Etikett: interpellation

Arbetssituationen vid Skellefteå lasarett?

Av , , Bli först att kommentera 3

 
 
 
Förra veckan presenterade Arbetsmiljöverket en rapport som slår fast att det finns risk för ohälsa hos personalen på grund av hög arbetsbelastning på ett antal avdelningar vid Skellefteå lasarett. Rapporten visar på att personalen vittnar om oro för både sin egen hälsa och patientsäkerheten. Konsekvenser som knyts till Socialdemokraternas stora besparingspaket Projekt Balans.
 
Med anledning av detta har Andreas Löwenhöök (M) ställt en interpellation där han kräver svar på vad ansvariga politikern Karin Lundström (S) om vad hon avser att vidta för åtgärder för att förbättra situationen.
 
 
Interpellationen i sin helhet:
 
Arbetssituationen vid Skellefteå lasarett
 
Arbetsmiljöverket har slagit fast att det finns risk för ohälsa på grund av hög arbetsbelastning på anestesi, operation och IVA vid Skellefteå lasarett. Det gäller såväl vård- och omsorgspersonal som läkare och ledning. Personalen känner nu oro för både sin egen hälsa och patientsäkerheten.
 
Den ökade arbetsbelastningen kan tydligt kopplas till besparingspaketet Projekt Balans. I Arbetsmiljöverkets rapport skrivs bland annat: Den gemensamma uppfattningen för all personal är att situationen blivit ”helt hopplös” efter nedskärningarna under Projekt Balans.
 
De konsekvenser som vi nu ser av Projekt Balans sätter ljuset på att tydliga och öppna risk- och konsekvensanalyser skulle ha genomförts innan besparingspaket antogs, vilket inte gjordes.
 
Den personal som nu larmar om hög arbetsbelastning tillhör basverksamheter i den helhet som gör Skellefteå lasarett till ett fullvärdigt akutsjukhus. Akuta situationer kräver akut omhändertagande och fokuserad personal. Att personalen nu vittnar om en ”hopplös situation” är mycket allvarligt.
 
 
Med anledning av detta har jag följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (s):
 
–                    Tycker du att larmrapporterna om arbetsmiljön på Skellefteå lasarett är oroande?
 
–                    Vad avser du vidta för åtgärder för att förbättra arbetssituationen vid Skellefteå lasarett?
 
 
 
 
Andreas Löwenhöök
Moderaterna
 

Hur ska läkarbristen i primärvården lösas?

Av , , 1 kommentar 3

I dag har jag lämnat i en interpellation till nästa landstingsfullmäktige där jag vill ha svar från Peter Olofsson (S) om hur han tänkt lösa läkarbristen inom primärvården. I dag är var tredje distriktsläkartjänst vakant vilket är ett mycket stort problem för verksamheten men även något som drabbar den enskilde patienten med sämre kontinuitet.

 
Här nedan är pressmeddelande och interpellationen:
 
Pressmeddelande 120827: Sandström (M): Hur ska läkarbristen i primärvården lösas?
 
Moderata oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström lämnade idag in en interpellation där han vill ha svar på frågor om hur läkarbristen i primärvården ska lösas. För tillfället är var tredje distriktsläkartjänst inte tillsatt. Problemet är något som måste få en lösning på annars är det något som i slutändan påverkar den enskilda patienten med risk för sämre vård säger Sandström (M) i en kommentar.
 
Interpellationen kommer att besvaras på landstingsfullmäktige 18 september av landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S).
 
 
Interpellationen i sin helhet
 
 
Hur ska läkarbristen i primärvården lösas?
 
Under lång tid har läkarbristen inom primärvården varit ett mycket stort problem. De senaste åren har vakanserna av distriktsläkartjänster legat runt 25-30 procent. De senaste åren har siffran stigit ytterligare och nu är var tredje läkartjänst inom primärvården är vakant. Problemet är som störst i inlandet men problem finns även i Skellefteå.
 
Många av vakanserna löser vårdcentralerna med dyra stafettläkare. En kostnad som även den har ökat det senaste året vilket urholkar vårdcentralernas budget ännu mer. Många stafettläkare innebär även stor risk för försämrad vårdkvalitet då kontinuitet blir sämre.
 
Primärvårdens situation blir inte lättare av att 15 000 nya besök ska flyttas över från slutenvården inom ramen för Projekt balans, en ytterligare pålaga som ökar arbetsbördan ännu mer.
 
 
 
Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
Hur ska läkarbristen i primärvården lösas?
 
Vilka konsekvenser ser du att den stora läkarbristen innebär för patienterna och för primärvården?
 
Är det rimligt att primärvården ska klara av 15 000 nya besök då var tredje läkartjänst inte är tillsatt?
 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd