Etikett: Västerbotten

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet

Av , , 2 kommentarer 4

Förra veckan skrev jag tillsammans med mina Allianskollegor i Umeå tidning en insändare om att det krävs ett nytt styre för vården i länet. 

 

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet 

Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet drivit igenom försämringar i hela länet men i synnerhet av inlandssjukvården. Allianspartierna i landstinget hade andra förslag med andra prioriteringar där Åsele hade fått behålla sin stationerade ambulans och vårdplatserna på sjukstugan i Dorotea och Sorsele hade varit oförändrade. De patienter som förr vårdades försvinner inte bara för att akutvårdsplatserna tas bort utan måste nu ske på andra ställen. Fokus för Alliansens kostnadsreduceringar var att värna den direkta vården och spara på det som inte är sjukvård. 

Nu har effekterna av den förda Socialdemokratiska politiken resulterat i att länet står inför en folkomröstning om inlandssjukvården som kommer att hållas söndagen den 8 september 2013. Kostnaden för folkomröstningen beräknas till 10-15 miljoner. Sett till de försämringar som skett av vården i inlandet har besparingarna varit blygsamma. Akutbilslösningen i Åsele beräknas ge en miljon i spareffekt årligen och vårdplatserna i Dorotea och Sorsele två miljoner vardera.
 
Sammantaget skulle det gå att ha kvar all denna vård oförändrad i cirka tre år bara för kostnaden av folkomröstningen. För att inte tala om den otrygghet och den minskade framtidstron som dessa försämringar av sjukvården har skapat för människorna på dessa orter. Detta är ett tydligt bevis på hur fel det kan bli då de styrande Socialdemokraterna med Peter Olofsson i spetsen försöker ta ansvar för sjukvården och gör fel prioriteringar.  
 
Vid nästa landstingsval 2014 söker vi i Alliansen gemensamt mandat att leda landstinget för att skapa en trygg och rättvis sjukvård i hela länet. 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd      
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare 
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare 
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare 

Ideella krafter är en viktig tillgång i sjukvården

Av , , 2 kommentarer 3

I dag skriver jag tillsammans med mina allianskollegor på insändarsidan om vikten av ideella krafter i sjukvården. Hela artikeln finns här nedanför:

Ideella krafter är en viktig tillgång i sjukvården

Det är tragiskt att projektet som syftade till att patienter i Lycksele skulle få hjälp med att hitta rätt vid besök på lasarettet nu läggs ned. Det var meningen att frivilliga från Röda korset skulle hjälpa patienterna rätt. Det är en uppgift som annars anhöriga eller en taxichaufför får lov att ta på sig. Idén var utmärkt men facket säger nej och socialdemokraterna böjer sig trots att sjukvårdspersonalen signaler om att de inte har tid med att vara ledsagare.
 
Alliansen anser att ideella krafter eller möjligen ett socialt företag skulle kunna vara till stor hjälp för patienter som ska hitta rätt på något av länets tre sjukhus. Inte minst på Norrlands universitetssjukhus vars skyltsystem många patienter upplever mycket invecklat och svårtolkat.
 
Att patienter får hjälp med att hitta till rätt mottagning har många fördelar. Patienten kommer inte för sent vilket sparar vårdens resurser. Patienten är tryggare inför läkarbesöket och är lugnare när mycket ny information ska tas in. Ibland ska patienten även delges ett allvarligt och sorgligt besked. Dessutom skulle denna service som landstinget inte själv har resurser att erbjuda ha varit gratis och vårdpersonalen skulle ha fått använda sin kompetens där den som bäst behövs – i sjukvården. Att arbeta ideellt ger även en känsla av sammanhang och meningsfullhet för den som får möjlighet hjälpa andra.
 
För oss i Alliansen är det obegripligt hur landstinget i Västerbotten kan gå i en helt annan inriktning än många andra landsting i landet. Organisationen Sveriges kommuner och landsting arbetar sedan många år i projektet "Samverkan med civilsamhället" med intressebevakning och utvecklingsarbete kring samverkan mellan kommuner, landsting och det civila samhället. Landstinget ska vara med i den utvecklingen och inte stoppa den. Vi måste ha patienternas bästa för ögonen och inte ideologiska dimslöjor.
 
