Etikett: folkomröstningen

Kommentarer kring att frågan i folkomröstningen har överklagats

Av , , Bli först att kommentera 9
I dag så kom besked om att frågeformuleringen till den kommande folkomröstningen är överklagad. I sak tycker jag inte att det gör något att förvaltningsrätten får pröva de juridiska avväganden som finns i lagstiftningen i förhållande till intentionerna i den fråga som namninsamlingen för att åstadkomma en folkomröstning gällde.
 
Jag tycker fortfarande att den frågan som formulerades fram gemensamt mellan de olika partierna med stöd från expertis och folkinitiativet blev bra. Den har sin utgångspunkt i den fråga som återfanns på den namninsamling som väckte frågan om folkomröstning samt att den innehåller formuleringen om behovet av ett åtgärdspaket för hela länet. För folkomröstningen handlar om hela länet och inte två orter. Jag kan inte nog understryka att för Moderaterna och Alliansen är det en folkomröstning om rättvis sjukvård i hela länet.
 
Utifrån detta ser jag två skiljelinjer i debatten. Det ena är själva formuleringen på själva valsedeln och den andra är hur de politiska partierna väljer att uttolka vad det hela innebär. När det gäller frågeformuleringen så är det en bra kompromiss om sjukvård i hela länet. När det gäller hur partierna ska uttolka storleken på åtgärdspaketet samt finansieringen för detta kommer det att bli en het politisk debatt om. Från oppositionen har vi betonat att vi vill bygga en rättvis sjukvård i hela länet. När det gäller finansieringen finns det många andra sätt att hitta de få miljoner som det handlar om vilket vi från Alliansen lyft fram i de alternativa budgetar och sparförslag som vi presenterat.  
 
Nu återstår det att se vad förvaltningsrätten gör med ärendet men jag hoppas ändå att det blir en snabb process och det blir en folkomröstning här rätt snart men allra helst hoppas jag att sossarna backar och erkänner att de genomfört korkade politiska beslut.
 

    

Folkomröstning om en rättvis sjukvård för hela länet

Av , , 10 kommentarer 4

I dagens Folkbladet utvecklar jag tillsammans med mina Allianskollegor vårt ställningstagande kring den kommande folkomröstningen. Vill särskilt lyfta fram det som finns i artikeln kring resonemanget hur Sossarna vill ställa olika länsdelar mot varandra något som vi från Alliansen anser är sorgligt och beklagligt. 

 
Folkomröstning om en rättvis sjukvård för hela länet
 
Söndag den 8 september ska västerbottningarna rösta om en rättvis sjukvård för hela länet. Ansvaret för detta ligger på den socialdemokratiska ledningen med Peter Olofsson i spetsen som genomförde sparförslagen i Projekt balans utan analys eller konsekvensbeskrivning. Försämringar som genomförs i sjukvården drabbar hela länet. 
 
Dessa försämringar av sjukvården motiverar dessutom majoriteten med att det skulle vara regeringens fel. Som medborgare är det viktigt att komma ihåg att det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera hälso- och sjukvården genom landstingsskatten. Ett ansvar som Socialdemokraterna har skjutit framför sig de senaste 20 åren, vilket förvärrat situationen. 
 
Allianspartierna i landstinget hade andra förslag med andra prioriteringar. Fokus på Alliansens kostnadsreduceringar var att värna den direkta vården och spara på det som inte är sjukvård. Vårdplatsneddragningarna var inte lika omfattande. Därtill föreslogs neddragningar på administration, centrala anslag, projekt och Region Västerbotten. I Alliansens alternativ till projekt balans samt i den senaste budgeten prioriterades bland annat akutvårdsplatser i inlandet och ambulans i Åsele vilket gör det märkligt att inte stödja de krav som väckts från folkinitiativet.
 
Det är mycket sorgligt att se hur Socialdemokraterna väljer att agera och argumentera i denna fråga. Möjligheten till att föreslå och driva fram en folkomröstning är en demokratisk rättighet inskriven i grundlagen. För oss i Alliansen är det en rättighet vi värnar. Än värre är det när de ledande S-politikerna väljer att ställa länet och dess kommuner mot varandra. Maken till intellektuell härdsmälta och cynisk politik är svår att föreställa sig. Genom det sätt som sossarna väljer att agera uppviglas länets kommuner att bekämpa varandra istället för att samarbeta och samverka. 
 
Länet sjukvård är en sammanhållen vårdkedja där hälsocentraler, sjukhus och kommuner hjälper patienten igenom. Till exempel sker länets fetma- och höftledskirurgi på Lycksele lasarett och gall- och knäoperationer på Skellefteå lasarett. På Norrlands universitetssjukhus sker avancerade operationer för hela länet men även för hela Norrland. Akutvårdsplatserna på länets sjukstugor avlastar sjukhusen. Dessa akutvårdplatser har Socialdemokraterna avvecklat i Dorotea. Att bygga fungerande vårdkedjor för sjukvården i länet är framgångskonceptet. 
 
