Etikett: Sparpaketet

Miljöpartiet bör undvika att kasta sten i glashus

Av , , 1 kommentar 8

 
 
I dag bloggar Miljöpartiets gruppledare i landstinget Robert Winroth kring Alliansens i landstingets förslag till kostnadsreduceringar för landstinget i Västerbotten. Jag kan inte riktigt förstå hans kritik. Alliansen presenterade sitt förslag i slutet av oktober och därefter har det legat fast. Mig veterligt pågår det ständigt ny- och omtag av S och MPs förslag. För att få veta dagsnoteringen har vi gemensamt i Alliansen lagt en interpellation och ställt frågan om vad som gäller.
 
Det stämmer att det finns 17 miljoner från 70-punktsprogrammet som är medräknat i Allianens förslag. Faktum är att trots att det dokumentet skrevs i oktober så är de punkterna fortfarande okända för Alliansen. Det mest anmärkningsvärda är att varken landstingsstyrelsen eller dess arbetsutskott har sett 70-punktsprogrammet. Jag skulle vara tacksam om dessa åtgärder presenterades så lovar jag att Alliansen kommer att ta ställning till respektive förslag.
 
Vad gäller de 30 miljonerna i minskade vårdskador är det fullt rimligt då Västerbotten ligger bland de högsta i landet i undvikbara vårdskador. Den totala siffran är 225 miljoner i onödiga kostnader och Miljöpartiet har räknat att kunna minska skadorna med 15 miljoner. Arbetet är inte lätt utan kräver hårt ett mycket arbete av den samlade organisationen för att lyckats men varje krona som går att spara här är den absolut bästa då den är helt onödig.
 
Precis som Robert hänvisar till i sin blogg finns hela Allianens förslag på den här länken för att kunna fördjupa sig i de två alternativ som finns.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alliansen i landstinget kräver svar: Vilka blir Konsekvenserna av Projekt balans?

Av , , Bli först att kommentera 8

Pressmeddelande 120131: Alliansen i landstinget kräver svar: Vilka blir Konsekvenserna av Projekt balans?

 
Allians för Västerbotten kräver nu svar från de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet om vilka konsekvenser och besparingseffekter sparpaketet Projekt Balans kommer att ge. De fyra partierna har gemensamt lämnat in en interpellation till landstingsfullmäktige där de ställer sju stycken frågor till lanstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson om hur bland annat ambulanssjukvården i inlandet ska tryggas, hur de mest sjuka äldre ska kunna ges god vård då ansvaret flyttas från specialistsjukvården till primärvården samt om hela sparpaketet beräknas ge den planerade kostnadsminskningen.
 
– Projekt balans skapar flera riskabla omställningar i landstinget som påverkar vården, kvalitén och dess utförare. Än viktigare blir det att få svar för allmänheten om vad som sker och ska ske, säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare och Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.
 
 
 
 
 
För mer information, kontakta:
 
Nicklas Sandström (M)
070 254 45 15
 
Marianne Normark (FP)
070 243 57 04
 
Olle Edblom (C)
070 564 44 65
 
Birgitta Nordvall (KD)
070 278 58 10
 
 
 
 
 
 
Hela interpellationen i sin helhet
 
 
Allians för Västerbotten
 
Interpellation
2012-01-30
 
Konsekvenserna av Projekt Balans?
 
I slutet av 2011 presenterade majoriteten i landstinget, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, sitt förslag till sparpaket på 150 miljoner kronor. Sparpaketet gick under arbetsnamnet Projekt Balans. Alliansen hade ett annat alternativ för besparingar, ”Tid för ansvar” som visade hur landstinget kan uppnå kostandsreduceringar genom att göra andra prioriteringar. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård
 
När beslutet skulle tas i hälso- och sjukvårdsnämnden samt landstingsstyrelsen fanns det inga framtagna konsekvensbeskrivningar.
 
Projekt balans är nu på väg att förverkligas vilket föranleder Allians för Västerbotten att ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
1. Hur kommer ambulanssjukvården att tryggas i Malå, Åsele och Robertsfors och vilken spareffekt beräknas?  
 
 2. Hur kommer akutsjukvården i Sorsele och Dorotea att garanteras utan akutvårdsplatser?
 
  3. Hur kommer de mest sjuka äldre att få tillgång till geriatrisk kompetens och äldresjukvård av god kvalitet, när ansvaret flyttas från specialistsjukvården till primärvården?
 
4. Hur kommer den psykiatriska verksamheten, som redan idag är överbelastad, att kunna erbjuda svårt psykiskt sjuka en patientsäker sjukvård av god kvalitet?
 
5. Kommer vårdplatsantalet att tillgodose efterfrågan av sjukvård vid landstingets tre sjukhus?
 
 
6. Hur har primärvården rustats för att kunna ta emot 15 000 nya besök utan att några resurser tillförs?
 
 
7. Kommer landstinget att uppnå den beslutade kostnadsminskningen i ”Projekt balans”?
 
 
 
 
 
Allians för Västerbotten
 
 
Nicklas Sandström (M)                Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd           Gruppledare
 
 
Olle Edblom (C)                       Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare                             Gruppledare
 
 
 
 

 

 

S och MPs sparförslag drabbar de mest svaga

Av , , 2 kommentarer 3


 

I dag skriver jag tillsammans med mina Allianskollegor på VK debatt om S och MP:s sparpaket som drabbar de mest svaga i vårt län.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets sparförslag i landstinget kommer att drabba de mest utsatta och sköra i vården. Nedläggning av akutvårdsplatser, indragning av ambulanser, neddragningar inom geriatrik och psykiatri kommer nämligen huvudsakligen att drabba de äldre och de som redan idag har svårt att få vård. Genom sparförslaget får de som bor i inlandet en sämre tillgänglighet till vården än övriga länsbor.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar inte ansvar för de mest sjuka äldre och för en rättvis och likvärdig vård för alla, något som Alliansen förespråkar. Den tidigare Socialdemokratiska väljaren känner nog inte igen sig i denna nedmonteringspolitik som nu genomförs inom landstinget.

De som redan idag har det tufft i inlandet ska nu få det ännu tuffare då de blir av med ambulansen i Malå och Åsele och akutvårdsplatser i Sorsele och Dorotea. De psykiskt sjuka ska få tränga ihop sig ännu mer i redan överbelagda lokaler. De svårt sjuka äldre får sämre stöd då geriatriken tvingas lägga ned vårdplatser och inte längre får sköta om de som bor i särskilda boenden i Umeå. Människor som redan har det skört ska få det skörare.

Sparförslagen har inte diskuterats och analyserats på ett politiskt tillfredställande sätt. Inga konsekvensanalyser har gjorts inför beslut. Många politiskt valda i styrelsen och i hälso- och sjukvårdsnämnden har inte fått något underlag värt namnet inför beslut. Tar vi beslut i landstinget kring ett så stort sparpaket som detta på 150 miljoner kronor för 2012  borde de förtroendevalda ha fått ett bättre beslutsunderlag.

Vid senaste landstingsfullmäktige begärde Allians för Västerbotten svar på vilka konsekvenserna av majoritetens sparförslag kommer att bli för sjukvården. Tyvärr var svaren otydliga, inte minst angående vad som ska ersätta ambulanserna som försvinner i inlandet. Förslag till ersättning för ambulanserna är akutbilar med en akutsköterska från hälsocentralen. Förslaget saknar både grund och ansvar. På de flesta håll i inlandet saknas personal för att ta hand om de sjuka.

Enligt Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska akutvårdsplatser läggas ned samtidigt som vårdplatser på sjukhusen dras in och sjukhusbesök överförs till primärvården. Det talar för ett större behov av akutvårdsplatser – inte mindre. Psykiatrin är enligt majoriteten för dyr och ska därför krympa trots ständiga överbeläggningar och långa väntetider. Det går inte ihop. Den geriatriska kompetensen på Umeås särskilda boenden är enligt S och MP inte rättvis och ska därför inte finnas kvar. I stället för denna negativa rättvisa borde krafterna läggas på att se till att hela länet får ta del av denna kompetens. Det anser i alla fall Allians för Västerbotten.

Det finns en stark ovilja från majoritetens sida att lyssna och ta till sig det Alliansen argumenterar för och ompröva delar av det tagna beslutet. Om inte Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet tar sig i kragen och omprövar beslutet kommer det att innebära förödande konsekvenser för de sjuka i Västerbotten. Detta gäller främst neddragningar av vårdplatser, ambulansen, geriatriken och akutvårdsplatser vid sjukstugorna. Otryggheten ökar för alla länsbor som är i behov av vård men framförallt för de mest utsatta sköra och äldre som har svårt att göra sin röst hörd.

