Ny kärnkraft: Elöverskottet i Sverige slår nya rekord

Behöver Sverige ny kärnkraft? Vad beror kapacitetsbristen i Sverige på? Och hur ser framtiden ut – hur klarar vi omställningen till ett hållbart samhälle med kraftigt minskade klimatutsläpp? Om detta handlar min bloggserie ’Ny kärnkraft’.

Del 2

I del ett som publicerades den 1 augusti lyfte jag upp den mediala och opinionsmässiga ingångsvinkeln – som nästan alltid börjar med frågan: Behöver vi ny kärnkraft i Sverige? Vi har uppenbarligen en kapacitetsbrist i södra Sverige som måste lösas. Där lyfte jag den viktiga följdfrågan som alltid borde ställas när vi diskuterar elförsörjningen i Sverige: Vad beror kapacitetsbristen på? Det är denna fråga som jag ska göra mitt yttersta för att besvara i min bloggserie.

I den här delen ska jag fokusera på den svenska elproduktionen. Producerar vi tillräckligt med el i Sverige och är produktionen tillräckligt jämn?

Varje år publiceras två rapporter som är viktiga i det här sammanhanget: Elstatistik från Energiföretagen för året som gått och energiläget från Energimyndigheten inför nuvarande år. I ”Elstatistik för 2019” står det tydligt:

Sverige nettoexporterade 25,8 TWh el under 2019, alla tiders rekord.

Så här har Svensk nettoexport av el utvecklats sedan kärnkraftverket i Barsebäck stänges 2005:

Det är en enorm utveckling som skett de senaste 15 åren vilket klart bevisar att Sveriges elöverskott blir allt större. Det är främst två faktorer som medfört att Sveriges elöverskott successivt ökat: För det första har utbyggnaden av vindkraft i synnerhet men även andra gröna energislag ökat markant. För det andra har vår elkonsumtion minskat.

Sverige skiljer sig dock från exempelvis Danmark då nästan samtliga av våra vindkraftverk är på land medan andelen havsbaserad vindkraft är minimal. I Danmark existerar idag flera större havsbaserade vindkraftsanläggningar. Den stora fördelen med havsbaserad vindkraft är att vindtillförlitligheten är avsevärt större vilket gör produktionen mer stabil och tillförlitlig. I Danmark satsar man nu även fullt ut på lagringsmöjligheter av överskottsel från vindkraft med hjälp av vätgas. Det är ytterst intressant i synnerhet nu när EU beslutat sig för att göra en historisk satsning på vätgasproduktion, lagring och distribution. Även produktion med solceller ökar kraftigt, 53,5 % på ett år (!) men förblir sammantaget en ytterst liten del av vår elproduktion.

Sedan har vi den andra faktorn bakom det allt större elöverskottet: Den minskade elanvändningen i Sverige:

Elanvändningen i Sverige har minskat över tid vilket är ytterst intressant och skulle kunna ge indikation över hur framtiden ser ut. Det fanns en oro att den enorma digitaliseringen i vårt samhälle med en stark ökning av antal datorer, mobiler, paddor och annan elektronik i hushåll och på jobbet, avsevärt skulle öka vår elkonsumtion. Utöver det har den elektrifierade järnvägen utvecklats starkt med en fördubbling av persontrafiken sedan slutet av 90-talet. Även godstrafik på järnväg har utvecklats starkt. Slutligen har vi sett en kraftig ökning av antal elektrifierade fordon de senaste åren om än de står för en liten del av alla fordon totalt. Men i takt med denna utveckling har det även skett stora energieffektiviseringar på olika plan vilket medfört att vi rentav förbrukar mindre el nu än vi gjorde för 20 år sedan! Detta är något som definitivt bör tas i beaktande när vi spånar in i framtiden.

Då kommer vi till en sista fråga som är viktig och det är om elproduktionen är ojämn och svajig. I den elproduktion som vi har idag är svaret nej. Detta då den huvudsakliga elproduktionen i Sverige fortsatt kommer från stabila produktioner så som vattenkraft, värmekraftverk och de befintliga kärnkraftverk vi har idag. Dessutom finns tillfälliga anläggningar drivna av fossila bränslen som snabbt kan sättas igång utifall en akut brist i produktionen uppstår. Möjligheten att successivt fasa ut de två sistnämnda produktionskällorna – kärnkraft och kraftverk som drivs av fossila bränslen – beror på hur snabbt vi kan utveckla lagringsmöjligheter och alternativa miljövänliga produktionsanläggningar. Detta är något som jag kommer att återkomma till i ett senare avsnitt. Men en sak står dock klart: Vi har idag inget behov av ny kärnkraft för att klara stabiliteten i elnätet.

