Klimatsatsning i budgeten – Umeå ska vara ett hållbart föredöme!

Nu har vi i Miljöpartiet och Socialdemokraterna tillsammans lagt ett förslag för budget för Umeå kommun. Det är en budget som jag på många sätt är stolt över, efter månader av förhandling och finslipning har vi nu tillsammans lagt en budget som tar ansvar för vår ekonomi i kommunen, som prioriterar välfärden, tryggheten och den sociala hållbarheten, och som ser till att Umeå ökar takten i omställningen till ett hållbart klimatneutralt Umeå.

Välfärdssatsningarna och vår satsning för trygghet och social hållbarhet är för oss i både Miljöpartiet och Socialdemokraterna mycket viktiga! Så även, glädjande nog, satsningarna på miljö och klimat. Vi har en stark samsyn på hur vårt växande Umeå ska utvecklas och vi i Miljöpartiet uppskattar det goda samarbete vi har med Socialdemokraterna i Umeå.

Klimatneutralt Umeå – vi ska vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle:

Jag tänkte fokusera här på de klimat- och miljösatsningar som nu presenteras. Men först och främst: Redan inför att budgeten presenterades har vi i kommunen fått igenom två viktiga saker:

  • Skärpta miljökrav vid inköp eller leasing av fordon, samt för inköp och upphandling av taxiresor.

De nya miljökraven är helt i enlighet med den i somras antagna statliga förordningen, och är en klar skärpning av miljökraven för våra inköp av fordon. Utgångspunkten är att fordon som köps in inte får släppa ut mer än 70 gram CO2 / km. Det innebär i praktiken att de fordon som kommunen köper in måste vara laddbara eller köra på exempelvis biogas (undantag kan dock ges för fordon där det finns specifika krav på köregenskaper, så som utryckningsfordon). Dessutom gäller de skärpta miljökraven även för inköp av taxiresor, leasing och hyrbilar.

Sedan i höstas har dessutom mycket hänt när det gäller utbudet av bränslen. I höstas invigdes en tankstation för vätgas, i våras en för biogas och LBG (flytande biogas främst för tunga transporter), och i skrivande stund bygg laddinfrastrukturen ut i Umeå, bland annat med sex nya så kallade superchargers för elbilar, vid max nära Avion.

I samband med de skärpta miljökraven ska tekniska nämnden att konkretisera det utökade behovet av laddpunkter på kommunens fastigheter, och av kommunen förhyrda verksamhetslokaler, då ett utökat inslag av el-bilar i kommunens fordonsflotta förutsätter detta.

Nästa viktiga beslut gäller våra hållbara färdsätt – gång, cykel och kollektivtrafik:

  • Satsning på förbättrad snöröjning för gång och cykel för att främja de hållbara färdsätten året runt. Utöver detta skjuter vi till ytterligare tre miljoner kronor till kollektivtrafiken.

När det gäller årets budget så har vi valt att fokusera på strukturen vilket är oerhört viktigt och på sikt får ett större genomslag för klimat- och miljö än specifika konkreta åtgärder. ”Klimatneutralt Umeå” har nu ett helt eget kapitel i våra gemensamma mål och uppdrag till förvaltningen. Här presenteras de viktiga uppdragen för klimat- och miljö:

  • Umeå skärper miljökraven och den systematiska uppföljningen av dessa i upphandling av varor och tjänster

Umeå kommun upphandlar varor och tjänster för nästan 4 miljarder kronor årligen! Därför är det ytterst viktigt att vi nu utvecklar och skärper våra miljökrav i upphandling, samt skärper den systematiska uppföljningen av dessa miljökrav.

  • Umeå ska göra en förstudie om kommunalt samordnad varudistribution

Det här har vi i Miljöpartiet drivit under snart två år och det finns många fördelar, vilket mer utförligt beskrivs på den här hemsidan: Nationellt Centrum för Samordnad Varudistribution. Kort beskrivet: Varje dag körs varor ut till kommunens alla olika enheter – förskolor, skolor, äldreboenden, LSS-boenden, daglig verksamhet, etc. Genom att samordna och logistikoptimera dessa utkörningar kan man avsevärt minska de tunga transporterna i kommunen, vilket är bra för klimatet, våra invånares hälsa och trafiksäkerheten i kommunen. De kommuner som infört detta har sett enorma minskningar, t.ex. Österlenskommunerna Simrisham, Ystad och Tomelilla som minskat de årliga utkörningarna från 26 000 till 6 000! Växjö, Karlstad, Sundsvall, Gävleborgs län – alla dessa har antingen infört eller är på väg att införa samordnad varudistribution. Och alla beräkningar pekar på minskningar av utkörningar och därmed klimatutsläpp på 40 – 70 %.

