Etikett: landstingsfullmäktige

(S)-vädjan om att bli bönhörd

Av , , 2 kommentarer 9

Landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) bloggar om att han vill att de olika förslagen till budgeterna ska granskas. Han hävdar vidare att Alliansens sänkta skatter på nationell nivå inneburit minskade skatteintäkter. Sanningen är precis tvärtom. Alliansens arbetslinje har inneburit 200 000 fler människor i arbete vilket inneburit ökade skatteintäkter. Inte minskade. Resurserna till vård, skola, omsorg ökade med 11 procent, eller 67 miljarder fasta kronor, 2006-2012. Sedan 2006 har Alliansen satsat cirka 30 miljarder kronor på välfärdens kärna samtidigt som låg- och medelinkomsttagare fått en månadslön mer per år. För landstinget i Västerbotten har alliansens arbetslinje inneburit 1088 miljoner mer i ökade skatteintäkter och statsbidrag mellan perioden 2006-2013.

När det gäller sjukvårdsbudgeten satsats det på sjukvården bara för nästa med 181 miljoner med moderaternas förslag till budget. Att skrämmas och fara med direkta felaktigheter känns tvivelaktigt. Hur skulle det vara om någon i så fall granskar Socialdemokratins tid vid makten i landstinget de senaste 20 åren. Ekonomi, tillgänglighet till sjukvård, hur det ser ut i primärvården, personalförsörjningen, med mera. Jag välkomnar mer än gärna att sjukvårdspolitiken granskas.

Tuff debatt på landstingsfullmäktige om ekonomi och arbetsmiljö

Av , , Bli först att kommentera 7

I dag är den första dagen av två av landstingsfullmäktige. Idag ska interpellationer samt motioner behandlas och i morgon ska landstingsplan och budget beslutas om. Hittills har det blivit en intensiv debatt och symptomatiskt slår (S) ifrån sig all kritik och fortsätter att hylla Projekt balans. Detta trots att ekonomin fortsatt är i obalans, tillgängligheten till sjukvård fortsatt dålig, en primärvård som inte orkar med sitt uppdrag och en arbetsmiljö på sjukhusen som är extremt tuff där personal inte känner att de orkar med. Här måste det till en ny politik som sätter patienten i centrum och gör omprioriteringar av sådant som inte är sjukvård till att satsa på sjukvård.

Sjukstugorna i länet är här för att stanna

Av , , Bli först att kommentera 4

Under gårdagens landstingsfullmäktige blev det en tuff diskussion kring huruvida det är samma vårdnivå på de två nya vårdplatserna på ett särskilt boende som de fyra akutvårdsplatserna vid sjukstugan i Dorotea. Från Moderaterna och Alliansen har vi menat att det inte är det med stöd av bland annat läkarförbundet. Nu fortsätter de styrande S och MP att fortsätta att hävda det. Framtiden lär väl utvisa.

Under själva sammanträdet så kom det även bli en diskussion kring hur folkomröstningen ska tolkas. Tyvärr blev det inga nya besked om att S och MP kommer att backa. Först nu har det öppnat upp för att börja diskutera att slå ihop landstingets verksamhet med kommunens. Om det öppnar upp för att kunna ge trygg akutvård utan att den har försämrats för Dorotea kommun så är jag positiv. Trist att den här typen av diskussion först verkar behöva komma igång efter en massiv folklig protest genom en folkomröstning och inte heller kunde starta  för tre år sedan istället för det första beskedet att de fyra akutvårdsplatserna helt skulle bort utan ersättningsplatser.

Från Alliansen har vi sedan första början och under lång tid stått upp för att hela länet behöver en trygg och jämlik sjukvård. De kombinerade hälsocentralerna med sjukstuga i västerbottens inland är ett vinnande koncept som har funnits länge och är här för att stanna även i framtiden. De ger befolkningen på orter i Västerbotten med stora geografiska avstånd trygghet och sedan avlastar de länets tre sjukhus.

