Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

7 år med överskott!

Av , , Bli först att kommentera 30

För sjunde året i rad så kan vi socialdemokrater lämna en årsredovisning som speglar en kommun med välskött verksamhet och ekonomi. 2016 års resultat landar på ett plus på 12,9 miljoner kronor. Vi har stärkt kommunens egna kapital med 60 miljoner kr de senaste sju åren. Kommunens investeringar var mer än på många år, 27,9 miljoner. Dessa investeringar har kommunen gjort med egna likvida medel. Robertsfors kommun har en låneskuld på 10 miljoner, en av de lägsta i hela landet. Robertsfors kommun står stadigt rustad för framtiden, både vad gäller att möta behovet av stora investeringar de kommande åren samt fortsätta leverera hög kvalitet i verksamheterna.

Verksamheterna visar på en stark måluppfyllelse och utveckling i rätt riktning möt högt ställda mål från kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Inte minst är det positivt att det gedigna kvalitetsutvecklingsarbete som sker i för- och grundskola leder till förbättrade resultat och måluppfyllelse.

Under 2016 har vi blivit fler som bor i Robertsfors kommun. Befolkningen ökade med 19 personer och för första gången på många år så har kommunen ett positivt födelsenetto. Det föddes 87 barn 2016. Byggloven ökade med 25 %. Det var länge sedan det byggdes så mycket i kommunen och varje vecka får vi förfrågningar på lediga tomter i hela kommunen. Denna statistik visar på tillväxt och framtidstro.

 

 

Bli först att kommentera

Arbetsmarknadsenhet

Av , , Bli först att kommentera 24

Det går bra för Robertsfors kommun. Befolkningen fortsätter att öka – 2016 med 19 personer. Antalet födda var 87 st. Det har varit en ökat födelsetal sista åren men det var länge sedan det föddes så många barn som nu. Kommunens ekonomi fortsätter att vara väldigt stabil. Vi kommer att landa på ett överskott med ca 10-12 miljoner kr. Det är sjätte året i rad som vi socialdemokrater levererar ett överskott. Det gör att vi kan fortsätta utveckla kommunen och kan planera för större investeringar.

En av kommunens största utmaningar är hur vi kommer att klara av framtida kompetensförsörjning. Vi måste få ut fler i arbete och vi måste bli bättre på integration samtidigt som vi sänker sjuktalen i vår organisation. Det råder dessutom bostadsbrist i kommunen. Det finns inga lediga lägenheter och det är naturligtvis inte hållbart.

Nu tar vi krafttag för att möta framtiden. Vi håller som bäst på att rekrytera en bostadsstrateg för att få fart på bostadsbyggandet. Vi rekryterar även en samordnare på 100 % som ska jobba med Umeåregionens samordningsförbund som ska hjälpa personer tillbaka till arbete eller studier samtidigt  har vi fått en 50 % projektanställning som ska arbeta med att få ut ungdomar i arbete.

Vi samlar dessa resurser och tillskapar nu en arbetsmarknadsenhet som kommer att ha sina kontor på centrumhuset och kan då ha en nära samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa. Kommunens arbetsmarknadsresurser på 3 tjänster, bostadsstrateg samt kommunens flyktingmottagande på 1,5 tjänst gör att vi får en stark enhet som kan utveckla kommunen ytterligare.

Bli först att kommentera

Laddstolpar m.m.

Av , , Bli först att kommentera 20

Jag ska idag vara med och inviga Skellefteå krafts etablering av två laddstolpar i Bygdeå och i Ånäset. Att inviga en laddstolpe är det något speciellt kan man fundera på. Men när man ser sig omkring och tänker på vilket drivmedel majoriteten av bilarna går på så går omställningen till förnyelsebar energi alldeles för sakta

Arbetet med en hållbar kommun är en av Robertsfors kommuns allra viktigaste fråga. Att vi är en kommun som hela tiden arbetar med att vara ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbar är ett grundfundament för kommunens utveckling.

Det är viktigt att vi har ett helhetsperspektiv i denna fråga men för att nå synliga resultat måste arbetet brytas ned i konkreta åtgärder. De laddstationer som nu etableras vid ICA/Frasses i Bygdeå och vid OKQ8 i Ånäset är en start på en infrastrukturutveckling för hållbart resande och attraktionskraft.

Jag tycker det är fantastisk att det lokala näringslivet drivit på och tillsammans med Skellefteå kraft och kommunen skapar förutsättningar för eldrivna transporter i vår kommun. I kommunen håller vi på att se över våra fordon. Vi har tidigare haft etanolbilar och nu går de flesta på miljödisel. Nu arbetar vi med hur vi kan gå över till ännu bättre alternativ som till exempel elbilar samt hur vi kan bidra ytterligare till att infrastrukturen byggs ut.

En liten laddstolpe kan vara ett stort steg för en bättre miljö. Bra jobbat Skellefteå kraft med denna etablering.

Avslutar dagen med att delta vid postkodlotteriets inspelning på Coops parkering i Robertsfors i eftermiddag. 113 st personer i postnumret 915 31 har chans att vinna från den gyllene containern. Det blir en spännande tillställning och jag gläds med alla vinnare.

Bli först att kommentera

Grundskolan

Av , , Bli först att kommentera 26

I fredags presenterade Sveriges kommuner och landsting sin ranking över landets grundskolor. För att placera sig i topp i SKL:s rankning behövs både goda faktiska resultat och bra resultat med hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Sex olika kunskapsresultat från vårterminen 2016 i årskurs 9 redovisas i ett sammanvägt värde. Robertsfors klättrar och hamnar på plats 107 bland Sveriges 290 kommuner. Det känns riktigt bra att det kvalitetsarbete som pågått ett tag nu börjar ge resultat. Denna ranking kan slå lite olika från år till år eftersom det bara är åk.9 som ingår.

Men när vi samtidigt tittar på kommunens egen kvalitetsredovisning så ser vi att resultaten går upp inom grundskolans hela ansvarsområde. Nationella proven som eleverna genomför i åk.3, åk.6 och åk.9 förbättras nu väldigt mycket och det är oerhört glädjande. Ansvariga chefer och pedagoger har verkligen gjort ett fantastiskt arbete. Tydliga och bra analyser som är kopplade mot konkreta åtgärder och utvecklingsområden gör att vi har en tydlig plan de kommande åren.

Kvalitetsarbetet kommer att fortsätta i oförminskad styrka. Kommunen bedriver ett samarbetsprojekt med skolverket ”bästa skola” där målsättningen är ökad måluppfyllelse för elever, stärka elevhälsan, minska skillnader i måluppfyllelse mellan tjejer och killar, bedömning och betygssättning m.m. Med en stabil ledningsorganisation, hög utbildningsnivå på lärare och att kommunen avsätter mer resurser till skolan än genomsnittet gör att jag känner stor tillförsikt inför framtiden och en ökad måluppfyllelse för elever.

Bli först att kommentera

Näringsliv

Av , , Bli först att kommentera 20

Igår presenterade Svenskt näringsliv den årliga rankingen om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Robertsfors kommun fortsätter att klättra om än bara med 4 platser 2016. Vi ligger på plats 165. Det är naturligtvis glädjande att vi hela tiden går åt rätt håll. Ett aktivt och spirande näringsliv är oerhört viktigt för kommunen.

Många parametrar som ingår i det dagliga arbetet för kommunen har blivit mycket bättre, vilket tyder på att vi jobbar på rätt sätt med korta handläggningstider osv. Tillämpning av lager och regler, service till företag, tjänstemännens attityder till företagande, kommunens sammanfattande omdöme är parametrar som blivit mycket bättre. Där vi förbättrat oss mest är skolans attityder till företagande. En förbättring med hela 82 platser – mycket bra.

Vi ser denna ranking som en indikation på kommunens arbete men näringslivsfrågor så vi får analysera vidare för att bli ännu bättre.

Näringslivsfrågor kommer även i fortsättningen att vara en mycket viktig fråga och ytterligare en rad åtgärder har vidtagits under 2016. Vi kommer fortsätta att aktivt arbeta med konsekvenserna efter Element six nedläggelse. Vi har lyckats väldigt bra och arbetslösheten är nu nere på snittet i Västerbotten. Men vi är inte nöjda utan arbetar hårt för att hjälpa människor ut i arbetslivet. I våras anställde kommunen en näringslivsstrateg allt för att stärka näringslivsarbetet ytterligare. Tillgång på It och bredband är en viktigt parameter för att möjliggöra företagande. I kommunen byggs nu bredbandsnätet ut med närmare 7 miljoner 2016 och det arbetet kommer att fortsätta de kommande åren. För någon vecka sedan tecknade kommunen och de redovisningsbyråer som finns i kommunen ett samverkansavtal där målsättningen är att stärka nyföretagandet och tillväxt i Robertsfors kommun. Ett väldigt spännande arbete! Vi jobbar aktivt vidare med företagsbesök och jag besöker ca 6 företag i månaden. Allt för att stärka förståelsen, dialog och utbyta information mellan kommun och företagare. Vi kommer att fortsätta med våra tematräffar där företagare bjuds in till information kring viktiga frågor. Nästa träff är nu på torsdag kl. 18,00 på Spiran och temat är de bidrag som ett företag har möjlighet att söka för att utveckla sitt företag.

Bli först att kommentera

Varannan helg!!

Av , , Bli först att kommentera 30

Tisdag den 7 juni så har vi kommunfullmäktige. Då fastställer vi budgetramarna för 2017. Jag tycker förslaget ser riktigt bra ut och återigen en stabil budget. Vi har räknat upp löner, varor och material samt internhyra. Det är även tagit hänsyn till sektorernas äskanden på ökade volymförändringar på 6 miljoner. Sammantaget så landar resultatet 8,5 miljoner kr och det motsvarar 2 procent i resultat. Robertsfors kommun har ordning och reda i ekonomin och det känns riktigt bra!

I förslag till budget så har vi en prioriterad satsning inom äldreomsorgen. Vi avsätter 1 miljon till särskilt boende för att avdelningar ska gå från att jobba varannan helg till var tredje helg. Idag är det nio avdelningar i kommunen som jobbar varannan helg. Jag är övertygad om att det är en viktig satsning för att vi i framtiden ska kunna rekrytera duktiga undersköterskor till äldreomsorgen. Det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill även se om denna insats bidrar till förbättrad arbetsmiljö. Denna satsning kommer att starta från den 1 januari 2017 och på vilket sätt kommer att utarbetas under hösten i samverkan med arbetsgivaren och den fackliga organisationen.

Bli först att kommentera

Näringslivsutveckling

Av , , Bli först att kommentera 19

Igår presenterade svenskt näringsliv den årliga rankingen. Robertsfors fortsätter att klättra och stiger med 47 placeringar. Vi ligger nu på 165 plats. Om vi jämför oss med andra kommuner i Västerbotten så ligger vi på 4:e plats. Bjurholm toppar följt av Umeå och Nordmaling. Kommunen har högre ambitioner och vi kommer fortsätta att prioritera näringslivsutveckling. Det finns inget självändamål att ligga högt i ranking, däremot vill vi skapa ett så gynnsamt klimat för näringslivet som möjligt. Allt ifrån korta handläggningstider till bra service. En av de viktigaste frågorna som vi jobbar med är naturligtvis företagsetableringar i Element six lokaler.

För att utveckla kommunens näringslivsarbete ytterligare så har vi skapat en tjänst som näringslivsstrateg. Kommunens näringslivsarbete har ofta skett i projektform med olika personer involverade. För att få bättre kontinuitet och systematik så känns det riktig bra att vi nu permanentat tjänsten som näringslivsutvecklare.

Ett stort förbättringsarbete är kommunens egna upphandlingar. I Svenskt näringslivs ranking så ser man att företagarnas syn på kommunens upphandlingar har sjunkit de senaste åren. Vi har nu styrt upp detta arbete och framgent så kommer alla kommunens upphandlingar att gå genom näringslivsutvecklaren och tillväxtutskottet. Allt för att öka kompetensen och skapa bättre förfrågningsunderlag så att upphandlingarna blir så bra som möjligt och att vi skapar förutsättningar för de lokala näringslivet att vara med och lägga anbud. Vi fortsätter med företagsbesök och träffar ca 5 företag i månaden. Igår besökte vi Nordik predator i Ånäset som tillverkar och säljer lockpipor för jakt. De exporterar till 28 länder. Riktigt imponerande! Vi träffade även de nya ägarna på Lufta camping. De ser bara möjligheter och kommer att påbörja renoverings och förbättringsarbete omgående. Det ska bli spännande att följa deras utveckling.

Bli först att kommentera

Årsbokslut

Av , , Bli först att kommentera 28

Fler födda barn än på många år, 81 st plus att befolkningen ökade med 47 personer vilket är oerhört viktiga signaler inför framtiden. En annan positiv och viktig signal är att kommunens ekonomiska resultat för femte året i rad visar på överskott – 11,6 miljoner för koncernen. 900 000 är det plus som kommunens bostadsstiftelse gör. Huvudsak handlar det om att vi idag inte har några vakanta lägenheter. Verksamheterna gör ett överskott mot budget på 6,9 miljoner. Kommunen har även fått en återbetalning av AFA-medel på 3,7 miljoner som ingår överskottet. Kommunens soliditet ökade från 53% till 57%, vilket är väldigt viktig nu när kommunen står inför en rad större investeringar.

Arbetslösheten slutade vid årets slut på 6,3 %, vilket måste ses som en mycket bra siffra då många av Element six 185 anställda blev uppsagda. Det visar också att övriga näringslivet mår mycket bra då fler har nyanställt under året. Ny öppnandet av 2 nya boenden för ensamkommande flykting barn med ca 30 nyanställningar har också bidragit.

Likt många andra kommuner och organisationer så har Robertsfors kommun ökande sjuktal. 2015 landade sjukfrånvaron på 8% vilket är en bit från kommunfullmäktiges mål på 4,5%. Detta är en viktig fråga och ett arbete med friska arbetsplatser och arbetsmiljö är igång men sjukfrånvaron är en prioriterad fråga som ständigt måste vara högst upp på kommunens dagordning.

Bostadsfrågan kommer att vara en nyckelfråga inför framtiden. Idag finns inga lediga lägenheter i vår kommun. Ska vi fortsätta vara en attraktiv kommun och locka nya kommuninvånare så är denna fråga av yttersta vikt. Glädjande är att på kommunstyrelsen igår så föreslog ett enhällig styrelse fullmäktige att påbörja arbetet med att bygga 16 lägenheter i fyra våningar. Detta ska ses som ett steg på vägen för jag är övertygad om att detta inte räcker utan kommunen måste fortsätta planeringen för ytterligare byggen.

Under året blev det klart med ytterligare 5 öre i skatteväxling mot landstinget när kommunerna tog över hemsjukvården. Det innebär ytterligare 630 000 kr. Dessa medel avsatte vi igår på kommunstyrelsen till hemsjukvården. Det känns riktigt bra att vi kan fortsätta utveckla det förebyggande rehab arbetet med en sjukgymnast eller arbetsterapeut så att fler äldre tidigt kan få hjälp.

 

Bli först att kommentera

Företagsbesök

Av , , Bli först att kommentera 24

Vi fortsätter med kontinuerliga företagsbesök. I veckan har vi varit och träffat Tomas på Rofab i Ånäset som arbetar med Gjutgods, Fästelement, Kugg och Tappväxlar samt Balansblock. Vi fick en väldigt bra genomgång av företaget.

Idag var vi inbjudna tillsammans med landshövding Magdalena Andersson med delegation för få en guidad tur i Racoon miljöfilters nyrenoverade lokaler i Robertsfors. Racoon är idag världsledande inom filtertillverkning. De levererar till bland annat till Komatsu, Volvo, Catterpillar och många fler. Med sin teknik bygger de i container stora reningsanläggningar som kan placeras ut vi väldigt skitiga områden. Jag är övertygad om vi nu bara är i början på företagets utveckling och det ska bli oerhört spännande att få fortsätta följa deras resa. Tack för en bra presentation Olle och Co.

Raccon

Bli först att kommentera

Bättre välfärd

Av , , Bli först att kommentera 25

Sverige är på rätt väg och är ett land att vara stolt över. Sverige har den högsta tillväxten i norden och en av de allra högsta i Europa. Arbetslösheten fortsätter att minska och ligger idag på under 7 %, den lägsta siffran på över 7 år. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka och budgetunderskottet har halverats på ett år.

En rad reformer har genomförts från den första januari då vi äntligen har en socialdemokratisk budget i riksdagen. Gratis medicin till alla barn. Många har nog blivit förvånade när de skulle hämta ut medicin på apoteket och fått veta att det är gratis. Från den 1 mars införs ett glasögonbidrag för alla unga under 19 år. De ska inte vara en klassfråga om du behöver mediciner eller ser dåligt. Höjd ersättning till pensionärer, förbättrad trygghet i sjukförsäkring m.m. Politik gör verkligen skillnad och socialdemokratin tar verkligen strid för den svenska modellen. I välfärden behövs det inte lägre löner och skattesänkningar – det behövs fler kollegor.

Regeringen satsar två miljarder om året till ökad bemanning inom äldreomsorgen. Det innebär att Robertsfors kommun nu har fått 1,87 miljoner/år till att höja bemanningen i vår fantastiska äldreomsorg. Kommunen har även fått 169 000 kronor till kompetenshöjning inom handikappomsorgen och äldreomsorgen. 138 000 till satsningar inom psykiatrin. Bra reformer som stärker den svenska välfärden och som verkligen gör skillnad.

 

Bli först att kommentera