Petter Nilsson(SD)

Mycket fint av Harley Davidsson Club Sweden!

Av , , 2 kommentarer 40

Igår uppmärksammades gåvan från Harley Davidsson Club Sweden som skänkt nästan 20 tusen till bakfickans verksamhet i Umeå. Bland annat i folkbladet.

Väldigt upplyftande! Bakfickan gör ett viktigt och bra jobb för de som har de tufft i Umeå.
Verkligen positivt se att den ideella föreningen HDCS gör en insats för en viktig verksamhet!

Antidemokratiska Regeringstendenser!

Av , , 9 kommentarer 33

Bland annat Socialdemokraterna har länge angripit mitt parti, och mig för att på något högst ospecifikt vis vara odemokratiska.

Det har förstås vart ett försök att angripa på en av få arenor där man inte ännu behövt fullt-ut kopiera vår politik för att behålla väljare.

Följande går att läsa i expressen/GT:s krönika, skriven av Christer El-Mochanaf.
I Brå-rapporten framgick i veckan att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken.

Och i GT:s granskning i dag står att hälften av landets 190 000 långtidsarbetslösa är födda utanför Europa.
Förklaringarna till dessa problem är inte svartvita, men första steget mot åtgärder är att prata om dem.
Därför säger det mycket att minister Eva Nordmarks pressekreterare efter vår publicering hör av sig – och anklagar granskningen för att vara propaganda.
”Flörtar med SD”, som han skriver.

Det är intressant och någonstans vågat av honom att skriva i ämnet. Förutsätter att det är lite av ett isbergsfenomen. Det vill säga, säkerligen förekommer det att ministrars presssekreterare hör av sig efter publiceringar.
Samtidigt är det i sig svårligen fel att höra av sig och diskutera. Men att uttryckligen kritisera en granskning som flörtande med SD är ytterst anmärkningsvärt – men väl talande för Socialdemokratin.
Invändningen är således att media ska förtiga sanningen för att inte vara dummingar.

I sanningens namn hade jag själv sällan sett samhället och övriga partier förstå och kopiera av SD i den omfattning som gjorts.

Samtidigt så vill jag tro att de flesta idag ser behovet av en mer sträv invandringspolitik, likväl som en vettigare politik över huvud.

Miljöaktivist’n kör diesel…

Av , , 7 kommentarer 34

Ni har säkert också nåtts av nyheten att ledaren för miljöaktivistgruppen ”Extinction Rebellion” har ertappats med den grova försyndelsen att köra dieselbil. Detta något hon rättfärdigar med den för miljöaktivistiska rörelsen märkliga ursäkten att hon behöver köra hennes barn till fritidsaktiviteter.

Exinction Rebellion är en högst besynnerlig grupp som i likhet med många andra miljömuppar värnar om kortsiktiga godhetssignalerande miljösatsningar, såsom platspåse-, bränsle- och diverseskatt, vilket förstås gör rätten att släppa ut mer till en klassfråga – vilket de i sin tur också ser som ett problem. Typ?

Långsiktiga åtgärder som att säkerställa att tillräckliga reinvesteringar sker på lokaler – för att minska driftkostnader, miljöavtryck, och uttag ur elnätet är lite för långsamt för denna aktivistiska rörelse. Eller för den delen användandet av flergångsverktyg/instrument. Ni vet, miljösatsningar som SD presenterar i Region Västerbotten.

I övrigt för de fram sitt budskap genom diverse ej våldsamma demonstrationer, exempelvis teaterföreställningar, statiska föreställningar, eller endast stå utanför Umeå kommunfullmäktige och ta bilder av ledamöter.
Ska väl också säga att Stefan Löfven och Greta Thunberg närvarade under Extinction rebellions första aktioner i Sverige 2018.

Vi behöver satsa på sjukvård!

Av , , 7 kommentarer 26

Fullmäktige fattar beslut om hur mycket medel olika verksamheter har att röra sig med. I fallet Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), satsar SD mest av samtliga.
Det är rätt förnuftigt att säkerställa att sjukvården har tillräckliga resurser. Både på lång sikt, likväl som på kort sikt.

Övriga partier har inte gjort detta i erforderlig omfattning. Ska väl särskilt ge en eloge till KD som tidigare endast anslutit sig till moderaternas förslag, men som under våren faktiskt visar att de har en ambition att ge mer medel till vården.

