Våga individualisera föräldraförsäkringen

Min lördagskrönika, här i en lite längre version än som fick plats i papperstidningen, den här veckan handlar om debatten kring föräldraförsäkringen och varför jag anser att den bör individualiseras:

Våga individualisera föräldraförsäkringen

Ska föräldraförsäkringen göras helt individuell som andra socialförsäkringar och möjligheten som finns att föra över dagar mellan föräldrarna tas bort? Bör den hellre delas upp så att två tredjedelar av försäkringsdagarna blir individuella och bara en tredjedel går att överföra? Eller ska rentav även de pappamånader som finns i dag tas bort och försäkringen frikopplas från jämställdhetsperspektivet?
Är individen eller familjen samhällets minsta beståndsdel? Är föräldraförsäkringar något unikt som bör lyda under andra principer än övriga socialförsäkringar? Hur mycket ska staten lägga sig i och söka styra hur uttaget av föräldraledighet fördelar sig mellan män och kvinnor? Är argument om jämställdhet, jobb och tillväxt relevanta i sammanhanget, eller handlar det bara om meningslösa försök att ändra biologiska ofrånkomligheter? Vilken begränsning är minst acceptabel ur ett frihetsperspektiv: begränsningen av familjens rätt att själv lägga upp föräldraledigheterna eller begränsningen av kvinnors möjligheter att konkurrera på samma villkor som män på arbetsmarknaden?

Är det, som den högerliberala bloggaren Johan Ingerö skriver, en typisk elitfråga som "universitetsfeminister, söndercurlade finliberaler och genusfixerade ungsocialister" tjatat om i åratal men som vanligt folk inte vill höra talas om? Eller är det som folkpartiets riksdagsledamot Birgitta Ohlsson skrev i en motion förra året att en radikal liberal feministisk politik måste vara grundad i individualismen och att en individualiserad föräldraförsäkring svarar just mot det kravet och att det är hög tid att öka jämställdheten med hjälp av en sådan reform?
Kanske, så är det väl, har båda på sina sätt rätt. För även om jag helt delar Birgitta Ohlssons ståndpunkt i sak – av skäl jag återkommer till i slutet av denna krönika – är jag samtidigt övertygad om att opinionsläget i dag inte är gynnsamt för individualiserad föräldraförsäkring, vilket delvis beror på hur debatten förts och i sig är ett argument så gott som något för en kraftfull opinionsbildning och tydliga ställningstaganden.

Efter nyliga, och ganska snarlika, utspel från socialdemokratiska och moderata arbetsgrupper om fler pappamånader, och i socialdemokraternas fall med helt individualiserad föräldraförsäkring som slutmål, står frågan på nytt i centrum.
Så säg mig hur du vill att föräldraförsäkringen ska se ut och jag kommer förmodligen ändå inte att vara säker på var du står ideologiskt.

Debatten om föräldraförsäkringens framtida utformning är en av vår tids intressantaste ideologiska trafikstockningar – också med den smog, det dåliga humör och de primitiva tutanden som hör dem till. I den kan nyliberaler varna för välfärdsstatens sociala ingenjörsvansinne och ändå gå armkrok med traditionella gråsossar. Där kan liberaler argumentera för principfast individualism och ändå plötsligt stå på samma sida som vänsterpartister.

Det betyder inte att frågan är särskilt het bland vanliga medborgare, eller att partiledningar står på kö för att ta ställning. Snarare tvärtom. Engagemanget bland väljarna är mycket ljumt. Och partierna ser gärna att ett antal interna frifräsare kör egna race i frågan – helst i flera olika riktningar – så att partiledningarna kan hänvisa till dem som bevis på en levande interna idédebatt, för att sedan slippa ta i frågan för ofta.

Mest uppenbara sprickor och känsliga bryderier skapar frågan inom de gamla socialförsäkringspartierna socialdemokraterna och folkpartiet.
Det är inte ologiskt. För i föräldraförsäkringsdebatten 2009 återkommer grundläggande frågeställningar om statens roll och ansvar som färgat, bromsat, hyfsat, lyft och drivit på svenska socialförsäkringsdebatten i över 150 år.
De första fröna till ett vagt socialförsäkringstänkande kan, om man så vill, spåras djupt ner i historien via olika epokers försök att organisera framför allt fattigvård och äldreomsorg – under många århundraden i huvudsak inom familjens eller släktens ram. Men där är först när statens ansvar börjar diskuteras på allvar, nya generationer riksdagsliberaler utvidgar reformtänkandet i socialpolitisk riktning och utkast till statliga socialförsäkringar börjar läggas fram i mitten av 1800-talet som man på allvar kan tala om inledningen på socialförsäkringsepoken.