Landstingsfullmäktigesammanträde

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag är det landstingsfullmäktige, ett lite speciellt sammanträde då det ska uppmärksammas och firas 150 år av lokal självstyrelse. Det är nämligen så att kommuner och landsting har haft 150 år av lokal självstyrelse. Ett framgångssaga i mångt och mycket och ett vinnande koncept att jobba vidare med.

På själva sammanträde har jag en motion om att införa ett enda nummer in till sjukvården då det inte är en akut situation. Numret som skulle vara aktuellt är sjukvårdsupplysningens nummer 1177 som då skulle samla upp alla inkommande samtal och till exempel boka in en patient på sin vårdcentral. Det här är något som inte socialdemokraterna vill jobba vidare med. Det tycker jag är trist då det skulle underlätta för länets medborgare. Från Moderaterna har vi en motion att införa rotavaccination för länets barn. Det skulle göra att många små barn skulle slippa få rotavirus och slippa bli mycket sjuka och i värsta fall behöva skrivas in på sjukhus. Svaret var lite mer positivt men Socialdemokraterna vill trots det invänta att andra ska gå före. Trist men det är nog trots allt endast en tidsfråga innan detta blir aktuellt och ingår i vaccinationsprogrammet.

Följ dagens sammanträde på närradio 102,3 eller via vll.se

Debatt om situationen för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 1

Förra veckan var det landstingsfullmäktige och fullmäktige fick årets första delårsrapport. Här kommer mitt anförande från fullmäktige:

 

Anförande: Delårsrapport nr 1 2013

 

Ordförande, ledamöter och åhörare
Fullmäktige har nu fått årets första delårsrapport som ska spegla hur det går för landstingets verksamhet mot fastställda budget och mål.

Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag. Det var en budget präglad av ansvarstagande och framåtanda. Allians för Västerbotten var och är övertygade om att resurser kan överföras från bland annat administration, projekt och centrala anslag till den direkta sjukvården.

Enligt delårsrapporten fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftigt underskott i sjukvårdens budget. Verksamhetens nettokostnader redovisar ett underskott på -33 miljoner kronor. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år. Projekt balans misslyckades. Budgeten är helt uppenbart inte i balans.

Prognosen för i år är trots allt ett överskott på 100 miljoner. Trots detta kommer inte landstinget att klara av att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning i år heller.

Kostnader för bemanningstjänster ökar med 10 miljoner kronor, en ökning på 50 procent jämfört med samma period 2012 något som är mycket oroväckande.

Situationen med överbeläggningar kvarstår där personal känner sig stressad och pressad över arbetsmiljön och patientsäkerheten. Arbetsmiljöverket har i ett antal rapporter här på slutet påtalat brister som skyndsamt måste åtgärdas.

Tillgängligheten är fortsatt inte tillfredsställande även om situationen blivit en aning bättre. När det gäller målsättningen att nå stimulansmedlen för kömiljarden uppnås inte detta för åtgärd en enda månad. Situationen och tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att vara mycket problematisk – situationen har till och med försämrats under perioden vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. I dag väntar många barn på att få ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. Den första delårsrapporten för januari – april visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet.

Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal.

 

Jag vill avsluta med att yrka bifall till delårsrapporten samt alliansens särskilda yttrande.

 

 

Dag 1 på landstingsfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är första dagen av två av landstingsfullmäktige. I dag ska det främst diskuteras och debatteras en rad inkomna interpellationer. Jag har bland annat ställt frågor om hur arbetsmiljön på Sorsele sjukstuga, hur det kommer sig att landstinget är sämst i landet i en nationell miljöranking samt hur antalet kvarliggande patienter kan minska på länets sjukhus. På beslutslistan finns ärende om ambulerande läkare som mina partikamrater Liv Granbom och Andreas Löwenhöök lagt. Annars är det stora ärendet frågan om folkomröstningen, en fråga som blev återremitterad vid förra fullmäktige efter en intensiv och lång debatt. Nu har det som meddelats på tidigare bloggar nåtts en kompromiss om frågeställningen och valdag.