Västerbottens läns landsting behöver en ny besättning bakom rodret. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

Tuff debatt är att vänta om S och MP sparförslag i vården

Av , , Bli först att kommentera 5

 
På dagens landstingsfullmäktige kommer de sparpaket som Socialdemokraterna och Miljöpartiet att utgöra den stora frågan. Från Alliansen har vi tillsammans valt att få svar på en rad olika frågeställningar om vad konsekvenserna blir av de olika sparförslagen. Att döma av de svar vi fått är inga konsekvensbeskrivningar gjorda och inte heller kommer de att backa om delar av de beslutade förslagen.
 
De svar på frågor som vi i Alliansen vill ha från dagens debatt är:
 
1. Hur ska ambulanssjukvård tryggas på i Malå, Åsele och Robertsfors som nu blir utan ambulans?
 
2. Hur ska akutsjukvården kunna garanteras i Sorsele och Dorotea där sjukstugan nu blir utan akutplatserna?
 
3. Hur ska de svårt sjuka äldre tryggas geriatrisk kompetens då ansvaret flyttas över från specialistsjukvård till primärvård?
 
 
4. Hur ska psykiatrin kunna erbjuda god vård för de svårt psykiskt sjuka då platserna ska reduceras där det redan idag råder en mycket stor överbeläggning?
 
Det är påtagligt hur stor oviljan är hos S och MP att vilja och våga ompröva de beslut de nu har tagit. Om nu inte ni gör det är det min tillsammans med Alliansens ambition och målsättning att väljarna förkunnar den omprövningen vid nästa val 2014.

Pressmeddelande 11-11-08: Socialdemokraterna och miljöpartiet har börjat avvecklingen av inlandssjukvården!

Av , , 4 kommentarer 6

Socialdemokraterna och miljöpartiet har börjat avvecklingen av inlandssjukvården!

Pressmeddelande 11-11-08

I dag på förmiddagen beslutade landstingsstyrelsen med röstsiffrorna 8 – 6, en ledamot avstod, om att gå vidare med den andra delen i Socialdemokraterna och Miljöpartiets sparpaket gällande länets sjukvård. I och med att styrelsen nu tagit beslutet kommer akutplatserna avvecklas helt i Sorsele och Dorotea samt minskas i Malå.

Om Alliansens förslag till kostnadsreduceringar hade vunnit dagens votering hade dessa platser funnits kvar, säger Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD) i en kommentar.

I beslutet om kostnadsbesparingar på 65 miljoner som berör landstingsstyrelsen fanns inget underlag som redovisar innehållet och inte heller några konsekvensbeskrivningar kring de olika åtgärderna. Förslagens konsekvenser går därför inte att överblicka i dess helhet. Något som Alliansens ledamöter ställer sig mycket kritiska till.

– Hanteringen av ärendet är helt oacceptabel och vi hoppas att väljarna i länet visar vad de tycker om dessa besparingsförslag vid valet 2014, säger Alliansen i en avslutande kommentar.

För mer information:
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
070-254 45 15

Marianne Normark (FP)
Gruppledare
070-243 57 04

Olle Edblom (C)
Gruppledare
070-564 44 65

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
070-278 58 10

Alliansens förslag till yrkande och skriftliga yttrande:

Ärende 6 – Kostnadsreducerande åtgärder 2012
VLL 1535-2011

Alliansen yrkar:
att arbetsutskottet får i uppdrag att inarbeta kostnadsreduceringar i styrelsens verksamhetsplan och budget enlig bilagda dokument "Tid för ansvar".

Vi vill dessutom lägga följande särskilda yttrande till protokollet:

Bristande underlag och konsekvensbeskrivningar

Projekt balans som har ett 70-tal förslag har aldrig presenterats i sin helhet för styrelsen. Enbart en muntlig presentation har tidigare presenterats.

I nu föreliggande beslut om kostnadsbesparingar som berör styrelsens ansvarsområde på 65 miljoner finns inte heller något underlag som redovisar olika förslag och inte heller redovisas några konsekvensbeskrivningar kring de olika åtgärderna. Förslagens konsekvenser går därför inte att överblicka i dess helhet.

Det enda förslag som nämns i beslutsförslaget är att antalet akutvårdsplatser skall reduceras.

