Etikett: Skellefteå

Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 6

I veckan presenterade Allians för Västerbotten ett brett åtgärdsprogram för en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet. I det åtgärdsprogrammet presenterades tre paket för att nå dit. Det första handlar om trygg akutvård med ambulans i hela länet som jag skrev om igår. Det andra paketet presenterar vi hur vi vill Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele. Det paketet innehåller följande:

 

Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele

Efter en tioprocentig vårdplatsneddragning på länets sjukhus har medfört att arbetssituationen förvärrats på många avdelningar. En situation som beskrivs som ohållbar på många avdelningar. Situationen har försämrats för de mest sjuka äldre som många gånger är den mest utsatta gruppen och mot vilken sparförslaget slår som hårdast. Vården för de med psykisk ohälsa och sjukdom är något som måste förbättras och särskilt inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

NUS har en speciell roll som regionsjukhus och universitetssjukhus och är mycket viktigt för hela regionens utveckling. Om utvecklingen avstannar på NUS för att framtidstron försvinner är det på sikt något som hotar statusen som universitetssjukhus. NUS måste ständigt utvecklas och vara spjutspetsen i vården i hela norrland.

Länsdelslasaretten är navet i sjukvården i sitt område och en förutsättning för att invånarna ska känna sig trygga i länets alla delar. Vi vägrar acceptera att lasaretten i Skellefteå och Lycksele långsamt nedmonteras.

  • Utveckla NUS och fortsatt satsningar på att utveckla och trygga vården
  • Fler vårdplatser till länets sjukhus. Vart platserna skall fördelas är något som verksamheten måste sköta själva.
  • Inför ett vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin för att förbättra tillgängligheten så att barn med psykisk ohälsa kan få vård i tid.
  • Inrätta en platschef på Skellefteå och Lycksele lasarett.
  • Garantera akutsjukvård och förlossningsverksamhet vid både Skellefteå och Lycksele lasarett.
  • Sprid den geriatriska kompetensen bättre över länet, så att det finns fler geriatriker på lasaretten i Skellefteå och Lycksele.
  • Säkerställ att det finns geriatriska platser och geriatriskt utbildad personal på hälsocentralerna och sjukstugorna.
  • Stärk läkarsituationen genom fler ST- och AT-tjänster.

 

Inrätta mellanvårdsavdelningar i Umeå och Skellefteå

Av , , Bli först att kommentera 1

 

 
Pressmeddelande 130326: Alliansen i Västerbotten – Inrätta mellanvårdsavdelningar i Umeå och Skellefteå
 
Allians för Västerbotten har idag lämnat in en gemensam motion om att i samverkan mellan Umeå och Skellefteå inrätta mellanvårdsavdelningar. Detta är ett konkret exempel på hur det går att lösa situationen för kvarliggande patienter på sjukhusen som inte kan komma tillbaka till sitt vanliga boende eller till ett särskilt boende säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.
 
Förutom att det blir bättre för den enskilda, oftast äldre, är det betydligt mer samhällsekonomiskt att vårda patienten på en mellanvårdsavdelning än i en vanlig sjukhussäng menar alliansen i sin motion.
 
En mellanvårdsform skulle ge en nödvändig avlastning och minska risken att äldre patienter kommer i kläm mellan kommun och landsting. Dessutom skulle de äldre patienterna få bättre vård och rehabilitering, med läkarresurser på plats, än vad kommunen kan erbjuda. Man skulle också kunna komma igång med medicinering och kosthållning. På så sätt får patienterna en mer ändamålsenlig vård och ett bättre omhändertagande. Samtidigt minskar risken för återbesök i akutvården och patientsäkerheten förbättras. En annan vinst är att sjukhussängarna frigörs vilket gör att operationer inte behöver ställas in på grund av platsbrist argumenterar Alliansen.
 
 
Hela motionen i sin helhet:
 
 
Motion
 
Inrätta mellanvårdsavdelning i samverkan mellan landstinget och Skellefteå respektive Umeå kommun
 
Äldre sjuka ska inte drabbas av brister i hur vården och omsorgen är organiserad. Men de senaste åren har vi tyvärr sett brister i vård- och omsorgskedjan som fått till följd att många äldre patienter har varit tvungen att ligga kvar på sjukhuset. Ett problem är att ge rätt vård för äldre patienter under olika skeden. En patient kan vara färdigbehandlad i slutenvården eller inom psykiatrin på sjukhuset, men är ändå inte tillräckligt frisk för att flytta hem. Ofta beror det på att man måste invänta anpassningar i hemmet eller på det särskilda boendet.
 
