Etikett: Socialstyrelsen

Kommer en ambulans inom 20 minuter?

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter det att Socialdemokraterna och Miljöpartiet genomfört Projekt balans med stora besparingar i akutsjukvården i hela länet men i synnerhet i inlandet går det att ställa sig frågan hur trygg man kan känna sig med att ha tillgång till akutvård inom rimlig tid. Kravet enligt Socialstyrelsens anvisningar ska 80 procent av kommunens invånare nås med ambulans inom tjugo minuter. I Åsele har en ambulans försvunnit vilket måste ha försämrat tillgängligheten. I Sorsele har nu läkaren Margareta Lööf-Johanson anmält till myndigheten för Inspektionen för vård och omsorg huruvida Sorsele kommun uppfyller denna norm. En granskning som ska bli mycket intressant att få ta del av när den är klar.

 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är i inlandet som tillgången till ambulans är långt ifrån tillräckligt. Även i Umeå som vuxit kraftigt de senaste 20 åren har ingen ny ambulans tillkommit. Till det så delar numera Skellefteå och Robertsfors på en ambulansresurs vilket innebär ytterligare försämringar av tillgänglighet av akutsjukvård i den delen av länet.

 

Hela länet förtjänar en rättvis akutsjukvård. Man ska helt enkelt känna sig trygg i vetskapen att det finns en ambulans där då man behöver det.

Hårt slag mot Röda korsets frivilligverksamhet

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Socialstyrelsen gör nu nya tolkningar av regelverket för möjligheten för medicinsk utbildad personal att delta i Röda korsets frivilligverksamhet för första hjälpen. Förr har det gått bra att första hjälpen inte räknas som sådan sjukvård som måste journalföras om den getts av utbildad personal. Nu vill Socialstyrelsen att detta omprövas. Detta innebär ett hårt slag mot t.ex. Röda korset som erbjuder frivillig första hjälpen vid t.ex. idrottsevenemang eller festivaler då de måste tacka nej till att utbildad vårdpersonal deltar.
 
Visst är det rimligt att den vård som ges av utbildad vårdpersonal ska journalföras men det är viss skillnad att ge första hjälpen eller lätt omplåstring vid en fallskada på en festival jämfört med att stå och ta emot en patient vid akutmottagningen. Frivilliginsatser som t.ex. Röda korset erbjuder är sådant som måste uppmuntras och inte försvåras.

 

Nödvändig förändring av myndighetsstrukturen för svensk sjukvård

Av , , 1 kommentar 7

I dag presenterar regeringens utredare Stefan Carlsson sitt förslag om förändrat myndighetsstruktur inom svensk hälso- och sjukvård. Han föreslår att tolv av dagens myndigheter och organisationer ersätts av fyra nya myndigheter som är inriktade på dessa huvuduppgifter:
• Utveckling och spridning av kunskap
• Inspektion som tryggar bra kvalitet i alla verksamheter
• Gemensamma IT- och kommunikationslösningar
• Överblick som ger förmåga att hantera långsiktiga utmaningar
 
Inte minst mot den kritiken som varit mot Socialstyrelsens extremt långa handläggningstider finns det mycket goda skäl att se över den myndighetsstruktur som finns kring svensk hälso- och sjukvård. Av det jag har sett och hört om förslaget så är jag försiktigt positiv. Ska bli intressant att följa detta ärende för det är en mycket stor förändring som är på gång om förslaget blir verklighet.
 

1 kommentar
Etiketter: ,

Socialstyrelsen ger oss kritiker rätt – det var fel att ta bort ambulansen i Åsele

Av , , Bli först att kommentera 8

 
Nu har Socialstyrelsen kommit med sitt utlåtande kring Socialdemokraterna och Miljöpartiets beslut om att plocka bort ambulansen i Åsele, inte helt oväntat är de djupt kritiska. Den främsta kritiken handlar om att det inte gjorts någon risk- och konsekvensanalys innan ambulansen plockades bort. Det är precis den kritik som vi i Moderater och Alliansen framförde när beslutet skulle tas.  Socialstyrelsens kritik visar än en gång att majoritetens beslut hastades fram utan att någon analys gjordes över vilka konsekvenserna skulle bli. Ett beslut som nu Socialstyrelsen säger kan ha påverkan på patientsäkerheten. När ska Socialdemokraterna och Miljöpartiet backa och låta Åseleborna får tillbaka sin ambulans?

Gör om, gör rätt?

Av , , Bli först att kommentera 7

 

I dag skriver VK om att Socialstyrelsen inte är nöjd med den riskanalys som Västerbottens läns landsting lämnat in i samband med alla besparingar med bakgrund av Projekt balans. Nu har jag inte sett riskanalysen då den inte har varit uppe på någon politisk dagordning så jag har svårt att uttala mig om innehållet. Kan däremot konstatera två saker. Det första är att om riskanalysen hade gjorts innan beslutet togs hade det till mycket stor sannolikhet sett väldigt annorlunda ut. Nu är riskanalysen gjort efter beslutet! För det andra kan det inte kunna ha varit lätt för de tjänstemän som skrivit fram riskanalysen då det finns så många brister i den analys som ligger bakom besparingarna på akutbilen i Åsele och vårdplatserna i Dorotea. Så från politiskt håll från Socialdemokraterna och Miljöpartiet hoppas jag nu att de väljer att göra om och göra rätt, inte minst utifrån det att Socialstyrelsen inte är nöjd med konsekvensbeskrivningarna.

 

Det krävs bättre diabetesvård i länet och i landet

Av , , 8 kommentarer 4

Socialstyrelsen kritiserar svensk diabetesvård i sin senaste utvärdering. Rapporten visar att landstinget i hög grad nu följer de nationella riktlinjer som infördes 2010. Enligt rapporten ger riktlinjerna också ett bra stöd till dem som utformar vården i regioner och landsting. Men rapporten pekar också ut flera områden där diabetesvården måste bli bättre.
 
Ett av de områden som rapporten lyfter fram är förekomsten av amputationer ovanför fotleden är skillnaderna i landet är mycket stora. Landstinget Sörmland utförde exempelvis 195 amputationer per 100 000 invånare under perioden, vilket kan jämföras med Landstinget i Västernorrland, som utförde 363 amputationer. Riksgenomsnittet låg på 272 amputationer och Västerbotten ligger bra till med endast 220.
 
I Västerbotten finns det trots det förbättringsområden i diabetesvården. Det behövs bland annat fler diabetessköterskor kopplat mot barn. Sett även till SKL:s öppna jämförelser så är definitivt diabetesvården i länet något som måste bli bättre.

Stark strokevård i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 1

För en vecka sedan presenterade Socialstyrelsen sin rapport där de gjort en utvärdering av storkevården i Sverige. Mycket glädjande gör Västerbotten mycket bra ifrån sig. Undersökningen visar att Västerbottens läns landsting har kortast mediantid mellan ankomst till sjukhus och påbörjad trombolysbehandling (propplösande medicin) av samtliga landsting. Antalet strokepatienter som får trombolys inom 30 minuter efter ankomst är högst i landet.

 
Stroke är en av de stora folksjukdomarna och drabbar varje år omkring 30 000 svenskar. Det är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och död. Stroke är en av de sjukdomar som kräver flest vårddagar med stora samhällskostnader som följd.

Jag Praoade för en kort tid sedan på en av vårdavdelningarna där strokepatienter vårdades och förstår att många patienter tycker den vård de får är mycket bra. Även om rapporten visade att det även finns delar som Västerbotten kan bli bättre på så är det riktigt kul att vi gör så bra ifrån oss.

 
 
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,