En stor utmaning är att stärka primärvården så att patienten får tillgång till nära sjukvård på rätt vårdnivå. Mycket av dagens sjukvård skulle kunna ske på en lägre omhändertagandenivå och till en lägre kostnad. I jämförelse med andra landsting konsumerar länets invånare sjukvård för cirka 235 mkr mer än riksgenomsnittet och 630 mkr mer än Östergötland som är ett jämförbart landsting.    
 
Att som Socialdemokraterna och Miljöpartiet ta politisk strid för ett sparförslag på 1 mkr för ambulans i Åsele och 2 mkr för akutvårdsplatser i Dorotea är för oss en mycket märklig politik. Dessa kostnader utgör endast 0,0003 procent av sjukvårdens totala omkostnader. 
 
Det handlar alltså inte om någon större besparing. Det som är avgörande för befolkningens trygghet och bygdens utveckling är tillgång till basservice i form av tillgänglig ambulans och akutsjukvård nära patienter och anhöriga.
 
Oavsett valresultat och valdeltagande i den kommande folkomröstningen kommer Allianen att fortsätta att driva att hela länet skall ha en trygg och rättvis sjukvård. Rätten till en likvärdig vård får aldrig sättas i fara av politisk godtycklighet, geografiska eller sociala gränsdragningar. Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandat att vid nästa val ta över styret för Västerbottens läns landsting.  
 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd      
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare 
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare 
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare 
 
 
 
 

 

En folkomröstning för en rättvis sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 5
En regional folkomröstning är något historiskt då det aldrig skett i Sverige förut. Som medborgare i länet är det viktigt att komma ihåg bakgrunden. Grundproblemet är en misskött ekonomi i sjukvården i länet under de senaste 20 åren. De förändringar som nu genomförts av Socialdemokraterna och Miljöpartiet under arbetsnamnet Projekt balans är framförallt en ofrånkomlig konsekvens av långvarig avsaknad av politisk styrning och bristande ekonomiskt ansvarstagande. 
 
Den nya Socialdemokratiska ledningen med Peter Olofsson i spetsen genomförde sparförslagen i Projekt balans utan analys eller konsekvensbeskrivningar. Besparingar som dessutom motiveras med att det skulle vara regeringens fel. Som medborgare är det viktigt att komma ihåg att det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera hälso- och sjukvården genom landstingsskatten.
 
De försämringar som sker i sjukvården drabbar hela länet. Länets sjukhus har det tufft med färre vårdplatser och ett högre arbetstempo för personalen. Vårdplatsminskningar där de mest sjuka äldre drabbas hårdast. Primärvården har fått ett ännu större åtagande med 15 000 nya besök som ska klaras av trots att var tredje distriktsläkartjänst är vakant. Den tuffaste försämringen för medborgarna har skett i inlandet där akutvårdplatser försvunnit från sjukstugorna och ambulansen i Åsele dragits in. 
 
Allianspartierna i landstinget hade andra förslag med andra prioriteringar. Fokus på Alliansens kostnadsreduceringar var att värna den direkta vården och spara på det som inte är sjukvård. Vårdplatsneddragningarna var inte lika omfattande därtill föreslogs neddragningar på administration, centrala anslag, projekt och Region Västerbotten. I Alliansens alternativa förslag till projekt balans samt vid den senaste budgeten prioriteras bland annat akutvårdsplatser i inlandet och ambulans i Åsele vilket gör det märkligt att inte stödja de krav som väckts från folkinitiativet.
 
Försämringar av sjukvården i länet var något som resulterade i att länets invånare har sagt ifrån. Det s.k. Doroteaupproret/folkinitiativet. Framförallt handlar det om en känsla av uppgivenhet där landstinget minskar på basal akutsjukvård och därmed bidrar till att en försämrad känsla av framtidstro på berörda orter och att vi inte har en rättvis och tillgänglig vård i hela länet.
 
Kärnan i den representativa demokratin är att de folkvalda politikerna lyssnar på sina väljare och förvaltar det förtroende som ges vid de allmänna valen. En konsekvens av att inte ta det ansvaret är att väljarna har möjlighet att vart fjärde år rösta bort de ansvariga politikerna. 
Nu har lagstiftningen förändrats och förstärkt möjligheten att genomföra folkomröstningar. Det är en demokratisk rättighet som är inskriven i grundlagen och något som samtliga politiker måste förhålla sig till. 
 
Alliansen har lyssnat på det initiativ som väckts för åstadkomma en folkomröstning och anser att det är rimligt att de ska få ansvarspröva den politiska majoriteten utifrån den frågeställning som de själva väckt. En frågeställning som är det som 24 000 länsbor skrivit under på som beskriver de försämringar som skett av sjukvården inte bara i inlandet utan i hela länet.. 
 
