Lika inför lagen? – Nämndemän, opolitiska men politiskt tillsatta…

I Sverige har vi ett system med nämndemän i våra domstolar som står för den folkliga representationen i vårt rättssystem. Det är historiskt naturligt i demokratier med en folklig representation i rättssystem, men hur ”folket” företräds sker på olika sätt i olika länder.

Den folkliga representationen är viktig, men varför ska det gå via partipolitiken?

I ett samhälle där allt färre engagerar sig partipolitiskt och där allt hårdare bedömningar från myndigheter och kommunala förvaltningar leder till rättstvister mellan invånare och offentliga förvaltningar ser jag uppenbara risker med vårt system.

I Sverige är det partierna i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige som föreslår kandidater och väljer dessa. Förr, när många i samhället var engagerade partipolitiskt, fanns en samhällelig bredd i partierna som kunde motivera för den folkliga representationen. Men under decennier har allt färre valt att engagera sig partipolitiskt. Om än man nu kan kandidera till nämndeman även om man inte är medlem i ett parti så måste det fortfarande gå via ett parti som då föreslår en som kandidat. En snårig väg som få väljer.

Det är i synnerhet i tvister mellan myndigheter och invånare som frågan om folklig representation och opartiskhet ställs på sin spets. Ett tydligt exempel är Försäkringskassan som från 2006 och framåt fått tydliga direktiv från politiken om att begränsa kostnadsutvecklingen inom bland annat personlig assistans och sjukförsäkring. Myndigheten gjorde vad politiken bett dem om och har sedan dess successivt skärpt bedömningskraven vilket medfört att allt fler förlorat rätten till personlig assistans eller sjukersättning. Individernas enda möjlighet att få rätt var genom att överklaga besluten som då gick till Förvaltningsrätten.

Antalet överklagan har successivt ökat markant, men det är nästan alltid myndigheten som går ut som vinnare. Endast i 15 % av fallen dömer domstolarna till förmån för individen mot myndigheten. Det går självklart att resonera att det beror på att myndigheterna vet vad de gör. Samtidigt är det inte så enkelt, för exempelvis Försäkringskassan som allt oftare hamnar i rätten har ett väl uppbyggt system med erfarna jurister vilket är en rejäl kostnad som alla individer inte har möjlighet till för att kunna försvara sig i rätten. Dessutom, om politiker stiftar lagar och ger direktiv till myndigheter så blir det märkligt när sedan politiskt tillsatta nämndemän ska bedöma om myndigheten eller individen har rätt. Då måste vi våga ställa oss den viktiga frågan: Är vårt system rättssäkert? Är vi alla lika inför lagen?

När det gäller migrationsfrågor blir det än mer relevant att fråga sig om vi verkligen är lika inför lagen. I en omfattande utredning av Migrationsverket konstaterade man att man funnit brister i 50 % av asylprocesserna. Ändå dömer Migrationsdomstolarna i 88-94 % av fallen till förmån för Migrationsverket. Variationen är i sig märklig och beror på vilken Migrationsdomstol ärendet kommer upp i. I Göteborg ändrades 12 % av besluten till förmån för individen mot Migrationsverket, i Stockholm endast 6 %. Dessutom har man i migrationsprocesser kapat bort en instans – den som motsvarar Kammarrätten. Då återstår bara Migrationsöverdomstolen som endast i ett ytterst fåtal ärenden beslutar att ta upp ärenden för prövning. Det innebär därmed att frågan om vi alla är lika inför lagen när vi ställs i rätten mot en myndighet blir än mer relevant. (Migrationsdomstolar är identiska med Förvaltningsrätter i deras sammansättning, med en domare och tre politiskt tillsatta nämndemän).

Hela processen har fått mycket kritik från olika håll, bland annat i avhandlingen In court we trust. Det finns mycket att säga om processen och jag tycker att Nanna Töcksberg Zelanos debattartikel, ”Rättsäkerheten bara en kuliss på Migrationsverket” väl sammanfattar bristerna i Migrationsprocessen.

Den folkliga representationen är oerhört viktig att värna! Däremot känns vårt system med partipolitiskt tillsatta nämndemän förlegat – i synnerhet när så få av våra invånare är medlemmar i ett parti.