Detta för med sig kostnader, både i form av mänskligt lidande och för samhället. Till exempel måste kommunerna betala en straffavgift till landstinget om en medicinskt färdigbehandlad patient måste ligga kvar på sjukhus mer än fem dygn. Ett genomsnittligt vårddygn på ett sjukhus kostar 7384 kr medan på ett kommunalt äldreboende 1512 kr. Kvarliggande patienter medför 40-50 miljoner kronor i extra onödiga kostnader för skattebetalarna i länet.
 
Vi ser bekymrat på att situationen med kvarliggande patienter har förvärrats de senaste åren. Mellan åren 2011 till 2012 ökade antalet vårddygn så pass mycket att kommunernas straffavgifter till landstinget ökade med nästan 30 procent. År 2012 var det totalt 7290 vårddygn som kommunerna var tvungen att ersätta landstinget för. Situationen med kvarliggande äldre var värst i Skellefteå, som fick betala en straffavgift på 10,5 miljoner. Umeå fick betala 9,6 miljoner. För den enskilde, oftast äldre, blir det ett onödigt lidande att behöva stanna kvar på ett sjukhus istället för att få omvårdnad på ett särskilt boende.
 
Mot bakgrund av detta anser vi att situationen måste lösas. Vårt förslag till lösning av problemet är att inrätta en mellanvårdsavdelning i samverkan mellan landsting och kommunerna där problemet är störst, det vill säga Skellefteå och Umeå. Vi föreslår att mellanvådsavdelningen placeras i anslutning till orternas respektive sjukhus och att kommunerna är ansvariga huvudmän.
 
En mellanvårdsform skulle ge en nödvändig avlastning och minska risken att äldre patienter kommer i kläm mellan kommun och landsting. Dessutom skulle de äldre patienterna få bättre vård och rehabilitering, med läkarresurser på plats, än vad kommunen kan erbjuda. Man skulle också kunna komma igång med medicinering och kosthållning. På så sätt får patienterna en mer ändamålsenlig vård och ett bättre omhändertagande. Samtidigt minskar risken för återbesök i akutvården och patientsäkerheten förbättras.
 
Just nu pågår ett arbete inom regeringen att se över reglerverket. Enligt den diskussion som förs föreslås nya regler som medför att kommunerna blir ekonomiskt ansvariga för utskrivningsklara patienter från psykiatrin redan efter 15 dagar. Det är en halvering av det antal fria dagar som gäller i dag. Även betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter i somatisk och geriatrisk vård ses över. Enligt de diskussioner som förs kan tidsfristen komma att kortas till tre dagar i stället för dagens fem. Något som torde höja intresset hos kommunerna att hitta framgångsrika samverkanslösningar.
 
Både i Norge och Danmark har man utvecklat en mellanvårdsform mellan sluten- och öppenvård, distriktspsykiatricentra där en person som blir hastigt försämrad snabbt kan få vård utan att han eller hon behöver skrivas in på sjukhus.
 
Samverkan behövs för att inte de olika vårdgivarna ska dubbelarbeta eller försöka vältra över kostnader på den andra, med följden att patienterna hamnar i kläm. Alla inblandade måste arbeta med patientens bästa i centrum och med fokus på att ge bästa möjliga vård och stöd. Därför måste samverkan fungera, så att alla får en likvärdig vård, oavsett om man bor i länet.
 
Med anledning till detta yrkar vi att fullmäktige beslutar:
 
Att                 uppdra till landstingsstyrelsen att uppta förhandlingar med Skellefteå och Umeå kommun för att i samverkan etablera en mellanvårdsavdelning för utskrivningsklara i respektive kommun.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Andreas Löwenhöök (M)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå    
 
Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare
 
Carin Hasslow (FP)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Daniel Öhgren (C)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå    
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 
Lena Sandberg (KD)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå
 

 

Besök på Skellefteå lasarett

Av , , Bli först att kommentera 4

 
Förra veckan gjorde jag ett heldagsbesök på lasarettet i Skellefteå. Under dagen besökte jag och proade på akutmottagningen och gjorde besök på kirurg/ortoped kliniken samt medicinmottagningens två avdelningar. Under dagen fick jag även möjlighet att diskutera hur inre och yttre samverkan fungerar på lasarettet med sjukhussamordnaren.
 