Äldre i fokus på landstingsfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

I går var det landstingsfullmäktige där långt ifrån alla viktiga ärenden hann diskuteras men av dem som kom upp för debatt var frågan om vården för de äldre den som blev den tyngsta. Från Moderaterna och Alliansen hade vi ställt frågan till sossarna om varför de nedmonterar den geriatriska vården för de mest sjuka äldre medan resten av landet rustar upp. Från sossehåll hävdade man att det inte var antalet vårdplatser som var det viktigaste utan innehållet i vården. Förvisso sant men då situationen är den att det råder överbeläggningar på geriatriken samt att då inte den avdelningen kan ta emot patienter så skapar det flaskhalsar för andra vårdavdelningar. Exempelvis kan ortopedvårdavdelningen ha flera patienter som borde vårdas på geriatriken men blir kvar där. Något som i sin tur gör att ortopeden får svårt att klara sin ordinarie verksamhet.  På så sätt har antalet vårdplatser betydelse, så länge inte flödet av patienter fungerar som det ska på sjukhusen är det svårt att så kraftigt reducera vårdplatser. Från moderaterna och Alliansen tillför vi mer resurser till 5 % fler vårdplatser för att klara av att de flaskhalsar som uppstår och råda bot på överbeläggningarna som är av de vårdplatser som finns idag.

Landstingsfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 2

 
I dag är det sammanträde med landstingsfullmäktige. På ärende listan finns två större ärenden som handlar om delårsbokslutet samt om taxor sjukresor. När det gäller delårsbokslutet lär det bli en bra debatt kring att underskottet fortsätter även med den nya s-politiken. Mer om detta i gårdagens blogg. När det gäller sjukresorna så har Västerbotten haft dyrast eller näst dyrast sjukresekostnader i landet och därför har det känts nödvändigt att se över även det här området. Förutom ärenden är det massor av interpellationer som ska diskuteras. Har uppe interpellation om läkarbristen inom primärvården där var tredje tjänst är vakant och vad socialdemokraterna tänker vidta för åtgärder.

Tuff debatt om akutvården i Dorotea är att vänta

Av , , Bli först att kommentera 5

 

 
I dag på förmiddagen kommer Moderaterna och Alliansens interpellation upp till debatt där vi ställer frågan till Peter Olofsson (S) om Dorotea kommer få sin akutvård tillbaka. Att döma av det svar vi fått verkar de inte alls ser några problem med att Dorotea inte längre har någon akutvård kvar och inte heller finns någon självkritik kring processen. Trots all kritik och de stora protesterna verkar det inte finnas någon vilja att backa från beslutet. I gårdagens blogg skrev jag om den kritik som Socialstyrelsens riktat mot sossarnas beslut om förändringen av ambulansorganisationen i länet och i synnerhet i Åsele samt vårdplatsneddragningarna i Dorotea och Sorsele. Om inte tidigare protester fått sossarna att backa så kanske Socialstyrelsens kritik kommer att få dem att göra det. Det återstår alltså att se vad som händer, min förhoppning tillsammans med Alliansen är att sossarna väljer att backa.

 

 

Intensiva landstingsfullmäktigedagar

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag är det gruppmöten inför morgondagens och onsdagens landstingsfullmäktige. Det var länge sedan landstingsfullmäktigedagarna kommer bli så intensiva med så många debatter om viktiga och angelägna frågor. Fullmäktige kommer att diskutera årsredovisningen för år 2011, beslut om ett antal motioner däribland två som jag har lagt angående vårdcoacher och att NUS borde etablera ett Beroendecentrum. Sedan kommer det vara en rad intensiva interpellationsdebatter. Har bland annat frågor om sjuka hus och primärvårdens nya större uppdrag. Sedan har vi två interpellationer från Alliansen om Åsele kommer att få tillbaka sin ambulans och om Dorotea kommer få tillbaka sin akutvård. Minst sagt två intensiva och spännande dagar. Ska bli riktigt kul!