Etikett: primärvård

Sjukvården behöver förändring annars går inte kalkylen ihop

Av , , 1 kommentar 2

Sjukvården står inför stora utmaningar med en kostnadsutveckling som är ohållbar och en stor demografisk förändring. Befolkningen i Sverige åldras och allt fler kommer att leva länge med kroniska sjukdomar.

Det är dramatiska tal. Enligt den befolkningsprognos som SCB publicerade i maj 2015 kommer antalet personer äldre än 85 år att öka med mer än 90 procent till 2035. Det betyder också att den demografiska försörjningskvoten förändras i negativ riktning. År 2035 kommer 100 personer i förvärvsverksamma åldrar att försörja 85 personer i icke förvärvsverksamma åldrar. Motsvarande siffra idag är 74 personer. Till det kommer att dagens kostnadsökningstakt inte är långsiktigt hållbar.

Om kostnadsökningarna fortsätter i samma takt som de senaste decennierna, med i genomsnitt 1 procent årligen utöver demografin, kommer skattesatsen för kommuner och landsting att behöva öka med i genomsnitt cirka 13 kronor fram till 2035.

Frågan är vem som kommer vilja arbete om den kommunala skattesatsen är uppemot 50 procent?

Det kommer inte att gå ihop. Sjukvården behöver gå från en dyr sjukhustung vård till en mer resurseffektiv och utvecklad primärvård för att tackla denna utmaning.

Backens hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 2

I onsdags besökte jag Backens hälsocentral och följde distriktsläkaren Tomas för att ta del av hur hans vardagen ser ut. Tomas är även ledamot i Västerbottens läkarförbund. Under förmiddagen fick jag även möjligheten att ta del av deras arbetssätt med en läkarstudentmottagning.

Jag fick dessutom med mig konkreta förslag om hur primärvården bättre kan ges bättre förutsättningar att klara av sitt uppdrag som första linjens hälso- och sjukvård. Sen får man, likt på andra studiebesök, även ta del av saker som är märkliga som tex att det inte går att kopiera och klistra in journalanteckningar till en remiss utan måste istället skrivas om.

Min hälsa

Av , , Bli först att kommentera 2

I helgen invigdes för första gången en ny vårdcentral efter det att vårdvalet infördes år 2010. Det är privatdrivna Min hälsa med stöd från Praktikertjänst som valt att starta upp en hälsocentral i Holmsund/Obbola. Jag var där i egenskap av landstingsstyrelsens vice ordförande och ”beställare” av primärvård och överlämnade en del leksaker och lyckönskningar. Med mig hade jag även mina alliansgruppledarkollegor som vi överlämnade en vacker blomma och varma hälsningar.

 

Det var otroligt mycket folk där och mycket god stämning. Det ska bli oerhört spännande att följa deras verksamhet och hur det går för dem. Något som vi redan har märkt av är hur denna nyetablering skapat en drivkraft hos andra att utveckla sitt arbete och förnya sig. Ett av de exemplen är på redan befintlig vårdcentral i Holmsund och inte helt osannolikt även hos andra privata aktörer i Umeå. Jag är helt övertygad om att lite konkurrens stimulerar och utvecklar sjukvården till det bättre.

Stor läkarbrist i primärvården

Av , , 2 kommentarer 6

Stor läkarbrist i primärvården

Primärvården har idag ett stort och viktigt uppdrag. Samtidigt finns en stor brist på distriktsläkare. Primärvården är därför tvungen att hyra in kostsamma stafettläkare för att få verksamheten att fungera. Ett av de landsting som har störst problem i nationell jämförelse är inte helt oväntat S-styrda Västerbotten. Av 130 ordinarie tjänster är 50 otillsatta. Antalet listade patienter per läkare är 1995 med ett riktvärde som bör vara runt 1500 patienter per läkare. Detta orsakar dålig kontinuitet för patienten men också en ohållbar arbetsmiljö samt kvalitetsbrister som gör sjukvården sämre för patienten och orsakar en betydligt dyrare sjukvård.

