Våra vallöften

Av , , Bli först att kommentera 7

När vi nu snart ska summera denna valrörelse kan vi konstatera att vi har två tydliga alternativ i landstingsvalet. Trots otaliga debatter har vi inte fått svar på fråga hur dom borgerliga partierna har tänkt att finansiera framtida sjukvård. Moderaternas desperata försök att förklara att sänkta skatter och främst för dom som tjänar mest ger mer pengar till sjukvården har inte gått hem. Övriga borgerliga partiers löften om allt till alla och lite till framstår bara som tomma löften.
Vi har varit tydliga om att vi står för mer resurser till sjukvården och är tydliga med att vi lovar inte mer än vi kommer att klara av. Vårt löfte om en skattehöjning om totalt 1 kr fram till 2017 gör att vi har ca 450 miljoner mer till sjukvården i länet. Med en socialdemokratiskt regering tillskjuts sjukvården ytterligare 2 miljarder och i Västerbotten får 54 miljoner mer till att anställa personal.

Det tänker vi använda till ett sjukvårdslyft

– Fortsatt utveckling av glesbygdssjukvården i nära samarbete med Kommunerna.

– Stärka vården närmast medborgaren genom fortsatt satsa mer resurser på primärvården. Behålla det breda åtagandet i primärvården för att klara lika vård för alla i hela länet.

– Förbättra arbetssituationen för våra anställda genom att anställa mer personal.

– Ökat antal högskoleplatser på vårdutbildningarna i hela landet för att motverka den brist på utbildad arbetskraft som finns i dag.
700 fler platser inom grundutbildningar
600 fler platser inom specialistutbildningarna
250 fler platser barnmorskeutbildningar
5000 traineejobb ca 135 platser västerbotten

– Fördubblad satsning på studielön för vår personal som vill specialistutbildade sig.

– Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

– Förbättrad cancervård, behandling inom 4 veckor

– Sätta patienten först i vården genom att utveckla patientöverenskommelser.

– Förändra köbearbetningssatsning för att dom med störst behov skall gå först.

– Ökat bidrag för glasögon till barn upp till 19 år, synen skall inte vara en klassfråga.

– Jämlik vård efter behov, slut på marknadsanpassning

Valet den 14 september står mellan fortsatta skattesänkningar eller bättre välfärd.
Valet är ditt!

Bli först att kommentera

Vård- och omsorgsbluff

Av , , Bli först att kommentera 13

Högerregeringen säger sig gå till val på att satsa på äldreomsorgen, sjukvården och psykiatrin. Den satsning som regeringen gör finansieras genom nedskärningar inom exakt samma verksamheter: äldreomsorgen, sjukvården och psykiatrin. Det är en vård- och omsorgsbluff som regeringen går till val på.

Vi Socialdemokrater går till val på att:
1) öka resurserna till sjukvården inklusive psykiatrin (2,6 miljarder)
2) ökat stöd till boenden för äldre (600 miljoner)
3) fler anställda inom äldreomsorgen (2,8 miljarder)

image

Bli först att kommentera

S ambitioner för glesbygdssjukvård

Av , , Bli först att kommentera 11

Nedan kan du läsa våra ambitioner för glesbygdssjukvården.

S ambitioner för glesbygdssjukvården

Bli först att kommentera

Höjd ambition för cancervården

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi socialdemokrater har antagit fyra gemensamma regionala vallöften i alla landets 21 regioner och landsting. Dessa ska genomföras i Västerbotten om vi får förnyat förtroende nästa mandatperiod.
Ett av våra löften handlar om att alla ska få lika god cancervård, oavsett var i landet man bor eller vilken cancerform man har. Vallöftet innebär cancerbehandling inom 4 veckor.
Det skall bli verklighet, då vi sätter vården före skattesänkningar.

(S) löfte till alla cancerpatienter – behandling inom fyra veckor

Svensk cancersjukvård är världsledande. Men inom flera cancerformer är väntetiderna till behandling oacceptabelt långa. Ovissheten och bristen på besked skapar en stor otrygghet för de patienter som drabbas av denna väntan. Socialdemokraterna går därför till val på att alla S-styrda landsting och regioner ska garantera alla patienter behandling inom fyra veckor efter remiss.

Antalet cancerfall ökar och enligt utredningen ”En nationell cancerstrategi för framtiden” (SOU 2009:11) beräknas fallen fördubblas inom en 20-årsperiod, vilket kommer att ställa ännu större krav på hälso- och sjukvården. Det kommer att krävas ett nytt synsätt inom sjukvården där cancer generellt måste börja betraktas som en akut sjukdom, som till exempel hjärtinfarkt.

Sverige befinner sig bland landen med högst canceröverlevnad inom OECD. Sveriges placering har dock fallit över tid. Samtidigt visar ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård 2013” att det finns skillnader mellan landsting i överlevnad och i tid till behandling för vissa cancerformer. Spridningen mellan landstingen tyder på att förbättringar inom cancervården är möjliga.

Vårt löfte handlar om att alla får en lika god cancervård, oavsett var i landet man bor eller vilken cancerform man har. En förutsättning för det är att svensk hälso- och sjukvård fullt ut finansieras gemensamt och fördelas efter behov.

