Petter Nilsson(SD)

Ingen moské i Umeå

Umeå pastorat har valt att inte sälja Böleängskyrkan till föreningen Muslimer i Västerbotten, trots att det var därifrån det högsta budet kom. Kontroversen kring försäljningen av kyrkan i Böleäng sätter fingret på flera intressanta saker.

Dels har beslutet väckt ont blod och visat på splittringen som finns inom socialdemokraterna i Umeå. De klassiska tillmälena som islamofobi och islamhat används flitigt av socialdemokratiska förtroendevalda som vill ge islamismen en grogrund, samtidigt är Socialdemokraterna stora i pastoratet – det som nekat muslimerna köpa kyrkan.

Dels handlar det om känslan hos vanligt folk av att se kristna kyrkor omvandlas till moskéer, och att alieneras från sin egen hembygd. Även om just Böleängskyrkan är relativt ny och kanske inte har något större kulturhistoriskt värde, så blir detta ett viktigt prejudikat för kommande försäljningar. Nästa gång rör det kanske en hundraårig kyrkbyggnad som ska omvandlas till moské.

Vi ser av erfarenhet från södra Sverige att nästa steg rimligtvis blir att moskén begär tillstånd för minareter och böneutrop via stora högtalarsystem. Detta religiösa proklamerande finns redan på flera platser, och är något man som boende i närområdet inte kan värja sig emot. Här är Sverigedemokraterna tydliga, bland annat i denna motion från riksdagsledamoten Jonas Andersson i Skellefteå – alla former av böneutrop från religiösa byggnader ska förbjudas.

Svenska kyrkan är en stor kulturbärare. Många av våra kulturarv och kulturmiljöer bärs av Svenska kyrkan. Dessa kulturarv och kulturmiljöer är i dag kyrkans största tillgångar. Sverigedemokraterna vill göra det tydligt att Svenska kyrkan inte ska sälja någon kyrka i syfte att göras om till moské.

Mer i ämnet går att läsa i debattartikeln.

4 kommentarer

 1. Brorson

  Naturligtvis bär den kristna kyrkan i Sverige och andra länder på ett mäktigt kulturarv, som måste försvaras och bevaras. Men där är ännu viktigare att bevara det andliga arvet, den tro som har ärvts från generation till generation i alla kristna områden i världen. Sverige måste förbli ett kristet land, varmed jag inte menar att alla som bor i detta land måste vara troende kristna eller medlemmar formellt i ett kristet trossamfund.

  Jag erkänner ingen religionsfrihet för ateister, såvida ateismen inte är en religion Religionsfrihet är frihet att ha och utöva en religion. Jämför med yttrandefrihet, som inte är frihet från yttranden, inte ens en rätt att slippa andras yttranden. Eftersom jag, till skillnad mot Jan Hägglund, ap, erkänner både religionsfrihet och yttrandefrihet, får jag finna mig i att höra yttranden som jag inte håller med om, såväl ateisters påstående att det inte finns någon Gud och muslimers påstående att det bara finns en enda Gud och att Muhammed är hans profet. ( För muslimer betyder ”en enda Gud” inte samma sak som för oss kristna.)

  Därför vill jag inte hindra muslimska församlingar att bygga moskéer eller köpa befintliga byggnader – med undantag för kristna kyrkor – för omvandling till moskéer. Jag vill inte heller se något nationellt förbud mot böneutrop eller ens kommunala förbud, som omfattar en hel kommun.

  Jag vill ha ett förbud i lag mot försäljning av kyrkobyggnader – som är helgade genom en särskild ceremoni av en biskop eller liknande till den kristna, treeniga Guden, till Herrens tempel – lill icke-kristna trossamfund. (Inom kristenheten används Herren i vissa sammanhang som en benämning på Gud eller Jesus.)

  Detta ska gälla alla icke-kristna trossamfund och är inte speciellt riktade mot muslimer. Detta ska alltså även gälla buddister, mormoner och Jehovas vittnen, Att sälja en kristen kyrka (Herrens tempel) till ett icke-kristet trossamfund är en skymf mot både Gud och människor, mot alla kristna, (nu levande och döda), som där har firat gudstjänst.