Umeå 2011-11-08

Niklas Sandström (m)         Marianne Normark (fp)

Olle Edblom (c)        Birgitta Nordvall (kd)

Liv Granbom (m)        Margareta Carlbäck (fp)        

 

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Nu har sista yxhugget tagits mot inlandssjukvården

Av , , 1 kommentar 5

Nu på morgonen beslutade landstingsstyrelsen med röstsiffrorna 8 – 6 varav en ledamot avstod att gå vidare med den andra delen i Socialdemokraterna och Miljöpartiets sparpaket. Ett sparpaket som i sin helhet blir ett dråpslag mot inlandssjukvården, minskat trygghet för alla som blir utan ambulans och för alla länets äldre och psykiskt sjuka.

 
Från Alliansen hade vi andra prioriteringar i vårt paket för kostnadsreduceringar. Tyvärr så förlorade vi voteringen och nu kommer därmed akutplatserna avvecklas helt i Sorsele och Dorotea samt minska antalet i Malå. Men mycket är i mångt och mycket okänt genom att hela 70-punktsprogrammet inte ännu har presenterats fullt ut. Därför kan nya nyheter dyka upp under resans gång.
 
Från Moderaterna och Alliansen hoppas vi att väljarnas dom faller hårt i valet 2014.
 
 
Alliansens förslag till yrkande och skriftliga yttrande:
 
Ärende 6 – Kostnadsreducerande åtgärder 2012
VLL 1535-2011
 
Alliansen yrkar:
att arbetsutskottet får i uppdrag att inarbeta kostnadsreduceringar i styrelsens verksamhetsplan och budget enlig bilagda dokument "Tid för ansvar".
 
Vi vill dessutom lägga följande särskilda yttrande till protokollet:
 
Bristande underlag och konsekvensbeskrivningar
 
Projekt balans som har ett 70-tal förslag har aldrig presenterats i sin helhet för styrelsen. Enbart en muntlig presentation har tidigare presenterats.
 
I nu föreliggande beslut om kostnadsbesparingar som berör styrelsens ansvarsområde på 65 miljoner finns inte heller något underlag som redovisar olika förslag och inte heller redovisas några konsekvensbeskrivningar kring de olika åtgärderna. Förslagens konsekvenser går därför inte att överblicka i dess helhet.
 
Det enda förslag som nämns i beslutsförslaget är att antalet akutvårdsplatser skall reduceras.
 
 
Umeå 2011-11-08
 
 
Niklas Sandström (m)                                Marianne Normark (fp)
 
 
Olle Edblom (c)                                         Birgitta Nordvall (kd)
 
 
Liv Granbom (m)                                       Margareta Carlbäck (fp)                           

 

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Med röstsiffrorna 7-5 så blev sparpaketet verklighet

Av , , 7 kommentarer 7

I dag har Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) med röstsiffrorna 7-5 och 1 ledamot som avstod tagit beslutet om att verkställa det tidigare presenterade sparpaketet av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Alliansen röstade enheligt emot.

Sparpaket slår hårt mot inlandssjukvården och mot barn, äldre och psykiskt sjuka i hela länet. Alliansen har sen tidigare presenterat ett alternativt sparpaket och idag så föreslogs därför en annan lösning. Läs hela Alliansens förslag genom att klicka här.

 
Allianspartierna föreslog alltså följande förändring i förslaget till verksamhetsplan för HSN:
 
Yrkande
 
Ärende 4 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Verksamhetsplan och budget 2012 VLL 1383-2011
 
 
Alliansen yrkar på följande justeringar, enligt Alliansens bilaga – Tid för ansvar, i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan:

 

  1. Ambulanserna i Malå, Åsele, Skellefteå och Robertsfors blir kvar.
  2. De föreslagna neddragningarna av vårdplatser inom verksamhetsområdena medicin, kirurgi och regionvård halveras.
  3. Barn, multisjuka äldre och psykiskt sjuka värnas då vårdplatserna reduceras.
  4. Ett utökat samarbete i form av samverkan mellan sjukstugorna,  samt att samarbetet mellan sjukstugorna och kommunerna genomförs.
  5. Entreprenadupphandla samtliga ambulansverksamheter i länet.
  6. I första hand ska besparingar göras på det som inte har med sjukvård att göra, till exempel administration och centrala anslag inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
  7. Den planerade överföringen av 15 000 läkarbesök halveras till 7500 läkarbesök som överförs till primärvården
  8. Genomföra kostnadsminskning avseende sänkta vårdskador med 30 procent, vilket skall ge en kostnadsreducering med 30 mkr
  9. Kostnadsminskningen med att införa aktiv hälsostyrning skall ge sänkning av  kostnaderna med 7 mkr

 

 

7 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Tid för ansvar för sjukvården i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 5


 

(Denna debattartikel är publicerad i dagens VK)

Den 17:e oktober presenterade den nya landstingsmajoriteten bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt förslag till sparpaket för att få ekonomin i balans. Ett åtgärdspaket som fick Vänsterpartiet att lämna samarbetet.