  • Vi ska utveckla vårt arbete i kommunen med miljöledning och hållbarhetsbokslut

Båda dessa är viktiga strukturella redskap för att förbättra klimat- och miljöarbetet i hela kommunen, i alla dess verksamheter. Det handlar om att förbättra det systematiska miljöarbetet. Utöver detta har vi nu lagt förslag på ytterligare mål och uppdrag till förvaltningen för att förbättra strukturen i vårt miljöarbete, för att minska kommunens klimatutsläpp och leva upp till våra antagna miljömål:

  • Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och driva arbetet med Klimatneutrala Umeå. I detta uppdrag ingår att ta fram förslag på klimatkontrakt och långsiktigt utveckla kommunens styrmodell så att kommunens nämnder och bolag involveras i arbetet. Uppdraget innebär också att utveckla Umeå kommuns befintliga samverkansmodeller med olika samhällsaktörer så att dessa kan involveras i arbetet.
  • Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och till nämnderna tillhandahålla en metodik för att genomföra klimat- och kostnadsanalyser. Metoden ska underlätta nämndernas redan pågående arbete med att ta fram och prioritera åtgärder för att leva upp till Umeå kommuns miljömål.
  • Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Umeå kommunföretag ta fram ett analysunderlag för klimatomställningsinvesteringar för såväl kommunen som kommunkoncernen utifrån det arbete som bedrivs inom ramen för Klimatneutrala Umeå.
  • Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för utvecklingen av cirkulär ekonomi i Umeå. Arbetet ska utgå från miljömålen, avfallsplanen och arbetet med social hållbarhet. Arbetet ska därtill ske i samverkan med kommunens nämnder och bolag.
Viktiga projekt i omställningen till ett klimatneutralt Umeå – för totalt 120 miljoner kr.

Detta är en av Umeås stora framgångar. Vi har lyckats föredömligt med att delta i viktiga projekt för omställningen till ett hållbart och klimatneutralt Umeå. Det handlar om Klimatneutralt Umeå 2030, Sharing Cities, Ruggedised, Koldioxidsnåla platsen, E-lighthouse, m.m. Dessa projekt är till  stora delar externt finansierade, vilket gör dessa projekt bra för klimat- och miljö såväl som för kommunens ekonomi.

Vi har lyckats fantastiskt bra i att få anslag från staten genom stadsmiljöavtal för att bygga ut infrastrukturen för ett hållbart Umeå. Det handlar om busstråk, broar för gång-och cykel, m.m. för bl.a. Tomtebo Strand, Norra Ön väg 503 (gamla E4an). Här har vi fått in 427 miljoner kr, vilket är näst högst i Sverige (endast Stockholm fick mer).

Investeringar i hållbara färdsätt

Utöver detta har vi i vår investeringsplan för 2021-2024, för gator, cykel och gångleder, fokuserat på hållbara färdsätt. Förlängning av separerade gång- och cykelleder längs Nygatan och vidare ut mot Dragongatan, förbättring av gång- och cykelled för Storgatan centralt, även förbättring av gång- och cykelled längs med Bölevägen. Projekteringen av Va Esplanaden och väg 503 går vidare, och detta kommer så småningom att leda till en kraftig förbättring av gång- och cykelleder samt separata bussfiler.

Avslutningsvis: Nu pågår för fullt arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för att vi i kommunen ska nå våra miljömål. Det ska bli väldigt spännande att få se hur slutresultatet blir. Men redan nu känns det som om att kommunen och dess politiska ledning vaknat till rejält när det gäller att bygga upp viktiga strukturer för miljöarbetet i kommunen. När är vi fast beslutna om att tillsammans jobba för att minska våra utsläpp i enlighet med Parisavtalet, våra lokala miljömål, och vårt övergripande mål om en klimatneutral tätort 2030 och klimatneutral kommun 2040.

Vi i Miljöpartiet kommer fortsätta att göra vårt yttersta för klimatet och miljön. Det är inte alltid vi får igenom vår miljöpolitik, men vi tror på att ett budgetsamarbete ger oss större möjlighet att uppnå ett resultat än om vi sitter i opposition med fria händer att få tycka vad vi vill och lyfta goda idéer, men utan inflytande att kunna få gehör för vår politik.

Vi har ett bra samarbete med Socialdemokraterna och årets budgetförslag är ett styrkebesked såtillvida att vi har en gemensam syn på hur vi vill att Umeå ska utvecklas. Ett socialt och miljömässigt hållbart Umeå som minskar klimatutsläppen – nu – samtidigt som vi tar ansvar för en god och hållbar ekonomi för kommunen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.