Ofta brukar liberalen Adolf Hedins motion 1884 om olycksfalls- och ålderdomsförsäkring nämnas som startskottet för den svenska socialpolitiken, även om det skulle dröja ända till Karl Staaffs andra liberala regering trettio år senare innan exempelvis en folkpensionsreform kom.
Men faktum är att det redan vid riksdagarna 1844/45 (motioner från Claes Gabriel Bergenstråle och Adam Christian Raab, Riddarskapet och adeln, och Fredrik Sundler, Borgarståndet), 1853/54 (motion från Nils Selander, Prästeståndet) och 1856/58 (motioner från Gustaf Sillen, Riddarskapet och adeln och Jonas Andersson, Bondeståndet) fördes vad som måste betecknas som socialförsäkringsdebatter – också på initiativ från mer konservativa ledamöter.
Av detta kan man flera slutsatser: (1)socialförsäkringsreformer som bryter ny mark brukar ta lång tid på sig från begynnande debatt till genomförande. Och (2) när de väl genomförs bärs de ofta upp av ett brett pragmatiskt samförstånd.
Fortfarande rör föräldraförsäkringsdebatten mest reformer som noga gör halt innan det stora steget till ett individualiserat system. Det kan ha poänger ur ett pragmatiskt opinionsbildande perspektiv, så länge förslagen går i rätt riktning.

På sikt talar ändå mycket starka argument för att föräldraförsäkringen borde individualiseras. Papporna tar fortfarande bara tar ut ungefär en femtedel av föräldraledigheten. Att kalla dagens system för individualiserat är inte rimligt i ljuset av en sådan nedslående statistik. I dag är familjen i realiteten försäkringens utgångspunkt. Det låser fast gamla könsroller och orättvisa strukturer med mannens karriärförtur som norm. Resultatet blir en ojämställd arbetsmarknad med sämre möjligheter och villkor för – i stort sett alla – kvinnor. Det är ett av de stora, bestående jämställdhetsproblemen.
Individualiserad föräldraförsäkring skulle inte lösa allt – det personliga ansvaret försvinner inte – men innebära ett väsentligt steg framåt. Det individuella frihetsvärdet i det väger för mig tyngre än invändningen att staten något begränsar familjens hittillsvarande valmöjligheter. Föräldraförsäkringen bör rimligen bygga på samma principer som övriga socialförsäkringar.
Så plottret i all ära – individualiserad föräldraförsäkring rakt av, för större frihet och ökad jämställdhet, vore att föredra.’

6 kommentarer

 1. André Ö

  Bäste Ola Nordebo,

  Som bloggläsare sätter man ibland eftermiddagskaffet i vrångstrupen. Din retorik är anmärkningsvärd när du skriver att familjen utmålas som något negativt, som låser fast gamla könsroller och orättvisa strukturer.
  Familjen som måste anses vara en av de viktigaste grundbultarna i samhället kan inte heller anklagas för att påverka kvinnornas karriärmöjligheter.
  Hur näringslivet (läs arbetsgivare) hanterar föräldraledighet kan logiskt inte lastas familjen.

  Dessutom, du som är så ung, borde liksom undertecknad ha flertalet vänner och bekanta som resonerar annorlunda kring pappaledighet än vad som gjordes för sisådär 10-20 år sedan.
  Detta _utan_ att staten gått in och kvoterat föräldraledighet.

  Föräldraförsäkringen bör rimligen bygga på familjens valfrihet utifrån barnets bästa.

  Hur i allsin dar kan du påstå att det skulle bidra till större frihet att staten styr exakt över vem som tar vilka dagar i föräldraförsäkringen?

 2. Anna K

  Bäste Andre Ö,

  Eftersom Nordebos blogginlägg var bland det klokaste inlägg jag läst i ämnet och alla argument redan står där så måste jag bara få fråga dig om du tycker att uttaget av en femtedel av föräldraledigheten (som är männens uttag) är optimalt? Kan man se det som en individualiserad förmån? För Andre, i ärlighetens namn, för vem är detta valfrihet? Och på vilket sätt ”lastar” man familjen när man ger båda föräldrarna en osviklig möjlighet att vara hemma en lång period i början av deras liv? Det är för barnets bästa, då en nära relation till båda föräldrarna är en oerhört viktig grund att stå på. Ett annat viktigt argument är att ju mer lika man delar föräldraledigheten – och i förlängningen föräldraskapet- desto större möjligheter har föräldrarnas relation att överleva i längden.
  Nej du, jag tror att du egentligen inte pratar om familjens valfrihet utan om att samhället inte får ”lasta” män med att vara tvugna att göra det val de flesta kvinnor redan gör; det mellan barn och karriär.

 3. André Ö

  Min grundfråga förblir obesvarad, vilket i och för sig är förväntat och logiskt.
  Valfrihet finns ju inte om man inte har alternativ att välja mellan.

  Då ett barn oftast kommer till i en familj, och inte genom en enskild individs nyck på egen hand, är det rimligt att ha just familjen som utgångspunkt för föräldraförsäkringen.
  (Den dagen män och kvinnor blir spontan-gravida är det dock läge att föra en diskussion om individuell föräldraförsäkring.)
  Det som jag reagerar enormt starkt på är att Ola Nordebo menar att man med familjen som utgångspunkt i föräldraförsäkringen ?låser fast gamla könsroller och orättvisa strukturer.?
  Hur det blev familjens fel vad som händer i privat och offentlig sektor gällande orättvisa strukturer skulle jag vilja höra någon argumentera för.
  Att uttrycka sig så är förvisso helt i linje med dagens individualistiska samhälle och politiska vindar men inte desto mindre långsökt och ogrundat.
  Det är därför lika förvånande som beklämmande hur en så pass välartikulerad och intelligent ledarskribent uttrycker sig som han gör.

  Huruvida ett uttag på ~20% av män är optimalt eller ej är svårt att bedöma utan att exempelvis utröna hur många föräldrar som är hemma utan att plocka ut föräldraledighet.
  För, det är väl så att det är föräldraledighet, eller rättare sagt, tid tillsammans med barn/barnen som är prioritet – inte att man nödvändigtvis till varje pris måste finansiera detta genom uttag av föräldraledighet?

  Du ställer för övrigt en väldigt märkligt formulerad fråga, när du undrar hur man ”lastar” familjen genom en individualisering av föräldraförsäkringen.
  Mitt svar är att man givetvis inte ”lastar” familjen över huvud taget. Hur kan någon ?lastas? genom att vara försäkrad?
  Vad man gör är dock att man kraftigt begränsar familjens valfrihet jämfört med nuvarande system.
  Allt under individualismens banér.

  Att båda föräldrarna är lika viktiga råder inget tvivel om. Ett barn behöver sin mamma såväl som sin pappa.
  Om det vore utifrån barnens bästa man förde denna diskussion om föräldraledighet skulle man dock titta på helt andra områden och frågeställningar?
  Ett exempel är den offentliga sektorns, som arbetsgivare, syn på föräldraledighet. Och, när man i den offentliga sektorn börjar vara någon form av föredömen titta på det privata näringslivet.
  Ett annat är hur man arbetar med könsroller och attityder i skola.
  Ytterligare frågeställningar kan vara huruvida nuvarande nivå på föräldraförsäkringen är lämplig i ersättningsnivå.
  Kanske skulle man kunna förbättra för barnet genom att i någon form införa obligatoriska föräldrasamtal innan eller under graviditet.

  Det enda som är helt säkert är att retoriken som många gånger används i denna typ av diskussioner är ytterst beklämmande då det inte sällan är oklart om det är kvinnornas karriärmöjligheter och löneläge eller föräldraledighet som debatteras.

  Jag tycker att det är tråkigt att du Anna vill tillskriva mig en åsikt jag inte har så här kommer ett slutligt klargörande.
  Personligen uppmuntrar jag alla föräldrar att vara hemma så mycket som möjligt med sina barn.
  Detta då det är, minst sagt, livsviktigt för ett barn att få vara med sina föräldrar.
  Hur sedan föräldraförsäkringen fördelas ska inte staten dela upp ? i vare sig individualismens, feminismens eller jämställdhetens namn.

  Anser man ändå mot all förmodan att föräldrarna trots allt inte begriper bättre så satsa på utbildning, samhällsupplysning och attitydförändring snarare än begränsning.