God kvalité och kontinuitet ger patienten bättre sjukvård och sparar pengar. Alliansen anser att hälsocentraler som använder hela sin kompetens optimalt ska premieras och därför ska även besök hos t ex en distriktssköterska ge hälsocentralen ersättning från landstinget. Men budgetramen för primärvården måste utökas. Från Alliansens sida föreslås en omfördelning av resurser från annat som inte är sjukvård just till primärvården. Inför detta budgetår föreslog vi en resursförstärkning till primärvården på 46 miljoner.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

(Insändare som publicerades i Norran 140214)

Skriande läkarbrist – men inte på de privata vårdcentralerna

Av , , 7 kommentarer 6

Som bekant råder det stor brist på allmänläkare inom primärvården. I måndagens blogg beskrev jag att i landstinget är 50 av 130 distriktsläkartjänster vakanta. Resten av Sverige har liknande problem även om problemen i S-styrda norrland är större. En intressant kontrast till detta är att jämföra med privata alternativ som inte har lika stora problem.

 

Ett sådant exempel är från Västmanland där Praktikertjänst driver en vårdcentral. Där beskriver verksamhetschefen hur de jobbar där med ” Målkort, individuella utvecklingsplaner och gemensam utveckling av verksamhetsplanen”. Mycket viktiga delar för att skapa delaktighet på arbetsplatsen. Ett annat exempel är att efter en tids anställning erbjuds läkare att även bli delägare något som skapare ytterligare känsla av delaktighet och ansvar. Det blir ett delat ansvar över viktiga driftsfrågor, ekonomi och personal. Just känslan av medskapande och ett gemensamt ansvar för utvecklingen av sin arbetsplats tror jag är oerhört viktiga delar för att skapa förutsättningar för läkarrekrytering och få fler AT-läkare att välja att specialisera sig och bli distriktsläkare.

 

Tyvärr har vi få privat drivna vårdcentraler i Västerbotten. Jag hade önskat att valfriheten för patienterna skulle ha varit större och mångfalden bättre. Att lära av varandra är något som skapar utveckling för både landstingsdrivna som privat drivna vårdcentraler.

Stor läkarbrist i primärvården

Av , , 4 kommentarer 3

I dag och under helgen har problematiken inom primärvården belysts av media. En av de landsting som har störst problem är inte helt oväntat S-styra Västerbotten. Av 130 ordinarie tjänster är 50 lediga. Antalet listade patienter per läkare är 1995 med ett riktvärde som bör vara runt 1500. Kostnaderna för stafettläkare ökar år efter år. Detta orsakar dålig kontinuitet för patienten och framför allt kvalitetsbrister. Kvalitetsbrister som gör sjukvården sämre för patienten och orsakar en betydligt dyrare sjukvård.

 

God kvalité och sparar pengar och ger patienten bättre sjukvård. Tidigare chefen för Vård och omsorg på SKL Göran Stiernstedt uttalar sig i denna fråga och menar på att sjukvårdens problem inte alltid löses med mer resurser men en omfördelning av resurser. Från Moderaterna och Alliansens sida föreslår vi just en omfördelning av resurser från annat som inte är sjukvård just till primärvården. Inför detta budgetår föreslog vi en resursförstärkning till primärvården på 46 miljoner.

Viktigt med utökade satsningar till primärvården

Av , , Bli först att kommentera 3

Pressmeddelande 131210: Allians för Västerbotten: Utökade satsningar till primärvården

 

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.

 

 

Under dagens sammanträde med landstingsstyrelsen föreslog Allianspartierna andra prioriteringar inom landstingsstyrelsens budgetramar för nästa år. Omprioriteringarna skulle innebära att primärvården och därigenom de förebyggande folkhälsoarbete, förbättrad psykiska ohälsan, utveckling av glesbygdsmedicin samt fler AT/ST-platser skulle få totalt 40 miljoner i ytterligare resursförstärkning.

 

Totalt skulle primärvården få 46 miljoner mer och resurserna för fler AT/ST-platser 17 miljoner ytterligare nästa år med Alliansens förslag till prioriteringar för nästa år säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.