Det skulle vara på sin plats att utreda vårt rättssystem och se hur andra länder säkerställt den folkliga representationen. Till exempel används jurysystem i ett flertal länder där juryn består av en proportionell representation av befolkningen, lokalt eller regionalt. En modell som oftast används för att välja ut juryn är som följer: De är slumpvis utvalda (dock sammanhängande finns en struktur för att sammansättningen är proportionell) och de som väljs ut har en skyldighet att delta. Men antalet och deras befogenhet varierar. Det är dock viktigt att göra en ordentlig analys av vår omvärld för att finna det system som är mest lämpligt, demokratiskt och rättssäkert för oss.

Avslutningsvis: Miljöpartiet har valt sedan tidigare att ge personer utan partipolitisk tillhörighet möjlighet att via oss kunna bli nämndemän. 2019 valde vi i Umeå på ett medlemsmöte de fyra personer som skulle bli nämndemänskandidater för oss. En av dessa är en kvinna som skrev till oss, som inte är med i Miljöpartiet eller något annat parti och som gärna vill förbli partipolitiskt obunden. Hon ville bli nämndeman och valberedningen gick igenom hennes ansökan för att sedan föreslå henne till nämndeman. På mötet valdes hon vilket för mig personligen känns väldigt glädjande.

Etiketter: , , , , , , , ,

5 kommentarer

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Det stämmer inte helt Peter. För i likhet med Högsta förvaltningsdomstolen tar Migrationsöverdomstolen endast upp fall av prejudicerande art. Det är näst intill omöjligt att få sitt fall prövat av Migrationsöverdomstolen. Just migrationsfall har jag lång erfarenhet av.

 1. Brorson

  Någon likhet inför lagen kan det ju inte vara, när asylsökande men inte svenska medborgare som överklagar ett myndighetsbeslut, har rätt till advokat på statens bekostnad. Asylsökande har dessutom rätt till advokat inför myndighetens (Migrationsverkets) avgörande, vilket svenska medborgare inte har innan myndigheten avgör deras ärenden. Asylsökande, men inte svenska medborgare som överklagar myndighetsbeslut, har dessutom rätt att få sin sak prövad utan att ens behöva avslöja sin rätta identitet. I migrationsmål råder nämligen omvänd bevisbörda jämfört med andra förvaltningsmål. Som svensk medborgare måste du bevisa din rätt till en förmån (ex-vis försörjningsstöd) för att få den.

  Dessutom förekommer rena okynnes-överklagningar i migrationsmål, vilka giriga flyktingadvokater ligger bakom. Med de långa väntetider, som är följden av alla dessa överklaganden och prövningar av nya omständigheter, kan den asylsökande leva i flera månader, i vissa fall flera år på svenska skattebetalares bekostnad. Och det gäller inte bara hederliga asylsökande, som har missförstått rättsläget och tror att de har rätt till asyl fastän de inte har det, utan även terrorister och andra grovt kriminella.

  Den påstådda rätts-osäkerheten i migrationsmål drabbar snarare brottsoffren för dessa kriminella individers framfart, än dessa individer själva. Och du kan inte komma ifrån att hederliga invandrare, som haft asylskäl, är överrepresenterade bland brottsoffren. Du kan inte komma ifrån att kriminella gäng, vars medlemmar kanske inte ens har någon fastställd rätt att vistas i Sverige, på många håll har upprättat rena terrorväldet över hederliga invandrare. T.o.m. barn tvingas begå brott. Och vägrar de, skjuts de.

  Det stämmer inte, som du skriver, att man har ”kapat bort” en instans i migrationsmål. Den instans, som du syftar på, har aldrig funnits, vilket inte är unikt för migrationsmål. Som exempel har det aldrig funnits någon arbetsöverdomstol. En hederlig medborgare kan bli fråntagen hela sin försörjning genom en felaktig uppsägning, utan möjlighet att överklaga till högre instans, sedan Arbetsdomstolen dömt i ärendet.

  Att myndigheten ofta vinner i förvaltningsdomstol är inte förvånande, när avkunnade domar används som vägledning för kommande myndighetsbeslut. Likväl stör det mig att så många politiker, med uppdrag i socialnämnder, i deras egenskap av nämndemän får döma i socialmål. De får visserligen inte döma i mål. där den egna nämnden är part, men det är lätt att hålla med partikollegorna i en grannkommun.

  Nämndemannasystemet bör ses över, och jag föreslår därför att hälften av nämndemännen utses utanför politiken, genom att själva anmäla sig och prövas om de är lämpliga för uppdraget, Vid många anmälningar kan lotten avgöra vilka som uteses. Jury-systemet, som de har i en del andra länder, har både för- och nackdelar.