Sparpaketet från Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade som huvudfokus att avveckla vårdplatser på länets sjukhus, ta bort akutplatserna i Sorsele och Dorotea samt minska antalet i Malå. Dessutom dra in ambulanser i Åsele, Malå och Robertsfors samt att antalet minskas i Skellefteå.

Ett bärande inslag, som Alliansen delar med majoriteten, är att flytta över sjukhusvård till primärvården som är närmare medborgarna och mer kostandseffektiv. Men vi tycker det är orealistiskt att flytta över 15 000 läkarbesök till en redan ansträngd primärvård. Vi föreslår en halvering.

Behovet av kostnadsreduceringar är omfattande för att både på kort och på lång sikt klara av de utmaningar som finns med att erbjuda sjukvård av hög kvalité och god tillgänglighet även i framtiden. För att nå en ekonomi i balans krävs en rad kraftfulla åtgärder men det finns tydliga skiljelinjer mellan majoriteten och Alliansen när det gäller besparingar på antalet vårdplatser på sjukhusen samt i inlandssjukvården.
Alliansen har till skillnad från majoriteten valt att främst göra besparingar på sådant som inte är sjukvård. Men för en ekonomi i balans krävs tyvärr även besparingar inom vården. I Alliansens förslag värnas de grupper som har svårt att själva göra sin röst hörd; barnen, äldre och psykiskt sjuka. Alliansen vill ta detta ansvar, även då ekonomin skakar som mest.

Till skillnad från majoriteten föreslår Alliansen att akutsjukvårdsplatserna i Sorsele, Malå och Dorotea blir kvar. Ambulanserna är en av de viktigaste delarna i samhället för att befolkningen ska känna trygghet. Det innebär att i Alliansens förslag till sparpaket blir Ambulanserna i Malå, Åsele, Skellefteå och Robertsfors kvar.

Landstinget måste bli bättre när det gäller ekonomi- och målstyrning samt effektivitet. Här finns stora vinster att göra för patientsäkerheten och för ekonomin. Exempelvis behövs ett intensifierat arbete med att minska de onödiga kostnaderna för vårdrelaterade infektioner och vårdskador. I Alliansens förslag till besparingar väljer vi att göra besparingar på sådant som inte är sjukvård som exempelvis administration, centrala anslag och projektmedel. Samtidigt som interna förbättringsarbeten behöver ske finns det kapacitet att kunna sälja högkvalitativ och världsledande vård till övriga landsting och världen. Det skulle kunna ge nödvändiga intäkter och samtidigt säkra att delar av spetssjukvården på Norrlands universitetssjukhus blir kvar i Västerbotten.

Trots att det går att spara och effektivisera på sådant som inte är sjukvård finns tyvärr ett behov av besparingar inom sjukhusvården. Ett exempel är att satsa mer på dagkirurgi vilket innebär att färre patienter behöver en sängplats. I Alliansens sparpaket minskas antalet vårdplatser men bara med hälften av det majoriteten föreslår. Det sker med rimlighet och med fokus att flytta över vård från sjukhusen till primärvård och egenvård. Det krävs ett bättre och tydligare samarbete och samverkan mellan kommunerna och landstinget för att säkerhetsställa god vård och kostnadseffektiv sjukvård och omsorg för våra länsbor.

Nu har landstinget nått vägens ände genom majoritetens konsekventa linje av att skjuta nödvändiga besparingar framför sig. För att nå en ekonomi i balans krävs stora förändringar med ett tydligt politiskt ledarskap. En god ekonomisk hushållning är nödvändigt för att landstinget i framtiden ska klara av att betala ut pensioner och kunna göra nödvändiga investeringar. Alliansen har haft alternativa budgetförslag under de senaste tio åren som tydligt visat en annan väg med ett större ansvar för ekonomin.

Det är tid för ansvar. Alliansen står redo att axla det ansvaret för att leda sjukvården i Västerbotten.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
Olle Edblom (C)
Gruppledare
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare