Inget fel med skyline. Men bygg klimatsmart och värna grönområden på Norra Ön.

Nu pågår planerna för fullt för en ny, central och viktig stadsdel för Umeå: Norra Ön. I ett växande Umeå med hög efterfrågan på boende kommer den här stadsdelen vara en viktig del i ett hållbart Umeå. Men det gäller att tänka efter – före. Många viktiga avvägningar behöver göras.

 

Norra Ön – den hållbara stadsdelen?

I ett Umeå som nu växer naturligt är efterfrågan på boende stort. Samtidigt är det viktigt att Umeå växer planerat och väl genomtänkt. Umeå har genom sin översiktsplan och dess fördjupningar gjort ett gediget och väl genomtänkt grundarbete för att väva ihop de viktiga hållbarhetsaspekterna sett till miljö och social sammansättning. I denna långsiktiga strategi för Umeå spelar Norra Ön en viktig roll, och nyligen har planerna för detta område gått ut på samråd. Låt mig därför börja med vad jag uppskattar i planerna för Norra Ön:

 • Det finns en tydlig hållbarhetsaspekt som genomsyrar hela planen.
 • Det trycks särskilt på att området, i synnerhet ”spetsen” av Ön in mot centrum ska ha högt estetiskt värde där arkitekturen är viktig.
 • Tillgängligheten och allmänhetens tillgång till grönområden på Ön och ”spetsen” är viktig.
 • Fullt fokus på hållbart resande med gång- och cykel, där broarna kommer att vara viktiga – även för boende centralt som ej bor på själva ön. Dessutom en restriktiv parkeringsnorm.
 • Samlad och tät bebyggelse, med höga hus i spetsområdet. Det är bra för då har man mer yta till förfogande för att i högsta möjliga mån bevara grönytor i staden och här på ön.
 • När det gäller höjden är det väl genomtänkt att det successivt planar ut med lägst höjd mot befintlig bebyggelse.
 • Bra att det redan nu planeras för för-grundskola där för att möta förväntad efterfrågan.

 

Inget fel med Skyline, men upp till 6 000 invånare är mycket.

Det är planerat för att upp till 6000 personer ska bo på Norra Ön. Skulle detta lilla område vara en egen kommun så skulle mer än hälften av Västerbottens kommuner vara mindre sett till befolkning. Det kan jag personligen tycka är lite väl mycket för denna lilla yta. Däremot håller jag inte med Kristdemokraterna om att man vill begränsa höjden på husen längst ute mot ”spetsen” men behålla utspridningen av området, och kunna frigöra mer plats för bilparkering.

Jag ser inget fel med mer kompakt boende och Skyline på spetsen (Nåja, det är inte direkt Manhattan vi pratar om, som mest rör det sig om 8-12 våningar där). Och det är klart positivt att man vågar planera för en mer bilfri stadsdel med fullt fokus på hållbart resande. För de förutsättningarna finns definitivt där i ett område så centralt belägen.

Skulle man begränsa området med 500-1000 nya invånare skulle jag hellre se att minskningen leder till att vi kan minska intrånget på den fantastiska natur som finns på Ön. För vi kommer i allra högsta grad behöva våra ”gröna lungor” centralt i ett växande Umeå. Och närheten till naturen är en viktig del av Umeås attraktivitet.

 

Fullt fokus på att begränsa klimatutsläppen!

Det är suveränt att området ger fullt fokus åt gång och cykel. Det kommer även att ge stora fördelar för cyklister och fotgängare som enkelt med hjälp av broarna kan ta sig från centrum eller sjukhus/universitetsområdet via Ön till Teg och vice versa. Men, om än transporter är en betydande del av Umeås klimatutsläpp (mer än 40 %) så får vi inte glömma bort de betydande klimatutsläpp som genereras vid byggande. Där måste vi till varje pris begränsa de utsläpp som genereras – och detta gäller inte bara för Norra Ön utan all ny bebyggelse i Umeå!

Två viktiga faktorer avgör: Byggteknik och materialval. Gällande det senare så finns det en rad vinster av att så mycket som möjligt byggs i trä:

 1. Det genererar mindre utsläpp.
 2. Det är lättare material än betong vilket givet Öns geologiska förutsättningar kan komma att vara viktigt.
 3. Det är en del av oss. Historiskt har vi byggt i trä, och på Ön är dagens bebyggelse mestadels i trä.
 4. Det är ett varmt och kreativt material.
 5. Det gynnar vår snabbt växande norrländska industri inom träkonstruktion.

Jag har deltagit i två viktiga rundabordssamtal under januari/februari, med nätverket för hållbart byggande, byggföretag, fastighetsägare och beslutsfattare. Det ena med fullt fokus på klimatet och hur vi kan begränsa klimatutsläppen i byggande. Det andra om att bygga i trä och bygga på med hjälp av trä. Ytterst intressant och givande. Nu förväntar jag mig att det successivt mynnar ut i konkreta resultat.

En viktig sak till som lyfts upp är vikten av att skapa förutsättningar för återbruk och återanvändning av byggmaterial. Har vill jag se att Umeå vågar ta en ledarroll!

 

Social hållbarhet och blandade boendeformer

En viktig sak som vi absolut inte får glömma bort är Umeås sociala hållbarhet. Som en viktig del i att inte skapa segregation och utsatta områden är det därför viktigt att nya områden byggs inkluderande, där vi kan ha en socialt blandad sammansättning. Nu kommer detta vara ett attraktivt och även dyrt område att bebygga som följd av geografiska och geologiska utmaningar.

Men vi måste säkerställa att vi kan erbjuda blandade boendeformer på Norra Ön och därmed måste det även i detta attraktiva område finnas tillgång till hyresrätter, varav en del med lägre hyresnivå. Och det bör vara självklart att boende är tillgängligt. Det är också viktigt att planera för en blandad befolkningssammansättning.

En viktig aspekt i detta är att allt fler i vårt samhälle lever i ofrivillig ensamhet. Jag hoppas därför innerligt att vi i Umeå kan ta lärdom av goda exempel i vår omvärld där man skapat boende med goda förutsättningar för umgänge och samvaro med andra människor i huset och området. Exempelvis konceptet med kollektivhus.

Avslutningsvis:

Skapa förutsättning för odling! Stadsodling, kolonilotter eller odlarföreningar. Möjlighet för våra invånare att odla själv och tillsammans är väldigt positivt sett till miljö, hälsa och socialt umgänge! Och det är allt mer efterfrågat.

En kommentar

 1. Kim

  ”därmed måste det även i detta attraktiva område finnas tillgång till hyresrätter, varav en del med lägre hyresnivå”
  Vilken nivå är ”lägre hyresnivå”# och hur ska man säkerställa det?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.