 

 

Yrkande i sin helhet:

 

Allians för Västerbotten                               YRKANDE

2013-12-10

 

 

Västerbottens läns landsting

Landstingsstyrelsen

 

 

 

Landstingsstyrelsens verksamhetsplan med budget 2014

 

Motiv

Allians för Västerbotten hade i sitt förslag till landstingsplan en annan färdriktning för landstinget. I Alliansens landstingsplan görs andra prioriteringar och satsningar som skulle ha gett bättre förutsättningar för landstingsstyrelsen att kunna omfördela i sin verksamhetsplan med budget. Fullmäktige valde att höja skatten vilket medförde att landstingsfullmäktige kunde öka ramarna till landstingsstyrelsen med totalt 60 miljoner kronor.

 

Västerbottens läns landsting har i jämförelse med andra landsting en resurseffektiv vård med en låg kostnad per vårdinsats. Landstingets har däremot stora problem med att konsumtionen av vården är stor, särskilt inom slutenvård. Det medför en hög totalkostnad för sjukvården även om produktiviteten och kostnadseffektiviteten är god. Att arbeta med att flytta över vård från dyr sjukhusvård till billigare primärvård och vidare från primärvård till egenvård är centralt för att minska kostnaderna.

 

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Detta skulle dessutom underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år.

 

Årsprognosen för landstingsstyrelsen pekar på ett underskott. Alliansen ser därför stora behov av att pröva nya lösningar för att få en ekonomi i balans, något som Projekt balans misslyckades med. Konsekvenserna av projekt balans har bl.a. orsakat att Västerbotten var det första landstinget att någonsin genomföra en folkomröstning om att länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. I folkomröstningen vann JA-alternativet som Alliansen förespråkade en jordskredsseger med nära 90 procent. Resultatet av folkomröstning är något som Alliansen har med sig i de prioriteringar som vi vill göra i landstingsstyrelsens budget.

 

Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling.

 

 

Allians för Västerbotten vill göra följande omprioriteringar inom landstingsstyrelsens budgetramar:

 

Kostnadsreduceringar (Mkr)
Centrala anslag inom lts (LT- dir – ej fördelat budget, Marknadsföring/informations samt LTS – ej fördelad budget. Totalt 30,8) -20
Halvering hälsa 2020 -6
Minskad administration -6
Konkurrensutsättning av ej direkt sjukvård -4
Kvarvarande strukturbidrag (ej fördelat inom befintlig ram) -4
Totalt 40 miljoner
Utökade satsningar
Ökad resurser/utökad beställning Hälsovalet 25
Glesbygdsmedicin 5
Utökade AT/ST-platser 10
Totalt 40 miljoner

 

Under åren 2012 och 2013 har fullmäktige ökat primärvårdens ram med 28 miljoner kronor. För 2014 har fullmäktige utökat ramen med ytterligare 10 miljoner kronor för ökad beställning för att förbättra den psykiska ohälsan samt förstärkningar inom barnhälsovården. Vidare ska denna utökning användas till fortsatta satsningar för utveckling av glesbygden genom utökade vårdplatser i Dorotea och Sorsele samt resurser för utökade rekryteringsinsatser av bl. a. allmänläkare. Fullmäktige har i sin budgetplanering för 2014 också beaktat fattade beslut under 2013, bland annat beslut om preventivmedelssubvention med 2 miljoner kronor. Förutom denna utökning av primärvårdens ram med totalt 12 miljoner kronor har ramen också indexerats för förväntade pris- och kostnadsökningar.

 

En fortsatt satsning på ST-läkare finns även med i budgetramarna för att klara den framtida läkarförsörjningen. Det totala rekryteringsanslaget har utökats med 7 miljoner kronor

 

Genom Allians för Västerbottens omprioriteringar utökas satsningarna för primärvården och därigenom förebyggande folkhälsoarbete, förbättrad psykiska ohälsan, utveckling av glesbygdsmedicin samt fler AT/ST-platser.

 

Totalt blir satsningarna enligt följande:

Ökad resurser/utökad beställning Hälsovalet (inkl bl a minskad psykisk ohälsa/första linjens BUP, förebyggande folkhälsoarbete) 46
Utökade resurser för akutvårdsplatser i glesbygd samt glesbydsmedicin 7
Utökade AT/ST-platser 17

 

Allians för Västerbotten yrkar att följande punkter läggs in i landstingsstyrelsens verksamhetsplan

 

  • Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Dorotea kommun återinföra minst fyra akutvårdplatser.