Alliansen föreslår att valdagen blir i samband med de allmänna valen 2014. Eftersom att folkinitiativet uttryckt att val av valdag är upp till den politiska majoriteten, att lagstiftningen inte reglerar när i tid valet ska ske samt att en förtida valdag ger upphov till kostnader på cirka 10 miljoner är det rimligt att valdagen sker i samband med landstingsvalet den 14 september 2014. Det valet är trots allt bara ett år bort. Om folkomröstningen hålls i samband med de allmänna valen underlättas ett högt valdeltagande. En annan fördel är att inlandssjukvården blir en av många viktiga valfrågor i ansvarsprövandet av den politiska majoriteten. 
 
Från Alliansen anser vi inte att på det sätt som landstinget nu styrs är att förvalta de förtroende som länet förtjänar för en rättvis och trygg sjukvård. Oavsett folkomröstning kommer Alliansen att söka mandat i valet den 14 september 2014 för en sådan inriktning.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd  
 
Marianne Normark
Gruppledare (FP)
 
Olle Edblom
Gruppledare (C)
 
Birgitta Nordvall
Gruppledare (KD)
 
 
Denna artikel är publicerad i dagens VK-debatt. 

Underkänd frågeställning från landstingsmajoriteten

Av , , 2 kommentarer 6

I dag uttalar sig Bruno Kaufman i VK om socialdemokraternas och miljöpartiets frågeställning till folkomröstning. Bruno var ordförande i den grundlagskommitté som bland annat föreslog lagstiftningen om ett förstärkt folkinitiativ och är den som bedöms mest sakkunnig på området. Kaufmans dom är hård. Han underkänner frågställningen och menar att sossarna blandar ihop sakfrågan med processen. Han underkänner även det uppställda kravet på ett 50-procentigt valdeltagande.

 
Det finns inga juridiska prövningar i domstol av vad som är en korrekt frågeställning efter det att fullmäktige bedömt att det ligger inom dess beslutskompetens. Den lagstiftning som ligger till grund för förstärkt folkinitiativ har aldrig prövats i domstol. Innan någon sådan prövning har skett är tolkningar av lagstiftningen endast ett resultat av enskilda juristers bedömningar. Alliansen ser utifrån den bakgrunden inga skäl för att förändra den väckta frågeställningen från folkinitiativet.
 
Från Alliansens sida ser vi inget skäl till att ompröva, förändra eller justera den fråga (se nedan) som folkinitiativet väckt. Det är deras frågeställning med vilken de vill ansvarspröva den politiska majoriteten vilket vi vill att de ska få göra. Alliansen har visat att det går att prioritera annorlunda för att bevara en trygg och rättvis sjukvård i hela länet.
 
 
 
Folkinitiativet och Alliansens förslag till frågeställning:
Vill Du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans?

Alliansen för Västerbotten – en folkomröstning för en rättvis sjukvård i hela länet

Av , , 2 kommentarer 10

 

Pressmeddelande 130213: Alliansen i Västerbotten – en folkomröstning för en rättvis sjukvård i hela länet: 

 

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.

Idag hade Allians för Västerbotten en presskonferens där de redogjorde för sin syn på folkomröstningsfrågan där såväl frågeställning som förslag till valdatum presenterades. Alliansen menar att länet står inför en stundande folkomröstning beror i grunden på ett bristfälligt ekonomiskt ansvarstagande under de senaste 20 åren och ett mycket illa genomfört sparpaket för inlandssjukvården. Alliansen har visat att det går att prioritera annorlunda för att bevara en trygg och rättvis vård i hela länet.
 
Allianspartierna menade att genomföra en folkomröstning är en demokratisk möjlighet och rättighet för medborgarna i länet för att ansvarspröva den sittande majoritetens beslut. Valrörelsen står alltså i grunden mellan medborgarna som kräver en rättvis sjukvård i hela länet å ena sidan och Socialdemokraterna och Miljöpartiet å andra sidan som velat försämra bl.a. akutsjukvården i inlandet. Alliansen förespråkar den fråga som finns formulerad av folkinitiativet.
 
Till den fråga som den Socialdemokratiska landstingsmajoriteten presenterat stödjer Alliansens ett nej-alternativ. En folkomröstning förändrar inte i sak Alliansens syn på hur en rättvis och trygg hälso- och sjukvård ska utformas i hela länet menar de.
 
Efter en samlad bedömning anser Alliansen att folkomröstningen bör ske i samband de allmänna valen 2014 som trots allt bara är ett år bort. Att ha folkomröstningen i samband med de allmänna valen innebär väsentligt lägre kostnader för landstinget och skattebetalarna säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.
 
 
På denna länk finns rapporten som vidare utvecklar Alliansens stådpunkter
 
 

Besked om folkomröstningen

Av , , Bli först att kommentera 4
I dag efter lunch har först Socialdemokraterna och Miljöpartiet presskonferens därefter Alliansen för att presentera respektive blocks ställningstagande i folkomröstningsfrågan. Utan att berätta allt för mycket däremot att presskonferenserna sker vid olika tidpunkter och inte samtidigt är oftast ett tydligt tecken på att man inte är överens. I dag efter klockan tre kommer mer besked och information.