 2. Brorson

  Fastän det inte hör till ämnet måste jag ändå kommentera det osmakliga drevet mot kulturministern. Jonas Gardell är dessutom fel person att kräva någon ministers avgång p.g.a. hans tidigare angrepp mot personer, som vill skydda sig själva och andra från dödlig smitta. I.o.f.s tycker jag att hela regeringen ska avgå för att den har tillåtit en statlig myndighet att utföra ett experiment (flockimmunitet?) som hittills har kostat 5.000 livet, personer som inte ens hade blivit smittade om Sverige hade gjort som våra nordiska grannländer.

  Men det finns absolut ingen anledning att kulturministern ska avgå separat. Hon torde tvärtom vara en av de bättre, sett till hur hon skött sitt eget ansvarsområde under corona-krisen. Det är ju dessutom inte hon, utan finansministern som håller i pengarna. Vi får heller inge glömma att företag inom kultursektorn inte har behandlats sämre än andra företag. Kulturarbetare, som saknar försörjning har samma rätt som alla andra i samma situation till hjälp från socialtjänsten.

  Gardells exempel är dessutom grovt osakliga. GK:s stormarknad i Ullared förlorade hälften av sina kunder i början av pandemin, så det har säkert inte varit trångt inne i den stora anläggningen. Handeln har generellt tagit ett stort ansvar för kundernas säkerhet, med återkommande högtalarutrop till kunderna att hålla avstånden till varandra, avståndsmarkeringar vid kassorna och plexiglasskivor mellan kassörska och kund. Dessutom rör sig kunderna i butikerna och står inte länge på samma plats. Man kan inte heller jämföra en hundra meter lång sandstrand med en konsertlokal. Många badortskommuner har satt in väktare för att övervaka att badgästerna håller avstånden.

  Jag har just tittat på Socialstyrelsens instruktionsvideo om basala hygienrutiner för vårdpersonal. Handskar ska ALLTID användas vid kontakt med patienters kroppsvätskor. Jag minns väl Gardells TV-serie ”Torka aldrig tårar utan handsakar”, där Gardell ljög för TV-tittarna att dessa basala hygienrutiner är onödiga och ett påhitt för att förnedra HIV-smittade. Fortfarande torgför Gardell att döden i smittsamma sjukdomar bara finns där och inte kan förebyggas och att smittskyddet bara är ett onödigt påhitt av illvilliga läkare och politiker för att jäklas med personer som har drabbats av en smittsam sjukdom.

  Den kampanj mot smittskyddet, som leddes av Gardell med uppbackning av media och stora delar av kultureliten, kan mycket väl vara en delförklaring Folkhälsomyndighetens och regeringen passivitet och ovilja att ta nödvändiga beslut i början av pandemin. Jag hörde kulturministern i TV:s Morgonstudion i dag och minns hennes ord, hur hon påminde om att tusentals har dött och att folk fortfarande dör. Och att det därför måste ta den tid det tar, innan nya bestämmelser beslutas.

  Hon är värd en eloge för de orden. Jag hoppas verkligen att hon står på sig. Ingen ska behöva dö p.g.a. sitt kulturintresse.

 3. Brorson

  En sak till: Kulturministern ska inte vara något slags ombudsman för den välbetalda kulturelit, som Jonas Gardell tillhör, gentemot regeringen. Kulturministern är en del av regeringen och är delansvarig för alla regeringsbeslut, även sådana som rör andra delar av samhället. Inte ens i rollen som särskilt ansvarig för kultur och idrott är det kulturministerns uppgift att agera ombudsman för de yrkesverksamma inom kultur och idrott.

  Hennes huvuduppgift är snarare att föra ut kulturen till hela folket och ge alla möjlighet att ta del av kulturen och idrotten och även själva – som amatörer – delta i kulturen och idrotten. Utan risk att drabbas av plågsamma och för vissa personer dödliga sjukdomar. I den uppgiften kan hon ta hjälp av professionella utövare av kultur och idrott som förebilder och ledare. Men för kulturen och idrotten gäller – som för alla andra branscher – att intresset för vissa att tjäna pengar aldrig får gå ut över andras rätt till liv.

  För de anhöriga är saknaden efter ett barn, som har dött i en smittsam sjukdom efter en rock-konsert lika stor som saknaden efter ett barn som har dött av en förlupen kula i ett gängbråk.
  Gardell borde tagga ner, och fundera på hur man kan nå ut med kulturen trots rådande restriktioner. Man kan ta del av direktsändningar av konserter, skådespel och idrott genom både den skattefinansierade televisionen och olika betalkanaler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.