 

  • De resurser som regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften ger, ska tillfalla den enskilt anställde som sjukvården bedömt ha behovet av efter att denne fyllt 65 år. Det kan handla om att ge den enskilt anställde sänkt arbetstid eller högre lön.

 

  • Landstingsstyrelsen får i uppdrag att stärka insatserna till rekrytering till hälso – och sjukvården. Detta genom att bland annat erbjuda en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner samt att få betald specialist sjuksköterskeutbildning och tillhandahålla senaste teknik inom telemedicin.

 

  • Landstingsstyrelsen får i uppdrag att se över ambulansresuserna i hela länet

 

 

 

Allians för Västerbotten

 

 

 

 

Bättre fungerande primärvård

Av , , 2 kommentarer 6

I veckan presenterade Allians för Västerbotten ett brett åtgärdsprogram för en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet. I det åtgärdsprogrammet presenterades tre paket för att nå dit. Det första handlar om trygg akutvård med ambulans i hela länet som jag skrev om i fredags. Det andra paketet presenterar vi hur vi vill Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele som jag berättade mer om igår. Det tredje utvecklar hur vi i Alliansen vill få en bättre fungerande primärvård vilket du kan läsa mer om här nedan:

Bättre fungerande primärvård

Öka resurserna till hälsocentralerna. Det ska finnas hälsocentraler/sjukstugor i alla länets kommuner. Genom att satsa mer på primärvården kan hälsocentralerna ge en snabbare och bättre vård som på sikt minskar behovet av sjukhusvård och därmed även leder till betydande besparingar.

Säkra bättre läkarkontinuitet på hälsocentralerna. Läkarbristen är idag ett av de största hoten mot en trygg och likvärdig vård i hela Västerbotten. Vakanser och stafettläkare gör att patienter får vänta länge och sedan träffa olika läkare varje gång. Stafettläkare är dessutom väldigt dyrt att anlita. Därför behövs kraftfulla insatser för att säkra den långsiktiga försörjningen av läkare.

Utforma hälsovalet så att det passar hela länets förutsättningar. Hälsovalet i Västerbotten är utformat så att det är svårt att etablera nya hälsocentraler, framförallt utanför Umeå och Skellefteå. Alliansen vill göra förändringar i hälsovalet så att det blir möjligt för mindre verksamheter att etablera sig. Västerbottningen ska kunna välja primärvård oavsett var i länet man bor.

  • Hälsocentraler/sjukstugor ska finnas i alla länets kommuner.
  • Tillföra ytterligare resurser till primärvården för att på sikt kunna spara på dyr och onödig sjukhusvård.
  •  Stimulera rekrytering till hälsocentraler genom att erbjuda bättre löne- och arbetsvillkor.
  •  Inrätta rekryteringsfunktion som mer strukturerat kan arbeta med rekrytering av läkare till exempelvis små hälsocentraler runt om i länet.
  •  Gör om hälsovalsmodellen så att det blir lättare att etablera små verksamheter.

 

Folkomröstning om en rättvis sjukvård för hela länet

Av , , 10 kommentarer 4

I dagens Folkbladet utvecklar jag tillsammans med mina Allianskollegor vårt ställningstagande kring den kommande folkomröstningen. Vill särskilt lyfta fram det som finns i artikeln kring resonemanget hur Sossarna vill ställa olika länsdelar mot varandra något som vi från Alliansen anser är sorgligt och beklagligt. 

 
Folkomröstning om en rättvis sjukvård för hela länet
 
Söndag den 8 september ska västerbottningarna rösta om en rättvis sjukvård för hela länet. Ansvaret för detta ligger på den socialdemokratiska ledningen med Peter Olofsson i spetsen som genomförde sparförslagen i Projekt balans utan analys eller konsekvensbeskrivning. Försämringar som genomförs i sjukvården drabbar hela länet. 
 
Dessa försämringar av sjukvården motiverar dessutom majoriteten med att det skulle vara regeringens fel. Som medborgare är det viktigt att komma ihåg att det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera hälso- och sjukvården genom landstingsskatten. Ett ansvar som Socialdemokraterna har skjutit framför sig de senaste 20 åren, vilket förvärrat situationen. 
 
