Etikett: S och MP

Alliansen i landstinget kräver svar: Vilka blir Konsekvenserna av Projekt balans?

Av , , Bli först att kommentera 8

Pressmeddelande 120131: Alliansen i landstinget kräver svar: Vilka blir Konsekvenserna av Projekt balans?

 
Allians för Västerbotten kräver nu svar från de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet om vilka konsekvenser och besparingseffekter sparpaketet Projekt Balans kommer att ge. De fyra partierna har gemensamt lämnat in en interpellation till landstingsfullmäktige där de ställer sju stycken frågor till lanstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson om hur bland annat ambulanssjukvården i inlandet ska tryggas, hur de mest sjuka äldre ska kunna ges god vård då ansvaret flyttas från specialistsjukvården till primärvården samt om hela sparpaketet beräknas ge den planerade kostnadsminskningen.
 
– Projekt balans skapar flera riskabla omställningar i landstinget som påverkar vården, kvalitén och dess utförare. Än viktigare blir det att få svar för allmänheten om vad som sker och ska ske, säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare och Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.
 
 
 
 
 
För mer information, kontakta:
 
Nicklas Sandström (M)
070 254 45 15
 
Marianne Normark (FP)
070 243 57 04
 
Olle Edblom (C)
070 564 44 65
 
Birgitta Nordvall (KD)
070 278 58 10
 
 
 
 
 
 
Hela interpellationen i sin helhet
 
 
Allians för Västerbotten
 
Interpellation
2012-01-30
 
Konsekvenserna av Projekt Balans?
 
I slutet av 2011 presenterade majoriteten i landstinget, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, sitt förslag till sparpaket på 150 miljoner kronor. Sparpaketet gick under arbetsnamnet Projekt Balans. Alliansen hade ett annat alternativ för besparingar, ”Tid för ansvar” som visade hur landstinget kan uppnå kostandsreduceringar genom att göra andra prioriteringar. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård
 
När beslutet skulle tas i hälso- och sjukvårdsnämnden samt landstingsstyrelsen fanns det inga framtagna konsekvensbeskrivningar.
 
Projekt balans är nu på väg att förverkligas vilket föranleder Allians för Västerbotten att ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
1. Hur kommer ambulanssjukvården att tryggas i Malå, Åsele och Robertsfors och vilken spareffekt beräknas?  
 
 2. Hur kommer akutsjukvården i Sorsele och Dorotea att garanteras utan akutvårdsplatser?
 
  3. Hur kommer de mest sjuka äldre att få tillgång till geriatrisk kompetens och äldresjukvård av god kvalitet, när ansvaret flyttas från specialistsjukvården till primärvården?
 
4. Hur kommer den psykiatriska verksamheten, som redan idag är överbelastad, att kunna erbjuda svårt psykiskt sjuka en patientsäker sjukvård av god kvalitet?
 
5. Kommer vårdplatsantalet att tillgodose efterfrågan av sjukvård vid landstingets tre sjukhus?
 
 
6. Hur har primärvården rustats för att kunna ta emot 15 000 nya besök utan att några resurser tillförs?
 
 
7. Kommer landstinget att uppnå den beslutade kostnadsminskningen i ”Projekt balans”?
 
 
 
 
 
Allians för Västerbotten
 
 
Nicklas Sandström (M)                Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd           Gruppledare
 
 
Olle Edblom (C)                       Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare                             Gruppledare
 
 
 
 

 

 

S och MPs sparförslag drabbar de mest svaga

Av , , 2 kommentarer 3


 

I dag skriver jag tillsammans med mina Allianskollegor på VK debatt om S och MP:s sparpaket som drabbar de mest svaga i vårt län.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets sparförslag i landstinget kommer att drabba de mest utsatta och sköra i vården. Nedläggning av akutvårdsplatser, indragning av ambulanser, neddragningar inom geriatrik och psykiatri kommer nämligen huvudsakligen att drabba de äldre och de som redan idag har svårt att få vård. Genom sparförslaget får de som bor i inlandet en sämre tillgänglighet till vården än övriga länsbor.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar inte ansvar för de mest sjuka äldre och för en rättvis och likvärdig vård för alla, något som Alliansen förespråkar. Den tidigare Socialdemokratiska väljaren känner nog inte igen sig i denna nedmonteringspolitik som nu genomförs inom landstinget.

De som redan idag har det tufft i inlandet ska nu få det ännu tuffare då de blir av med ambulansen i Malå och Åsele och akutvårdsplatser i Sorsele och Dorotea. De psykiskt sjuka ska få tränga ihop sig ännu mer i redan överbelagda lokaler. De svårt sjuka äldre får sämre stöd då geriatriken tvingas lägga ned vårdplatser och inte längre får sköta om de som bor i särskilda boenden i Umeå. Människor som redan har det skört ska få det skörare.

Sparförslagen har inte diskuterats och analyserats på ett politiskt tillfredställande sätt. Inga konsekvensanalyser har gjorts inför beslut. Många politiskt valda i styrelsen och i hälso- och sjukvårdsnämnden har inte fått något underlag värt namnet inför beslut. Tar vi beslut i landstinget kring ett så stort sparpaket som detta på 150 miljoner kronor för 2012  borde de förtroendevalda ha fått ett bättre beslutsunderlag.

Vid senaste landstingsfullmäktige begärde Allians för Västerbotten svar på vilka konsekvenserna av majoritetens sparförslag kommer att bli för sjukvården. Tyvärr var svaren otydliga, inte minst angående vad som ska ersätta ambulanserna som försvinner i inlandet. Förslag till ersättning för ambulanserna är akutbilar med en akutsköterska från hälsocentralen. Förslaget saknar både grund och ansvar. På de flesta håll i inlandet saknas personal för att ta hand om de sjuka.

Enligt Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska akutvårdsplatser läggas ned samtidigt som vårdplatser på sjukhusen dras in och sjukhusbesök överförs till primärvården. Det talar för ett större behov av akutvårdsplatser – inte mindre. Psykiatrin är enligt majoriteten för dyr och ska därför krympa trots ständiga överbeläggningar och långa väntetider. Det går inte ihop. Den geriatriska kompetensen på Umeås särskilda boenden är enligt S och MP inte rättvis och ska därför inte finnas kvar. I stället för denna negativa rättvisa borde krafterna läggas på att se till att hela länet får ta del av denna kompetens. Det anser i alla fall Allians för Västerbotten.

Det finns en stark ovilja från majoritetens sida att lyssna och ta till sig det Alliansen argumenterar för och ompröva delar av det tagna beslutet. Om inte Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet tar sig i kragen och omprövar beslutet kommer det att innebära förödande konsekvenser för de sjuka i Västerbotten. Detta gäller främst neddragningar av vårdplatser, ambulansen, geriatriken och akutvårdsplatser vid sjukstugorna. Otryggheten ökar för alla länsbor som är i behov av vård men framförallt för de mest utsatta sköra och äldre som har svårt att göra sin röst hörd.

Västerbottens läns landsting behöver en ny besättning bakom rodret. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare