 150126: M-förslag om att pröva mbulerande husläkare

Moderaternas Liv Granbom (M) vill att landstinget i Västerbotten startar upp en försöksverksamhet med ambulerande husläkare. Försöket handlar om att ge möjlighet till en distriktssköterska att vid behov kalla in en läkare att kunna göra ett hembesök hos patienten istället för patienten ska besöka akutmottagningen. Tidigare försöksverksamheter har visat på att detta har gett vinster för den enskilde patienten som inte behöver uppsöka sjukvården, färre ambulanstransporter, ökad trygghet samt totalt sätt minskade kostnader.

Granbom (M) vill nu ha besked från ansvarigt landstingsråd, Karin Lundström (S), om hon är beredd att starta upp en försöksverksamhet även i Västerbotten.

För mer information:
Liv Granbom

 

Interpellationen i sin helhet:

 

Ambulerande husläkare

Moderaterna har under flera år följt utvecklingen med ambulerande (mobila) husläkare. Redan 2004 ställde jag en enkel fråga på landstingsfullmäktige om införande av mobila husläkare. Svaret på frågan var att det var intressant och en försöksverksamhet skulle genomföras.

Då ingenting hände lyfte moderaterna frågan vid två tillfällen i form av interpellationer, år 2005 och 2007.

Åren gick och 2012 lämnade moderaterna på nytt i en motion där vi ville ge landstingsstyrelsen i uppdrag att inrätta en försöksverksamhet med ambulerande husläkare i Västerbotten. Motionen avslogs.

Det är beklagligt att den politiska majoriteten inte har varit beredd att ta lärdom av dem positiva erfarenheterna från Uppsala läns landsting. Redan 2000 startades en försöksverksamhet med ambulerande husläkare. Hembesök av läkare är lämplig vid smittsamma sjukdomar, rörelsehinder, besvärliga kommunikationer och vid andra akuta tillstånd som inte kräver omedelbar sjukhusvård.

Efter sex år utvärderades försöksverksamheten och resultatet var mycket positivt. Utvärderingen visade att vinsten för de sjuka var betydande. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv sparade landstinget i Uppsala ca fyrtio miljoner kronor under den sex år långa försöksperioden. Numera är det inte bara Uppsala som har ambulerande läkare. Jag kan nämna att vi numera har ambulerande läkare i bl.a. Kalmar, Nyköping och Oxelösund.

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag min fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S):

· Anser du att det är dags att starta upp en försöksverksamhet med ambulerande husläkare även i Västerbotten?

 

Liv Granbom
Moderaterna

2 kommentarer
Etiketter:

Ambulerande husläkare

Av , , Bli först att kommentera 2

Förra veckan i landstingsfullmäktige behandlade mina partikollegor Liv Granbom och Andreas Löwenhööks motion om ambulerande husläkare. De ville att läkare ska kunna kallas in för att behandla akut sjuka äldre i hemmet eller i särskild boende. Landstingsfullmäktige beslutade, genom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (44 röster), att avslå motionen. Alliansen röstade för ett bifall (27 röster).

 
Trots goda erfarenheter från andra delar av landet samt att det skulle kunna ge högre kvalitet för de äldre valde den styrande majoriteten av avfärda förslaget.
 
 
Motionen i sin helhet:
 
Ambulerande husläkare
 
Landstinget i Uppsala län påbörjade år 2000 en försöksverksamhet med ambulerande husläkare. Det är en läkarresurs som på initiativ av distriktssköterskan kan kallas in för att behandla akut sjuka äldre i hemmet eller i särskilt boende.
 
Försöksverksamhen utvärderades efter en sexårsperiod, 2006, med mycket positivt resultat. Utvärderingen visade att den mänskliga vinsten för de äldre var betydande. Hjälp i hemmet, färre ambulanstransporter, färre besök på akuten, ökad trygghet samt ökad nöjdhet över omsorgen i stort är värden som lyfts fram.
 
Sett ur ett ekonomiskt perspektiv så sparade landstinget i Uppsala drygt 40 miljoner kronor under försöksperioden. Detta i form av minskade kostnader för ambulanstransporter, inläggningar och diagnostisering. Därtill sjönk belastningen på ambulanssjukvården och akuten.
 
Mot anledning av de goda resultaten av försöket inordnades funktionen med ambulerande husläkare i ordinarie verksamhet 2006.
 
En utredning kring akuta transporter i Västerbottens läns landsting, från 2010-12-01, visar att ambulansverksamheten i länet är underdimensionerad i förhållande till behovet. Sedan dess har omstruktureringar gjorts som ytterligare har försvagat ambulansverksamhetens kapacitet, i till exempel Åsele. Behovet av kompletterande och avlastande insatser till ordinarie ambulansverksamhet har med detta ökat.
 
Vår mening är att ett system med ambulerande husläkare i Umeå och Skellefteå, som effektiviserar ambulans- och akutsjukvården på dessa två orter, kan resultera i att resurser på lång sikt frigöras för att upprätthålla en fullgod ambulansverksamhet i hela länet.
 
Mot bakgrund av de mycket positiva resultaten från Uppsala och behovet av avlastande insatser till ordinarie ambulansverksamhet i länet så vore det rimligt att påbörja ett försök med ambulerande husläkare i Västerbotten.
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
 
Att                uppdra till landstingsstyrelsen att inrätta en försöksverksamhet med ambulerande husläkare i Västerbotten.
 
 
 
Liv Granbom                      Andreas Löwenhöök
Moderaterna Moderaterna