Allianspartierna i landstinget hade andra förslag med andra prioriteringar. Fokus på Alliansens kostnadsreduceringar var att värna den direkta vården och spara på det som inte är sjukvård. Vårdplatsneddragningarna var inte lika omfattande. Därtill föreslogs neddragningar på administration, centrala anslag, projekt och Region Västerbotten. I Alliansens alternativ till projekt balans samt i den senaste budgeten prioriterades bland annat akutvårdsplatser i inlandet och ambulans i Åsele vilket gör det märkligt att inte stödja de krav som väckts från folkinitiativet.
 
Det är mycket sorgligt att se hur Socialdemokraterna väljer att agera och argumentera i denna fråga. Möjligheten till att föreslå och driva fram en folkomröstning är en demokratisk rättighet inskriven i grundlagen. För oss i Alliansen är det en rättighet vi värnar. Än värre är det när de ledande S-politikerna väljer att ställa länet och dess kommuner mot varandra. Maken till intellektuell härdsmälta och cynisk politik är svår att föreställa sig. Genom det sätt som sossarna väljer att agera uppviglas länets kommuner att bekämpa varandra istället för att samarbeta och samverka. 
 
Länet sjukvård är en sammanhållen vårdkedja där hälsocentraler, sjukhus och kommuner hjälper patienten igenom. Till exempel sker länets fetma- och höftledskirurgi på Lycksele lasarett och gall- och knäoperationer på Skellefteå lasarett. På Norrlands universitetssjukhus sker avancerade operationer för hela länet men även för hela Norrland. Akutvårdsplatserna på länets sjukstugor avlastar sjukhusen. Dessa akutvårdplatser har Socialdemokraterna avvecklat i Dorotea. Att bygga fungerande vårdkedjor för sjukvården i länet är framgångskonceptet. 
 
En stor utmaning är att stärka primärvården så att patienten får tillgång till nära sjukvård på rätt vårdnivå. Mycket av dagens sjukvård skulle kunna ske på en lägre omhändertagandenivå och till en lägre kostnad. I jämförelse med andra landsting konsumerar länets invånare sjukvård för cirka 235 mkr mer än riksgenomsnittet och 630 mkr mer än Östergötland som är ett jämförbart landsting.    
 
Att som Socialdemokraterna och Miljöpartiet ta politisk strid för ett sparförslag på 1 mkr för ambulans i Åsele och 2 mkr för akutvårdsplatser i Dorotea är för oss en mycket märklig politik. Dessa kostnader utgör endast 0,0003 procent av sjukvårdens totala omkostnader. 
 
Det handlar alltså inte om någon större besparing. Det som är avgörande för befolkningens trygghet och bygdens utveckling är tillgång till basservice i form av tillgänglig ambulans och akutsjukvård nära patienter och anhöriga.
 
Oavsett valresultat och valdeltagande i den kommande folkomröstningen kommer Allianen att fortsätta att driva att hela länet skall ha en trygg och rättvis sjukvård. Rätten till en likvärdig vård får aldrig sättas i fara av politisk godtycklighet, geografiska eller sociala gränsdragningar. Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandat att vid nästa val ta över styret för Västerbottens läns landsting.  
 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd      
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare 
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare 
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare 
 
 
 
 

 

Besök i Barcelona

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag åker jag till Barcelona inom ramen för mitt uppdrag för SKL i den nationella beredning för Primärvård- och äldreomsorg. Varje beredning gör under mandatperiod en studieresa för att få nya intryck av hur verksamheter fungerar på andra platser. I Barcelona ska vi göra ett antal studiebesök och diskutera strategiska frågor kring samverkan mellan primärvård och äldreomsorg.

På programmet är det en rad olika företrädare på plats som ska ge sin bild av samverkansfrågor, IT i vården och sjukvårdsfrågor. Beredningen ska även ett studiebesök på ett primärvådcenter. Det ska bli väldigt intressant och programmet är fullbokat med programpunkter vilket gör att det kommer bli ett kort och intensivt besök där.