Det som däremot idag är vår stora begränsning vid höga peakar är vårt kraftnät. Sommarens situation i södra Sverige med en plötslig brist på svensk fossilfri el berodde inte på att vi saknade elproduktion i Sverige. I norra Sverige producerades stora mängder överskottsel som inte kunde komma södra Sverige till del utan istället exporterades till Finland. Det är där skon akut klämmer! Om detta återkommer jag i nästa avsnitt.

Det land som vi exporterar mest el till är för övrigt Finland vilket är ytterst intressant. Så här står det som förklaring i ”Elstatistik för Sverige 2019”:

”Bidragande orsaker till den rekordstora nettoexporten är dels den fortsatt svaga kraftbalansen i Finland i avvaktan på starten av Olkiluoto 3…”

Olkiluoto är Finlands stora satsning på ny kärnkraft och denna nya reaktor skulle tagits i bruk 2009. Men 11 år senare har den ännu inte tagits i bruk, och nu hoppas man kunna starta igång den 2021 – 12 år försenad. Den skulle ha kostat c.a. 30 miljarder kr. men beräknas totalt nu landa i 113 miljarder kr! Skenande kostnader och kraftiga förseningar vid bygge av nya kärnkraftsreaktorer i Europa är inget unikt. Detta är något som jag kommer att fördjupa mig i vid ett senare avsnitt.

Så behöver vi bygga ut mer produktion av el i Sverige för att klara vårt lands efterfrågan? Svaret blir självklart nej. Vi producerar redan idag med råge klart över det elbehov som finns i Sverige.

Kapacitetsbristen i Sverige beror inte generellt på att vi saknar elproduktion, utan det beror på något annat viktigt som jag kommer att ta upp i nästa del: Det svenska kraftnätet.

Etiketter: , , , , , , , , , ,

En kommentar

 1. Brorson

  Jag kan inte alls förstå Miljöpartiets iver att förstöra vår natur, miljö och människor och djurs livsbetingelser. Det är vindkraften som ska bort, inte kärnkraften. Det är heller ingen brist på överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige. Överföringskapaciteten räckte för att komplettera produktionen i kärnkraftverken, värmekraftverken och vattenkraftverken i södra Sverige, när alla reaktorerna var i drift.

  En reaktor av samma modell som de svenska har en teknisk livslängd på minst 200 år. Det är snabbstoppen som sänker livslängden, vilket har drabbat de äldsta reaktorerna. Med bättre övervakningssystem kan snabbstoppen i stort sett elimineras. En reaktor klarar ungefär 250 snabbstopp. De normalt långa uppstart- och stopptiderna är kärmlraftems akilleshäl, som gör att kärnkraften måsteblir kompletteras med andra energislag för att klara högbelastningarna. Det klarar vindkraften inte alls.. DET ÄR DÄR SKON KLÄMMER.

  Med mindre reaktorer blir start- och stopptiderna kortare. Man kan kanske överväga att ersätta stora reaktorer med många små inom samma kraftverk, men jag tror inte alls på idén med en reaktor i varje buske eller under varje motorhuv. Det skulle ge säkerhetsproblem, som vi inte har med nuvarande, stora reaktorer. Det är kanske därför man dröjer med gen IV-reaktorerna, som kan göras så små så att de t.o.m kan stjälas. Men de kommer, eftersom de är növändiga för att vi inte ska förpesta vår planet med radioaktivt avfall, som kommer vara livsfarlifgt under hundratusentals år. Bara hälften av världens radioaktiva avfall kommer från kärnkraften, men det är illa nog.

  Pratet om små modulära reaktorer har tyvärr givit upphov till missuppfattningar att serieproduktion av gen IV- reaktorer redan står för dörren. Men det är inte bara småreaktorer som kan tillverkas i prefabricerade delar som monteras ihop på plats. Jag har läst att man kan bygga stora reaktorer på det sättet på fem år. Småreaktorer finns i ubåtarna och har dessutom funnits i ett ånglok, som dock bara har byggts i ett enda exemplar.

  Jag tror att syftet med att föra in SMR i debatten var att visa på nödvändigheten att avskaffa lagen från 2010, som förbjuder fler än tio reaktorer i Sverige – och på andra platser ån nuvarande reaktorer i drift. Nya reaktorer bör lokaliseras till norra Skåne (som ersättning för Barsebäck) på samma avstånd som Forsmark – Stockholm samt i västra Mälardalen eller i sydöstra Bergslagen. Den anläggningen kan även förse Norrland med el, så att man kan spara vattnet i de norrländska vattenmagasinen-.

  Det är dags att återställa en del av de norrländska älvarna. Kärnkraften behövs för avsaltning av havsvatten för odling, mm. Kärnkraft kan också komma att behövas för att fånga in koldioxid och omvandla den så att den kan pumpas ner ii berggrunden. Kärnkraften behövs för att rädda och återställa naturen samt för att rädda miljön och klimatet. Ska vi ha flyg i framtiden ska det i vart fall inte vara eldrivet. Flygskatten ska användas för att klimatkompensera för flygets koldioxidutsläpp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.