Men för att kunna prioritera vården ordentligt, kräver det också att Region Västerbotten prioriterar bort sådant som inte är lika viktigt. Här finns samtliga partiers budgetförslag.
Svårligen ska väl en omfattande administration, ytterligare champagnelobby, finkultur och onödigt stora kostnader för förtroendemannaorganisation prioriteras över vården?

Utvisningsdömda tillbaka i Sverige med evakueringsflyg från Kabul

Av , , 10 kommentarer 37

Ann Linde meddelade att fler än 900 personer med koppling till Sverige har evakuerats från Afghanistan, enligt Svenska Dagbladet.

SvD avslutar nyhetsuppslaget med följande stycken:

”Ann Linde bedömer att UD inte kommer att hinna med att hjälpa dem alla och de som får hjälp kommer att få betala för flygresan hem.
– Vi har meddelat alla att det blir en flygbiljett hem och kanske lite mer.

Tv4 rapporterade sedan att två utvisningsdömda greps efter att ha brutit mot återreseförbudet – till följd av utdömd utvisning från Sverige. Att dessa två kom med ett evakueringsflyg under onsdagen.

BRÅ: Utrikesfödda grovt överrepresenterade vid misstanke om brott!

Av , , 19 kommentarer 31

Med anledning av detta skriver jag ut sammanfattningen av rapporten här. För den intresserade går den ta del av i helhet här.

Sammanfattning:

• De övergripande mönstren i resultaten i den första delstudien liknar i stora drag de som framkom i den förra studien från Brå, om andelen misstänkta för brott totalt i olika grupper med inrikes respektive utrikes bakgrund (Brå 2005). En skillnad är att andelen misstänkta bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar nu är något större än bland utrikesfödda. I den förra studien var det tvärtom. Minst andel misstänkta återfinns i denna studie, liksom i den förra, i gruppen inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och näst minst bland inrikesfödda med en inrikes- och en utrikesfödd förälder. Denna struktur gäller både för brott totalt och för de flesta av de studerade brottstyperna.

• På samma sätt som i Brås tidigare studie visar resultaten att det är förhållandevis stor variation i andelen brottsmisstänkta mellan personer från olika ursprungsregioner.

• Skillnaderna mellan grupperna i andel brottsmisstänkta minskar vid kontroll för ålder, kön, inkomst, utbildning och bostadsort.

• Den andra delstudien visar att andelen misstänkta för brott totalt sett minskat bland samtliga grupper, över perioden 2007–
2018 som helhet. Detta gäller även de flesta av de studerade brottstyperna. Andelen misstänkta för narkotikabrott har däremot ökat i samtliga grupper. Andelen misstänkta för sexualbrott har fluktuerat, men under de sista studerade åren har det skett vissa uppgångar av andelen personer i samtliga grupper som blivit misstänkta för denna brottstyp. Andelen misstänkta för den allvarliga men ovanliga kategorin dödligt våld (inklusive försök) har ökat bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

• Sett över perioden 2007–2018 som helhet har överriskerna att misstänkas för brott, jämfört med risken för referensgruppen inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, legat tämligen konstanta för både utrikesfödda och inrikesfödda med en eller två utrikesfödda föräldrar. När analysen tar hänsyn till skillnader mellan grupperna, med avseende på ålders- och könsfördelning, minskar dessa överrisker.

• Den tredje delstudien visar att andelen misstänkta brott som registrerats på personer som är födda i Sverige med två inrikesfödda föräldrar har minskat. Motsvarande andel har legat konstant när det gäller inrikesfödda med en inrikes- och en utrikesfödd förälder. En ökad andel syns däremot för grupperna inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, utrikesfödda samt personer som inte var folkbokförda i Sverige vid tiden för brottet.
Detta mönster gäller för flera av de studerade brottstyperna.

• Antalet brottsmisstänkta har under perioden ökat bland utrikesfödda och inrikesfödda med två utrikes födda föräldrar. Det är en följd av att det totala antalet personer i befolkningen i dessa grupper har ökat under perioden. Ökningen av det totala antalet personer i de grupperna i hela befolkningen har dock procentuellt sett varit större än motsvarande ökningar bland de misstänkta, vilket bidragit till att andelen misstänkta minskat. Ska man undersöka om det blivit mer utbrett inom en grupp att misstänkas för brott, är det andelen misstänkta som bör stå i fokus.

• Även ökningen av andelen brottsmisstankar som registrerats på utrikesfödda och på inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar kan i huvudsak ses som en följd av befolkningsökningen totalt för dessa grupper. Här utgör bedrägeribrott, rån och sexualbrott inklusive våldtäkt undantag, där den ökande andelen
utrikesfödda och inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Kön spelar ingen roll, så länge det är en kvinna?

