Etikett: Region Västerbotten

Finansiering av akutvård är viktigast

Av , , Bli först att kommentera 9

Från ledande Socialdemokrater i länet pågår just nu ett försökt att lägga en dimridå i folkomröstningsdebatten kring vad ett Ja skulle innebära. Jag hade önskat att debatten hade handlat om rättvis, trygg och jämlik sjukvård i hela länet. Tyvärr försöker företrädare från Socialdemokraterna ställa länets kommuner mot varandra och mena att om inte besparingen sker på den orten kan de ske på något annat ställe som kan drabba någon annan istället. Oerhört osolidariskt. Nästa försök är att mena på att de kostnadsreduceringar som Moderaterna och Alliansen i landstinget har inte skulle vara trovärdiga. Våra förslag är fullt ut finansierade och genomräknade. Se här nedan för att se alla de satsningar och kostnadsreduceringsförslag som vi har presenterat.

Jag kan inte förundras över debatten ”vikten” av satsningar på kultur och regional utveckling. I dag satsar länet näst mest i landet på regional utveckling (SKL ÖJ). Argument som kommer fram är liknande de som jag fick höra för 13 år sedan då jag satt i kulturnämnden i Umeå kommun. Där fördes det emellanåt fram påståenden om att varje satsad krona på kulturen ger två tillbaka. Lika bra effekt verkar även satsningar på regional utveckling ge. Min motfråga blir varför dubblerar vi inte budgeterna och får dubbelt tillbaka om det är sådan sprängkraft i dessa områden. Jag betvivlar på den effekten. Däremot att kultur och säkert i vissa fall regional utveckling man bidra till attraktionskraft är något helt annat. Kultur är oerhört trevligt och positivt för att göra en stad attraktiv. Jag går emellanåt på Norrlandsoperan och utifrån det kan jag säga att vi har en symfoniorkester av världsklass.

I en artikel i gårdagens VK gick det att felaktigt att få uppfattningen att det är presenterat riktade besparingar på Norrlandsoperan (NOP) men så är icket fallet. Jag förde ett resonemang att av de kostnadsreduceringar som är riktade till Region Västerbotten är kulturanslag en av de delar vi kan tänka oss. Det är däremot inte samma sak att hela besparingen ska riktas till (NOP) eller att hela besparingen skulle ske inom kulturområdet. Ett annat förtydligande är att om Umeå vill ta ett större ansvar för kulturbolagen så får de självklart göra det men från VLL finns det som jag anser ekonomiska svårigheter att matcha upp sådana satsningar.

Kulturbolagen inom Region Västerbotten har ett anslag på runt 50 miljoner för år 2012 sen finns det en kategori på Övrig kulturverksamhet på runt 23 miljoner. Hela kulturbudgeten med länsbiblioteksverkamheten är på runt 100 miljoner. Av det är inte allt Västerbottens läns landsting som står för finansieringen. Hela budgeten för Region Västerbotten är på runt 240 miljoner och av dem står landstinget för 145 miljoner. I prioritering mot akutvård går det att spara in pengar men det betyder inte att vi ska upphöra med den verksamhet som idag bedrivs av Region Västerbotten.

 

Satsningar och kostnadsreduceringar i Allians för Västerbottens åtgärdsprogram för rättvis, jämlik och trygg sjukvård i hela länet

I Alliansens förslag till budget för 2013-2016 med mål och uppdrag presenterades en helhetsfinansiering för landstinget budget samt förslagen i denna rapport. Nedan följer ett sammandrag av Alliansens förslag på satsningar och kostnadsreduceringar.

Satsningar 2013 Kommentar
Fler vårdplatser länets sjukhus 20 000 Varje plats är beräknad till 700-900 tusen kr, vilket innebär cirka 25 vårdplatser totalt.
Satsning på minskning av vårdskador 5 000 Vår ambition är att därmed kunna nå målet om minskning av vårdskador samt målsättningen om det patientsäkraste landstinget år 2016.
Kompetensförsörjning: Fler AT/ST-block för läkar­studerande samt stimulans för fler specialistut­bildning för sjuksköterskor. 15 000  
Vårdval inom specialistsjukvård (BUP och idrotts- och motionsskador) 2 000 Regeringen har tillfört 4,6 miljoner kronor för att landstinget ska kunna utveckla vård­valet.
Ytterligare satsning på glesbygdssjukhus 1 000
Ytterligare satsning på primärvård/ 30 000
Ambulans i Åsele 1 000
Vårdplatser vid Dorotea sjukstuga 3 400
   
Kostnadsreduceringar 2013
Minskat omställningsbidrag för personalomställ­ning för förtida personalavveckling -4 500 Anslaget Är idag på 9,7 miljoner kr.
Justering av vårdplatser i Storuman och Vilhel­mina -2 000 Effekt av att akutvårdsplatserna återinförs vid sjukstugan i  Dorotea.
Centrala anslag/Hälsa 2020 -12 000 T.ex från: Utredningar, konsulttjänster och Vision 2020.
Konkurrensutsättning av ej direkt sjukvård -10 000 Som tex: Drift, logistik, mattransport, in­terntransport, telefoni samt pröva upphandling på all ambulansverksamhet i länet.