Ideella organisationer, föreningsliv och folkrörelser, det så kallade civilsamhället är en resurs som landstinget måste inse värdet på och ta till vara. Det har vissa S-styrda landsting redan insett. Västerbotten läns landsting behöver inte alltid vara sist med nytänkande.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
Olle Edblom (C)
Gruppledare
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Kömiljarden kortar vårdköerna

Av , , Bli först att kommentera 1

I dagarna blev det klart vilka landsting som får ta del av kömiljarden och hur mycket pengar det blir för de olika kriterierna.
 
Kriterierna för att få del av kömiljarden slås fast i en årlig överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. För att få del av pengarna måste landstingen kunna visa att minst 70 procent av patienterna har fått vård inom de tidsramar som har angivits i överenskommelsen. För 2012 gäller att landstingen ska ha klarat att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. Om landstingen klarar att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna får de ta del av ytterligare medel.
 
Under det gångna året klarade 20 av 21 landsting att uppfylla något av kriterierna. Det finns dock variationer mellan landstingen, såväl generellt som mellan specialiteterna.
 
För Västerbottens läns landstings del är resultatet allt annat än bra. Västerbotten hamnar bland de sämsta landstingen och i synnerhet då det gäller operation/åtgärd. Under 2012 klarar Västerbotten för den operation/åtgärd endast en enda månad. Det betyder i praktiken att länets medborgare måste vänta betydligt längre att få vård i jämförelse med andra. När det gäller för hela 2012 redovisar landstinget ett tapp på 15 miljoner mot budget för att inte ha klarat av att ta del av regeringens kömiljardspengar. Något som är allt annat än bra!
 
Jag tycker kömiljarden är en väldigt viktig stimulans för landstinget att flyttar fokus på tillgänglighet till vården. Det är inte rimligt att behöva vänta månader på att få vård.

360 miljoner mindre till sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4
 
I går kom så förslaget från regeringen kring den nya skatteutjämningen. Grunden till förslaget var den politiskt eniga utredning som föreslog de förändringar som nu ska genomföras. Den största förändringen för landstingen är att ersättning för vårdtunga grupper i kostnadsutjämningen försvinner vilket i det stora förklarar att landstinget i Västerbotten tappar 360 miljoner kronor. Pengar som idag inte finns att spara i vården.
 
Sett till Öppna jämförelser (SKL 2010-2011) är vården i Västerbotten 340 miljoner dyrare än riksgenomsnitt. Där sjukhusvården står för den största andelen av det. Så i jämförelser med andra landsting är vården i Västerbotten dyrare och det är svårt att hävda att allt handlar om att det skulle vara bättre kvalité i Västerbotten. För så är det inte. Att vården är så pass mycket dyrare än andra landsting är något som den Socialdemokratiska majoriteten får bära ansvar för då de inte tagit tag i ekonomin utan bara skjutit problemen framför sig. En av de förändringar som måste till nu i landstinget i Västerbotten med det nya förslaget till skatteutjämning är en omställning i kostnadsnivå som ligger i nivå med andra landsting. 

Landstinget fortsätter att göra underskott även med ny S-politik

Av , , Bli först att kommentera 8

Den ytterst ansvariga socialdemokraten för sjukvården i länet, Peter Olofsson, försöker i en debattartikel (10/9) hävda att den ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll. Ett försök som ter sig tämligen märkligt då prognosen för året är ett fortsatt underskott på minus 82 miljoner. Vilket i sig inte är unikt då landstinget haft problem med ekonomin de senaste 20 åren. Mer rättvist hade det varit att erkänna att underskotten fortsätter även med en ny ordförande för landstingsstyrelsen. Den stora skillnaden är att Socialdemokraternas generella besparingar har övergått till kortsiktiga besparingar som genomdrivs utan analys och konsekvensbeskrivningar.

Den stora skillnaden med den nuvarande S-ledning i landstinget är att inlandssjukvården får ta en stor smäll med borttagna vårdplatser vid sjukstugorna och indragen ambulans i Åsele. Primärvården får ett ännu större åtagande med 15 000 nya besök som ska klaras trots att var tredje distriktsläkartjänst är vakant. Länets sjukhus förlorar många vårdplatser, särskilt för det mest sjuka äldre. Allianspartierna i landstinget hade andra förslag som vi är övertygade hade gett bättre effekt. Fokus i Alliansens sparförslag var att värna den direkta vården och spara på det som inte är sjukvård.