Västerbotten uppvisar en hög kvalitet på vården. Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett ligger bra till i nationell rankning och Norrlands universitetssjukhus fick i våras utmärkelsen Sveriges bästa universitetssjukhus.

För att Västerbotten län landsting ska kunna uppfylla löftet om behandling inom fyra veckor krävs det att en snabbare vårdkedja inleds för alla patienter med misstänkt cancer. Det behövs göras kartläggningar utifrån patientens väg i vården för att hitta förbättringsområden som kortar väntetiderna.

Att kunna upptäcka cancern tidigt är grundläggande för att förbättra överlevnaden generellt. Här finns också förbättringar att göra, som till exempel ett närmare samarbete mellan primärvården och slutenvården när det gäller handläggnings- och utredningsrutiner.

Vårdkedjan behöver bli mer sammanhållen och patientfokuserad än i dag. För att kunna driva den utvecklingen och förbättra cancervården, är satsningar på personalen och ökad bemanning de viktigaste insatserna. Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för det på både nationell och regional nivå.

Socialdemokraterna i Västerbotten vill höja ambitionerna för cancervården och uppfylla löftet om behandling inom fyra veckor. Vi kommer att arbeta för en politik som drar åt samma håll i länet och i landet.

För oss socialdemokrater går välfärd före skattesänkningar. Därför satsar vi två miljarder extra per år till hälso- och sjukvården i Sverige, och vi höjer skatten i Västerbotten. Vi bygger trygghet.

Karin Lundström (S)
ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Västerbottens läns landsting

Peter Olofsson (S)
landstingsstyrelsens ordförande Västerbottens läns landsting

Bli först att kommentera

Se vårddebatten

Av , , Bli först att kommentera 7

Innan du väljer vilket parti du skall rösta på i Landstingsvalet rekommenderar jag att du ser Västerbottensnytts vårddebatt.

SVT vårddebatt

Bli först att kommentera

Utbildningsanställningar

Av , , Bli först att kommentera 6

För några veckor sedan presenterade vi socialdemokrater i Västerbotten ett vallöfte om att fördubbla satsningen på studielön för vår personal som väljer att vidareutbilda sig.

Idag tar vi tillsammans med Vårdförbundet ytterligare ett steg genom en överenskommelse om försöksverksamhet med Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

Nu gäller det bara att jobba för regeringsskifte och en socialdemokratiskt regering som prioriterar en aktiv arbetsmarknadsutbildning före skattesänkningar.

Nedan ser du vår gemensamma avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring angående Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

En högkvalitativ vård är grunden i ett välfärdssamhälle. På samma sätt är en väl fungerande utbildning av hög kvalitet avgörande för framtidens utveckling av hälso- och sjukvården.
Sjukvården är en kunskapsintensiv sektor med en allt större efterfrågan på specialistkunskaper. För att möta de allt högre kraven krävs det att antalet specialistsjuksköterskor i Sverige ökar. Genom den här avsiktsförklaringen vill vi visa att vi är överens kring hur detta ska blir möjligt i Västerbottens län Landsting.

Vi är övertygade att det kommer bli fler som söker specialistutbildningarna, om utbildningen och villkoren för de som utbildar sig blir attraktivare och bättre.

Vi vill att Landstinget i Västerbottens län, ska sluta en överenskommelse med Vårdförbundet om att införa utbildningsanställningar för anställda sjuksköterskor som går specialistutbildning i enlighet med Vårdförbundets idé för Akademisk specialisttjänstgöring.

Vårdförbundets strävan är att få en nationell likvärdighet i utformningen av Akademisk specialisttjänstgöring.

För sjuksköterskan ger ett system med utbildningsanställningar förutsägbarhet och bättre villkor under studietiden. För Landstinget i Västerbottens län innebär systemet ett viktigt steg för att underlätta rekryteringen av specialistutbildade sjuksköterskor.

Genom utbildningsanställningen blir det verksamhetsintegrerade lärandet i fokus vilket gagnar:

• verksamheten och vården,
• sjuksköterskans professionella utveckling,

• det interprofessionella teamarbetet

• omvårdnadens utveckling

Överenskommelsen ska innebära att kollektivavtal tecknas med följande huvudinriktningar:

• Utbildningsanställningen är en tillsvidareanställning i den verksamhet där specialistkunskapen är efterfrågad
• Anställningen omfattas av gällande kollektivavtal (även löneavtal)

• Tjänsten är i grunden heltid och innehåller både studier och kliniskt arbete integrerat med aktuell verksamhet

Under 2015 kommer en försöksverksamhet med fem sjuksköterskor med utbildningsanställningar att vara på plats.
Detta försök genomförs utöver de specialistutbildningar med studielön som landstinget redan erbjuder. Även dessa platser kommer att utökas.

Vi är stolta över att tillsammans vilja genomföra, testa och utvärdera modellen för Akademisk specialisttjänstgöring.

Västerbotten den 2/9 2014

Peter Olofsson (S) Charlotta Hellström

Landstingsstyrelsens ordförande Vårdförbundet, avd Västerbotten
ordförande

Robert Winroth (Mp)

Landstingsråd

Bli först att kommentera