  Kristna trossamfund är trossamfund, som i Sverige är medlemmar i Sveriges kristna råd och / eller internationellt medlemmar i Kyrkornas världsråd , där ett villkor för medlemskap är att man tror på hela den kristna trosbekännelsen, på Fadern, Sonen och den helige ande – och att Sonen (Jesus) är Guds son och av samma natur som Fadern (Gud), vilket muslimer inte alls tror på.

  Muslimer tror att Jesus var av samma natur som Muhammed, d.v.s. en vanlig människa som fått ett speciellt uppdrag av Gud. De muslimska församlingarna i Sverige får alltså, enigt min mening, lösa sitt behov av gudstjänstlokaler på annat sätt än att omvandla kristna kyrkor till moskéer.

 2. Ulf Lönnberg

  Moskédebatt och religionsfrihet i Umeå

  Mats Nilsson lyfter fram den österrikiske kejsaren Maximilian II som proklamerades den 11 januari 1571. Men rätten att tillhöra, utöva , stödja eller lämna sin religion innebär inte att religionsutövare och ateister kan göra vad som helst i religionsfrihetens namn. Flera europeiska länder moderniserar nu sin religionsfrihet med tydliga rättigheter och preciserade begränsningar.

  Sverige är på efterkälken sedan länge. Vi fick religionsfrihet med villkorslös rätt till utträde ur Svenska kyrkan först den 1 januari1952. Och så sent som den 1 januari 2000 skildes Svenska kyrkan partisiellt från staten, nu gäller Lagen om Svenska kyrkan, som bl a stipulerar att den ska bedriva en rikstäckande verksamhet och att att Kyrkomötet ska vara kyrkans högsta beslutande organ. Lagen om Svenska kyrkan bör avecklas och Svenska kyrkan får agera egna val och med egna resurser.

  Vi behöver ett politiskt samtal om hur religionsfriheten ska tillämpas med tydligare rättigheter och nya preciserade begränsningar i Sverige.

  Mats Nilsson har fel när han påstår att sådana inskränkningar självklart skulle strida mot vår grundlag. Enligt FN och även enligt Europakonventionen (som trädde i kraft som svensk lag den 1 januari 1995) är inskränkningar i religions- och trosfriheten tillåtna under förutsättning att de är föreskrivna i lag och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. (Enligt Europakonventionen art 9)

  Inom ramarna för FNs och Europakonventionens religionsfrihet kan vi lagstifta mot exempelvis böneutrop och moskébyggen medan kommunpolitikerna i Umeå, som i andra kommuner, kan förorda förbud mot slöja i skolan, förbud mot böneutrop och stoppa moskébygget. Överklags sådana kommunala beslut visar domstolsutslag på vilka punkter vår lag måste ändras för att Umeå och andra kommuner ska kunna införa sådana begränsningar.

  Vår religionsfrihet utmanas idag främst av hårda sekter inom politisk islam och våldsbejakande islamism. Vissa krafter agerar med sharialagar som politiskt mål och på vägen dit hindrar de människor med hot om våld att byta religion eller lämna sin religion. Sådana övergrepp måste stoppas och människor ska också garanteras att fritt kunna välja religös tillhörighet eller levnadsorientering utan religiös hemvist. Utan en religionsfrihet med rättigheter och begränsningar fungerar ingen demokrati.

  Samtidigt kan vi hålla fast vid och bygga vidare vår demokrati på den judisk-kristna traditionen som tjänat – och som tjänar – oss väl. Vi kan vässa religionsfrihetens tillämpning och samtidigt välja att vårda våra historiskt kristna avtryck.

  Några av de är lagfästa:
  • Enligt grundlagen måste statschefen (i vårt fall kungen) alltid vara av den ”rena evangeliska läran” så som den kommer till uttryck i den Augsburgska bekännelsen från 1530. Det gäller inte kungafamiljen i övrigt.
  • Sverige har 13 helgdagar på kristen grund och två sekulära helgdagar: första maj sedan 1939 och Sveriges nationaldag sedan 2005.
  • I skolans läroplan stipuleras att skolan ska arbeta ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Det ska ske ”genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.”
  • Alla helgdagar inklusive söndagarna är kyrkliga helg-dagar med ursprung i kristendomen. Det gäller också övriga helgdagar med undantag för midsommardagen (som nu också firas som som Johannes Döparens födelsedag).

  Ulf Lönnberg
  driver bloggen SvenskReligionspolitiskDebatt.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.