 

 

 

 

Överföring av verksamhet till primärvård -10 000
Ytterligare effektivisering inom administration och service -20 000 Av VLL:s runt 10 000 anställda är cirka 850 inom kategorin administration varav 320 inte inom direkt vårdnära verksamheter.
Effektivare ekonomistyrning, beställar/utförar-modell, kvalitetsersättningar, prestationsbase­rade ersättningar och effektivare vårdkedjor samt genom bättre använda IT-lösningar. -5 000 I SKL:s öppna jämförelser har till exempel Östergötland och Uppsala läns landsting cirka 500 miljoner kr mer resurseffektiv vård än VLL utan sämre kvalité.
Minskning av bidrag till region Västerbotten -20 000
Patientavgifter -8 000 Av dessa är 4 miljoner slopad slutenvårdsra­batt som bara VLL och VG har.
Mer resurseffektiv vård genom vårdlotsar -6 000 Mycket positiva resultat från landstingen i Stockholm och Östergötland.
Minskad onödig förbrukning av läkemedel (tex genom APO-dos)samt effektivare förskrivning av läkemedel(recept/rekvisation). -4 000
Minskade vårdskador/vårdrelaterade infektioner -25 000 Vårdskador kostar runt 225 mkr per år för VLL. T.ex. Sett till jämförande statistik mel­lan landstingen ligger VLL fjärde högst och näst högst i vårdrelaterade infektioner.

 

Alliansen prioriterar sjukvård framför Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 2

I går hade jag och mina alliansgruppledarkollegor inne ett repliksvar i VK där vi redogör för vårt ställningstagande kring hur vi prioriterar sjukvård framför annan verksamhet i landstinget.

 

Alliansen prioriterar sjukvård framför Region Västerbotten

Region Västerbottens regionråd Erik Bergqvist (S) samt landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) frågar sig i en insändare i VK (28/11) hur Alliansen till skillnad från socialdemokraterna förmår att spara i Region Västerbottens verksamhet. I grunden handlar Allians för Västerbottens prioriteringar om att hitta resurser för landstingets kärnverksamhet. Det vill säga sjukvården. För att kunna göra det krävs tuffa och svåra prioriteringar inom all verksamhet som finansieras med landstingsskatten. Landstinget står inför mycket svåra utmaningar för att klara en rättvis och säker hälso- och sjukvård i hela länet. I en sådan situation måste all verksamhet som inte är direkt sjukvård prövas noggrant. Liknande utmaningar står också kommunerna inför, så självfallet måste möjliga besparingar inom Region Västerbotten ske i samråd med kommunerna.

Region Västerbotten har för år 2012 en budget på 237 miljoner kronor. Av dem står landstinget för 145 miljoner. I denna summa finns såväl medlemsavgifter som överförd verksamhet. Det kommer självfallet att få konsekvenser i minskad ambitionsnivå när det gäller regional utveckling, kultur- och museiverksamhet och internationell samverkan. Till det kommer det att krävas en översyn av kostnader för administration och lokaler. Vårt budgetalternativ som (s) och (mp) röstade ned innebar en besparing på ytterligare 15 miljoner för Region Västerbotten 2013, inte 35 miljoner som det skrivs i insändaren.

I jämförelse med andra regioner och landsting har Västerbotten en högre kostnad för sin verksamhet än genomsnittet. För att kunna ta ansvar för vårdens långsiktiga finansiering kommer det att krävas tuffa och svåra prioriteringar för att få över mer resurser till sjukvården. Alliansen oroar sig mer för de stora besparingar som socialdemokraterna nu genomför i sjukvården än de åtstramningar som kommer att bli nödvändiga inom Region Västerbottens verksamhet.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Mer från Alliansbudgeten

Av , , 2 kommentarer 5

 

I går så presenterade Alliansens sitt budgetförslag. En budget för mer sjukvård i hela länet. Hela budgetförslaget finns att läsa här
 
 
Några mediaklipp från gårdagen:
I gårdagens Västerbottensnytt kommenterade jag Allianens budgetförslag:
 
 

 
 
 

Läs även i Folkbladet här om mina kommentarer till landstingets kommande ekonomiska utmaningar.

 

Alliansen föreslår kraftfulla satsningar på sjukvården

Av , , 1 kommentar 5

 

Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och  Birgitta Nordvall (KD).
 
I dag har Allians för Västerbotten presenterat sitt budgetförslag för åren 2013-2015. Hela pressmeddelandet med de viktigaste delarna i förslaget finns här nedanför:
Pressmeddelande 120531: Alliansen föreslår kraftfulla satsningar på sjukvården
 
Allians för Västerbotten har presenterat sitt alternativa budgetförslag för sjukvården. I alliansens förslag till budget görs en kraftfull satsning på primärvården som får under kommande 3 år ett resurstillskott på 50 miljoner. I deras förslag utökas antalet vårdplatser på länets sjukhus, Dorotea får tillbaka sina vårdplatser på sjukstugan och Åsele får tillbaka sin ambulans.
 
Föra att på sikt klara av personalförsörjningen av specialistläkare och specialistsjuksköterskor föreslås en satsning på fler vidareutbildningsplatser för läkare samt en satsning för att det ska löna sig bättre att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska.
 
För att förbättra och öka tillgängligheten inom Barn- och ungdomspsykiatrin förslås att ett vårdval införs. Med det öppnas det upp för fler vårdgivare att erbjuda psykiatrisk vård för barn- och ungdomar vilket kommer att öka tillgängligheten där Västerbotten är sämst i landet.
 
 
–  Alliansen vill ta ansvar för en bättre sjukvård med sitt budgetförslag och betonar att för att uppnå detta krävs ett maktskifte säger Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD) i en kommentar.
 
 
Alliansens förslag finansieras genom att minskning av bidrag till Region Västerbotten, minskade vårdskador, vårdlotsar som hjälper svårt sjuka att hitta rätt i vården, minskning av administration och centrala anslag.
 
 
Läs hela förslaget här: