Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Delårsbokslut

Av , , Bli först att kommentera 18

Under kommunstyrelsens sammanträde igår presenterades delårsbokslutet för 2017 ( till och med augusti månad). Bokslutet visade återigen att Robertsfors kommun når de ekonomiska mål som fullmäktige satt upp gällande överskott och soliditet. Det prognostiserade överskottet landar för 2017 på 6,8 miljoner i plus. Kommunfullmäktige har som mål 1% men med detta resultat landar vi på 1,6% och har en ekonomi i balans. Kommunens soliditet har stigit och landar 2017 på 67% och med det så är Robertsfors kommun en av de minst belånade kommunerna i landet. Det är en enorm styrka då vi står inför en rad år med höga investeringsvolymer. 2017 investera kommunen för ca 30 miljoner och 2018 är beräkningen 41 miljoner.

Vissa konton inom sociala prognostiserar ett minus och då framför allt insatser inom funktionshinderområdet med ett minus på 2,9 miljoner.

För barn och utbildning är det barnomsorgen som visar på minus resultat och det beror framför allt att det är  betydligt fler barn inom förskolan. Det är väldigt roligt och viktigt att barnantalen stiger i kommunen. Totalt prognostiserar barn och utbildning ett noll resultat vilket är väldigt bra.

Befolkningen fortsätter att öka, första halvåret med 15 personer jämfört med föregående period 2016.

Kommunens höga sjuktal fortsätter att vara ett mycket prioriterat område i det pågående utvecklingsarbetet. Mycket glädjande är att sjuktalen har sjunkit med 0,6% och ligger nu på 7,5%. Kommunledningen arbetar kontinuerligt på flera sätt konkret och strategiskt med denna mångfacetterade fråga, med sektorsspecifika och arbetsplatsnära analyser samt åtgärder.

Bli först att kommentera

Byggstart

Av , , Bli först att kommentera 19

Äntligen är allting klart för byggstart av ett flerfamiljshus i Robertsfors kommun. Den 30 augusti undertecknade ROBOs styrelse och JSB byggnadsfirma ett avtal om ett nytt hyreshus i Robertsfors, på Storgatan 34. Det har sedan något år tillbaka varit väldigt svårt att hitta bostad, både lägenhet och villa i kommunen. Det har framför allt varit stort tryck på att få en lägenhet nära samhällsservice. Att vi nu kan möta det ökade trycket känns riktigt bra.

Avtalet innebär inledningsvis att den befintliga fastigheten ska rivas ” Tommys hårvård” samt att allt markarbete inklusive gjutning av grund ska vara klart innan 30 november. Under februari-mars inleds arbetet med att faktisk bygga huset och allt förvänts vara färdigställt september – oktober 2018.

Fastigheten kommer att innehålla 16 hyresrätter. Av dessa är 8 stycken 2:or och 8 stycken 3:or. Byggnaden kommer att ha 4 våningar. Kontraktsumman ligger på 21,1 miljoner exkl. moms.

Jag är övertygad om att vi måste fortsätta kommunens planering av ytterligare byggnationer. Framför allt ser vi behovet från vår egna verksamheter av lägenheter i markplan. Vi försöker ligga i framkant och gör klart detaljplaner och översiktsplaner allt för att underlätta ev. byggstart. Vi för kontinuerliga dialoger med privata fastighetsägare som är intresserade av att bygga och vi får se hur den processen fortsätter.

 

 

Bli först att kommentera