Etikett: SKL

Kömiljarden kortar vårdköerna

Av , , Bli först att kommentera 1

I dagarna blev det klart vilka landsting som får ta del av kömiljarden och hur mycket pengar det blir för de olika kriterierna.
 
Kriterierna för att få del av kömiljarden slås fast i en årlig överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. För att få del av pengarna måste landstingen kunna visa att minst 70 procent av patienterna har fått vård inom de tidsramar som har angivits i överenskommelsen. För 2012 gäller att landstingen ska ha klarat att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. Om landstingen klarar att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna får de ta del av ytterligare medel.
 
Under det gångna året klarade 20 av 21 landsting att uppfylla något av kriterierna. Det finns dock variationer mellan landstingen, såväl generellt som mellan specialiteterna.
 
För Västerbottens läns landstings del är resultatet allt annat än bra. Västerbotten hamnar bland de sämsta landstingen och i synnerhet då det gäller operation/åtgärd. Under 2012 klarar Västerbotten för den operation/åtgärd endast en enda månad. Det betyder i praktiken att länets medborgare måste vänta betydligt längre att få vård i jämförelse med andra. När det gäller för hela 2012 redovisar landstinget ett tapp på 15 miljoner mot budget för att inte ha klarat av att ta del av regeringens kömiljardspengar. Något som är allt annat än bra!
 
Jag tycker kömiljarden är en väldigt viktig stimulans för landstinget att flyttar fokus på tillgänglighet till vården. Det är inte rimligt att behöva vänta månader på att få vård.

Subventionera p-piller även i Västerbotten

Av , , 4 kommentarer 3

I dag skriver jag tillsammans med min vice gruppledare Liv Granbom i Folkbladet om att även Västerbotten borde subventionera p-piller. Här nedan återfinns artikeln:

Subventionera p-piller även i Västerbotten

Trotts många insatser och åtgärder för att minska oönskade graviditeter hos unga vuxna har Sverige den högsta abortfrekvensen för ungdomar av de nordiska länderna. Sverige har ett aborttal som ligger omkring 20 per 1 000 kvinnor vilket är en alldeles för hög siffra.

Västerbotten är idag det enda landsting i landet som inte erbjuder subventionerade preventivmedel som p-piller, minipiller, p-stav m.m. till unga vuxna under 26 år. Något som Moderaterna i Västerbottens läns landsting vill ändra på.

Subvention av p-piller och kostnaderna har ifrågasatts nästan dagligen av ungdomar. Då kostnaderna runt om i landet skiljer sig, kan en västerbottning, beroende på subventionens storlek, ålder och vilket p-piller hon väljer få betala upp till 600 kronor per år.
En 19-åring i Västerbotten betalar från 280-600 kronor per år för p-piller. Jämfört med Blekinge och Skåne som är billigast ensligt RFSU: s undersökningar och artikel Sverigebarometer 2011 där subventionen av p-piller är gratis fram till 19 respektive 20 år.  

Att graden av subvention skiljer kraftigt mellan landstingen är orimligt då vården ska vara jämlik över hela landet. Nu pågår en nationell översyn och diskussion om att hitta gemensamma regler över hela landet.

Frågan om subventionerade preventivmedel är inte ny i landstinget. Synsättet och grundinställningen till subvention av p-piller har funnits länge och bottnar i en tro om att antalet tonårsaborter är låga i länet och att landstinget förespråkar kondom som ett bättre alternativ för p-piller. Resurserna har istället lagts på information om sexualundervisning i skolan och utdelning av kondom. Insatser som inte skulle uteslutas med en subvention av p-piller utan vara ett komplement.

Trots att Västerbotten har enligt statistiken färre antal aborter i jämförelse med andra län så visar rapporter sammanställt av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) att det finns samband mellan subvention av p-piller och lägre antal tonårsaborter.

Moderaterna i Västerbottens läns landsting betvivlar inte användandet av kondom eller effekten av sexualundervisning i skolan men menar att det ena inte får utesluta det andra. Både kvinnor och män har ett gemensamt ansvar att skydda sig mot oönskad graviditet, abort och könssjukdom.  På det viset skyddar individen sig från både ofrivilliga aborter samt könssjukdomar.

Åldersgruppen 20 – 24 år gör enligt statistiken flest aborter och utifrån detta anser Moderaterna i Västerbotten att även Västerbottens läns landsting bör subventionera P-piller för unga vuxna.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Liv Granbom (M)
Vice gruppledare

 

4 kommentarer
Etiketter: , , ,

Moderaterna omprövar och är nu för subvention av P-piller

Av , , 3 kommentarer 5

Pressmeddelande 130118: Moderaterna omprövar och är nu för subvention av P-piller
 
Västerbotten är det enda länet i landet som inte valt att subventionera P-piller för unga. Ett beslut som motiverats med att aborttalen varit jämförelsevis låga i Västerbotten jämfört med andra län samt att P-piller minskar användandet av kondom vilket skulle leda till färre könssjukdomar. Detta är nu ett beslut som oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström (M) vill ompröva.
 
Sandström (M) anger två skäl till beslutet. För det första visar en ny rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) att det finns samband mellan subvention av P-piller och minskat antal aborter. Det andra skälet Sandström anger är att det just nu pågår en nationell diskussion om att få lika regler över hela landet. I stort sett alla landsting har olika regler vilket gör vården ojämlik och svårt att förstå för den enskilda att det kan skilja så mycket i pris och ålder mellan länen.
 
Att subventionera P-piller är inget som utesluter arbetet med att unga ska använda kondom utan det ska ses som ett komplement menar Sandström.
 
För mer information:
 
 
 
 
 

 

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

SKL-beredning för Primärvård och äldreomsorg

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Idag har jag sammanträde med SKL:s beredning för Primärvård och äldreomsorg.  Beredningen ska bland annat få information om det arbetet för stöd och riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013. En av de mer intressanta punkterna är den utredning som SKL har gjort kring ersättningssystemet för vårdvalsmodellen. En gedigen genomgång som är en bra kunskapsöversikt över de olika modellerna som finns i de olika landstingen för ersättning för aktörerna inom primärvården. Rapporten finns att läsa här.

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Utbildning för ”toppolitiker”

Av , , Bli först att kommentera 2

 
I dag åker jag ner till Stockholm för att fortsätta min utbildning inom ramen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) för toppolitiker. Jag blev antagen till det nätverket i våras och nu arrangeras den andra och fyra träffar. Ska bli riktigt intressant och lärorikt att fortsätta utbildningen. Den här träffen har tema kommunikation och ska bli mycket givande.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Landstingsledningsseminarium

Av , , Bli först att kommentera 4

 
I går besökte jag SKL: s anordnande landstingsledningsseminarum i Stockholm där de två ledande landstingspolitikerna och landstingsdirektören träffas för att diskutera och få information om aktuella och kommande frågor. Träffarna arrangeras två gånger per år och brukar vara väldigt givande att delta på. Den här gången fick vi tillfälle att bland annat diskutera den nya läkemedels- och apoteksutredningen, cancerstrategin frågeställningar, aktuella överenskommelser mellan SKL och staten med mera.
 
Att få träffas såväl majoritet och opposition från alla landsting i den här formen ger goda möjligheter att hitta bra nationella lösningar på aktuella frågor som det inte behöver finnas några politiska skiljaktigheter i. Det finns många goda exempel på sådant men det går att komma längre.
 

Primärvård och äldreomsorg

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag har jag sammanträde med Sveriges kommuner och landstings (SKL) beredning för Primärvård och äldreomsorg. Beredningen för primärvård och äldreomsorg hanterar frågor som rör vård och omsorg med särskilt fokus på hela vårdkedjan och samverkan mellan olika aktörer. I uppdraget ligger också handikappfrågor. I uppdraget ligger också psykisk ohälsa med fokus på samverkan och förebyggande arbete.
 