Av de runt 200 vårdplatser som finns på sjukhuset är runt 75 procent av dem för patienter som söker akutvård, något som kan göra verksamheten svårplanerad och behovet finns därmed av viss marginal i beläggningar. Efter Socialdemokraternas sparpaket har beläggningsgraden många gånger passerat 100 procent och är idag uppe runt 98-99 i medelbeläggning. Den höga beläggningen är något som gör det riktigt tufft för personalen. Av de saker som lyftes fram hos personalen var det just arbetsmiljön som en av de viktigaste punkterna.
 
Mina samlade intryck är likt gånger som jag varit där förr att Skellefteå lasarett är ett väl fungerande sjukhus som är utgör en viktig del i länets sjukvård.
 
 
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Alliansen står upp för lasarettet i Skeå

Av , , Bli först att kommentera 3

Alliansen står upp för Skellefteå lasarett

I snart 100 år har Skellefteå lasarett erbjudit den norra länsdelen god sjukvård. Lasarettet är ett modernt och välutrustat länsdelssjukhus med verksamhet inom de flesta vårdspecialiteter.~Vid sjukhuset bedrivs också klinisk forskning på patientnära och angelägna sjukdomsområden. Vissa operationer utförs endast i Skellefteå för länets alla innevånare. Lasarettet är inte enbart en angelägenhet för Skellefteå utan för hela länet. På samma sätt som Norrlands universitetssjukhus inte är en angelägenhet enbart för Umeå utan också för hela länet och för Norrland.

Alliansen följer noga Skellefteåupproret och har stor respekt för de 35~000 personer som skrivit på namnlistor. De förändringar som socialdemokraterna och miljöpartiet genomför i Skellefteå, men även i övriga delar av länet är och har inte varit väl genomtänkta. Besparingarna leder till stora negativa konsekvenser för sjukvården och är ett hån mot Skellefteåborna. Neddragningarna på geriatriken och ortopeden har resulterat i ständiga överbeläggningar. Trots ett socialdemokratiskt vallöfte om en orörd barnavdelning har majoriteten dragit ner platser även där. Detta är inte en utveckling som vi i oppositionen står bakom. Riktigt bedrövligt blir det då sossarna försöker skylla ifrån sig och hävda att det skulle vara alliansregeringens fel. Men socialdemokraterna bär det fulla ansvaret för länets sjukvård.

De förändringar som nu sker beror främst på två orsaker. Den första är de 30 års långa socialdemokratiska maktinnehavet i landstinget som inte lyckats åstadkomma en långsiktighet i ekonomin. Detta leder till tvära kast där neddragning i vården kommer hastigt och utan analys eller konsekvensbeskrivningar. Alliansen hade i sitt alternativa förslag till kostnadsreduceringar andra åtgärder där förändringar skulle ske med större ansvar för ekonomi och för vårdens innehåll. Alliansen kan tänka sig neddragningar på administration, centrala anslag, projekt, Region Västerbotten och annat som inte är direkt sjukvård.  

Den andra orsaken är att vården idag ser annorlunda ut än vad den gjorde tidigare. I dag kan många patienter gå hem på eftermiddagen efter en operation till skillnad från förr då det kunde behövas några dygn för eftervård. Utvecklingen inom vården går idag så snabbt att det är svårt att hänga med när det ständigt utvecklas nya behandlingsmetoder och det erbjuds nya effektivare mediciner. Utvecklingen är oerhört positivt för den enskilde som har behov av sjukvård men det finns dock en prislapp kopplat till den utvecklingen som måste hanteras.

Nya utmaningar ställer även krav på organisation och ledarskap. Alliansen i landstinget ser behovet av en samlad organisation i länet där det finns möjlighet för överblick, transparens och möjlighet för styrning. I den organisationen ser vi möjlighet till att stärka upp det lokala ledarskapet på länets tre sjukhus. Beslut som är möjliga att fatta nära verksamheten ska självklart ligga där. Alla verksamheter ska kunna känna delaktighet och medskapande. Först då går det att lyckas med det lokala ledarskapet. Alliansen vill skapa de förutsättningarna.

