Etikett: vårdskador

Alliansen ifrågasätter effekter av Projekt balans

Av , , Bli först att kommentera 10

Pressmeddelande 121031: Alliansen ifrågasätter effekter av Projekt balans
 
Utifrån den nyligen presenterade rapporten om effekterna av projekt balans vill nu Alliansen i landstinget ha svar på en rad frågor. Alliansen menar att rapporten visar på att de effekter som Socialdemokraterna och Miljöpartiet hoppats på nästan uteblivit. Rapporten visar även på mycket stora problem med genomförandet av projektet vilket alliansens gruppledare Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD) beror på de dåliga analyser samt avsaknaden av konsekvensbeskrivningar inför beslutet. Många effekter har istället fått till konsekvens på att länet inte längre har rättvis vård och på många ställen har patientsäkerheten blivit sämre. Även sjukhusen har fått problem då vårdplatserna minskat.
 
Alliansen vill nu ha svar i sin interpellation till Peter Olofsson (S) som ytterst bär ansvaret för Projekt balans om hur han ser på effekterna hittills och om det är något han skulle ha velat göra annorlunda.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
070-254 45 15
 
Marianne Normark (FP)
gruppledare
070-243 57 04
 
Olle Edblom (C)
gruppledare
070-564 44 65
 
Birgitta Nordvall (KD)
gruppledare
070-278 58 10
 
 
 
Interpellation
2012-10-31
 
Vad blev det av Projekt balans?
 
I slutet av 2011 presenterade majoriteten i landstinget, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, sitt förslag till sparpaket på 150 miljoner kronor. Sparpaketet gick under arbetsnamnet Projekt balans. Alliansen hade ett annat alternativ för besparingar, ”Tid för ansvar” som visade hur landstinget kan uppnå kostandsreduceringar genom att göra andra prioriteringar. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård
 
Den 18 oktober kom den första rapporten om vilka effekter Projekt balans gett. Rapporten visar bland annat att:
 
•                    Överföringen av de 15 000 besöken från slutenvård till primärvård inte fungerat då antalet besök ökat i slutenvården
•                    Problem med borttagandet av ambulanser i länet
•                    Svårigheter i minskningen av vårdplatser inom slutenvården, vårdplatser har återinförts vid kirurgcentrum vid NUS samt medicin/geriatrik i Skellefteå.
•                    Att vårdplatserna vid sjukstugan i Dorotea och Sorsele har avvecklats samt reducerats i Malå.
•                    Svårigheter att minska vårdskador och undvikbar slutenvård
•                    Sammantaget inte gett den ekonomiskt avsedda effekten
 
 
Allians för Västerbotten vill ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
1.                   Är du nöjd med effekterna av projekt balans?
2.                   Tycker du att överföringen med besök från slutenvård till primärvård fungerat bra?
3.                   Ser du några problem på länets sjukhus i och med de minskade vårdplatserna?
4.                   Är tillgången till snabb akutsjukvård idag lika god i Åsele som den var innan Projekt balans?
5.                   Anser du att tillgången till patientsäker vård är lika bra idag i Dorotea, Sorsele och Malå?
6.                   Är du nöjd med det ekonomiska utfallet av Projekt balans så här långt?
7.                   Är det något som du velat göra annorlunda?
 
 
 
Allians för Västerbotten
 
 
Nicklas Sandström (M)                Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd             Gruppledare
 
 
Olle Edblom (C)                      Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare                          Gruppledare
 

Miljöpartiet bör undvika att kasta sten i glashus

Av , , 1 kommentar 8

 
 
I dag bloggar Miljöpartiets gruppledare i landstinget Robert Winroth kring Alliansens i landstingets förslag till kostnadsreduceringar för landstinget i Västerbotten. Jag kan inte riktigt förstå hans kritik. Alliansen presenterade sitt förslag i slutet av oktober och därefter har det legat fast. Mig veterligt pågår det ständigt ny- och omtag av S och MPs förslag. För att få veta dagsnoteringen har vi gemensamt i Alliansen lagt en interpellation och ställt frågan om vad som gäller.
 
Det stämmer att det finns 17 miljoner från 70-punktsprogrammet som är medräknat i Allianens förslag. Faktum är att trots att det dokumentet skrevs i oktober så är de punkterna fortfarande okända för Alliansen. Det mest anmärkningsvärda är att varken landstingsstyrelsen eller dess arbetsutskott har sett 70-punktsprogrammet. Jag skulle vara tacksam om dessa åtgärder presenterades så lovar jag att Alliansen kommer att ta ställning till respektive förslag.
 
Vad gäller de 30 miljonerna i minskade vårdskador är det fullt rimligt då Västerbotten ligger bland de högsta i landet i undvikbara vårdskador. Den totala siffran är 225 miljoner i onödiga kostnader och Miljöpartiet har räknat att kunna minska skadorna med 15 miljoner. Arbetet är inte lätt utan kräver hårt ett mycket arbete av den samlade organisationen för att lyckats men varje krona som går att spara här är den absolut bästa då den är helt onödig.
 
Precis som Robert hänvisar till i sin blogg finns hela Allianens förslag på den här länken för att kunna fördjupa sig i de två alternativ som finns.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

30 miljoner kan frigöras med ökad patientsäkerhet

Av , , Bli först att kommentera 6

 

I går skriver jag tillsammans med mina allianskollegor i Norran om att ett bra patientsäkerhetsarbete kan frigöra 30 miljoner i minskade vårdskador. Artiklen går att läsa här nedtill. Annars går det att hitta artikeln på Norrans hemsida på den här länken.

30 miljoner kan frigöras med ökad patientsäkerhet

 
Hälso- och sjukvård ska erbjudas inom vårdgarantins gränser och vara säker och trygg. Det betyder att en patient inte ska behöva drabbas av nya sjukdomar, infektioner eller skador på grund av sjukhusvistelse eller sjukvårdande behandling. Dessvärre finns stora kvalitetsbrister inom vården som dagligen orsakar mänskligt lidande, och i värsta fall att människor dör i onödan. Många av dessa vårdskador hade kunnat förebyggas och undvikas.
 
Omkring 4 600 patienter i Västerbotten drabbas årligen av undvikbara vårdskador. Skadorna kostar landstinget uppskattningsvis 225 miljoner kronor. Då är inte de extra läkemedelskostnaderna inräknade. Denna summa motsvarar 450 sjukskötersketjänster. Alliansen i landstinget är övertygad om att det finns åtminstone 30 miljoner kronor att frigöra i landstingsbudgeten genom ökad patientsäkerhet.
 
Två gånger om året görs mätningar av vårdrelaterade infektioner inom slutenvården. Vid den senaste mätningen var andelen patienter och brukare som drabbats av vårdrelaterade infektioner i samband med vård eller omsorg 9,5 procent i Västerbotten. Det kan jämföras med 9,3 procent för riket. Fortfarande finns en hemläxa att göra.
 
De styrande – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – måste ge personalen bättre förutsättningar för att öka patientsäkerheten och få alla inom sjukvården att jobba mot samma mål. Det handlar om att premiera goda arbetssätt, ledningssystem och rutiner för uppföljning.
 
Här finns mycket att göra. Vinnarna är patienterna och Västerbottens skattebetalare. Alliansens målsättning är att Västerbottens läns landsting ska vara det mest patientsäkra landstinget i Sverige 2014.
 
Nicklas Sandström (M)
oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
gruppledare
 
Olle Edblom (C)
gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
gruppledare

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Var tionde får en vårdskada i vården

Av , , Bli först att kommentera 3

 

 
Enligt en färsk undersökning på öron-, näsa- och halskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg fick var tionde patient som vårdades där en vårdskada. Granskningen omfattar 480 patienter som vårdats på kliniken under de senaste två åren. Av dem drabbades 76 personer, motsvarande 16 procent, av vårdskador på sjukhuset. En av de vanligaste vårdskadorna är en sårinfektion efter kirurgi. En annan var en blodpropp även det efter en infektion. Även om siffrorna är specifika för en klink vid ett sjukhus går de i linje med andra mätningar och uppskattningar.
 
I Västerbottens läns landsting (VLL) uppskattas vårdskadorna innebära merkostnader för vården med 225 mkr per år. Sett till jämförande statistik mellan landstingen ligger VLL fjärde högst och näst högst i vårdrelaterade infektioner. Det har vidtagits ytterligare åtgärder nu de senaste månaderna med bland annat patientsäkerhetssamordnare och förhoppningsvis ger de resultat. Här finns det stor potential att nå längre i arbetet och få ner det onödiga lidandet minska de onödiga kostnaderna.

 

Minskade vårdskador ger enorma vinster

Av , , Bli först att kommentera 6

Varje år dör ett flertal människor av de skador de får inom vården ännu fler får skador. Sett i ett historiskt perspektiv har det blivit oändligt bättre. Trots det finns det mycket kvar att göra. Sett till jämförande statistik mellan landstingen ligger vi näst högst i vårdrelaterade infektioner i sjukhusvård (somatisk). I Undvikbar slutenvård ligger vi högre än riket.  
 
För Västerbotten beräknas de onödiga vårdskadorna och vårdrelaterade infektionerna kosta landstinget 225 miljoner kronor. Det är väldigt mycket pengar men framför allt otroligt onödigt lidande för alla patienter.
 
I Alliansens sparpaket har vi en ambition om att sänka vårdskadorna med 30 procent. Vi beräknar att kunna ta hem 13 procent av dessa kostnader för nästa år. Då går det ställa sig frågan varför det inte redan är gjort. Tror helt enkelt att frågan inte blivit tillräckligt uppmärksammad och jobbad med så att det nått ut i hela organisationen. För det är rätt enkla metoder för att få ner vårdskadorna. Det handlar bland annat om att följa de uppställda hygienrutinerna.
 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Patientsäkerheten måste bli bättre

Av , , 5 kommentarer 5

Årligen sker det cirka 100 000 vårdskador som hade kunnat undvikas, enligt beräkningar från Socialstyrelsen. Från och med årsskiftet har en ny lag Patientsäkerhetslag trätt i kraft vilket innebär att fokus handlar mer på att hitta fel och brister istället för att hitta syndabockar. En viktig och kursändring som jag är övertygad om innebär att fler vårdskador kan undvikas.

 
För det är inte rimligt att de ersättningar som betalas ut av LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) har på tio år fördubblats. Det förebyggande arbetet kan bara bli bättre och redan på kort sikt kan den här utvecklingen brytas.
5 kommentarer
Etiketter: , ,