Petter Nilsson(SD)

Islamvurmande präst: Sälj en kyrka till Islamiska föreningen i Västerbotten!

Ahmad Muhanna i Islamiska föreningen i Västerbotten vill köpa en kyrka och göra den till en moské. Studentprästen Christofer Sjödin tycker det vore fint, och tycker att väljarna ska rösta för att hjälpa muslimerna få en moské i Umeå.

”det skulle kunna handla om att vi har övertaliga lokaler” föreslår han. Detta rapporterar Sveriges Radio.

Islamiska föreningen i Västerbotten har som bekant tidigare gjort sig kända för att bjuda in kontroversiella föreläsare. Föreläsare som är kända i radikala kretsar.

”– När det åkte många unga människor till Syrien för att ansluta sig till olika jihadistiska grupper så lyfte han[om inbjudna föreläsaren Abu Muadh, som bjudits in av islamiska föreningen efter önskemål från medlemmar] fram det fina med att göra den här typen av jihad och bli martyr, säger Magnus Sandelin.”

I Regionen har Sverigedemokraterna vart enda parti som sagt klart nej till att ge islamiska föreningen i Västerbotten folkhälsobidrag. Något som har diskuterats friskt för ett par år sedan.

Jag brukar ofta återkomma till problemet med 68-vänsterns prägel på svenska kyrkan. Problemet med att teologi, lära och folkkyrka kommit i skymundan för kyrkans iver att driva vänster-politik.

Det är absolut min mening, men det är något som oftast dyker upp i marginalen i beslutsprotokoll.

Jag tyckte spontant att det var märkligt att en präst kan uttala en önskan om hur dennes arbetsgivare avser arbetar med fastighetsförvaltning. Att prästen dessutom väljer att tycka att det vore fantastiskt särskilt om kyrkor skulle kunna användas till moské. Så jag tänkte mig undersöka huruvida berörd kandiderar för Socialdemokraterna eller annan 68-vänsterförvaltande nomineringsgrupp.

Avbröts emellertid i min googling. Fann istället en rap där han ”snackar ner mansrollen”. Det rimmar förstås rätt illa med råd från föreläsare som Islamiska föreningen i Västerbotten valt att bjuda in – ni minns, den föreningen han önskar ska köpa kyrka. Råd som att inte skaka hand med kvinnor. Råd som att mannen är förmyndare av kvinnan. Råd som att homosexualitet skulle vara ett virus.

Jag är emellertid inte värst upprörd över berörd prästs agerande. Han är emellertid ett talande symptom på en kyrka i grunden präglad av 68-vänstern. En prägel som Socialdemokraterna har förvaltat – och en prägel som följt det omfattande medlemstappet vi sett sedan 70-talet.

Denna Socialdemokratiskt förvaltade prägel som lett till att fokus skiftat från diakoni, teologi och folkkyrka – för att ersättas med islamvurm, besynnerlig klimatpolitik och ett påtagligt medlemstapp.

Avseende vad kyrkan har råd med och inte beror ju ytterst på hur man avser att prioritera medel inom verksamheten. Man bör också erinra att vänsterpropaganda också kostar. Asylaktivism, klimatvurmande, härbärge åt eu-migranter m m kostar också pengar. Pengar som kyrkopolitikerna råder över.
Om prioriteringarna inte räcker till, eller om man på grund av ekonomiska skäl måste sälja av byggnader så ska rimligen inte islamiska föreningen i Västerbotten premieras över andra presumtiva köpare.

En del av mig undrar på riktigt om liknande provocerande utspel inte har för avsikt att peta bort konservativa medlemmar – och för den delen röster från Svenska kyrkan.

Etiketter: , , , , , , , , ,

10 kommentarer

 1. Lars

  Hur kan det överhuvudtaget vara tillåtet att sälja en kyrka på detta vis? Det låter ju helt befängt. Håller med om att Svenska Kyrkan har förlorat mycket av sin tyngd och auktoritet. Sorgligt att se denna svenska institution tappa kraft.

 2. Lars

  ( Inte samma Lars som i 1:a kommentaren) Islamistvarningarna har nu fått ytterligare tyngd på grund av talibanernas maktövertagande i Afganistan. Dels anses Al Qaida – folk finnas med bland talibanerna, och eventuell också smugglats in bland flyktingarna (övervägande unga män som kommit då de har haft lättast att ta sig först i kön) , dels har Talibanerna nu riklig tillgång på moderna vapen som USA överlämnat till de trupper som de tränat upp och som de trodde skulle kämpa mot talibanerna. USA (Biden) blev grundlurade.. I vilket fall finns det stor ökad risk för terrordåd genom de nämnda sannolikt med flyktingarna insmugglade personer som sympatiserar med Al Qaida, dels kommer sannolikt en del av de vapen som USA lämnat komma att säljas till terrorister och kriminella för att finansiera sånt som Talibanerna anser viktigt nu när en del biståndspengar uteblir!!!

 3. Trimmarn

  Återigen står en kyrkans tjänare och gullar med en politisk organisation (Islam) från långt,långt bortifrån.Som aldrig borde varit här.Vilka idioter,står och gullar med dom som bara önskar livet av kristna.

 4. Brorson

  Sedan jag började kommentera har jag varit tydlig med att försvara religionsfriheten, även för muslimer, endast med de begränsningar som tillåts enligt Europakonventionen, särskilt art. 17.Exempelvis stödjer jag inte nationellt förbud mot minareter och böneutrop och ej heller kommunala förbud, som omfattar en hel kommun.

  Om Islamiska föreningen vill köpa en lokal för att göra om den till moské. är det okej för mig, under följande förutsättningar:
  1. Lokalen / moskén ska inte till någon del ägas av turkiska staten eller någon annan främmande stat. Den ska till 100 % ägas av den muslimska församlingen eller föreningen i Sverige, som använder densamma för gudstjänster och därmed förenlig verksamhet.
  2. Om förvärv och ombyggnad finansieras med insamlade medel, ska givarna vara bosatta i Sverige. Bidrag från främmande stater och / eller utländska organisationer ska inte tas emot.
  3. Moskéer i Sverige, vilka redan nu ägs av turkiska staten eller annan främmande stat eller utländsk organisation, ska säljas till den muslimska församlingen i Sverige, eftersom ägaren bestämmer över det budskap, som förkunnas i moskén.
  4. Kommunen ska ge tillstånd enligt gällande plan- och bygglagar samt andra tillämpliga lagar, aldrig i strid med dessa lagar.
  5. Kristna kyrkor, oavsett samfundstillhörighet, som är invigda av en biskop får absolut inte säljas och göras om till moskéer eller andra icke-kristna gudstjänstlokaler / tempel, och ej heller för profana ändamål, som är oförenliga med den kristna tron.
  6. Samma ska gälla för övriga byggnader, som ägs av Svenska kyrkan och tillhör den kyrkliga kulturmiljön, exempelvis kyrkbyar på landsbygden.
  7. Präster i Svenska kyrkan ska inte på något sätt medverka till utövandet eller spridandet av icke-kristna religioner, eftersom detta strider mot den kristna tron och Jesu egna ord ”Jag är vägen, sanningen och livet” (d.v.s. inte en av flera vägar, etc.). Om de ändå gör det, ska de fråntas prästbehörigheten.

 5. Jonsson

  Ålidhems församling är speciell. Jag är inte förvånad över kyrkgesten. Däremot hoppas jag att det snart går att själv kunna välja vilken församling inom kommunen man vill tillhöra inom ”gamla statskyrkan” och därmed betala kyrkoskatten till.
  Uppsalaidéerna från 1968 har tydligen uppgraderats med en önskan (av ärkebiskopen) att Svenska kyrkan kan och ska omvända muslimer, en synnerligen ambitiös mission. Helt obegripligt, ur religiös synpunkt, men det är förstås ett politiskt vänstergrepp för ökad makt.
  Tro och solidaritet ska heller inte ska sitta med i sossarnas VU.

 6. Mimmi

  T ex Svenska kyrkans tidigare lokal på Teg togs över av ICA …. När en kyrklig lokal lämnas avkristnas den och kan bli allt från affärer och bygdegårdar till bostäder så varför skulle den inte kunna tas över av en Islams organisation/samfund? Kan det bero på att ni aldrig kan acceptera något som har med Islam att göra … 😉 Att döma alla som har en tro på Islam som terrorister håller inte. Det finns extremister på många håll, bland kristna, högern, vänstern, judar… men inte kan man döma en hel grupp p g a en del i gruppen!
  Som troende kristen med en stark tro på ekumenisk, empatisk och human livsåskådning och blir jag bara ledsen när jag läser vad ni skriver.

  • Brorson

   Du har inte läst min kommentar, innan du skrev detta, varför jag ser din kommentar som ett svar på de tre kommentarerna ovanför min. Jag tar också avstånd från generaliserande omdömen om islam som en ond religion.

   Men kristendomen och islam är olika religioner, som inte båda kan vara sanna.

   Staten och kyrkan har olika uppgifter. Staten ska bl.a. värna allas religionsfrihet och möjligheten även för icke-kristna att utöva sin religion.

   Det är skillnad mellan ekumenik (samtal och samarbete mellan olika kristna samfund med syfte att de ska återförenas) och inter -religiös dialog (samtal och i viss mån samarbete med icke-kristna trossamfund i syfte att undvika konflikter och krig med religiösa förtecken).

   Det är också skillnad mellan kyrkor och ”kyrkliga lokaler”.

   Det är min personliga åsikt att Sverige i dagsläget bör ge massiv nödhjälp till det afghanska folket, även om hjälpen distribueras av talibanerna – och att även den kollekt, som tas upp i kristna kyrkor, kan användas till det ändamålet.

 7. Brorson

  Av reportaget framgår att Islamiska föreningen, som tidigare velat köpa en kyrkan men fått nej, nu söker en lokal i centrala Umeå, vilken ska användas som islamiskt kulturcentrum och moské. Att det, enligt min tolkning, nu inte handlar om en kyrka, som de vill köpa. Det tycker jag är okej, om muslimerna lyckas lösa sina reklamproblem själva, utan hjälp av Svenska kyrkan. Det är inte Svenska kyrkans uppgift som kristet samfund.

  I detta läge hoppar den här hedna-prästen upp som gubben ur lådan och erbjuder islamiska föreningen en kyrka, och uppmanar församlingsmedlemmar att rösta på något parti, som vill att kristna kyrkor görs om till moskéer. Och använder som argument att kan man sälja kyrkor för användning för profana ändamål, som kan de också säljas för omgörning till moskéer. Han borde i stället skarpt ta avstånd från användning av kyrkor till varje ändamål, som inte är förenliga med den kristna tron.

  Jag har också sett videon med prästen, där han åkallar djävulens man och bär ett tau-kors i en rem runt halsen. Jag har visserligen själv burit ett tau-kors, som är en judisk-kristen symbol för rättfärdighet, på rockuppslaget, men ett tau-kors kan lätt förväxlas med en tors-hammare, som i Sverige är en symbol för den gamla hednatron. Därför brukar kristna präster aldrig bära tau-kors.

  Detta är extra betänkligt när det är en präst, som inte ser någon skillnad mellan kristendomen och islam. Det finns synkretistiska tendenser inom Svenska kyrkan, och då kan man ju undra om vi också ska börja dyrka Oden och Tor. Med ordet synkretism menas att två eller flera religioner slås ihop till en enda. Gissa vad islam tycker om synkretism. Tillåts inte alls i länder, där islam är den dominerande religionen,

 8. Brorson

  Eftersom alla Svk-kyrkor är invigda till kyrkor genom en särskild ceremoni av en biskop borde det endast vara tillåtet att sälja till andra kristna samfund. Om en Svk-församling av ekonomisk skäl måste göra sig av med en kyrka och lämplig köpare saknas får den bli ödekyrka eller ruin. Runtom i vårt land finns ett antal ödekyrkor och ganska många kyrkoruiner. Det har hänt att ödekyrkor har tagits i bruk igen och även att någon enstaka kyrkoruin har återuppbyggts för användning som just kyrka.

 9. Jonsson

  Läs gärna Bengt Pohjanens ”Gränsgångare -68” (2018) den speglar även prästsfären och teologistudier i Uppsala då.
  Ekumenisk gudstjänst med islam och kristendom? På allvar…
  Ja, Svenska kyrkan skrämmer bort medlemmar som fötts in i kyrkan, att just unge Eneroth (Tro och solidaritet) rasade över SD:s valfilm bevisar att avkristning pågår enligt 1968.
  Tror det var 2015 som en präst hade ärende i moskén (Spira, gruppkorsband för Umeåkyrkorna).
  Är titeln ens kyrkoherde idag?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.