Alliansen står upp för Skellefteå lasarett som är en mycket viktig del i ett länsuppdrag att erbjuda bästa tänkbara sjukvård för västerbottningarna. Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att vid nästa val ta över styret för landstinget i Västerbotten och därigenom säkra en trygg vård för skellefteåborna.  

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

 

Hur ska sossarna hantera Skellefteåuppropet?

Av , , Bli först att kommentera 5

I går besöktes landstingshuset av Doroteabor från Doroteauppropet. Nu idag kommer företrädare för Skellefteåuppropet för att uppvakta de högst ansvariga Socialdemokraterna för sjukvården i länet Peter Olofsson och Karin Lundström. Med på mötet har de även 35 000 namnunderskrifter som stödjer deras sak. Deras grundkrav är att Skellefteå lasarett utvecklas och inte avvecklas. Jag träffade företrädare för Skellefteåuppropet innan sommaren och diskuterade samma frågeställningar. Från Moderaterna Alliansen har vi sagt att vi vill stärka det lokala självstyret på länets sjukhus och i och med det skulle många av de saker som Skellefteåuppropet efterlyser kunna lösas. Nu återstår det att se hur Socialdemokraterna kommer att hantera detta upprop/uppror.

Tuff debatt om landstingsplan men även tydliga ställningstagande från (S) om akutsjukvård

Av , , 1 kommentar 11

 
I går på landstingsfullmäktige blev det en tuff budgetdebatt som varade i sex timmar om de olika förslagen till budget 2013 och landstingsplan. En debatt där Socialdemokraterna hade mycket svårt att förklara hur de var nöjda med utvecklingen att allt fler av landstingets personal är sjukskrivna, missade pengar för kömiljarden, en avvecklad akutsjukvård, stora folkliga protester i inlandet och i Skellefteå, en fortsatt mycket tuff situation i hela vården och hård kritik från Socialstyrelsen kring många av besluten i Projekt balans. Att vi från Alliansen inte fick några svar på hur Sossarna planerar att lösa det var inte så oväntat. Från Alliansen kom vi med skrapa förslag för en bättre och mer rättvis vård. Tyvärr så röstade Sossarna och Miljöpartiet ner vårt förslag till budget.
 
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna i landstingsfullmäktige fick för första gången även möjlighet att ta ställning till hur de ser på avvecklingen av vårdplatserna i Dorotea och borttagandet av ambulansen i Åsele. Från Alliasen drev vi igenom att fullmäktige fick rösta om bland annat följande två förslag:
 
39. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att återinföra en ambulans med stationering Åsele kommun.

40. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Dorotea kommun återinföra vårdplatserna vid sjukstugan.
 
Båda de förslagen så röstade de socialdemokratiska och miljöpartistiska fullmäktige ledamöterna nej till. Ett klart och tydligt ställningstagande.

Mediaklipp

Jag kommenterar i gårdagens sändning av Västerbottensnytt den förlorade omröstningen, klippet hittar du här. Jag kommenterar även budgeten i Sveriges Radio P4, klippet hittar du här.

Dialogträff med patientföreningar

Av , , 1 kommentar 3

Idag ska jag delta på en dialogträff med en rad olika patientföreningar i Skellefteå.  Några av de som ställt frågor till träffen är Hjärt- och lungsjukas förening, Prostatacancerföreningen, Parkinsonföreningen, HRF i Skellefteå  Skellefteå Strokeförening, Reumatikerföreningen, Skellefteå Demensförening, Bröstcancerföreningen, SPES lokalförening, Fibromyalgiföreningen, Personskadeförbundet. Jag hoppas att jag tillsammans med de andra i panelen kan svara på alla deras frågor. Det ska bli en mycket intressant dag.

1 kommentar
Etiketter:

Alliansannons i VK och VF

Av , , Bli först att kommentera 6

I går lördag hade Allians för Västerbotten med en annons i VK och VF. Så här såg den ut för den som missade den:

 

Kampanj i Skellefteå

Av , , Bli först att kommentera 4

 

I helgen gästade jag Skellefteå och årets upplaga av stadsfesten. Under helgen passade vi på att kampanja för Moderaterna. Väldigt många Skellefteåbor kom fram till oss och önskade oss lycka till i valet. Kändes oerhört inspirerande, det kändes som om det börjat blåsa blåa vindar även i Skellefteå.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,