Etikett: god ekonomisk hushållning

Dålig tillgänglighet till sjukvård samt fortsatta ekonomiska bekymmer

Av , , 2 kommentarer 5

 

Under dagens landstingsstyrelse behandlade vi årets första delårsrapport. En rapport som visar framför allt att landstinget inte når målsättningen om god ekonomisk hushållning, ökade kostnader för staffetläkare samt tillgängligheten till sjukvård i länet är fortfarande långt ifrån bra. Här nedan är de gemensamma yttrande från Alliansen som vi valde att lägga i samband med rapporten:
 
 

 

Allians för Västerbotten                               SÄRSKILT YTTRANDE
                                                                                       2013-06-04
 
 
Västerbottens läns landsting
                                                                                       Landstingsstyrelsen
 
 
Delårsrapport nr 1 2013
 
Delårsrapporten speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under perioden januari- april i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag. Det var en budget präglad av ansvarstagande och framåtanda. Allians för Västerbotten var och är övertygade om att resurser kan överföras från bland annat administration, projekt och centrala anslag till den direkta sjukvården.
 
Enligt delårsrapporten fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftigt underskott i sjukvårdens budget. Verksamhetens nettokostnader redovisar ett underskott på -33 miljoner kronor. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år.
 
Prognosen för i år är trots allt ett överskott på 100 miljoner. Detta sker då den så kallade rips-räntan räknas bort från balanskravsresultatet när detta är en kostnad av engångskaraktär. Trots detta kommer inte landstinget att klara av att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning i år heller.
 
Kostnader för bemanningstjänster ökar med 10 miljoner kronor, en ökning på 50 procent jämfört med samma period 2012 något som är mycket oroväckande.
 
Tillgängligheten är fortsatt inte tillfredsställande även om situationen blivit en aning bättre. När det gäller målsättningen att nå stimulansmedlen för kömiljarden uppnås inte detta för åtgärd en enda månad. Situationen och tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att vara mycket problematisk – situationen har till och med försämrats under perioden vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. I dag väntar många barn på att få ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 
Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. Den första delårsrapporten för januari – april visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal.
 
 
Allians för Västerbotten
 
 
 

 

 

 

Ekonomi i fokus på landstingsstyrelsemöte

Av , , Bli först att kommentera 6

I dag har vi behandlat delårsrapporten i landstingsstyrelsen. Som jag bloggade om förra veckan ser det riktigt tufft ut. Prognosen för sjukvårdsverksamheten är att det ska gå back med 90 miljoner kronor. Den sammantagna bilden är att landstinget inte kommer att klara av målsättningen med god ekonomisk hushållning. Om det här fortsätter kommer det bli än mer problematiskt att få ordning och reda på ekonomin och därmed få svårt att fortsätta att erbjuda den högkvalitativa vård som landstinget gör idag.
 
 
Från Alliansen valde vi att lägga ett särskilt yttrande angående delårsbokslutet:
 
Ärende 15 – Delårsrapport 2011 (VLL 1065-2011)
 
Delårsrapporten speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under första halvåret 2011 i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag. Det var en budget präglad av ansvarstagande och framåtanda. Allians för Västerbotten var och är övertygade om att resurser kan överföras från administration och annan verksamhet i landstinget till den direkta sjukvården.
 
Enligt delårsrapporten fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftigt underskott mot budget. Verksamhetens nettokostnader redovisar ett underskott på -52 miljoner kronor. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år. Läkemedelskostnaderna har varit 13 miljoner kronor högre än budgeterat och landstingets kostnader för utomlänsvård har varit knappt -6 miljoner kronor mot budget. Under första halvåret 2011 har landstinget köpt tjänster från bemanningsföretag (staffetläkare m.fl.) för 28 miljoner kronor.
 
Det totala årsresultatet 2011 för landstinget prognostiseras till ett underskott på runt 90 miljoner kronor. För de kommande åren är situationen bekymmersamt för Västerbottens läns landsting. Sammantaget inklusive nuvarande budgetproblem i verksamheten, är behovet av kostandsminskande åtgärder ca 300 miljoner kronor under de närmaste tre åren.
 
Att landstinget vid årsslutet inte ser ut att klara målsättningen om god ekonomisk hushållning ser Alliansen mycket allvarligt på.
 
Situationen och tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att vara mycket problematisk. I juli 2011 väntade 318 barn och unga i Västerbotten mer än 30 dagar på ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin. Uppföljningen av personalsituationen i landstinget visar att sjukfrånvaron ökar och att målet om högst 4 procents sjukfrånvaro inte kommer att uppnås.
 
Landstinget behöver en färdriktning inför framtiden. Delårsrapporten visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal.
 
Allians för Västerbotten
 
 
 

Landstinget kommer inte att klara ekonomin

Av , , Bli först att kommentera 7

I dag har vi behandlat delårsrapporten för landstinget verksamhet. Sjukvården fortsätter att leverera goda resultat i vården även om tillgängligheten kan bli en aning högre. Något som är mycket bekymmersamt är ekonomin. Årsprognosen pekar på ett underskott i verksamheten på runt 90 miljoner kronor.

 
Nu sträcker sig förvisso rapporten endast till sista juli så de tidens internationella oroligheter kring ekonomin med nedskrivningar av skatteintäkter samt finansnettot har inte fullt ut fått genomslag.
 
Den sammantagna bilden för året är att landstinget INTE kommer att klara målsättningen om god ekonomisk hushållning vilket är mycket oroväckande. Det vi sa från Moderaterna och Alliansen om att de styrande Socialdemokraterna använder sig av önsketänkande då de lägger sin budget visar sig återigen vara sant. Att inte ta ansvar för ekonomin nu leder till att kraven växer på att kommande år. En utmaning som inte är den lättaste då kostnaderna för sjukvård ständigt ökar i takt med utvecklingen av nya metoder och mediciner.