Av , , 7 kommentarer 20

I tomrummet efter Stefan Löfven avsäger sig nu under sossarnas kongress så hamnar S i ett knepigt läge.
Klart det är vettigt för dem. Löfven har ju fått bära ansiktet för en ordentligt dålig utveckling.
Även om kanske inte alla väljare luras av att en ny företrädare får bära ansiktet för en ”ny” socialdemokratisk inriktning, så kanske sossarna lyckas lura någon stackars väljare.

Debatten i SVT:s aktuellt igår, alternativt SVT-artikeln här problematiserar detta med titeln ”På tiden med en kvinnlig statsminister eller fel att fokusera på kön?”.

Det är förstås något av en skendebatt, men samtidigt så känner jag nog inte att man blev särskilt upplyst av Jonna Simas insats i debatten. Naturligtvis kräver statsministerposten kompetens, och precis som alla ledande roller så måste fokus vara på detta.

Ska man därefter recensera Sveriges feministiska regering, eller för den delen enskilda S-ministrars insatser för feminismen, så är det uppenbart att de knappast agerat för att göra något åt de verkliga problemen.

S: När pampen själv får välja!

Av , , 3 kommentarer 26

Stellan Elebro skriver i en ledartext i folkbladet att ”Vi måste ta makten över arbetsflödet”. Titeln i sig kanske är lite felaktigt formulerad. Problembeskrivningen bör rimligen inkludera även Lag om offentlig upphandling, konkurrenslagstiftning, EU-lagstiftning över huvud, med mer.

Avseende Socialdemokraternas kontroll över arbetsflöde som består av ett orkestrerat och repeterbart aktivitetsmönster som möjliggörs av systematisk organisering av resurser till processer som omvandlar material, tillhandahåller tjänster eller bearbetar information – så tar visst Socialdemokraterna systematisk organisering av arbetskraft från Stockholm, Göteborg och Malmö. Arbetskraft som man flyttar till Västerbotten och utbildar. Istället för att utbilda Västerbottningar att jobba i Skellefteå.
Skattebetalarna betalar.

S har tillsammans med övriga partier (not. ej SD) lyft  och lovordat projekt såsom exempelvis Relocate.
Relocate, omplacera, förflytta på svenska. Obs: Se denna fil för en översikt om projektets avsikter.

Projekt som går ut på att flytta över arbetslösa från centralorter såsom Stockholm, Göteborg och Malmö till att arbeta i Västerbotten.
Detta sker givetvis på bekostnad av arbetstillfällen för de som bor i Västerbotten. Detta trots att den relativa arbetslösheten i Västerbotten uppgår till 6% och väntas uppgå till 5,6% 2022.

Tillgången på arbetskraft blir större, medan tillgången till jobben blir mindre.
På frågan huruvida detta är traditionell Socialdemokrati som Stellan och S bedriver, ptja. Statistiken avseende den ansvarslösa invandringspolitiken man ställt sig bakom kanske ser aningen ljusare ut.
Det är väl i vart fall i linje med den nya Socialdemokratin. Och kanske är det lite av ett svar på frågan avseende varför Socialdemokraterna var för det nyliberala idealet med en ansvarslös invandringspolitik.

Arbetskraften blir billigare, får sämre villkor i nya Socialdemokratiska kontrollen över arbetsflödet.

S: När pampen själv får välja!

Vaccinationerna är inte mycket av en könsfråga

Av , , 1 kommentar 19

Fascineras en aning över artikeln i folkbladet, titulerad ”Män vaccinerar sig senare än kvinnor”.

Artikeln bygger på statistik från Region Västerbotten där man lyfter att 50,9% av de vaccinerade är kvinnor, medan män står för 49,1%. Skillnaden blir större om man nu ser till att vi har fler män än kvinnor i Västerbotten, men endast marginellt större. Särskilt i ljuset – vilket artikeln också lyfter fram – av att många kvinnor jobbar inom vården.
Möjligtvis kan sägas att skillnaden är något mindre i Västerbotten än riket i övrigt.

Som politiker – likväl som rimligtvis inom smittskydd – är det förstås viktigt att se bekymren ur ett helikopterperspektiv. Lösningarna syftar ju inte särskilt mycket till individnivå, utan fokus ligger istället på systemnivå.

Idag vet vi att den största diskrepansen inte är med avseende på kön, utan födelseland.