 4. Anna K

  Vad bra med debatt om den här viktiga frågan! Andre anser att hans grundfråga förblir obesvarad, och så kan vi ju inte ha det. Om jag förstår honom rätt efter att ha läst igenom hans båda inlägg flera gånger, så blir grundfrågan varför just familjen skall begränsas i sina möjligheter att bestämma över hur föräldrapenningens dagar skall fördelas mellan de två föräldrarna. Problemen som vi vill komma tillrätta med är 1) kvinnors tillkortakommanden på arbetsmarknaden vad gäller lön och allmänna karriärmöjligheter, baserat på antagandet att det högre uttaget av föräldraledighet (fyra femtedelar) gör att arbetsgivare ser kvinnor som ett mer ?osäkert kort? och detta drabbar inte bara de kvinnor som faktiskt får barn utan alla kvinnor, just därför att de är kvinnor 2) barn behöver båda sina föräldrar i alla åldrar i barndomen och detta är också en viktig faktor för att relationen mellan föräldrarna skall vara så hållbar som det bara går.
  Om vi är överens så långt så har vi ju en bra utgångspunkt för diskussion. Om inte så måste vi väl backa och formulera om vad vi egentligen vill lösa med den här debatten.
  Som Nordebo redovisar är den här frågan ofta svår på det sättet att den ibland går på tvärs med andra grupperingar inom politiken, och allianser som inte annars är aktuella kan uppstå. (Kön t ex) Detta kan vara oerhört stressande för de etablerade politikerna och verkar ofta leda till att frågan inte debatteras alls.

  Vilken minsta beståndsdel skall vi utgå från när vi diskuterar då, individen eller familjen?

  Om vi börjar med det som man kan kalla för individualism, så kan man dels ställa den mot vänsterns kollektivism ? individen böjer sig för det som kan vara nyttigt för flertalet ? och överlämnar en del av sin egenmakt till det gemensamma. I frågan om föräldraförsäkringen är dock konsekvensen av individualismen en annan, för här gäller det att säkerställa rättigheterna att en ännu mindre enhet, individen, och detta måste ställas mot ett mycket mindre kollektiv, familjen. Har samhället också en skyldighet att säkerställa rättigheterna för individerna i detta mikrokosmos? Eller gäller individualismen bara för större sammanhang? Och socialism – kollektivism i familjen?

  Principen för stöd från det gemensamma har alltid varit att de är kopplade till individen. Visst skulle man kunna tänka sig en variant på t ex studiestödet, där familjen får sätta sig ner och tillsammans komma fram till hur stödet skall fördelas mellan ungdomarna i just den familjen. Så länge det visar sig att detta stöd då fördelas någorlunda jämnt och rättvist så skulle nog ingen klaga. Men om det blev en uppdelning som innebar att fyra femtedelar togs ut av ett specifikt kön, och detta fick konsekvenser för hela samhällets uppbyggnad och struktur, så skulle man nog se över dessa rutiner.

  Till sist måste jag också kommentera det Andre skriver om att vi inte enbart kan mäta föräldrarnas tid med barnen i hur mycket föräldraledighet de tar ut. Nej, det finns även tid som ligger utanför den betalda arbetstiden. Föräldraförsäkringens ide handlar dock om att man blir kompenserad för förlusten av den betalda arbetstiden. Och det var detta vi skulle diskutera. Forskning på området visar dock att vad gäller obetalt hemarbete så utför kvinnor ungefär fyra femtedelar. (Källa SCB). Detta hänger givetvis ihop med statistiken för uttag av föräldraförsäkringen, det är då jag ganska övertygad om.

  Andre frågar sig: Varför är det just familjen som skall lastas för de problem som finns på arbetsmarknaden? När man svarar på det så måste man kanske börja i hur man anser att arbetsmarknaden bör organiseras. Tycker man att arbetsgivare själva skall bestämma vem de vill anställa utifrån vem som passar bäst för just de arbetsuppgifter de anställer för, eller vill man att arbetsgivare skall anställa den som bäst behöver jobbet? Arbetsmarknadens parter och lagstiftarna kan givetvis begränsa möjligheterna för de som anställer att ta hänsyn till de statistiskt säkerställda prognoserna för respektive kön att befinna sig på jobbet, men det tror jag inte att någon ser som en långsiktig lösning på problemen. Nej, det finns bara ett sätt. Individualisera föräldraförsäkringen fullt ut.

 5. jan

  Tack Andre. Inte manga har formagan att framfora dina enormt goda synpunkter i dagens politiskt korrekta (feministiska)klimat.

 6. jan

  Johan Ingerö skriver, en typisk elitfråga som ”universitetsfeminister, söndercurlade finliberaler och genusfixerade ungsocialister” tjatat om i åratal men som vanligt folk inte vill höra talas om.

  Ja. Det ar verkligheten. Vakna alla ultrafeministiska liberaler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.