Gamla sjukhusets vara eller icke vara

Av , , 5 kommentarer 17

Rivningen av gamla sjukhuset är en komplicerad politisk fråga som vi har jobbat med under en lång tid. Det finns ett gediget material om konsekvenserna med olika alternativ. Att i en debatt beskriva alla frågeställningar som man måste ta ställning till för att kunna ta ett helhetsbeslut i frågan är inte lätt. Jag skall med denna blogg försöka beskriva dilemmat vi har i frågan.

Psykiatrin har mycket stora behov av att få nya lokaler för att klara sitt framtida uppdrag. Lokalernas utformning och möjlighet till en god utomhusmiljö är direkt avgörande för att vården skall bli framgångsrik. Psykiatrin har stora behov av att bli en integrerad del av övrig sjukhusvård och närheten till akuten är ett direkt krav för att klara både patienters säkerhet och möjlighet till god vård. Alla andra förslagna till placeringar av ny psykiatri skulle ge avkall på någon eller några av dessa punkter.

Vårdens utveckling går snabbt, lokaler som vi byggde så sent som på 60 talet kan vi konstatera inte klarar att uppfylla dagens krav på sjukhuslokaler. Detta medför att många delar av Norrlands universitets sjukhus (NUS) i dag inte lämpar sig till annat än kontorslokaler eller mottagningslokaler. Problemet är att dessa inte är möjliga att ersätta på grund av dess placering i ”mitten” av området, vidare skulle inte vården kunna upprätthållas om dessa hus skulle rivas. Det är omöjligt för oss att sätta upp en skylt ”stängt på grund av ombyggnad välkommen åter om 4 år”.

Gamla sjukhuset är i dåligt tekniskt skick och kostnaden skulle bli ca 120 miljoner för att återställa det till brukbart skick. Problemet är att det efter en ombyggnad inte skulle vara användbart till sjukhusvård och sådana lokaler har vi inga behov av. Husets konstruktion medger inte att vi ändrar indelning eller på annat sätt gör huset användbart för våra behov. Blir inte beslutet att huset skall rivas kommer huset inom en snar framtid att stå tomt.

Framtidens angöring för patienter till NUS kommer inte att ske med bil i samma utsträckning som i dag på grund av miljöaspekterna. Det är därför mycket glädjande att vi har fått en mycket bra angöring av tåg med Botniabanan och snart även Norrbotniabanan och en bra bussangöring, detta är investeringar på miljarder som är gjorda. Skall dessa miljarder förvaltas rätt kan inte vi bygga ut NUS långt från denna infrastruktur, så det är helt uteslutet att vi skall bygga ut NUS på andra sidan Köksvägen.

Det kan ju inte ha gått någon förbi att vi i dag har svårt att ekonomiskt klara våra åtaganden i vården. Behov hos medborgarna överstiger de resurser vi har att förfoga över. För att klara detta måste vi hela tiden se till att alla resurser används effektiv. Ett led i detta arbete är att flytta samman verksamheter som kan ge effektiviserings vinster, detta är en central del i vårt förbättringsarbete. Med detta arbetssätt som grund kommer vi att flytta de stödjande verksamheterna till ett och samma ställe. Med det faller behovet av kontorslokaler och gamla sjukhuset är inte ett alternativ för att lösa detta problemen.

Frågan om rivning av gamla sjukhuset skall ställas mot utveckling av vårt universitetssjukhus och möjligheten att sätta psykiatrin på framsidan och i framkant av utvecklingen. Med det gedigna material och arbete som tagits fram i ärendet ser jag inte något bättre förslag till beslut än att gamla sjukhuset rivs och ett nytt psykiatrihus byggs på platsen.

5 kommentarer

Stark majoritet i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 8

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har idag kommit överens om att bilda en gemensam majoritet i Västerbottens läns landsting. Det blir en stark majoritet med stort förtroende av drygt 58 % av väljarna i Västerbotten.

Överenskommelsen bygger på en gemensam styrning där partierna tillsammans utformar politiken under nästa mandatperiod.

Det valtekniska samarbetet innebär att Socialdemokraterna precis som tidigare tillsätter 1:a och 2:a landstingsråd, ordförande och 1:a vice ordförande i Landstingsfullmäktige samt nämndsordföranden.

Västerpartiet tillsätter landstingsråd med ansvar för jämställdhet. Därutöver även 2.a vice ordförande i styrelsen (LTS), hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), nämnden för funktionshinder och habilitering (NFH) samt folkhälsa och primärvårdsnämnden (FoP) i Södra Lappland.

Miljöpartiet tillsätter landstingsråd med ansvar för miljö och innovation, dessutom 2.a vice ordförande i folkhälsa och primärvårdsnämnden (FoP) i Umeåområdet samt Skellefteå- och Norsjöområdet.

Politiska överenskommelser:
• Försök med arbetstidsförkortning inom landstingets verksamhet
• Vård till papperslösa ska jämställas med vård till övriga medborgare
• Cancervård inom fyra veckor
• Glasögon till barn
• Fördubblad studielön och akademisk specialisttjänstgöring
• Fortsatt arbete med samverkanslösningar enlig sjukstugemodellen
• Jämlik vård som ska fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad, slut på marknadsanpassning
• Under mandatperioden höjd skattesats med 50 öre
• Ökad ambition inom miljö och innovation

Bli först att kommentera

Våra vallöften

Av , , Bli först att kommentera 7

När vi nu snart ska summera denna valrörelse kan vi konstatera att vi har två tydliga alternativ i landstingsvalet. Trots otaliga debatter har vi inte fått svar på fråga hur dom borgerliga partierna har tänkt att finansiera framtida sjukvård. Moderaternas desperata försök att förklara att sänkta skatter och främst för dom som tjänar mest ger mer pengar till sjukvården har inte gått hem. Övriga borgerliga partiers löften om allt till alla och lite till framstår bara som tomma löften.
Vi har varit tydliga om att vi står för mer resurser till sjukvården och är tydliga med att vi lovar inte mer än vi kommer att klara av. Vårt löfte om en skattehöjning om totalt 1 kr fram till 2017 gör att vi har ca 450 miljoner mer till sjukvården i länet. Med en socialdemokratiskt regering tillskjuts sjukvården ytterligare 2 miljarder och i Västerbotten får 54 miljoner mer till att anställa personal.

Det tänker vi använda till ett sjukvårdslyft

– Fortsatt utveckling av glesbygdssjukvården i nära samarbete med Kommunerna.

– Stärka vården närmast medborgaren genom fortsatt satsa mer resurser på primärvården. Behålla det breda åtagandet i primärvården för att klara lika vård för alla i hela länet.

– Förbättra arbetssituationen för våra anställda genom att anställa mer personal.

– Ökat antal högskoleplatser på vårdutbildningarna i hela landet för att motverka den brist på utbildad arbetskraft som finns i dag.
700 fler platser inom grundutbildningar
600 fler platser inom specialistutbildningarna
250 fler platser barnmorskeutbildningar
5000 traineejobb ca 135 platser västerbotten

– Fördubblad satsning på studielön för vår personal som vill specialistutbildade sig.

– Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

– Förbättrad cancervård, behandling inom 4 veckor

– Sätta patienten först i vården genom att utveckla patientöverenskommelser.

– Förändra köbearbetningssatsning för att dom med störst behov skall gå först.

– Ökat bidrag för glasögon till barn upp till 19 år, synen skall inte vara en klassfråga.

– Jämlik vård efter behov, slut på marknadsanpassning

Valet den 14 september står mellan fortsatta skattesänkningar eller bättre välfärd.
Valet är ditt!

Bli först att kommentera

Vård- och omsorgsbluff

Av , , Bli först att kommentera 13

Högerregeringen säger sig gå till val på att satsa på äldreomsorgen, sjukvården och psykiatrin. Den satsning som regeringen gör finansieras genom nedskärningar inom exakt samma verksamheter: äldreomsorgen, sjukvården och psykiatrin. Det är en vård- och omsorgsbluff som regeringen går till val på.

Vi Socialdemokrater går till val på att:
1) öka resurserna till sjukvården inklusive psykiatrin (2,6 miljarder)
2) ökat stöd till boenden för äldre (600 miljoner)
3) fler anställda inom äldreomsorgen (2,8 miljarder)

image

Bli först att kommentera

S ambitioner för glesbygdssjukvård

Av , , Bli först att kommentera 11

Nedan kan du läsa våra ambitioner för glesbygdssjukvården.

S ambitioner för glesbygdssjukvården

Bli först att kommentera

Höjd ambition för cancervården

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi socialdemokrater har antagit fyra gemensamma regionala vallöften i alla landets 21 regioner och landsting. Dessa ska genomföras i Västerbotten om vi får förnyat förtroende nästa mandatperiod.
Ett av våra löften handlar om att alla ska få lika god cancervård, oavsett var i landet man bor eller vilken cancerform man har. Vallöftet innebär cancerbehandling inom 4 veckor.
Det skall bli verklighet, då vi sätter vården före skattesänkningar.

(S) löfte till alla cancerpatienter – behandling inom fyra veckor

Svensk cancersjukvård är världsledande. Men inom flera cancerformer är väntetiderna till behandling oacceptabelt långa. Ovissheten och bristen på besked skapar en stor otrygghet för de patienter som drabbas av denna väntan. Socialdemokraterna går därför till val på att alla S-styrda landsting och regioner ska garantera alla patienter behandling inom fyra veckor efter remiss.

Antalet cancerfall ökar och enligt utredningen ”En nationell cancerstrategi för framtiden” (SOU 2009:11) beräknas fallen fördubblas inom en 20-årsperiod, vilket kommer att ställa ännu större krav på hälso- och sjukvården. Det kommer att krävas ett nytt synsätt inom sjukvården där cancer generellt måste börja betraktas som en akut sjukdom, som till exempel hjärtinfarkt.

Sverige befinner sig bland landen med högst canceröverlevnad inom OECD. Sveriges placering har dock fallit över tid. Samtidigt visar ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård 2013” att det finns skillnader mellan landsting i överlevnad och i tid till behandling för vissa cancerformer. Spridningen mellan landstingen tyder på att förbättringar inom cancervården är möjliga.

Vårt löfte handlar om att alla får en lika god cancervård, oavsett var i landet man bor eller vilken cancerform man har. En förutsättning för det är att svensk hälso- och sjukvård fullt ut finansieras gemensamt och fördelas efter behov.

Västerbotten uppvisar en hög kvalitet på vården. Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett ligger bra till i nationell rankning och Norrlands universitetssjukhus fick i våras utmärkelsen Sveriges bästa universitetssjukhus.

För att Västerbotten län landsting ska kunna uppfylla löftet om behandling inom fyra veckor krävs det att en snabbare vårdkedja inleds för alla patienter med misstänkt cancer. Det behövs göras kartläggningar utifrån patientens väg i vården för att hitta förbättringsområden som kortar väntetiderna.

Att kunna upptäcka cancern tidigt är grundläggande för att förbättra överlevnaden generellt. Här finns också förbättringar att göra, som till exempel ett närmare samarbete mellan primärvården och slutenvården när det gäller handläggnings- och utredningsrutiner.

Vårdkedjan behöver bli mer sammanhållen och patientfokuserad än i dag. För att kunna driva den utvecklingen och förbättra cancervården, är satsningar på personalen och ökad bemanning de viktigaste insatserna. Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för det på både nationell och regional nivå.

Socialdemokraterna i Västerbotten vill höja ambitionerna för cancervården och uppfylla löftet om behandling inom fyra veckor. Vi kommer att arbeta för en politik som drar åt samma håll i länet och i landet.

För oss socialdemokrater går välfärd före skattesänkningar. Därför satsar vi två miljarder extra per år till hälso- och sjukvården i Sverige, och vi höjer skatten i Västerbotten. Vi bygger trygghet.

Karin Lundström (S)
ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Västerbottens läns landsting

Peter Olofsson (S)
landstingsstyrelsens ordförande Västerbottens läns landsting

Bli först att kommentera

Se vårddebatten

Av , , Bli först att kommentera 7

Innan du väljer vilket parti du skall rösta på i Landstingsvalet rekommenderar jag att du ser Västerbottensnytts vårddebatt.

SVT vårddebatt

Bli först att kommentera

Utbildningsanställningar

Av , , Bli först att kommentera 6

För några veckor sedan presenterade vi socialdemokrater i Västerbotten ett vallöfte om att fördubbla satsningen på studielön för vår personal som väljer att vidareutbilda sig.

Idag tar vi tillsammans med Vårdförbundet ytterligare ett steg genom en överenskommelse om försöksverksamhet med Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

Nu gäller det bara att jobba för regeringsskifte och en socialdemokratiskt regering som prioriterar en aktiv arbetsmarknadsutbildning före skattesänkningar.

Nedan ser du vår gemensamma avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring angående Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

En högkvalitativ vård är grunden i ett välfärdssamhälle. På samma sätt är en väl fungerande utbildning av hög kvalitet avgörande för framtidens utveckling av hälso- och sjukvården.
Sjukvården är en kunskapsintensiv sektor med en allt större efterfrågan på specialistkunskaper. För att möta de allt högre kraven krävs det att antalet specialistsjuksköterskor i Sverige ökar. Genom den här avsiktsförklaringen vill vi visa att vi är överens kring hur detta ska blir möjligt i Västerbottens län Landsting.

Vi är övertygade att det kommer bli fler som söker specialistutbildningarna, om utbildningen och villkoren för de som utbildar sig blir attraktivare och bättre.

Vi vill att Landstinget i Västerbottens län, ska sluta en överenskommelse med Vårdförbundet om att införa utbildningsanställningar för anställda sjuksköterskor som går specialistutbildning i enlighet med Vårdförbundets idé för Akademisk specialisttjänstgöring.

Vårdförbundets strävan är att få en nationell likvärdighet i utformningen av Akademisk specialisttjänstgöring.

För sjuksköterskan ger ett system med utbildningsanställningar förutsägbarhet och bättre villkor under studietiden. För Landstinget i Västerbottens län innebär systemet ett viktigt steg för att underlätta rekryteringen av specialistutbildade sjuksköterskor.

Genom utbildningsanställningen blir det verksamhetsintegrerade lärandet i fokus vilket gagnar:

• verksamheten och vården,
• sjuksköterskans professionella utveckling,

• det interprofessionella teamarbetet

• omvårdnadens utveckling

Överenskommelsen ska innebära att kollektivavtal tecknas med följande huvudinriktningar:

• Utbildningsanställningen är en tillsvidareanställning i den verksamhet där specialistkunskapen är efterfrågad
• Anställningen omfattas av gällande kollektivavtal (även löneavtal)

• Tjänsten är i grunden heltid och innehåller både studier och kliniskt arbete integrerat med aktuell verksamhet

Under 2015 kommer en försöksverksamhet med fem sjuksköterskor med utbildningsanställningar att vara på plats.
Detta försök genomförs utöver de specialistutbildningar med studielön som landstinget redan erbjuder. Även dessa platser kommer att utökas.

Vi är stolta över att tillsammans vilja genomföra, testa och utvärdera modellen för Akademisk specialisttjänstgöring.

Västerbotten den 2/9 2014

Peter Olofsson (S) Charlotta Hellström

Landstingsstyrelsens ordförande Vårdförbundet, avd Västerbotten
ordförande

Robert Winroth (Mp)

Landstingsråd

Bli först att kommentera

Glasögonbidrag helt rätt

Av , , Bli först att kommentera 7

Efter att ha träffat föräldrar och barn på Tomtebo känns vårt vallöfte om ökat glasögonbidrag till och med 19 år helt rätt. Många föräldrar vittnar om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop och kostnader för glasögon till barnen är en stor utgift. En utgift som man tyvärr skjuter framför sig. Konsekvensen kan bli att dessa barn inte tillgodogör sig skolarbetet på ett bra sätt. Efter dessa samtal känns det skönt att vi socialdemokrater kan säga att synen för våra barn inte skall vara en klassfråga.

Bli först att kommentera

Träff med väljare i Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 15

Efter att ha valarbetat en hel dag i Lycksele kan jag konstatera att Lyckseleborna är mycket stolta över sitt sjukhus men samtidigt oroliga över dess framtid. Jag delar synen på att Lycksele lasarett är ett mycket väl fungerande mindre sjukhus med hög kvalité och en personal som gör ett mycket bra arbete.
Utvecklingen i Sverige för små sjukhus är inte speciellt gynnsam, nedläggningarna har duggat tätt under en period. Bland annat på grund av att borgerligt styrda landsting har som mål att konkurrensutsätta sjukvården, vilket lett till att små sjukhus inte ansetts lönsamma.
Jag hoppas kunna lugna inlands- och Lyckseleborna med socialdemokraternas vallöfte att Lycksele lasarett skall vara kvar om vi vinner valet. Vi ser våra sjukhus som en enhet men med tre geografiska placeringar, Lycksele, Skellefteå och Umeå. Det sättet att arbeta gör att Lycksele trots sin litenhet blir en viktig resurs i hela länets sjukvård. Vår förhoppning är att vi även skall kunna öka forskningen på Lycksele lasarett inom områden som är specifika för glesbygd och dess förutsättningar.
Men det viktigaste budskapet för inlandet är att vi socialdemokrater sätter sjukvården före utförsäljningar och skattesänkningar.

Bli först att kommentera