På dagens sammanträde ska vi ta inriktningsbeslut kring en överenskommelse mellan staten och SKL kring arbetet med mest sjuka äldre samt får beredningen information om den nya myndigheten för inspektionen för vård och omsorg. Ska bli en intressant dag med viktiga beslut.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Pressmeddelande: Sandström (M) antagen till nationell utbildning för toppolitiker

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Pressmeddelande 120522: Sandström (M) antagen till nationell utbildning för toppolitiker
 
Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström har blivit antagen till en nationell utbildning för toppolitiker. Utbildningen arrangeras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Målgruppen är ledande politiker i kommun- och landsting i hela landet. Utbildningen har återkommande träffar under två års tid. Endast 17 personer blev antagna till denna omgång av utbildningen som hålls en gång per mandatperiod.
 
–                     Sandström säger i en kommentar att han är väldigt glad och entusiastisk för att ha blivit antagen. Jag har stora förväntningar på att det ska bli en bra plattform att jobba vidare med det lokala länsuppdraget att nå ett maktskifte i landstinget i Västerbotten vid valet 2014.
 
För mer information:
Nicklas Sandström
070-2544515
 
Länk till mer information om utbildningen:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/politisktledarskap/natverk-for-toppolitiker-politiskt-ledarskap/natverk-for-toppolitiker-2012-2014-politiskt-ledarskap

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Det krävs bättre diabetesvård i länet och i landet

Av , , 8 kommentarer 4

Socialstyrelsen kritiserar svensk diabetesvård i sin senaste utvärdering. Rapporten visar att landstinget i hög grad nu följer de nationella riktlinjer som infördes 2010. Enligt rapporten ger riktlinjerna också ett bra stöd till dem som utformar vården i regioner och landsting. Men rapporten pekar också ut flera områden där diabetesvården måste bli bättre.
 
Ett av de områden som rapporten lyfter fram är förekomsten av amputationer ovanför fotleden är skillnaderna i landet är mycket stora. Landstinget Sörmland utförde exempelvis 195 amputationer per 100 000 invånare under perioden, vilket kan jämföras med Landstinget i Västernorrland, som utförde 363 amputationer. Riksgenomsnittet låg på 272 amputationer och Västerbotten ligger bra till med endast 220.
 
I Västerbotten finns det trots det förbättringsområden i diabetesvården. Det behövs bland annat fler diabetessköterskor kopplat mot barn. Sett även till SKL:s öppna jämförelser så är definitivt diabetesvården i länet något som måste bli bättre.

Fortsatt satsning på patientsäkerhet

Av , , Bli först att kommentera 1

Kraven att säkra patientsäkerheten ökar på landstingen. Allt fler blir äldre och sjukare och många landsting blir därmed överbelagda. Vilket i sin tur kan leda till ett patientsäkerhetsproblem.
 
Regeringen och SKL har kommit överens om att avsätta 525 miljoner kronor för fortsatt arbete med patientsäkerheten. För år 2012 kan landstingen få 100 miljoner kronor. Alla medel är prestationsbaserade och fördelas till de landsting som har nått alla villkor och mål. Därav mätt och rapporterat in eventuella överbeläggningar på slutenvårdsavdelningar. Även gjort mätningar som visar hur väl vårdpersonalen följer klädreglerna, hygienrutinerna, utskrivningen av minskat antibiotikapreparat och IT-stöd som främjar patientsäkerheten.
 
Nytt för år 2012 är att ytterligare 25 miljoner kan fördelas till de landsting som fått goda omdömen och siffror på den enkäten som patienter i primärvården erhåller. Västerbotten är en av de landsting som har ett stort förbättringsarbete framför sig då vi ligger sämre till en andra. Därför blir denna satsning en viktig morot att komma längre.
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,