Inte helt oväntat ger besparningarna inom projekt balans inte heller den effekt som Socialdemokraterna hade räknat med. Endast 38 procent av de tilltänkta besparningarna har förverkligats. En stor förklaring till det var att förslagen var dåligt förankrade i organisationen samt saknade konsekvensbeskrivningar och analys.

Uppföljningen av personalsituationen i landstinget visar att sjukfrånvaron ökar och att målet om högst 4 procents sjukfrånvaro inte kommer att uppnås. Alliansen vill lyfta fram de bekymmer som råder på IVA där aktuell personalsituation är extra allvarlig. Redan nu ligger intäkterna från kömiljarden 6 miljoner sämre än budget. Inte oväntat då tillgängligheten har försämrats ytterligare. Störst försämring har skett för dem som behöver få en åtgärd i form av en operation. Tillgängligheten inom Barn- och ungdomspsykiatrin är fortfarande sämst i landet.

Socialdemokraten Olofsson fortsätter i sin debattartikel att skylla ifrån sig och inte ta ansvar. Som vanligt är det regeringens fel att landstinget har underskott. Under åren 2006 till 2010 tillfördes kommunerna och landstingen 38 miljarder i nivåhöjning av statsbidragen. Under 2011 tillfördes ytterligare 5 miljarder. Ingen regering har sedan början av 90-talet generellt räknat upp statsbidragen som Olofsson efterlyser. Det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera hälso- och sjukvården genom landstingsskatten.

Socialdemokraterna med Peter Olofsson i spetsen fortsätter att blunda inför de problem som finns i landstinget och vad deras förslag till besparningar lett till. Landstinget behöver ett nytt ledarskap som kan möta framtidens utmaningar. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som är långsiktig och prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att vid nästa val ta över styret för landstinget i Västerbotten.  

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

Uttalande angående landstingsdirektör Jonas Rastad lämnar landstinget

Av , , 1 kommentar 6

Uttalande angående landstingsdirektör Jonas Rastads lämnar landstinget i Västerbotten:

 

”Jonas Rastad har på ett förtjänstfullt sätt genomfört och verkställt vad den Socialdemokratiska majoriteten i landstinget velat genomföra. Att lyckas med det i en sådan stor och komplex organisation som är landstinget kräver en handlingskraftig ledare som har mod. Det har Rastad haft. Däremot kommer hans avgång vid fel tidpunkt. Landstinget är i ett kritiskt skede i det förändringsarbete som pågår där direktörens medverkan är central. Avslutningsvis kan jag inte annat än önska honom lycka till på det nya jobbet som regiondirektör i Skåne.”

 

1 kommentar
Etiketter: , ,

Västerbotten bäst i landet

Av , , 2 kommentarer 3

 

 
Västerbottens län har flest blodgivare i hela landet, visar siffror som TT tagit fram. Där finns mer än dubbelt så många blodgivare (41) per 1 000 invånare som i Västernorrlands län (19), som hamnar i botten i blodgivarrankningen. Det är väldigt glädjande att så många länsbor är blodgivare. Det har en oerhörd stor betydelse för sjukvården att det finns tillgängligt blod för exempelvis operationer.
 
Jag är själv blodgivare och har varit det i över 10 år. Trots att Västerbotten är bäst i landet behövs det ständigt fler blodgivare. Du gör skillnad. För mer information om hur du kan bli blodgivare klicka här.
 

 

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Vänsterpartiet tar inte ansvar för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 8

 

 
 
Idag presenterade Vänsterpartiet sitt budgetförslag för kommande år för Västerbottens läns landsting. Deras budskap till länsborna är att de ska betala 250 miljoner mer i skatt till sjukvården genom en skattehöjning av landstingsskatten med 50 öre. Det är en politik för att kissa i byxan, det blir varmt och skönt ett tag men inte lika trevligt efter en stund. Landstinget har de senaste 20 åren försökt löst de ekonomiska problem med kortsiktiga skattehöjningar som gjort att man klarat ekonomin det första året men därefter gjort stora underskott. Sedan försöker vänstern skylla över ansvaret för dagens situation med neddragningar, borttagande av ambulanser och vårdplatser på regeringen, det de glömmer är att de suttit med och styrt med socialdemokraterna de senaste 10 åren.
 
Som politiker måste vi ta ansvar för att använda de pengar som tas in för vården på bästa möjliga sätt. Där finns det fortfarande mycket kvar att göra. I jämförelse med landstingen Uppsala och Östergötland använder Västerbotten 500 miljoner mer till sjukvården än dem. För att det ska fungera bättre krävs det att landstinget blir bättre på styrning och ledning, bättre fungerande vårdkedjor och effektivare och bättre ekonomistyrning. Som politiker måste vi våga ta det ansvaret för våra gemensamma skattekronor och inte skylla ifrån oss på andra.
 
På torsdag kommer Alliansen att presentera sitt budgetförslag. Så återkommer då med mer av våra förslag.  

 

En S-budget i landstinget med mindre pengar till vården

Av , , Bli först att kommentera 8

 

 
I dag har Socialdemokraterna med Peter Olofsson presenterat sitt budgetförslag för Västerbottens läns landsting för år 2013. En budget utan några större nyheter, förändringarna som sjösattes med projekt balans fortsätter med oförminskad styrka. Socialdemokraterna backar inte heller om ambulans i Åsele eller vårdplatser i Dorotea. Någon förändring av beslutet om den tio procentiga avvecklingen av vårdplatserna på länets sjukhus blir det inte heller. Den stora nyheten är att pengar, 18 miljoner, flyttas från sjukvård till tågtrafik. Sen har även Socialdemokraterna tagit mod till sig och även börjat spara pengar på nått som varit helt omöjligt hittills nämligen Region Västerbotten som får ett minskat bidrag med fem miljoner.
 
Två positiva delar i deras budget är att omställning från sjukhusvård till primärvård fortsätter. Det är nödvändigt för att frigöra kapacitet på sjukhusen. Det som är problematiskt är att primärvården inte får de resurser som behövs för detta. Den andra positiva delen är att tio miljoner omprioriteras för medicinsk utveckling och demografiska förändringar. Det är nödvändigt att en sådan del lyfts fram tydligare då utvecklingen inom området sker så pass snabbt med nya kostnader som följd.
 
Sammanfattningsvis så är det en budget utan några större nyheter. Pengar flyttas från vård till kollektivtrafik och projekt balans fortsätter i oförminskad styrka.
 
I veckan kommer Alliansen presentera sitt förslag.

 

Hur ska Socialdemokratin finansiera sjukvården?

Av , , Bli först att kommentera 6

I gårdagens VK hade jag med följande insändare:

 

Hur ska Socialdemokratin finansiera sjukvården?

Varje seriös diskussion kring att lösa vårdens framtidsutmaningar måste ta sin utgångspunkt i en ansvarsfull ekonomisk politik. Under det Socialdemokratiska styret av Västerbottens läns landsting har det under de senaste 15 åren funnits en bristande ansvarsförmåga för just detta. Emellanåt har S-ledningen försökt rätta till detta genom kortsiktiga skattehöjningar. Mellan åren 1995 och 2004 gjorde landstinget ett samlat underskott på 924 miljoner kronor. Mellan åren 2005 och 2011 har sjukvården haft ett underskott i genomsnitts på 80-90 miljoner.

Problemet har under lång tid har varit att Socialdemokratin valt att blunda för ekonomin. Detta blir inte bättre av att länssocialdemokraterna tar kongressbeslut om att vilja införa sex timmars arbetsdag med betalt för åtta timmar. Något som bara för landstinget skulle kosta, med ett oförminskat vårdutbud, cirka 1 miljard kronor. Till de kostnaderna finns även ett lika stort problem som finansieringen nämligen att kunna anställa ytterligare personal med specialistkompetens. Hur ser Socialdemokratins genomförandeplan ut för denna reform?

I diskussionen om sjukvårdens framtida finansiering krävs ansvarskänsla för ekonomin. Det är den enskilt viktigaste förutsättningen för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité med god tillgänglighet även i framtiden. Länsborna förtjänar ett politiskt styre av vården i länet som har större ansvarskänslan för ekonomin än vad som finns idag.

Nicklas Sandström (M)                
Oppositionslandstingsråd             

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,